สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสร้าง สพป. นครปฐม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายทวีศิลป์  ปัญญา
 
1. ดร.รฐา  เตียวต๋อย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงประภาพร  สิทธิกานต์
2. เด็กหญิงพรประภา  สิทธิกานต์
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เอี่ยมพูล
2. นางสาวสุชาดา  สอดแสงอรุณงาม