รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณฐมน  ยศวิไล
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีสนิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงศุภมาส  คงประเวช
 
1. นางกาญจนา  โพธิ์ชูชัชวาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สังข์ไทย
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  แย้มนาค
 
1. นางสาวกัญยรัตน์  ผาแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ช่วยคุณ
 
1. นางปิยนันท์  วัฒกีเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. นางสาวรดารัตน์  แดงคง
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงพลอยกมล  เอียดแก้ว
 
1. นางสวลี  สุธาพจน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ตรงประเสริฐสุข
 
1. นางสุรีย์  แสงสว่าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงรัศมีบุญ  ยินดี
 
1. นางศรีลักษณ์  พรหมด้าว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงศิริภา  พิทูลทอง
 
1. นางกิตติยา  พัฒนเวช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงศรี
 
1. นางอุระสา  สุหร่าย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชรีญา  นาคสิน
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  เอี่ยมละออ
3. เด็กหญิงสุภัสรา  ผิวขาว
 
1. นางดวงเนตร  ทองคำชุม
2. นางธนินทรา  กีรติภากร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุติมา  เนตรขำ
2. เด็กหญิงปภัสสร  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกตุกราย
2. นางสาวปารณีย์  เปี้ยทา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  อุทก
2. เด็กหญิงอภิชญา  บุญรอด
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สุรพี
 
1. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
2. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  ฉัตราปฐมพงศ์
 
1. นางสุมามาลย์  คลังนุช
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  โสดาดง
2. เด็กหญิงอภิกษณา  รโหฐาน
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายโกสิน   แตงโม
 
1. นางวันเพ็ญ   บุญนัดดา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายทศพร  ลีฬพงษ์
 
1. นายภานุเดช  เรืองกลิ่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายเบญจพล  อินทร์งาม
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงพิชชาพร   พูลภิญโญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายอนุตร   ปุรัตถิภาค
 
1. นายวีระชัย   สีทาน้อย
2. นางสาววิไลวรรณ    เกตุสิทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงธัญรดี  ชูสกุล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรหมประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  ใจไส
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
2. นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ศรีนุต
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  บุญพา
3. เด็กหญิงปรานปรีย์ญา  กุลสุวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  กอสันเทียะ
2. นางวิกานดา  มุดเจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายพีรวัส  คัคนางกูล
2. เด็กชายวันชัย  บุผาลา
3. เด็กชายสุทธินนท์  บุญคง
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
2. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงธิติมา  แสนจ้ำ
2. เด็กชายปรวรรษ  อัยยรุจิวงษ์
 
1. นางวัชราภรณ์  พลโลก
2. นางสาวอรุณ   มีสัตย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. นายพงศกร  หล่อนสิ่ว
2. นายฤทธิชัย  อุทธาเครือ
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นายธรณ์เทพ  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงสาริศา  ชนวัฒนา
 
1. นางวันทนีย์  ธรรมกีรติวงศ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายบุญญาธิกาญจน์  หนูเจริญ
 
1. นางพัชรินทร์  วังทะพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายสุรชัย  ยังปิ่น
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สีทน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองเนียม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  อรัญญิก
 
1. นางสาวมนณภัทร  อู่อรุณ
2. นายสกนธ์  อิ่มใจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายจักรินทร์  แจ้งสิน
2. เด็กชายตั๊ก  แซ่เจ็ง
3. เด็กหญิงอิศริยา   เผือกโอภาส
 
1. นางสาวบุณยวีร์  อำมะเหียะ
2. นางสาวใหม่วดี  ทุยโทชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไพรศรี
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางสาวชุติมณฑน์  ใจศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจิรายุ  ชูนาม
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  บ้านแถว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เที่ยงธรรม
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์เกษม
2. เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว
3. เด็กหญิงพิศุทธินี  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวดวงดาว  แซ่เอี้ย
2. นางสุภาพร  แตงไทย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ผาด่านแก้ว
2. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีพิพัฒน์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  เศษรักษา
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กระโจมทอง
2. เด็กหญิงเมธินี  นิลเนตร
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  เหลือสุข
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
2. นางทัศดาว  ทรงประโคน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุตรคำโชติ
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
2. นางสาวพัชรินทร์  ชินวงษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ทาลา
2. เด็กชายเนติธัช  แก้วศรี
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายฉัตรชัย  เชยชม
2. เด็กชายรัชพล  ทองเยื้อง
 
1. นางสาวธีมาพร  พรมราช
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงรังสิมา  ระเบียบ
2. เด็กชายอภินันต์  ลามอ
 
1. นางรัชนี  เผือกคเชนทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายพระนาย  วันดี
2. เด็กชายพีรภัทร  สานนท์
 
1. นายธนกฤต  แง่พรหม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายนพเก้า  รอดถนอม
2. เด็กชายเอกภพ  พร้อมญาติ
 
1. นายปัญญาพล  พิมดี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายศุภกฤษ  ช่างกลึงเหมาะ
2. เด็กชายสุทิวัส  ในจิตร
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พัฒนพลวิชญ์
2. เด็กหญิงปวรินทร์  วานิชพงษ์พันธุ์
3. เด็กหญิงศศิภาณัฐ  ศรีแสงจ้าย
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุติพันคา
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุติพันคา
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นายอภิชา  โสดา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อ่อนภา
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไตรศัพท์
3. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนน้อย
4. เด็กหญิงวาสินี  พรมวงศ์ซ้าย
5. เด็กหญิงไอลดา  บัวรพันธ์
 
1. นางศุภวรรณ  บุญทศ
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกชพรรณ   ลักษณาเจริญ
2. เด็กหญิงญณิดา   เหมะธุลิน
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    แท่งทอง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา   อันแสน
5. เด็กหญิงศศินันท์    มานิตย์
 
1. นางสาวขวัญจิตร   วิรัตน์จันทร์
2. นางพิศวง   มาเมือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุดไธสง
2. เด็กหญิงณภัทร  มั่นปาน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดาวเศรษฐ
4. เด็กหญิงหทยา  แววดี
5. เด็กหญิงอ้อย  จะแล
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
2. นางสาวอนันตา  คล้ายสอน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกนกพร  แดงตา
2. เด็กหญิงจิระวรรณ  สุทธายุทธกุล
3. เด็กหญิงรจณี  เพียรดี
4. เด็กหญิงอาริตา  พลอาวุธ
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ชื่นเกษร
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นายธีระ  ช้างแดง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่เย็น
2. เด็กชายจักรพันธ์  กฤษณาสีนวล
3. เด็กชายสรวิชญ์  เทศทอง
4. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไพรศรี
5. เด็กชายเกริกชัย  แนบเนียน
 
1. นายอาทิตย์  มะสกุล
2. นางจารุวรรณ  กันตรง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชลทิพย์  นิลเทียม
3. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
4. เด็กหญิงวสิกา  อ่อนสุวรรณ
5. เด็กชายวัชรา  ศรีจันทร์
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางสาวนริศรา  พงศ์จิตประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กชายกฤตพงศ์  สังข์ศิลป์ชัย
3. เด็กชายกฤติเดช  โชติภาวัต
4. เด็กชายจักรภัทร  บรรจงรักษา
5. เด็กชายชวภณ  ดีเจริญ
6. เด็กชายณภัทร  วงษ์ประดิษฐ์
7. เด็กชายธนาธิป  นรากุลรัศมี
8. เด็กชายบริภัทร  บรรจงรักษา
9. เด็กชายปฐณวรรณ  จารุนงคราญ
10. เด็กชายปฐณวรรษ  จารุนงคราญ
11. เด็กชายปรัชญ์  เนียมหนวด
12. เด็กชายปราพ  เนียมหนวด
13. เด็กชายปรเมศวร์  พูลเพิ่ม
14. เด็กชายรามิล  ชูสุข
15. เด็กชายวสันต์  ขัดนาค
16. เด็กชายวุฒิพันธุ์  จงเจริญกิตติกุล
17. เด็กชายศักดิ์ธัช  ธนาสดใส
18. เด็กชายสรวิศ  แตงเนียม
19. เด็กหญิงเก็จการต์  บุญชนะ
20. เด็กหญิงเก็จขวัญ  บุญชนะ
 
1. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
2. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
3. นางสาวปภัสสร  ทองเหมือน
4. นางสาวพัชรา  ศรีสวัสดิ์
5. นางยุพิน  อ่อนผึ้ง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีแผ้ว
2. เด็กชายกิติกร  เหสุขสวสัดิ์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  อรรถวรกิจ
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
5. เด็กชายคาซูโต๊ะ  ญามาดะ
6. เด็กชายชีวานนท์  บุญอาษา
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชะโลธร
8. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แววประดิษฐ์
9. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เหลี่ยมไทย
10. เด็กหญิงพลอยขวัญ  คำภากุล
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  งามรุ่งโรจน์
12. เด็กชายมังกร  พลเอี่ยม
13. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
14. เด็กหญิงอชิรญา  หางนาค
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ลออโรจน์วงศ์
16. เด็กชายเป็นหนึ่ง  วัจนสวัสดิ์
17. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
18. เด็กชายเอกชัย  จุละศร
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นายอภิชา  โสดา
3. นายกมลชัย  พอกแก้ว
4. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
5. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุติพันคา
 
1. นางสาวเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงณธภัทร  จริยาวดี
 
1. นางสาววาสนา  ฮามไสย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงภัครจิรา  เดชแพร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงธนพร  สมจิตร
2. เด็กชายอัครพัชร์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางบำรุง  ทัศนา
2. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชัยชนะ  ดำโรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทรัพย์สำอางค์
 
1. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวรันยา  คงอนันต์ทรัพย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยืน
2. เด็กชายปรัชญา  มหาโคตร
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุณเมืองปักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธนัชญา  สกลธนวิโรจน์
4. เด็กหญิงนริลรัตน์  ไพศาลรัตน์
5. เด็กหญิงปูริดา  ศีลประเสริฐ
6. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  โพธิ์แก้ว
7. เด็กหญิงมาริษา  ภู่พันธ์
8. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ลอย
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุดมดี
10. เด็กหญิงอริสา  เถาว์ชาลี
 
1. นางบัวพันธ์  เนติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จำปาแพง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  มดแสง
3. เด็กหญิงนาราภัทร  มีบุญ
4. เด็กหญิงพรพรหม  คมคาย
5. เด็กหญิงภัทริกา  แสสลับ
6. เด็กหญิงรินรดา  ยังนึก
7. เด็กหญิงวรัญญา  สาตรอด
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สีวาท
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลองบาง
10. เด็กหญิงสุชาดา  กระจ่างโพธิ์
11. เด็กหญิงสุทธินี  สนองคุณ
12. เด็กหญิงอภิญญา  นิลพัฒน์
13. เด็กหญิงอริศรา  แสงงาม
14. เด็กหญิงอักษิกา  พูลวงศ์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ผดุงพาณิชกิจ
 
1. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง
2. นางสาวดวงใจ  บุญมี
3. นางสาวพรทิพย์  สุขสุนทร
4. นางสุรีย์พร  อิ่มเพ็ง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   ชินภัทรพงษ์เลิศ
2. เด็กชายพนธกร   วัชราศรม
 
1. นางจุฬาพร  ดีสมจิตร
2. นางนันทภัค  แสงพิฑูร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ธีรภัทรไพบูลย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีน้ำเงิน
 
1. นายเอกสิทธิ์  อำมาตย์เอก
2. นายธงชัย  ภัทราโสนอ่อน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปันนิตมัย
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  กุนอก
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายจักรินทร์  แจ้งสิน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   ทุมกลาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกันยาพร  คงสร
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  เจนใจ
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  กากแก้ว
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เด็นลีเมาะ
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. นางสาวอารยา  วรน้อย
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ดาวสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ไว้สันเที้ยะ
 
1. นางสาวนางสาวชรัลชิดา   หมายใหญ่กลาง
2. นางสาวิตรี  ศิรินา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภาวินี  บ้านพวน
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทับทิมนิล
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวตรพรห์  นิจจารีย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ประสพสิน
2. เด็กชายครรชิต  เดชดี
 
1. นางดวงใจ  แสงงิ้ว
2. นายโชติภพ  คัมภรีพงศ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปฏิพันธ์  อยู่สุข
 
1. นางสาวยุวลี  กันหมุด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  กิ่งมาลา
2. เด็กหญิงนฤพร  สุวรรณ
3. เด็กชายปฏิพร  ศักดิ์ยุพาชูสกุล
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  ทองขาว
2. นายพิศิษฐ์  หอมจันทร์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายวง  ตาวง
2. เด็กหญิงสมใจ   ตาวง
3. เด็กชายสุรชาติ  ตาใส
 
1. นายปัญจภูมิ   หลาบคำ
2. นางธนารัตน์  หลาบคำ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายพีรภัทร  สะมะ
2. เด็กชายมาวิน  เจริญพันธ์
3. เด็กชายศรายุทธ์  น้อยปลา
 
1. นายวินัย  พันธ์พืช
2. นางจุรีรัตน์  ช่วยเกิด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายจิตบุณย์  สายวายุกุล
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สิรินวสมบัติกุล
 
1. นายมาวิน  จามรโชติ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายวรภัทร  ธำรงพงศกร
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายพรรษา  นามโคตร
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงจรดภครพร  เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวปวีณนุช  อู่ดาราศักดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  การเหมือนญาติ
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กระจ่างแพทย์
 
1. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมุทิตา  เตชะมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล  จั่นลา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  เต่ามณี
 
1. นางสาวนาฎยา  ชุ่มเย็น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายศิริวัฒ  อาชววาณิชกุล
 
1. นายเจนณรงค์  นบนอบ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ
 
1. นางสาวสุภัทตรา  ศรีสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกฤชญา  สันติวงศ์งาม
2. เด็กหญิงจุฑานันท์  หอมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัสเกษ
5. เด็กหญิงธารีญารัตน์  ศรีคำขลิบ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภะวะ
7. เด็กหญิงปรินดา  ดวงบุญ
8. เด็กหญิงวรางคณา  หนูเสน
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ภูสระแก้ว
10. เด็กหญิงวีรยา  สารพันธ์
11. เด็กหญิงศศิตา  ประสาวะเท
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  การเหมือนญาติ
13. เด็กหญิงสุขใจ  สมสมร
14. เด็กหญิงแพรพรียา  ศรีธร
15. เด็กหญิงโชษิตา  แย้มสาย
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายจิตบุณย์  สายวายุกุล
2. เด็กชายธนกฤต  สร้อยธรรมมา
3. เด็กชายธนกฤต  ดอกจันทร์
4. เด็กชายธนทรัพย์  ม่วงพลับ
5. เด็กชายนิธิภัทร์  จันทร์รอด
6. เด็กชายพรรษา  นามโคตร
7. เด็กชายภูริน  ลองไธสง
8. เด็กชายวรพงษ์  ขุนศร
9. เด็กชายวรภัทร  ธำรงพงศกร
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กรวิภาสเรือง
11. เด็กชายเด่นภูมิ  ดีนวนพเนา
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
2. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
3. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
4. นายสมยศ  มาธีระ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หรรษา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  วัฒนะพรม
3. เด็กชายก้องภพ  ดุมแก้ว
4. เด็กชายชินาธิป  ตรีวิเศษ
5. เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนสุกาญจน์
6. เด็กชายดุษฎี  เจ๊ะเอเลาะ
7. เด็กหญิงธาริณี  หนูเสริม
8. เด็กชายนฤดม  ชมรุกข์
9. เด็กชายนเรศ  ศรีจุลการ
10. เด็กหญิงปานตะวัน  อยู่บางประโคน
11. เด็กหญิงปาริชาต  ไชยบัง
12. เด็กชายพงศกร  ต้นทัทไทย
13. เด็กหญิงพรรณี  สะแกดำ
14. เด็กหญิงพลอยประดับ  พวงแก้ว
15. เด็กชายพุทธสิน  ขันประสิทธิ์
16. เด็กหญิงศิรินันท์  โชติสุขสงวน
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  โชติสุขสงวน
18. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร
19. เด็กชายอธิพัฒน์  กลิ่นกลัด
20. เด็กหญิงแสงตะวัน  ศรีนอก
 
1. นายเอกรินทร์  ฤทธิรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายราชพัตน์  มะหิมา
 
1. นายภัทราวุธ  บุญเลื่อง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายภาณุวิชญ์  ชมภูชัย
 
1. นางจรัสศรี  หนูเผือก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เผือกยิ้ม
 
1. นายภัทราวุธ  บุญเลื่อง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนิดา  มาตรี
 
1. นางสาวนาฏยา  ชุ่มเย็น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  พรมโคตร
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายภาณุวิชญ์  ชมภูชัย
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงศศิกานติ์  ตันสุวรรณ
 
1. นายปรีชา  ศรีโยธี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพลอย  จูเปีย
 
1. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กชายวิวิธวินท์  รุมเมิล อีริคเซ่น
 
1. นางอาภากร  หาญจริง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปารเมศ  คีมี
 
1. นางฐิตารีย์  แกมทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พัฒนพลวิชญ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุนทรโชติ
 
1. นายวิโนทัย  พรหมนิมิตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  พรมโคตร
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายภาณุวิชญ์  ชมภูชัย
 
1. นางอรทัย  หวานฉ่ำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุขาพงษ์
 
1. นางสาวปวริศา  บัวเผื่อน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ประเสริฐจิตร
 
1. นายวิโนทัย  พรหมนิมิตร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็มรักศึกษา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  กิจโอสถ
2. เด็กชายนิติกร  สุขจันทร์นิมิตร
3. เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์  พรหมสุทธิ์
4. เด็กชายภูผา  ชมภูศิลป์
5. เด็กชายรัตนชาติ  นนธิจันทร์
6. เด็กชายสมศักดิ์  ภาสะลักษณ์
 
1. นายลักษณะเกียรติ  ภมะราภา
2. นายวิโนทัย  พรหมนิมิตร
3. นางนันทภัค  หนูจ้อย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ริมหมู่ดี
2. เด็กหญิงกัลยานี  บุญส่ง
3. เด็กชายกิตติพศ  เผือกมัน
4. เด็กชายจรัลชัย  คำพิมูล
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงทอง
6. เด็กหญิงชนัฐ  คงครบ
7. เด็กหญิงชนิกานต์  นิลนะมะ
8. เด็กหญิงชมพูนุช  ฉิมเกล็ด
9. เด็กหญิงชรัญญา  ชุ่มชาติ
10. เด็กหญิงชานิสา  เกษทอง
11. เด็กหญิงณัฐชา  ผูกธรรม
12. เด็กชายตุลา  มานิตย์นารถ
13. เด็กชายธรรมทัศน์  รู้แพร่
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พานนาค
15. เด็กชายธันยบูรณ์  โพธิ์ละเดา
16. เด็กชายธีรพงษ์  วรรณคำ
17. เด็กชายธีระวัฒน์  ไชยกาฬสินธุ์
18. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณชื่น
19. เด็กหญิงนิศาชล  ตุ้มทอง
20. เด็กชายปราเมศ  ทองโสภา
21. เด็กหญิงปลายฟ้า  เศษคำ
22. เด็กชายปาฎิหาริย์  เล็กสาคร
23. เด็กหญิงปิยนันท์  อุ่นใจ
24. เด็กชายปิยพัชร  แก้วพูน
25. เด็กหญิงพรนภา  อุษานนท์
26. เด็กหญิงพรพิมล  ปั้นกลัด
27. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสียงดัง
28. เด็กหญิงมนัญญา  ทองขาวขำ
29. เด็กหญิงวริยา  ภูแด่น
30. เด็กชายวีรยุทธ  ทาระขจัด
31. เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบศรี
32. เด็กชายศุภณัฐ  ยวงยิ้ม
33. เด็กชายสถิตคุณ  พันธ์แก่น
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล่าสาร
35. เด็กหญิงสุทธิดา  กุลประสิทธิ์ชัย
36. เด็กหญิงสุภัสสร  อ่อนแสง
37. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  วรรณงาม
38. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประทีปบุษกร
39. เด็กหญิงเนติยา  ธนะศรีสุธารัตน์
40. เด็กหญิงเอมิกา  ปั้นอินทร์
 
1. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
2. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
3. นางจำเรียง  สุดห่วง
4. นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ์
5. นางสาวสุธาศิณีย์    บุญถึง
6. นางสาวกัลยา   ปราบสกุล
7. นางสาวละเอียด   หงษ์อุบล
8. นางสาววราภา   เตมียะชาติ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกฤตเมธ  มินทยักษ์
2. เด็กชายชนานันท์  สาตราคม
3. เด็กหญิงณัฐชา  คงคล้าย
4. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  บุญมี
5. เด็กชายปริยากร  ธนกุลภิญญา
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  เอี่ยมอุ่น
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  นรศรี
8. เด็กชายวรชน  วิเชียรเลิศ
9. เด็กชายอนุภัทร  พานิช
10. เด็กหญิงอริศา  พัฒน์ซ้าย
 
1. นางสาวญาณินี  เอกแก้ว
2. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี
3. นางสาววลัยพร  ประกาแก่นทราย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรรณศรี
2. เด็กหญิงภาวิณี  อาจหยุด
3. เด็กชายสุรเดช  สว่างชม
4. เด็กชายอดิเทพ  พระรอด
5. เด็กชายอนันท์  ศรีเพชร
6. เด็กชายอานนท์  พุ่มพวง
7. เด็กหญิงเมธาวดี  ทองผิว
8. เด็กหญิงเอมิกา  กงชัยญา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ขุนทองไทย
2. นางสาวสุกัญญา  นราเกตุ
3. นางสาวประทุม  สุขจั่น
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  นวลพิจิตร
2. เด็กหญิงฐานิตาณัฐ  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐภา  งามดี
4. เด็กหญิงดุสิตา  จัตุรัส
5. เด็กหญิงภัสรา  โอสถานนท์
6. เด็กหญิงเพชรดา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวญาณินี  เอกแก้ว
2. นางสาววลัยพร  ประกาแก่นทราย
3. นางสาววิไลนุช  สุขสินธุ์
4. นายจิตกร  โยทาวัน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนมวงษ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คานงาม
3. เด็กหญิงธีรารัตร์  แสงอีง่อง
4. เด็กหญิงนลินินภา  หงส์พงศ์
5. เด็กหญิงพสชนัน  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงพีรดา  พันยะศรี
7. เด็กหญิงมณีรินทร์  ไชยปัญญา
8. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีนาเมือง
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
2. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
3. นายทัตศร  จันทร์งาม
4. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงกชกร  ภู่แสง
2. เด็กหญิงชนิตา  ศรีพลเละ
3. เด็กหญิงพรสุดา  ปั้นต๊ะ
4. เด็กหญิงวรรณภา  อนุไพรพฤกษ์
5. เด็กหญิงศิริประภา  พันสายออ
6. เด็กหญิงหยก  จ่างแสง
7. เด็กหญิงหอมนวล  ไทยใหญ่
8. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขันธ์ศิลา
 
1. นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน
2. นางสาวพัชรา  สินธรมงคล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกันยา  เลาย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  ไชยบุรมย์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนมวงษ์
4. เด็กชายทัดเทพ  ทูลตะขบ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คานงาม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่างประดิษฐ์
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  แสงอีง่อง
8. เด็กหญิงนลินนิภา  หงส์พงศ์
9. เด็กหญิงปราณี  เสียงเพราะ
10. เด็กหญิงพสชนัน  ศรีบุญเรือง
11. เด็กหญิงพีรดา  พันยะศรี
12. เด็กหญิงภัทรรัตน์  ทองดี
13. เด็กหญิงมณีรินทร์  ไชยปัญญา
14. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีปิ่นแก้ว
15. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีนาเมือง
16. เด็กชายอมรเทพ  พิมพา
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
2. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
3. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
4. นายทัตศร  จันทร์งาม
5. นางสาววรินญา  โลศิริ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ใจปลื้ม
2. เด็กชายฑิฆัมพร  ชนะกาล
3. เด็กชายถวัลย์  อ่ำเมือง
4. เด็กหญิงธรภรณ์  จันทะโรทัย
5. เด็กชายธีรภัทร  แก้วชุมเชื้อ
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
2. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชะโลธร
2. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
 
1. นายอธิพันธ์  เฉลิมวงศ์
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดสำราญ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  วรรณแจ่ม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังชม
2. เด็กหญิงน้ำมน  บดีรัฐ
3. เด็กชายพินิจ  ไตรพงษ์
4. เด็กชายมนัสการ  บดีรัฐ
5. เด็กชายรังสิมันต์  ปัญญาวีรวงศ์
6. เด็กชายสุเมธ  สอนกลอง
 
1. นายพรชัย  หมื่นสุข
2. นายสมจิตร์  ศิลานนท์
3. นายใจเพชร  สุจิมหันต์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำแพงทอง
2. เด็กชายก้องภพ  ดุมแก้ว
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  คงคุ้ม
4. เด็กหญิงพลอยประดับ  พวงแก้ว
5. เด็กหญิงอชิตา  พิมพา
6. เด็กหญิงโรมณรินทร์  นิมา
 
1. นายสมควร  เหล่าประเสริฐ
2. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกวิสรา  มหวงศ์
2. เด็กหญิงกันติชา   แซ่ตั้น
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   จูงวงษ์สุข
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองนาง
5. เด็กหญิงนดา   กลั่นเชื้อ
6. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนสะอาด
7. เด็กหญิงประภาวดี   สมโภชน์
8. เด็กหญิงภัทรา  แสงโชติ
9. เด็กหญิงอริสรา   เพิ่มเพชร
 
1. นางปาจารีย์   นาควัชร
2. ว่าที่ร้อยตรีชัด   คงคืน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจาฎุพัจน์  พลยุทธ
2. เด็กชายชนกันต์  บุญแย้ม
3. เด็กหญิงชนิกาญจน์  ชิวชาวนา
4. เด็กชายณัฐพงศ์  คำยอด
5. เด็กหญิงดาราวดี  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงวริศรา  นิลทรัพย์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  โอนทอง
8. เด็กชายอภิยุทธ์  ผุดผ่องพรรณ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  พรมชาติ
10. เด็กชายอานนท์  หล่มแก้ว
 
1. นางสาวสายทิพย์  ธนานพมนต์
2. นายฉัตรเฉลิม  ตินะมาตร
3. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ศึกขะชาติ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใหม่แก้ว
4. เด็กหญิงสายสวาสดิ์  เมฆขลา
5. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นางสาวปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายคมสัน  กลิ่นชู
2. เด็กหญิงจิตตวดี  พรหมโชติ
3. เด็กหญิงเสภา  วรรณพาหุล
 
1. นางสาวนิตติยา  ตั้งเจริญ
2. นางอัญชลี  พาสิงห์สี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  ชิวชาวนา
2. เด็กหญิงปรมน  ปักกะทานัง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  คำนนท์
2. นางสาวภาสุรี  สุภาชัย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ครคง
2. เด็กหญิงมุขสุดา  ปานสมบูรณ์
3. เด็กหญิงวทันพร   สาลี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์จวน
2. นางนุจิรา  เบ็ญกาโต
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  บุญพันธุ์
2. เด็กหญิงมาริสา  มาริยัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  และซัน
 
1. นางสาววารุณี  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุกานดา  ลอยดารา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงภควดี  สุริโย
2. เด็กหญิงศลุตา  วงษ์น้อย
 
1. นางสาวปริชาติ  โพธิ์ใบงาม
2. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมทอง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายพงศธร  เต๊ะดอเลาะ
2. เด็กชายมูนีบ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสาวิตตรี  ทับทิม
2. นางชลลดา  เจริญสุข
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายนนท์  เห็นครบ
2. เด็กชายวัชรา  ศรีจันทร์
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายชญานนท์    ปิ่นทมา
2. เด็กชายพัชรพล  แท่งทอง
 
1. นางธวัลรัตน์  นพคุณ
2. นายเศรษฐชัย  เด่นเหมือนวงศ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายคมกฤช  ศรีสกุล
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  เจะรัมย์
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์   เกษคำ
2. เด็กชายวิชชากร   ชูช่วยสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี   แจ่มพิศ
2. นายมนตรี   คล้ายสมบัติ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายวรวิทย์  วังอินทร์
2. เด็กชายโชคทวี  ศิริ
 
1. นายธรณ์เทพ  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายพิทยุตม์  สุวรรณสนธิ์
2. เด็กชายภฤศพิสิฐ์  ศิริเดช
 
1. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
2. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงณิชมน  ทับแสง
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ดวงกิจ
 
1. นางสาวแสงดาว   พรหมมาศ
2. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงณีราภา  หวังลายกลาง
2. เด็กหญิงอโรชา  เครือเล็ก
 
1. นายภูรินท์   พิงภูงา
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เมืองสง
2. เด็กชายนนพัทธ์  รัตนบวรทรัพย์
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  พูลวิรัตน์
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  ใจตรง
2. นายนนทชัย  ชาญป่าไพร
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายจักพรรณ  ศรีรอดบาง
2. เด็กชายปุณณัตถ์  ปานะชาติ
3. เด็กชายพิพัฒน์  ชัยประเศียร
 
1. นายธีรวิทย์  อินทะชาติ
2. นางสุภาพร  แตงไทย
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายธนะวัฒน์  พิมูลชาติ
2. เด็กชายยศกร  ชุมชน
3. เด็กชายสุวิชัย  เปลี่ยนจันทร์ทึก
 
1. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
2. นางสาวกฤติยา  อุดอ้าย
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณภัทร  เจริญสุข
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ซอแล๊ะห์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  โต๊ะเถื่อน
 
1. นายเดชบดินทร์  เอี่ยมสะอาด
2. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายปรัชญา  อุ่่นจันดา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มะหะหมัด
3. เด็กชายเจษฎา  ควงขุนทด
 
1. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
2. นายมานพ  สุยาละ
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐมน   ลับสวัสดิ์
2. เด็กชายภูดิศ   ตันสกุล
3. เด็กหญิงเหนือธารทอง   ศรีชมภู
 
1. นายพจน์จรินทร์   สิทธิวรชาติ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เจียรประดิษฐ์
2. เด็กหญิงทอฝัน  รองเย็น
3. เด็กหญิงบุนยากร  หวองเจริญพานิช
 
1. นางอรสา  ศิริชาติวัฒนา
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายฐิตินันท์  อินสิงห์
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญออน
3. เด็กชายธีรเดช  พิศงาม
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจบุญ
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกันต์พิสิษฐ์  สุวรรณวงค์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวงาม
3. เด็กชายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์
 
1. นางยินดี  ไฝสีทอง
2. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  พิทักษ์ถกลเวช
2. เด็กชายธณรัฐ  สุขพลอย
3. เด็กชายนัฐพล  บุญยม
 
1. นางสาวสุชาลักษณ์  อักษรนิตย์
2. นางสาวคัธริน  และมัน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายทรรศนัย  เอมแจ้ง
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  ขำเหล็ง
3. เด็กหญิงสุทาทิพย์  รอดหลัก
4. เด็กหญิงสุภาวดี  นวลจันทร์
5. เด็กหญิงสู่ขวัญ  จันทร
6. เด็กหญิงอรปรีญา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสร้าง  คงขาว
2. นางสาวณัฐปภัสร์  คงขาว
3. นางสาวรัตนา  ทุเครือ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงจีรานันท์  กิติภัทร์ถาวร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เศษบุบผา
3. เด็กหญิงอรัญญา  สวนมีสาร
4. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีนวลจันทร์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ดีใจ
6. เด็กหญิงไพริน  บุญช่วย
 
1. นายจิรภาส  ทองสิงหา
2. นางทัศดาว  ทรงประโคน
3. นางพิมพ์ลภัส  แก่นนาค
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  เลิศนันทนายศ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ทวีพล
3. เด็กหญิงวรดา  วระดี
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศรีวิจารย์
2. นางสาวเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายนพเดช  ฉ่ำทอง
2. เด็กหญิงวกรีรา  แซ่เอี้ยว
3. เด็กหญิงวัลลิยา  โซ๊ะพิทักษ์
 
1. นางขวัญชนก   เกตุสุวรรณ
2. นางอำไพ  แต่สุวรรณ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีภา
2. เด็กชายธารา  พิธรรม
3. เด็กชายวัชรพงศ์   พรสุขจันทรา
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
2. นายธนชัย  มะหะหมัด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงปทุมมา  รุ่งธนเศรษฐี
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  จำธรรม
 
1. นายนพดล  จุฑาสันต์
2. นางพรทิพย์  ศรีสุข
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงชยิสรา  ทองมอญ
2. เด็กหญิงต้นข้าว  นัฐติไพโรจน์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ดวงสุธา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขำสา
2. นางเนาวรัตน์  จันทรมาลี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงภุมรินทร์  ประภาศรี
2. เด็กหญิงสุขพาพร  บุญทวี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดั้งขุนทด
 
1. นางสาวขวัญใจ  อ่องลออ
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงชมลวรรณ  โฉมงาม
2. เด็กหญิงธีรดา  พีรเศรษฐโสภณ
3. เด็กหญิงอภิญญ์ภัทร  บัวหลวง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจหยุด
2. นางวิริยาภรณ์  เปสะพันธุ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงธิติมา  ปิตตาละภา
2. เด็กหญิงสุภัทตา  ธรรมประทีป
3. เด็กหญิงิอรปรียา  ภาชีฉาย
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จินาห้อง
2. เด็กหญิงพรรณพษา  นนทรา
3. เด็กหญิงศรัณญ์พร  ชาวดง
 
1. นางสาวภรพรรณ  มาลัย
2. นางสาวสิรินดา  ดำแพร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัชชา  ปรีชาพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงนิตยา  ไพรพนา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริเวช
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางพนมกร  พลศิลป์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมอาจ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนียมสาคร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนสมนึก
 
1. นางรัชนี  ไชยพงษ์
2. นางยุพิน  ห่วงทอง
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงธันยพร  บุญประสม
2. เด็กหญิงสายทอง   ยี่รอด
3. เด็กชายอิทธิพัทธิ์    สาระพิทยาธร
 
1. นางสาวโสภา   เมืองจันทร์
2. นางสาวกุหลาบ   ภิรมอุทัย
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรดนย์  ไหลไผ่ทอง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  นิลเทียม
 
1. นางสาวบังอร  ศรีปรีเปรม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายเมธวัชร์  อ้นบำรุง
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธีรพงษ์  เลาหลิรกุล
 
1. นางสาวศิริพร  ทับคล้าย
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันทนวดี
 
1. นางสาวอรกัญญา  เอมเสม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริพร  สุโทษา
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกายสิทธิ์  อินทร์งาม
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ตั้งดำรงธรรม
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ถำวาปี
2. เด็กหญิงภัทธีรัตน์  เขียวสอาด
3. เด็กหญิงสวรรณยา  ไวเร็ว
 
1. นางมาเลียม  กล่ำปาน
2. นางวริศรา  ทิมดี
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองฉาย
2. เด็กชายเจ้าพระยา  ชาบุญเรือง
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  ศิลา
2. เด็กหญิงอริสรา  แซ่จิว
 
1. นางวนิดา  ทิพย์มณฑา
2. นางวริศรา  ทิมดี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงสายชล  ทองมอญ
 
1. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงศรัญญา  นาคมี
 
1. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายนิรจันทร์  พิมพ์โทศรี
 
1. นางสาวสุรีพร  รอดราง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวสรียา  สุวราณรักษ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายไกรไท  บุญสวยขวัญ
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายกรัญรัตน์  เงินมา
 
1. นางสาวอุมาพร  มิตตัสสา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายเมธา  กิตติสามเสน
 
1. นางสาวมลฑริกา  ชัยวงค์ษา
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมชื่น
 
1. นางสาวนันท์ชญาน์  พันธ์เพ็ง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ฉิมมา
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ตาวงศ์
 
1. นางสาวบิว  ธัญญาผล
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายวุฒิชัย   มีเพ็ชร์
 
1. นายดรัณภพ  สุวรรณโน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  วงศ์ขัน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายกฤษณเมธา  เลี่ยมแก้ว
2. เด็กชายทศวรรษ  แก้วตาสาม
3. เด็กชายธนพล  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายพีรพล  จันทร์สว่าง
5. เด็กชายสหรัฐ  วิศาลคุณา
6. เด็กชายเจตพัฒน์  คำกล่าว
7. เด็กชายเอื้ออังกูล  ถ่องโชติช่วง
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
2. นางสาวปิยวรรณ  พวงทอง
3. นางนราวดี  โพธิ์สุข
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธนกฤต  อินทรสุข
2. เด็กชายวริศ  ซิดดิ๊ก
3. เด็กหญิงอริสรา  ปานบุดดา
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วผ่อง
2. เด็กชายพงศกร  ร่วมใจ
3. เด็กหญิงวาธิณี  วงศ์แพทย์
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายชัชวาล  หวังปลื้ม
2. เด็กชายณฐกมล  มันตีเมาะ
3. เด็กชายภิญโญ  ศรีทับทิม
 
1. นางสาวอัสนีพร  เบ็ญกาโต
2. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรัชญ์  แป้นแก้ว
2. เด็กชายวรานุวัตร  บัวภิบาล
3. เด็กหญิงศิริพร  สุโทษา
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
2. นางสาวสมพิศ  วงศ์ขัน
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงแป้น
2. เด็กชายชลสิทธิ์  เชิดประโคน
3. เด็กหญิงอมิตา  อนุลีจันทร์
 
1. นายเศรษฐยศ  ขุมนาค
2. นางสาวราตรี  สาเดช
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปันแตง
2. เด็กชายธวัชชัย  ทาประจิตร
3. เด็กหญิงนภัสสร  ภาระราช
 
1. นางสาวธนพร  มาธุระ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายณรัฐนันทน์  จันทร์จาด
2. เด็กชายสุพจน์  โอนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองเงิน
2. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวงศกร  มนัส
2. เด็กชายวันเฉลิม  ภู่เปี่ยม
 
1. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทิพย์ลม
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณเรศ  ทองสุก
2. เด็กชายภูริน  สรรศรี
 
1. นางขวัญชนก  เกตุสุวรรณ
2. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายปาหนัน  ลีอำ่
2. เด็กชายภีระพงษ์  มะรุม
3. เด็กชายสมพงษ์  ดะมาลี
 
1. นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข
2. นางสาวอาจารีย์  สุโง๊ะ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายกิตติ  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนกฤต  ชั้นขุนทด
3. เด็กชายวีระยุทธ  เค้าภูเขียว
 
1. นายยุทธนา  คงพันธุ์วิจิตร
2. นางสาวสุชาลิณี  ราษฎร์นิยม
 
199 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายกิตติกร  บุทธิจักร์
2. เด็กหญิงจตุรพร  บุญโสม
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิริพันธ์
4. เด็กหญิงฐิติพร  อัตโน
5. เด็กชายณัฐพล  รัตนวงศ์
6. เด็กชายดวง  แตงทอง
7. เด็กชายธนโชติ  มังสาหุต
8. เด็กชายนิติธร  สิงห์มน
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ชุณห์วัฒนะ
10. เด็กชายพรชัย  พุ่มน้อย
11. เด็กหญิงพรรณทิวา  คงเกิด
12. เด็กชายพุก  รามาร
13. เด็กหญิงมะลิตา  ภูผาลา
14. เด็กชายรัชชานนท์  แสนสุข
15. เด็กหญิงลาภิศรา  พงษ์จิราเดชโชติ
16. เด็กชายวชิระ  พื้นผักหวาน
17. เด็กชายวรธันย์  จูปราง
18. เด็กชายวีรวัฒน์  พื้นผักหวาน
19. เด็กชายศิริศักดิ์  แมนสถิตย์
20. เด็กชายศุภนัฐ  ชมนึก
21. เด็กหญิงสิริมา  นุชมา
22. เด็กหญิงสุกัญญา  สนเคห์
23. เด็กชายสุรเชษฐ์  ลิมปิวัฒน์
24. เด็กชายอรุณวัชช์  ขอดเรือนแก้ว
25. เด็กชายอุดมทรัพย์  เกตุแดง
 
1. นายสรรสร้าง  แก้วเกิด
2. นายสุริยา  ภู่ดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีวิไลย  คงสามัคคี
4. นางสาวอัจฉรา  เสถียรเขต
5. นางจำลองลักษณ์  ทวิวงศ์ไพบูลย์
6. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
7. นางสาวพารริน  ถวายทรัพย์