หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในวันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทวีพล แพเรือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจิระชัย ทีคำ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวเกษร อุบล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางรัชนี เมตตา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวสายพิณ กรรณสูต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางประทุมรัตน์ สร้อยพลอย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
16 นายชัยวัตร แก้วคำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
17 นายวิชัย มูลทองสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
18 นายไพรัช ปรีสำเนียง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
19 นางรุ่งอรุณ สังขาร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
20 นางสาวนันทา มูลทองน้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
21 นายไพฑูรย์ เย็นกาย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
22 ว่าที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
23 นายราเชนทร์ กลั่นบุศย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นายพัสพงษ์ สิงห์เจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นายสถาพร จำรัสพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
31 นายสมชาย รัตนอารี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
32 นายชูพงษ์ กำลังงาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
33 นายเพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท้ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 พ.อ.อ.ลาภิศ ศิลปเจิรญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นางพิมลพร อมรศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นายอุบล กิ่งนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นางอิสรา ศุขวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นายบรรจง บรมทองชุ่ม กรรมการ คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นางสาวนงนุช บุญญยุวะ กรรมการ คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก กรรมการ คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นายเจน เกิดโพชา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายชาตรี อาภารัตน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
46 นายสนธญา ไทรบุญจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
47 นายสมศักดิ์ เหมือนดาว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
48 นายภูวเดช สว่างวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
49 นายวีระ พูลสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
50 นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
51 นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
52 นางสมบูรณ์ ผดุงล้อม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
53 นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
54 นางดุจดาว ศิริวาลย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
55 นางสาวอุไร ชมมะลิ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
56 นายประกอบ ละมุลมอญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
57 นางวันเพ็ญ พุ่มถาวร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
58 นางสังวาล มีใจดี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
59 นางรัชนี โพธิ์ทา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
60 นางป้อม ขาวจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
61 นายสมบูรณ์ วิริยะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นางบุหงา วิริยะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นายศักดิ์ชาย บุญทวี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางโสภา มีจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางนิตยนันท์ ยิ่งยงยุทธ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72 นางสาวประนอม ยังศิริ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
73 นางแน่งน้อย ตราชู กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
74 นายสมศักดิ์ คำมหา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
75 นางอัมพิกา เจียมพานทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
76 นางสาวปราณี เอื้อเกิดอารีย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 นางถนิมพร เปรมปราศัย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78 นางบังอร นุชศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
79 นางวิภาวดี จันทร์กระจ่าง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
80 นายเศรษฐฉัตร ธนาชัยกรพิศุทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
81 นางสาวพรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
82 นางจีรวัฒน์ สิรสุนทร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
83 นางวรวดี คิม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
84 นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
85 นางสาวลำไพ เนื่องพลี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
86 บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
87 นางสาวอุษณีย์ ธีระพัชรรังษี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
88 นางอรุณี รัตนภากร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
89 นางสาวเขมทิพา ตินตมุสิก กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
90 นางสาวพัชตรา พรมชาติ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
91 นางไพรศรี สุยะลา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
92 นางสาวจันจิรา อภิมั่นจินดากุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
93 นางเอื้อนทิพย์ ชะอุ่ม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
94 นายรุ่งโรจน์ เศรษฐจินดาเลิศ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95 นางสาวสาลี วิบูลย์ชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
96 นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 นายจักรกฤษณ์ ดอนงาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
99 นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
100 นายอณิวัชร์ นวมเจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
101 นายชำนาญ ทัดมาลี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
102 นายสญชัย รัศมีแจ่ม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
103 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
104 นายเสรี สุขถาวร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
105 นายวิเชียร เถาว์มูล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
106 นางวีนา แก้วอนุ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107 นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นายสถาพร นาลัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นางประภาพร เสนาะคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นางอศิภรณ์ อินทรมณี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นายเจริญ สีนาค กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นายประภาส จันทโคตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นายปัญญา บัววัจนา ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
122 นายประทีป ทองงาม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายวิเชียร สุขจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
124 นางสาวระวีวรรณ ศรีคต กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
125 นางณัฐหทัย บุญสมหวัง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายธวัชชัย ใจทน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นางสาววิไล วาราชะนนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นายกังวาล นาคศรีสังข์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นายศุภชาติ เกษมจิต กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางสาวระเบียบ ชาญช่าง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางศิวิไล ทีคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นางจำเริญ สีมารัตน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
136 นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
137 นายอรรณพ พรหมเจิรญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
138 นายสุวิทย์ กฤตวิโรธน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
139 นายบุญชู สวัสดิ์ตาล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
140 ว่าที่ ร.ต.ใครทอง สิงห์คำมา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
141 นายยุทธนา ปฐมวรชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
142 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
143 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
144 นางประทุมรัตน์ สร้อยพลอย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
145 นายสมชาย พลูศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
146 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
147 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
148 นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
149 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
150 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
151 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
152 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
153 นายสุภัค แฝงเพ็ชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
154 นางสาวสายใจ ฉิมมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
155 นางสาวเกริน ช้อยเครือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
156 นางสาววีรวรรณ เจริญสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
157 นางศิลามล เทียนสมบัติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
158 นางกรองขวัญ แซ่เฮง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
159 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
160 นางเยาวรัตน์ เพาะพืช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
161 นายกำธร ศรีวราสาสน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
162 นางสาวจันทร์สุดา แซ่ลี้ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
163 นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
164 นางสาวสุนีย์ ตระกูลโอสถ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
165 นางวรรณี แสงศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
166 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
167 นางศุภนา โพธิ์อุบล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
168 นางนวเนตร ยอดอุดม ประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
169 นางวันทนีย์ ฆารโสภณ กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
170 นายกำธร ศรีวราสาสน์ กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
171 นางศุภนา โพธิ์อุบล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
172 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
173 นายหนึ่ง ภุมมาลา กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
174 นางสาวเยาวดี ใจรักดี กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
175 นายวิฑูร ประสพผล กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
176 นายสันทัด สุวิมล กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
177 นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
178 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเขียว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
179 นางสาวเกษร อุบล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
180 นางสมจิตร แพเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
181 นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางสาวรสริน คณาคุปต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
183 นางเจริญศรี จำปี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
184 นายสันติ อินทิราวรนนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางสาวนงค์นุช เสมลับ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
187 นางสาวภคปภา กิจประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
188 นางสาวพัฐกรณ์ เลิศชำนาญสวน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
189 นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
190 นายชูชัย ฤทธิ์คำรณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนวัดมะเกลือ
191 นางสาวธัญญพัฒน์ ตันวัฒนเสรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนวัดมะเกลือ
192 นางสาวติณณา ศรีนะพรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนวัดมะเกลือ
193 นางสาวสุพรรณี ใจตรง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกการแข่งขัน ประจำศูนย์โรงเรียนวัดมะเกลือ
194 ว่าที่ ร.ต.พิษณุพล แตงอ่อน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
195 จ่าเอกสมศักดิ์ สงกา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
196 นายสมเกียรติ ฐานบัญชา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
197 นางกัญญ์ณิชา ทองงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
198 นางศิรินาฏ ลีฬหะกร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
199 นางสมใจ พูลสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
200 นายไตรรัตน์ รัตนจินดา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
201 นายบุญคุ้ม โพธิพิพิธ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
202 นายสุวิทย์ กฤตวิโรธน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดมะเกลือ
203 นางจำเริญ สีมารัตน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดมะเกลือ
204 นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดมะเกลือ
205 นายชูชัย ฤทธิ์คำรณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดมะเกลือ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร 081-439-7577 E-Mail : computerictktl@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]