สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกระทุ่มล้ม 11 6 5 22 28 5 7 2 40
2 วัดศรีมหาโพธิ์ 11 5 1 17 27 5 4 4 36
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 7 4 11 22 29 12 2 1 43
4 วัดท่าพูด 6 4 3 13 17 4 4 3 25
5 วัดบึงลาดสวาย 6 1 2 9 14 8 7 6 29
6 วัดดอนหวาย 5 12 2 19 24 8 7 1 39
7 นาคประสิทธิ์ 5 9 4 18 23 1 1 0 25
8 วัดบางหลวง 5 6 1 12 17 6 4 1 27
9 วัดนราภิรมย์ 5 2 3 10 18 11 9 4 38
10 สุคนธีรวิทย์ 5 2 2 9 11 3 0 0 14
11 วัดศีรษะทอง 4 0 1 5 7 4 3 0 14
12 วัดโพธิ์ 3 7 3 13 16 9 4 3 29
13 วัดหอมเกร็ด 3 3 6 12 16 5 3 4 24
14 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 3 3 3 9 14 7 5 2 26
15 วัดละมุด 3 0 2 5 5 2 0 0 7
16 วัดไทร 3 0 0 3 7 3 2 0 12
17 วัดลานคา 2 7 4 13 16 9 3 1 28
18 วัดลานตากฟ้า 2 5 4 11 20 7 6 2 33
19 วัดไผ่หูช้าง 2 4 2 8 10 8 2 2 20
20 วัดไร่ขิง 2 2 4 8 9 5 0 0 14
21 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 2 1 0 3 2 4 0 1 6
22 วัดบางปลา 2 0 0 2 4 2 0 1 6
23 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 2 0 0 2 4 1 2 0 7
24 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
25 วัดจินดาราม 1 5 9 15 15 7 5 2 27
26 วัดกลางบางแก้ว 1 2 0 3 8 6 5 2 19
27 วัดบางช้างใต้ 1 2 0 3 7 1 1 1 9
28 วัดบัวหวั่น 1 2 0 3 4 1 0 0 5
29 เดชอนุสรณ์ 1 2 0 3 3 1 1 0 5
30 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 1 2 4 8 5 1 3 14
31 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1 1 1 3 5 3 3 1 11
32 บ้านประตูน้ำพระพิมล 1 1 0 2 5 5 5 3 15
33 อนุบาลแสงอรุณ 1 1 0 2 3 2 1 1 6
34 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 0 2 3 3 8 0 1 11
35 วัดเชิงเลน 1 0 2 3 3 1 0 1 4
36 บ้านคลองใหม่ 1 0 1 2 8 3 3 1 14
37 บ้านบางเลน 1 0 1 2 7 2 2 2 11
38 ตลาดรางกระทุ่ม 1 0 1 2 6 4 4 3 14
39 วัดบ่อตะกั่ว 1 0 1 2 1 2 0 0 3
40 วัดห้วยตะโก 1 0 0 1 5 0 0 0 5
41 วัดนิลเพชร 1 0 0 1 4 0 3 0 7
42 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
43 วัดท่าข้าม 1 0 0 1 2 4 0 1 6
44 วัดบางน้อยใน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
45 วัดลาดสะแก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
46 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 6 6 2 13
47 วัดกลางครูเวียง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
48 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดวังน้ำขาว 0 3 3 6 12 4 4 1 20
50 วัดดอนยอ 0 3 2 5 5 2 0 0 7
51 ตลาดเจริญสุข 0 3 0 3 2 4 2 2 8
52 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 1 3 11 1 3 2 15
53 ยอแซฟอุปถัมภ์ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
54 วัดเกษตราราม 0 1 3 4 6 2 3 1 11
55 บ้านดงเกตุ 0 1 1 2 4 1 1 0 6
56 วัดพระมอพิสัย 0 1 1 2 3 1 3 0 7
57 บ้านลานแหลม 0 1 1 2 3 1 0 1 4
58 มารีย์อุปถัมภ์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
59 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
60 วัดตุ๊กตา 0 1 0 1 4 2 1 0 7
61 วัดท้องไทร 0 1 0 1 3 1 0 0 4
62 วัดเวฬุวนาราม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
63 วัดไทยาวาส 0 1 0 1 2 0 1 0 3
64 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 0 1 1 1 0 3 2
65 วัดงิ้วราย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
66 เซนต์แอนดรูว์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
67 วัดทรงคนอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดกลาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
69 ตลาดเกาะแรต 0 0 2 2 5 0 1 3 6
70 บ้านเพลินวัฒนา 0 0 1 1 6 1 0 0 7
71 วัดประชานาถ 0 0 1 1 3 2 2 1 7
72 คลองทางหลวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
73 บ้านห้วยพลู 0 0 1 1 3 0 1 1 4
74 วัดสำโรง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
75 บุญยศรีสวัสดิ์ 0 0 1 1 2 2 2 1 6
76 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
77 สกลวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
78 บ้านฉาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
79 บ้านคลองโยง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 4 1 1 1 6
81 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0 4 0 0 1 4
82 วัดปรีดาราม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
83 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 0 0 0 0 3 1 2 3 6
84 วัดสรรเพชญ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
85 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
86 บ้านตากแดด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
87 วัดบางพระ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
88 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 บ้านคลองบางกระจัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
90 บ้านไผ่หลวง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
91 วัดโคกเขมา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
92 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 บ้านบางเตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 วัดไผ่สามตำลึง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
95 วัดกกตาล 0 0 0 0 1 2 0 3 3
96 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
97 บ้านห้วยกรด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
98 วัดเกาะแรต 0 0 0 0 1 2 0 0 3
99 วัดเสถียรรัตนาราม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 วัดบางภาษี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
101 บ้านพาดหมอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 วัดบางไผ่นารถ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 บ้านคลองจินดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านหัวอ่าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 สาธิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดศิลามูล 0 0 0 0 0 4 0 0 4
109 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
110 วัดสัมปทวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
112 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
113 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 วัดน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 คลองบางกระทึก 0 0 0 0 0 1 0 3 1
118 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านหนองมะม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านหนองปรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านหอมเกร็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 125 128 108 361 603 266 165 98 1,034