สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนหวาย 31 9 7 1 47
2 บ้านกระทุ่มล้ม 31 5 10 2 46
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 30 5 4 4 39
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 29 12 3 1 44
5 วัดโพธิ์ 23 12 5 3 40
6 นาคประสิทธิ์ 23 1 1 0 25
7 วัดลานตากฟ้า 20 7 6 2 33
8 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 19 9 5 2 33
9 วัดนราภิรมย์ 18 11 9 4 38
10 วัดบึงลาดสวาย 17 9 7 6 33
11 วัดบางหลวง 17 6 4 1 27
12 วัดไร่ขิง 17 6 0 0 23
13 วัดหอมเกร็ด 17 5 3 4 25
14 วัดท่าพูด 17 4 4 3 25
15 วัดลานคา 16 9 3 1 28
16 วัดจินดาราม 15 7 5 2 27
17 วัดวังน้ำขาว 12 4 4 1 20
18 วัดไทร 12 3 2 0 17
19 สุคนธีรวิทย์ 11 3 0 0 14
20 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 11 1 3 2 15
21 วัดไผ่หูช้าง 10 8 2 2 20
22 วัดกลางบางแก้ว 10 7 5 2 22
23 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 8 5 1 3 14
24 บ้านคลองใหม่ 8 3 3 1 14
25 บ้านบางเลน 8 2 2 2 12
26 บ้านเพลินวัฒนา 8 2 1 0 11
27 วัดศีรษะทอง 7 4 3 0 14
28 วัดบางช้างใต้ 7 1 1 1 9
29 ตลาดรางกระทุ่ม 6 4 4 3 14
30 วัดประชานาถ 6 3 2 1 11
31 วัดเกษตราราม 6 2 3 1 11
32 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 6 2 1 0 9
33 บ้านประตูน้ำพระพิมล 5 5 5 3 15
34 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 5 3 3 1 11
35 วัดละมุด 5 2 0 0 7
36 วัดดอนยอ 5 2 0 0 7
37 บ้านดงเกตุ 5 1 1 0 7
38 วัดนิลเพชร 5 0 4 0 9
39 ตลาดเกาะแรต 5 0 1 3 6
40 วัดห้วยตะโก 5 0 0 0 5
41 วัดท่าข้าม 4 5 0 1 9
42 วัดตุ๊กตา 4 3 2 0 9
43 วัดบางปลา 4 2 0 1 6
44 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 4 1 2 0 7
45 วัดผาสุการาม 4 1 1 1 6
46 วัดบัวหวั่น 4 1 0 0 5
47 บ้านคลองบางกระจัน 4 0 1 0 5
48 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 4 0 0 1 4
49 วัดบัวปากท่า 4 0 0 1 4
50 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 3 8 0 1 11
51 บุญยศรีสวัสดิ์ 3 2 3 1 8
52 อนุบาลแสงอรุณ 3 2 1 1 6
53 วัดปรีดาราม 3 2 1 0 6
54 บ้านลานแหลม 3 2 0 1 5
55 วัดพระมอพิสัย 3 1 3 0 7
56 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 3 1 2 3 6
57 วัดสรรเพชญ 3 1 2 1 6
58 เดชอนุสรณ์ 3 1 1 0 5
59 วัดเชิงเลน 3 1 0 1 4
60 วัดทรงคนอง 3 1 0 0 4
61 วัดท้องไทร 3 1 0 0 4
62 คลองทางหลวง 3 1 0 0 4
63 บ้านห้วยพลู 3 0 1 1 4
64 ยอแซฟอุปถัมภ์ 3 0 1 0 4
65 บ้านนราภิรมย์ 3 0 1 0 4
66 บ้านไผ่หลวง 3 0 1 0 4
67 วัดสุขวัฒนาราม 3 0 1 0 4
68 มารีย์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
69 วัดเวฬุวนาราม 3 0 0 0 3
70 วัดสำโรง 3 0 0 0 3
71 บ้านตากแดด 3 0 0 0 3
72 ตลาดเจริญสุข 2 4 2 2 8
73 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 2 4 0 1 6
74 วัดบางพระ 2 3 2 0 7
75 วัดบางน้อยใน 2 2 0 0 4
76 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
77 วัดลาดสะแก 2 1 0 0 3
78 บ้านพาดหมอน 2 1 0 0 3
79 วัดเกษมสุริยัมนาจ 2 1 0 0 3
80 วัดไทยาวาส 2 0 1 0 3
81 วัดโคกเขมา 2 0 1 0 3
82 วัดพุทธธรรมรังษี 2 0 0 1 2
83 สกลวิทยา 2 0 0 1 2
84 บ้านฉาง 2 0 0 0 2
85 บ้านบางเตย 2 0 0 0 2
86 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1 6 6 2 13
87 วัดไผ่สามตำลึง 1 2 1 0 4
88 วัดกกตาล 1 2 0 3 3
89 วัดบ่อตะกั่ว 1 2 0 0 3
90 บ้านบางประแดง 1 2 0 0 3
91 บ้านห้วยกรด 1 2 0 0 3
92 วัดเกาะแรต 1 2 0 0 3
93 วัดเสถียรรัตนาราม 1 2 0 0 3
94 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 0 3 2
95 วัดบางภาษี 1 1 0 1 2
96 วัดงิ้วราย 1 1 0 0 2
97 เม่งฮั้วกงฮัก 1 1 0 0 2
98 เซนต์แอนดรูว์ 1 0 1 0 2
99 วัดบางไผ่นารถ 1 0 1 0 2
100 วัดกลางครูเวียง 1 0 0 2 1
101 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 0 0 0 1
102 บ้านคลองโยง 1 0 0 0 1
103 บ้านคลองจินดา 1 0 0 0 1
104 บ้านหัวอ่าว 1 0 0 0 1
105 บ้านไผ่คอกวัว 1 0 0 0 1
106 สาธิตวิทยา 1 0 0 0 1
107 วัดศิลามูล 0 4 0 0 4
108 วัดสัมปทวน 0 3 1 0 4
109 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 2 0 0 2
110 บ้านคลองนกกระทุง 0 1 3 0 4
111 บ้านบางม่วง 0 1 2 1 3
112 บ้านรางปลาหมอ 0 1 1 0 2
113 วัดทุ่งน้อย 0 1 1 0 2
114 วัดน้อย 0 1 1 0 2
115 วัดสุวรรณาราม 0 1 1 0 2
116 คลองบางกระทึก 0 1 0 3 1
117 วัดกลาง 0 1 0 0 1
118 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
119 บ้านหนองมะม่วง 0 1 0 0 1
120 วัดบางช้างเหนือ 0 1 0 0 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 1 0 1
122 บ้านท่าตลาด 0 0 1 0 1
123 บ้านหนองปรง 0 0 0 1 0
124 บ้านหอมเกร็ด 0 0 0 0 0
125 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0
126 เจี้ยนหัว 0 0 0 0 0
รวม 667 282 178 98 1,225