สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 29 12 2 1 43
2 บ้านกระทุ่มล้ม 28 5 7 2 40
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 27 5 4 4 36
4 วัดดอนหวาย 24 8 7 1 39
5 นาคประสิทธิ์ 23 1 1 0 25
6 วัดลานตากฟ้า 20 7 6 2 33
7 วัดนราภิรมย์ 18 11 9 4 38
8 วัดบางหลวง 17 6 4 1 27
9 วัดท่าพูด 17 4 4 3 25
10 วัดโพธิ์ 16 9 4 3 29
11 วัดลานคา 16 9 3 1 28
12 วัดหอมเกร็ด 16 5 3 4 24
13 วัดจินดาราม 15 7 5 2 27
14 วัดบึงลาดสวาย 14 8 7 6 29
15 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 14 7 5 2 26
16 วัดวังน้ำขาว 12 4 4 1 20
17 สุคนธีรวิทย์ 11 3 0 0 14
18 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 11 1 3 2 15
19 วัดไผ่หูช้าง 10 8 2 2 20
20 วัดไร่ขิง 9 5 0 0 14
21 วัดกลางบางแก้ว 8 6 5 2 19
22 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 8 5 1 3 14
23 บ้านคลองใหม่ 8 3 3 1 14
24 วัดศีรษะทอง 7 4 3 0 14
25 วัดไทร 7 3 2 0 12
26 บ้านบางเลน 7 2 2 2 11
27 วัดบางช้างใต้ 7 1 1 1 9
28 ตลาดรางกระทุ่ม 6 4 4 3 14
29 วัดเกษตราราม 6 2 3 1 11
30 บ้านเพลินวัฒนา 6 1 0 0 7
31 บ้านประตูน้ำพระพิมล 5 5 5 3 15
32 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 5 3 3 1 11
33 วัดละมุด 5 2 0 0 7
34 วัดดอนยอ 5 2 0 0 7
35 ตลาดเกาะแรต 5 0 1 3 6
36 วัดห้วยตะโก 5 0 0 0 5
37 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 4 2 1 0 7
38 วัดตุ๊กตา 4 2 1 0 7
39 วัดบางปลา 4 2 0 1 6
40 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 4 1 2 0 7
41 วัดผาสุการาม 4 1 1 1 6
42 บ้านดงเกตุ 4 1 1 0 6
43 วัดบัวหวั่น 4 1 0 0 5
44 วัดนิลเพชร 4 0 3 0 7
45 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 4 0 0 1 4
46 วัดบัวปากท่า 4 0 0 1 4
47 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 3 8 0 1 11
48 วัดประชานาถ 3 2 2 1 7
49 อนุบาลแสงอรุณ 3 2 1 1 6
50 วัดปรีดาราม 3 2 1 0 6
51 วัดพระมอพิสัย 3 1 3 0 7
52 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 3 1 2 3 6
53 วัดสรรเพชญ 3 1 1 1 5
54 เดชอนุสรณ์ 3 1 1 0 5
55 วัดเชิงเลน 3 1 0 1 4
56 บ้านลานแหลม 3 1 0 1 4
57 วัดท้องไทร 3 1 0 0 4
58 คลองทางหลวง 3 1 0 0 4
59 บ้านห้วยพลู 3 0 1 1 4
60 ยอแซฟอุปถัมภ์ 3 0 1 0 4
61 วัดสุขวัฒนาราม 3 0 1 0 4
62 มารีย์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
63 วัดเวฬุวนาราม 3 0 0 0 3
64 วัดสำโรง 3 0 0 0 3
65 บ้านตากแดด 3 0 0 0 3
66 ตลาดเจริญสุข 2 4 2 2 8
67 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 2 4 0 1 6
68 วัดท่าข้าม 2 4 0 1 6
69 วัดบางพระ 2 3 2 0 7
70 บุญยศรีสวัสดิ์ 2 2 2 1 6
71 วัดบางน้อยใน 2 2 0 0 4
72 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
73 วัดลาดสะแก 2 1 0 0 3
74 วัดเกษมสุริยัมนาจ 2 1 0 0 3
75 วัดไทยาวาส 2 0 1 0 3
76 บ้านคลองบางกระจัน 2 0 1 0 3
77 บ้านไผ่หลวง 2 0 1 0 3
78 วัดโคกเขมา 2 0 1 0 3
79 วัดพุทธธรรมรังษี 2 0 0 1 2
80 สกลวิทยา 2 0 0 1 2
81 บ้านฉาง 2 0 0 0 2
82 บ้านนราภิรมย์ 2 0 0 0 2
83 บ้านบางเตย 2 0 0 0 2
84 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1 6 6 2 13
85 วัดไผ่สามตำลึง 1 2 1 0 4
86 วัดกกตาล 1 2 0 3 3
87 วัดบ่อตะกั่ว 1 2 0 0 3
88 บ้านบางประแดง 1 2 0 0 3
89 บ้านห้วยกรด 1 2 0 0 3
90 วัดเกาะแรต 1 2 0 0 3
91 วัดเสถียรรัตนาราม 1 2 0 0 3
92 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 0 3 2
93 วัดบางภาษี 1 1 0 1 2
94 วัดงิ้วราย 1 1 0 0 2
95 บ้านพาดหมอน 1 1 0 0 2
96 เม่งฮั้วกงฮัก 1 1 0 0 2
97 เซนต์แอนดรูว์ 1 0 1 0 2
98 วัดบางไผ่นารถ 1 0 1 0 2
99 วัดกลางครูเวียง 1 0 0 2 1
100 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 0 0 0 1
101 วัดทรงคนอง 1 0 0 0 1
102 บ้านคลองโยง 1 0 0 0 1
103 บ้านคลองจินดา 1 0 0 0 1
104 บ้านหัวอ่าว 1 0 0 0 1
105 บ้านไผ่คอกวัว 1 0 0 0 1
106 สาธิตวิทยา 1 0 0 0 1
107 วัดศิลามูล 0 4 0 0 4
108 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 2 0 0 2
109 วัดสัมปทวน 0 2 0 0 2
110 บ้านคลองนกกระทุง 0 1 3 0 4
111 บ้านบางม่วง 0 1 2 1 3
112 บ้านรางปลาหมอ 0 1 1 0 2
113 วัดทุ่งน้อย 0 1 1 0 2
114 วัดน้อย 0 1 1 0 2
115 วัดสุวรรณาราม 0 1 1 0 2
116 คลองบางกระทึก 0 1 0 3 1
117 วัดกลาง 0 1 0 0 1
118 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
119 บ้านหนองมะม่วง 0 1 0 0 1
120 วัดบางช้างเหนือ 0 1 0 0 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 1 0 1
122 บ้านหนองปรง 0 0 0 1 0
123 บ้านหอมเกร็ด 0 0 0 0 0
124 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0
125 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0
รวม 603 266 165 98 1,132