หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววชรกมล สุศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
2 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
3 นางสาวนริศรา จระเข้ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
4 นางนัททิกา ทองดี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
5 นางนงลักษณ์ เชาวสกู ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
6 นางสาวนิษา ตะเคียนงาม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
7 นายศักดิภัชร์ เจติยโชติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
8 นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
9 นางสาวอนุศรา บุญแจ้ง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
10 นางจรรยา ทองลิ้ม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
11 นางสาวนัทฐา มีกุล ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
12 นางสาวกุศลิน หอมแก้ว ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
13 นายนครินทร์ มงคลลักษมี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
14 นางสาวสมสิริ ปดิฐพร ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ รับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน  
15 นางเทอดหญิง โกมารภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการกลาง  
16 นางสาวรัชนี วิภากูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการกลาง  
17 นางวาสนา สวนสีดา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการกลาง  
18 นางสาวปณัชช์ณิชา ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการกลาง  
19 นางสาวนัญยนา ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการกลาง  
20 นางสาวสุจิตรา เกอกสัมพันธ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการกลาง  
21 นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการกลาง  
22 นางพรรณี ดุจดา ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย  
23 นายประเสริฐ เทียนทองคำ ครูโรงเรียนวัดนางสาวถาวรราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย  
24 นางสาวรชยา ธนธัญชูโชติ ครูโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย  
25 นางพรรณี ดุจดา ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  
26 นายประเสริฐ เทียนทองคำ ครูโรงเรียนวัดนางสาวถาวรราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  
27 นางสาวรชยา ธนธัญชูโชติ ครูโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  
28 นางสาวโชติมา เอกวิเศษศรี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  
29 นางสาวกนกลักษณ์ ปานคง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  
30 นางสาวศิริรัตน์ สุนทรมัจฉะ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน  
31 นางสาวสุกัลยา บุญมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน  
32 นางสาวสุกัลยา บุญมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน  
33 นางสังวร บุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน  
34 นางสาวรัชนี วิภากูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
35 นางสาวดุษฎี พินิจกุลชัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
36 นายจำลอง ศรีอุทัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
37 นางสาวรมิดา นิลประภัสสร ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
38 นางบุญทิพย์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการต้อนรับ  
39 นางสาวภิรญา กนกธัชปารมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการต้อนรับ  
40 นางเทอดหญิง โกมารภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการต้อนรับ  
41 นางสาวอารีย์ น้ำใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการต้อนรับ  
42 นางสาวเฉลา ปิ่นต้นวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการต้อนรับ  
43 นางสาวสมศรี จันทร์รุ่งมณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการต้อนรับ  
44 นางอารีวรรณ สุดโต ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการต้อนรับ  
45 นางจินดา อัจฉริยวนิช ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
46 นางวชิรากร พิทักษ์วงษ์โยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
47 นางสาวอัปสร บุบผาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
48 นางสมจิตร์ ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
49 นางสาวเบญจวรรณ พึ่งมนัส ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
50 นางฉันทนา ม่วงใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
51 นางสาวรัชฎา รัชตโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
52 นางสมปอง สุริยะฉาย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
53 นางกาญจนา พิทักษ์แท้ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
54 นางสาวเฉลา ปิ่นต้นวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
55 นางสาวสมศรี จันทร์รุ่งมณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
56 นางโยทะกา ศรส่ง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
57 นา่ยอนุภาพ บุญซ้าย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
58 นางอุไร ศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
59 นางสาวศิวาพร จริยา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
60 นางสาวเสาวลักษณ์ รังษี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
61 นางเนตรชนก ตุ่้มประชา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
62 นางลัดดาวรรณ ปทุมสูติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
63 นางสาวจริยา ทิพเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
64 นางสาวศิริลักษณ์ มีหกวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
65 นางสาวกานต์พิชชา ชื่นบาน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
66 นางนงค์นุช ลาภผล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
67 นางยุพาพร ปะนันโต ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
68 นางสาวจันทราภรณ์ ถิระวันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
69 นางสาวกาญจนา เฮงวิทยา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
70 นางเจริญขวัญ คำกาหลง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
71 นางสาวนภาพร ไชยวิภาส ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
72 นางวิมาลี บุษบา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
73 นางสาวธีร์วรา ปลาตะเพียนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
74 นางพนิดา ชาววัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
75 นางสาววิชาภรณ์ พึ่งย้อย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
76 นางสาวอรณิชา วัฒนศิริบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการ อำนวยความสะดวกก  
77 นางบุญทิพย์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
78 นางสาวพจนา ศุโภทยาน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
79 นางสาววารินี นิยมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
80 นางบุษบา บุตรน้ำเพชร ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
81 นางสาวสุจิตรา เกอกสัมพันธ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
82 นางสาวพนมมาศ ราชพรรณา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
83 นางสาวศิระประภา สมพันธ์แพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
84 นางสาวจันทนุช วงศ์พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
85 นางสาวธัญลักษณ์ สุมนานุสรณ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
86 นางสาวอรณี วาศนพันธ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
87 นางมาลี เดชกล้าหาญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
88 นางจำปา สาวทรัพย์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
89 นางสาวเด่นนภา พลาเกตุ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
90 นางธัญญาภร ศรีจันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
91 นางสาววราภรณ์ คำสาลี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
92 นางศิริวรรณ ทองอุบล ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
93 นางฉัตรศนัญ มาลี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
94 นางจันทรัสม์ บุญช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบริการอาหารว่าง  
95 นางสาวปณัชช์ณิชา ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบันทึกภาพและเครื่องเสียง  
96 นางสาวณัฐชารีย์ กำธรชัยอนุวัฒน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบันทึกภาพและเครื่องเสียง  
97 นายพสภัค มายืนยง ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบันทึกภาพและเครื่องเสียง  
98 นายอลงกต เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบันทึกภาพและเครื่องเสียง  
99 นายใหม่ แก้วเลาขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบันทึกภาพและเครื่องเสียง  
100 นายนพกฤษฏิ์ บุญรอด เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการบันทึกภาพและเครื่องเสียง  
101 นางเทอดหญิง โกมารภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการเอกสารและเกียรติบัตร  
102 นางวาสนา สวนสีดา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการเอกสารและเกียรติบัตร  
103 นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการเอกสารและเกียรติบัตร  
104 นางสาวสุจิตรา เกอกสัมพันธ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการเอกสารและเกียรติบัตร  
105 นางสาวจันทนุช วงศ์พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการเอกสารและเกียรติบัตร  
106 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
107 นายสมหมาย เทียนสมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
108 นายบัณฑิต สุกก่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
109 นายสมชาย มียินดี ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
110 นายพรรษา ฉัตรพุฒิชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
111 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ  
112 นายกุลชร เหลืองสุดใจชื้น ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปฐมนคร คณะกรรมการอำนวยการ  
113 นายกันยา รุผักชี ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
114 นายเสมียน มณีเนตร ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
115 นายธันวา อ่วมมณี ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
116 นายธนะชน ทัศนะเกตุ ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 คณะกรรมการอำนวยการ  
117 นายณรงค์ เทียนพิทักษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนดอนตูม คณะกรรมการอำนวยการ  
118 นายสุภาพ รวมธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการอำนวยการ  
119 นางเยาวดี ใจซื่อ ประธานกลุ่มโรงเรียนราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ  
120 นางสาวชวิศาณัฏฐ์ รัตนคเชนทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
121 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
122 นางสาววนิดา ดิลกธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
123 นายดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
124 นางกรุณา ธูปแพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
125 นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
126 นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
127 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
128 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
129 นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
130 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
131 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
132 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
133 นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
134 นางมัณฑนา ชินวงษ์จุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
135 นางอภิรมย์ คุณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
136 นางณัฐธิดา ฉิ่งทองคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
137 นางจินตนา งามเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
138 นางศิริพร กู้วัฒนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการดำเนินงาน  
139 นายธนะชน ทัศนะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม อำนวยการ  
140 นางกรุณา ธูปแพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 อำนวยการ  
141 นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม อำนวยการ  
142 นางสินีนาฏ จันทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก อำนวยการ  
143 นายธนันธร สิริอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน อำนวยการ  
144 นายบท เมืองนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพงนก อำนวยการ  
145 นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม อำนวยการ  
146 นายวิเชียร อัครไพรบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม อำนวยการ  
147 นางอังคณา โต๊ะบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ อำนวยการ  
148 นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม อำนวยการ  
149 นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี อำนวยการ  
150 นางสาวศราวดี ม่วงสด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน อำนวยการ  
151 นายสมจิตร ดอนหงษ์ไพร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองพงนก อำนวยการ  
152 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว อำนวยการ  
153 นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำนวยการ  
154 นายกุลชร เหลืองสุดใจชื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) อำนวยการ  
155 นายกันยา รุผักชี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง อำนวยการ  
156 นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อำนวยการ  
157 นายวิพากษ์ ไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย อำนวยการ  
158 นางสาวฐาปณี พวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด อำนวยการ  
159 นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระพัง อำนวยการ  
160 นายบุญนาค ทวีไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง อำนวยการ  
161 นายประยงค์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหล อำนวยการ  
162 นายพิชิต รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองห้อง อำนวยการ  
163 นางรุ่งอรุณ ทวีไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนซาก อำนวยการ  
164 นายโสมภัทร แก้วสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแค อำนวยการ  
165 นายโสภณ บุญยัง ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว อำนวยการ  
166 นายชูศักดิ์ ชาญช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำเหย อำนวยการ  
167 นายธันวา อ่วมมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล อำนวยการ  
168 นายภานุวัชร แก้วพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง อำนวยการ  
169 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต1 อำนวยการ  
170 นางพรสุณี หงษ์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก อำนวยการ  
171 นายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม อำนวยการ  
172 นายเฉลิม เมืองนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม อำนวยการ  
173 นายสมบูรณ์ โต้ะบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขมร อำนวยการ  
174 นายมนตรี ร้ายไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำนวยการ  
175 นางระเกตุ กำแพงแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง อำนวยการ  
176 นางพัชรา วีรกีรติ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่แตงทอง อำนวยการ  
177 นางทิพวรรณ ศรีสันต์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง อำนวยการ  
178 นางมัณฑนา ชินวงษ์จุ้ย นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ อำนวยการ  
179 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ อำนวยการ  
180 นายขวัญชัย เทียมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยผักชี อำนวยการ  
181 นางวัฒนา อินทเจียด ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล อำนวยการ  
182 นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำนวยการ  
183 นายสุนัย ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกะเทียม อำนวยการ  
184 ว่าที่ ร.ท.อธิวัฒน์ ไตรสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำนวยการ  
185 นางสาวนิภา ใจทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำนวยการ  
186 นายไชยากาล เพ็ชรชัด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 อำนวยการ  
187 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 อำนวยการ  
188 นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 อำนวยการ  
189 นางอภิรมย์ คุณารักษ์ นักวิชาการศึกษา อำนวยการ  
190 นางสาวช่อทิพย์ ตันทวี ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำนวยการ  
191 นางสาวปทุมทิพ กษิตินทร์ ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำนวยการ  
192 นายสุระพล ชั่งดวงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
193 นายสุทิน ผิวอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
194 นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
195 นางสาววชรกมล สุศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
196 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 อำนวยการ  
197 นางจรรยา ทองลิ้ม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
198 นายพงศ์พรเชษฐ อติวงศ์ธาดา ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
199 นางนงลักษณ์ เชาวสกู ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
200 นายศักดิภัชร์ เจติยโชติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
201 นางสาวนัทฐา มีกุล ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
202 นางสาวกุศลิน หอมแก้ว ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
203 นางสาวสมสิริ ปดิฐพร ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
204 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำนวยการ  
205 นางกรุณา ธูปแพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต1 อำนวยการ  
206 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 อำนวยการ  
207 นางสาววิมลรัตน์ สิริอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) อำนวยการ  
208 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ศึกษานิเทศก์ อำนวยการ  
209 นายสุพจน์ พิริยะธรรม ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม อำนวยการ  
210 นายสุชาภรณ์ สืบเสาะ ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม อำนวยการ  
211 นายสันติ หอมทวีโชค ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม อำนวยการ  
212 นายรพิชา กลิ่นสิงห์ ธุรการโรงเรียนวัดดอนยายหอม อำนวยการ  
213 นายสาธิต นะวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
214 นางเทอดหญิง โกมารภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
215 นางบุญทิพย์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
216 นางสาวภิรญา กนกธัชปารมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
217 นางสาวอารีย์ น้ำใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
218 นายจำลอง ศรีอุทัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
219 นายนพพงษ์ วงษ์จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
220 นางสาวรัชนี วิภากูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำนวยการ  
221 นางสุพา สระทองเบี้ย ครู โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ กรรมการตัดสิน  
222 นางวงเดือน จตุพรรุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กรรมการตัดสิน  
223 นางสาวรุ่งพิมล คงเจริญ ครู โรงเรียนวัดสามควายเผือก กรรมการตัดสิน  
224 นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี กรรมการตัดสิน  
225 นางวรรณา อุทุมพร ครู โรงเรียนวัดทะเลบก กรรมการตัดสิน  
226 ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้องนุช เก้าลิ้ม ครู โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการตัดสิน  
227 นางมาลินี เข็มแข็งปรีชานนท์ ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ กรรมการตัดสิน  
228 นางพรนภา กีรติบูรณะ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
229 นางลำดวน ศรราษฎร์ ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กรรมการตัดสิน  
230 นางบุญยนุช ธารถวิล ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ กรรมการตัดสิน  
231 นางสาวเพ็ญพิชชา มั่นคง ครู โรงเรียนบ้านหนองกะโดน กรรมการตัดสิน  
232 นางสาวธันยพร ดอนอินทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
233 นางวาสนา นิติกุล ครู โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการตัดสิน  
234 นางศศิตา เพลินจิต ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา กรรมการตัดสิน  
235 นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
236 นางอิ่มประไพ หะยาจันทา ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา กรรมการตัดสิน  
237 นางสาวสุทิศา พลอยแดง ครู โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ กรรมการตัดสิน  
238 นางศรินทิพย์ เมืองนก ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ กรรมการตัดสิน  
239 นายธนะชน ทัศนะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
240 นางกฤษณี ธารสวิง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการตัดสิน  
241 นายรัตนชัย สระทองใหญ่ ครู โรงเรียนวัดทะเลบก กรรมการตัดสิน  
242 นางปิยนันท์ ทั่งปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการตัดสิน  
243 นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ กรรมการตัดสิน  
244 นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขันไพร ครู โรงเรียนวัดห้วยม่วง กรรมการตัดสิน  
245 นางสาวสุกัญญา จุฑามณี ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
246 นางสาวปรัชญา ฉายสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดทะเลบก กรรมการตัดสิน  
247 นางสาวเกศญาภัค เกริกสุธี ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง กรรมการตัดสิน  
248 นางโพธิ์ทอง สระทองใจ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
249 นางสาวมินตรา สระทองอุ่น ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี กรรมการตัดสิน  
250 นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์ ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา กรรมการตัดสิน  
251 นางสาวสร้อยฟ้า มาศภากร ครู โรงเรียนวัดหนองงูเหลือม กรรมการตัดสิน  
252 นางสุนีย์ พรศิวาลัย ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
253 นางสาวนุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา กรรมการตัดสิน  
254 นางสาวเพ็ญทิพย์ เกลื่อนสันเทียะ ครู โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กรรมการตัดสิน  
255 นางสาวภควดี เจตน์จำนงค์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
256 นางสาวศศิประภา สรสุชาติ ครู โรงเรียนหนองงูเหลือม กรรมการตัดสิน  
257 นางกมลรัตน์ บุญมา ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง กรรมการตัดสิน  
258 นางสุบิน ภูงามเงิน ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง กรรมการตัดสิน  
259 นางหทัยทิพย์ วิเศษสิงห์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
260 นางสาวศิริน อังคกษมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการตัดสิน  
261 นายบุญส่ง ถิ่นน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน กรรมการตัดสิน  
262 นางประคอง วัฒนากร ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
263 นางยุวดี นุชพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
264 นางสาวสุพรรณิกา มีศรี ครู โรงเรียนวัดกงลาด กรรมการตัดสิน  
265 พระปลัดประภาส ปุญญธัมโม พระ วัดห้วยจระเข้ กรรมการตัดสิน  
266 นายภคธร ห่วงขาว ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร กรรมการตัดสิน  
267 นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
268 นางสาวกฤตาณัฐ โนนศรี ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กรรมการตัดสิน  
269 นางสาวปิยนุช แสนโสม ครู โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ กรรมการตัดสิน  
270 นางสาวเหมือนใจ สระทองยอด ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม กรรมการตัดสิน  
271 นางสาววชรกมล สุศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
272 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
273 นางสาวนริศรา จระเข้ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
274 นางนัททิกา ทองดี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
275 นางสาวศุจินันท์ ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
276 นางนงลักษณ์ เชาวสกู ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
277 นายศักดิภัชร์ เจติยโชติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
278 นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
279 นางจรรยา ทองลิ้ม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
280 นางสาวกุศลิน หอมแก้ว ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
281 นางสาวนัทฐา มีกุล ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
282 นางสาวอนุศรา บุญแจ้ง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
283 นายนครินทร์ มงคลลักษมี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
284 นางสาวสมสิริ ปดิฐพร ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
285 นายสาธิต นะวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
286 นางเทอดหญิง โกมารภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
287 นางบุญทิพย์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
288 นางสาวภิรญา กนกธัชปารมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
289 นางสาวอารีย์ น้ำใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
290 นายจำลอง ศรีอุทัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
291 นายนพพงษ์ วงษ์จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
292 นางสาวรัชนี วิภากูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
293 นายนพ ทองเครือเกษตร ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม จัดการแข่งขัน  
294 นายสมชาย สุวรรณประเสริฐ นักการโรงเรียนวัดสระสี่มุม จัดการแข่งขัน  
295 นางสาวปารุดา สระทองจันทร์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม จัดการแข่งขัน  
296 นางสาวนงลักษณ์ ใจซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จัดการแข่งขัน  
297 นางปราณี พุทธคุณ ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
298 นางจิตต์ลักษณ์ จิตต์พันผา ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
299 นางพุมเรียง ดามาบุตร ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
300 นายประครอง มะโนมั่น ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
301 นางสุจิรา แจ้งธรรมมา ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
302 นางสาวภูริตา เกิดเดโช ครูโรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
303 นางสาวสุรีวรรณ กัณหา ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
304 นายเอกดนัย ลีวัฒนา ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
305 นางธนศร เลิศรัตนอมรกุล ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
306 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฐาบุตร ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
307 นางสาวอารีย์ คล่องแคล่ว ครู โรงเรียนวัดลำเหย จัดการแข่งขัน  
308 นายไพฑูรย์ จุ่นบุญ ครู โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย จัดการแข่งขัน  
309 นางไอริณ ปิ่นตบแต่ง โรงเรียนวัดธรรมศาลา จัดการแข่งขัน  
310 นางอัมพร คงวัฒนกุล โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) จัดการแข่งขัน  
311 นางนันฐพร ทองเครือเกษตร ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
312 นางสาวปารณีย์ ดอนอินทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
313 นางสาวสุกัญญา จุฑามณี ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
314 นางนันฐพร ทองเครือเกษตร ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
315 นางสาวภควดี เจตน์จำนงค์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
316 นางสาวกิตติยา สุทนต์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
317 นางสาวขวัญใจ สุขยงค์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
318 นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
319 นางสาวพีรยา อ้นหลำ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม ลงทะเบียน  
320 นายเอกชัย ค้าผล ครู โรงเรียนวัดลำเหย ลงทะเบียน  
321 นายรัฐพล ทีคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ลงทะเบียน  
322 นายวีระยุทธ ศาลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ลงทะเบียน  
323 นางสาวรุ่งอรุณ พวงดอกไม้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ลงทะเบียน  
324 นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งกริ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ลงทะเบียน  
325 นางสาวพรพิมล รักแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ลงทะเบียน  
326 นายสมเกียรติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ลงทะเบียน  
327 นางสาวอัญชลี โชคสมกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ลงทะเบียน  
328 นางสุกัญญา เวชรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม สวัสดิการ  
329 นางสาวผึ้งหวาน คูเจริญทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน สวัสดิการ  
330 นางสาวพนิดา อ่ำอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน สวัสดิการ  
331 นางสาวปิยาภา จงเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน สวัสดิการ  
332 นายอดุลย์ ทองลิ้ม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานและต้อนรับ  
333 นางสาวสมมนัส ณรงค์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานและต้อนรับ  
334 นางทัศน์ลักษณ์ อติวงศ์ธาดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานและต้อนรับ  
335 นางณัฐญา พงศ์ธุวานนท์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและสรุปผลการแข่งขัน  
336 นางสาวเกวลี ใช้โฉมยงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและสรุปผลการแข่งขัน  
337 นางทัศน์ลักษณ์ อติวงศ์ธาดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและสรุปผลการแข่งขัน  
338 นางสาวศาสตรี สามกองงาม ธุรการ โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและสรุปผลการแข่งขัน  
339 นายวรภัฎ ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
340 นางบุญชื่น ประพันธ์พจน์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
341 นางณัฐญา พงศ์ธุวานนท์ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
342 นางน้ำอ้อย บุญวงษ์ ครู โรงเรียนวัดลำเหย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
343 นางผการัตน์ คงอยู่สุข ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
344 นางสาวธิดารัตน์ ลี้ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
345 นายนพพงษ์ วงษ์จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
346 นางอาพร ชูตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
347 นางสุชาดา เกียรติอมรเวช ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
348 นางสาวศิริพร สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
349 นางเกตสิรินทร์ ศิรินาวินวรวิทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
350 ดร.อนวัช นกดารา ครู โรงเรียนวัดลำเหย กรรมการและเลขานุการ  
351 นางบรรจง แสงนภาวรรณ ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม กรรมการและเลขานุการ  
352 นายดำรงค์ศักดิ์ โสภณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน บันทึกภาพและประเมินผล  
353 นางสาวปภาวี ทรัพย์อุไรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดลำเหย บันทึกภาพและประเมินผล  
354 นางบรรจง แสงนภาวรรณ ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม บันทึกภาพและประเมินผล  
355 นางสาวอนิศา เนตรเกื้อกูล ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม บันทึกภาพและประเมินผล  
356 ว่าที่ร้อยโทวัฒนสิน กลมเกลียว ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม บันทึกภาพและประเมินผล  
357 นางกฤษณา เจริญวุฒิมากร ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม บันทึกภาพและประเมินผล  
358 นางสาวเกษณี เบญจตานนท์ ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
359 นางอรพรรณ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
360 นางปวีณา เบี้ยววงศ์ ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
361 นางวรรณภา วงษ์อุบล ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
362 นางสาวชาลีณี ธนวัฒน์อิทธิกูล ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
363 นางอนัญญา กิ่งทัพหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
364 นางสาวธัญกมล เจริญสุข นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
365 นางสาวสุวรรญา ขวัญกลาง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
366 นางสาวจิตติมา เพ็ญบูรณสันติ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
367 นางวัฒนา อินทเจียด ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
368 นางชลกร นาควรสุขพิศาล ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
369 นางสาวนภา จันทร์รุ่งทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
370 นางสาวสุกาญจนา แก้วขาว ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
371 นางบุรัสกร โพธิทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
372 นางกันยา สามเพชรเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
373 นางดวงสมร สมนึก ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
374 นางปราณีต พัดฉวี แม่บ้านโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
375 นางสาวเกศศินี สุตะมุข นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
376 นางสาวธัญญานุช แสไพศาล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
377 นางจรรยา ทองลิ้ม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
378 นางสาวกุศลิน หอมแก้ว ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
379 นางสาวนริศรา จระเข้ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
380 นางสาวศุจินันท์ ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
381 นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
382 นายนครินทร์ มงคลลักษมี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
383 นางนัททิกา ทองดี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
384 นายศักดิภัชร์ เจติยโชติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
385 นางสาวนัทฐา มีกุล ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
386 นายสุทิน มั่นพรรษา ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
387 นายอมเรศ ขำสอน ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
388 นายสาธิต ขำสอน ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
389 นายมานะชัย รุ่งทรัพย์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
390 นายอุทิศ หะยาจันทา ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
391 นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
392 นายไพรสันต์ พัดฉวี ช่างสีโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
393 นายอาทิตย์ จรเข้ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
394 นายธันวา เหมือนอ่วม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
395 นายสุริยา บัวศร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
396 นางสาววชรกมล สุศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
397 นางจรรยา ทองลิ้ม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
398 นายพงศ์พรเชษฐ อติวงศ์ธาดา ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
399 นางนงลักษณ์ เชาวสกู ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
400 นายศักดิภัชร์ เจติยโชติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
401 นางสาวนัทฐา มีกุล ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
402 นางสาวกุศลิน หอมแก้ว ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
403 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
404 นายนครินทร์ มงคลลักษมี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
405 นางสาวสมสิริ ปดิฐพร ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
406 นางสาวศุจินันท์ ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
407 นางสาวภิรญา กนกธัชปารมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
408 นายจำลอง ศรีอุทัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
409 นางสาวรัชนี วิภากูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
410 นางสาวพจนา ศุโภทยาน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
411 นางสังวร บุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
412 นางสาวศิริรัตน์ สุนทรมัจฉะ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
413 นางสาวสุกัลยา บุญมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
414 นางสาวโชติมา เอกวิเศษศรี ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
415 นางสาวสุภาวัน ตันบุญเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
416 นางจันทรัสม์ บุญช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
417 นางสาวปณัชช์ณิชา ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
418 นายเจริญ มาศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
419 นายมนตรี อ่อนจันทร์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
420 นายนฤพนธ์ เรืองจุ้ย ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
421 นายเอกสิทธิ์ เกิดโสคศรี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
422 นายชูเกียรติ สามเพชรเจริญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
423 นางศิริวรรณ ทองอุบล ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
424 นางจำปา สาวทรัพย์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
425 นางธัญญาภร ศรีจันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
426 นางสาวเด่นนภา พลาเกตุ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
427 นางสาววราภรณ์ คำสาลี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
428 นางมาลี เดชกล้าหาญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
429 นางฉัตรศนัญ มาลี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
430 นางสาวกาญจนา โรจน์อรุณ ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
431 นางวรรณภา วงษ์อุบล ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
432 นางสาวชาลีณี ธนวัฒน์อิทธิกูล ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
433 นางอนัญญา กิ่งทัพหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
434 นางสาวศิริอร จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
435 นางสาววิภาวรรณ สระทองอินท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
436 นางสาวช่อผกา งามขำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
437 นายธนาวุฒิ ใจทน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
438 นางสาวจุฑารัตน์ เข็มเงิน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
439 นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน  
440 นายภานุวัชร แก้วพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
441 นายวิชัย สายรวมญาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
442 นายเสมอ อยู่จงดี ผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
443 นายทองพูล สูงสุดยอด ไปรษณีย์อำเภอกำแพงแสน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
444 นายกฤษติธี ประทุมสินธ์ ครูโรงเรียนบัวปากท่า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
445 นายอำนวย ตรีอินททอง ครูโรงเรียนวัดตระโกสูง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
446 นายดิษฐพล จักรกฤษณ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
447 นายสาธิต ขำสอน ครูโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - 3  
448 นายศิริพงษ์ ทิพานันท์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 - 6  
449 นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโข ครูโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 - 6  
450 นายอุทิศ หะยาจันทรา ครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 - 6  
451 นายวชิรวิทยื นิติพันธ์ รอง ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 - 6  
452 นายวชิระ ก้อนในเมือง ูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 - 6  
453 นางสาวชาลิณี ธนวัฒน์อิทธิกูล ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 - 6  
454 นางสมศรี จำนงค์ทอง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - 3  
455 นายขวัญชัย เทียมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยผักชี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - 3  
456 นายธีระ คนใหญ่ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - 3  
457 นางมณฑนกร เจริญรักษา ครูโรงเรียนวัดทัพยายท้าว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - 6  
458 นางวนิดา ช่างเกวียน ครูโรงเรียนวัดวังตะกู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - 6  
459 นางสาวพิมพ์ญาดา มาลัยทองแก้วสุภา ครูโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - 6  
460 นางนงนุช ศรีพุ่มไข่ ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - 3  
461 นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - 3  
462 นางสาวนิสา วิทยาเกียรติเลิศ ครูโรงเรียนวัดหุบรัก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - 3  
463 นางพรสุณี หงษ์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 - 6  
464 นางสาวรุ่งฤทัย ศุภธนะพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระพี้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 - 6  
465 นายเศกสันติ์ เสย์ ครูโรงเรียนวัดพะเนียงแตก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 - 6  
466 นางวันทนา บัวสมบุญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 - 6  
467 นางพัชรี สุขเนียม ครูโรงเรียนวัดหนองงูเหลือม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 - 6  
468 นางสาวอุไร จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองจิก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 - 6  
469 นายสมเจตน์ โพธิ์อุบล ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์  
470 นางอุษา ทองจันทา ครู โรงเรียนวัดลำพญา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทัศนศิลป์  
471 ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุง ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีและเดี่ยวดนตรีไทย  
472 นายสมคิด นารี อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีและเดี่ยวดนตรีไทย  
473 นายบุญเลิศ กร่างสะอาด อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีและเดี่ยวดนตรีไทย  
474 นายกันตภณ ก้อนแหวน ครู โรงเรียนคลองหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีและเดี่ยวดนตรีไทย  
475 นายสุเมธ สุฐาปัญณกุล ครู โรงเรียนบำรุงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีและเดี่ยวดนตรีไทย  
476 นายพรภวิษย์ เฉยเจริญ ครู โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงดนตรีและเดี่ยวดนตรีไทย  
477 นางวรรณา แก้วกว้าง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
478 นายนาวี สาสงเคราะห์ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
479 นายสิงหา ช้างขวัญยืน ครู โรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
480 นางวิภาวี กรีแสง ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
481 นายภูชิต ชาวบางใหญ่ ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
482 นางแววตา ณ บางช้าง ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
483 นางนวลจันทร์ มีสวย ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
484 นางประจงจิต อมโร ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
485 นางผุสดี ปัญสมคิด ครู โรงเรียนผไทวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนาฏศิลป์  
486 นายสุธี ชำนาญสุธา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
487 นายถาวร หวานชะเอม ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
488 นายชนสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
489 ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
490 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ ครู โรงเรียน ภปร ราชวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
491 นายนนทชา สุนทรพรนาวิน ครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศก์นครปฐม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
492 นางจรุงลักษณ์ วโรหา ครู โรงเรียนพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
493 นางสาววรัทยา โพธิ์สง่า ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
494 นายเศกสันติ์ เสย์ ครู โรงเรียนวัดพะเนียงแตก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลง  
495 นางสาววชรกมล สุศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
496 นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
497 นางสาวนริศรา จระเข้ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
498 นางนัททิกา ทองดี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
499 นางสาวศุจินันท์ ทรัพย์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
500 นางนงลักษณ์ เชาวสกู ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
501 นายศักดิภัชร์ เจติยโชติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
502 นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
503 นางจรรยา ทองลิ้ม ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
504 นางสาวนัทฐา มีกุล ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
505 นางสาวกุศลิน หอมแก้ว ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
506 นายนครินทร์ มงคลลักษมี ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
507 นางสาวอนุศรา บุญแจ้ง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  
508 นางสาวสมสิริ ปดิฐพร ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัวและประชาสัมพันธ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 08-1385-2188 e-mail mild2533@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]