สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 12 11 6 29 29 25 9 5 63
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 10 4 4 18 29 15 8 9 52
3 มารีย์วิทยา นนทบุรี 9 14 7 30 38 22 8 10 68
4 ชุมชนวัดไทรน้อย 9 9 6 24 27 18 9 14 54
5 วัดลาดปลาดุก 8 9 8 25 26 21 13 17 60
6 วัดผาสุกมณีจักร 7 9 3 19 26 9 7 5 42
7 สุเหร่าเขียว 7 5 5 17 18 9 7 16 34
8 ชุมชนไมตรีอุทิศ 7 4 2 13 18 10 8 6 36
9 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 6 4 3 13 13 3 5 9 21
10 วัดไทรใหญ่ 6 4 1 11 22 11 5 10 38
11 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 6 1 6 13 17 7 2 4 26
12 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 5 7 5 17 23 14 20 13 57
13 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 5 3 2 10 21 8 9 9 38
14 บ้านหนองเพรางาย 5 1 1 7 10 2 1 3 13
15 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 4 3 6 13 15 3 6 7 24
16 รุ่งเรืองวิทยา 4 2 1 7 8 6 7 11 21
17 ชลประทานวิทยา 4 1 3 8 12 5 3 0 20
18 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 3 7 3 13 14 5 10 4 29
19 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 3 3 3 9 9 8 10 4 27
20 ชุมชนวัดบางไผ่ 3 3 1 7 11 11 3 6 25
21 ประเสริฐอิสลาม 3 2 3 8 9 7 9 6 25
22 ประสานสามัคคีวิทยา 3 1 1 5 7 3 3 8 13
23 เต็มรักศึกษา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 2 3 5 10 10 9 6 8 25
25 พิชญศึกษา 2 3 3 8 11 13 12 9 36
26 วัดคลองตาคล้าย 2 2 1 5 13 0 1 6 14
27 วัดคลองขุนศรี 2 2 1 5 7 8 11 9 26
28 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 13 16 7 13 36
29 วัฒนพฤกษา 1 6 1 8 12 6 6 9 24
30 วัดตาล 1 3 0 4 12 4 8 8 24
31 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1 3 0 4 8 5 6 5 19
32 กสิณธร 1 2 4 7 13 13 6 9 32
33 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 2 4 7 8 8 8 3 24
34 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 1 2 1 4 11 8 7 6 26
35 คลองเกลือ 1 1 5 7 16 12 16 10 44
36 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1 1 1 3 11 7 2 9 20
37 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 1 1 3 6 2 1 0 9
38 วัดกู้ 1 0 1 2 7 9 6 9 22
39 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 0 1 2 6 3 2 2 11
40 ปิยะฉัตร 1 0 1 2 5 10 5 3 20
41 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 0 0 1 7 6 5 8 18
42 ประชารัฐบำรุง 1 0 0 1 5 6 11 15 22
43 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 5 3 4 11 12
44 บ้านคลองฝรั่งฯ 1 0 0 1 4 5 3 4 12
45 ตลาดบางคูลัด 1 0 0 1 3 1 1 3 5
46 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 0 1 2 5 7 9 14
47 วัดลากค้อน 1 0 0 1 2 4 3 5 9
48 วัดเพรางาย 1 0 0 1 2 1 3 2 6
49 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1 0 0 1 1 7 3 13 11
50 ประถมพฤกษา 1 0 0 1 1 0 0 3 1
51 เทศบาลวัดละหาร 0 3 1 4 11 8 8 8 27
52 วัดศรีเขตนันทาราม 0 2 1 3 6 8 7 12 21
53 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 0 2 1 3 3 0 2 0 5
54 แสงประทีปรัฐบำรุง 0 2 0 2 7 3 6 6 16
55 วัดสาลีโขภิตาราม 0 2 0 2 6 4 0 6 10
56 วัดเสนีวงศ์ 0 2 0 2 3 3 6 7 12
57 สุเหร่าปากคลองลำรี 0 1 3 4 4 5 4 8 13
58 วัดกลางเกร็ด 0 1 1 2 7 8 7 9 22
59 เทพพิทักษ์ 0 1 1 2 6 9 13 9 28
60 ดีมากอุปถัมภ์ 0 1 1 2 6 6 5 3 17
61 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 1 1 2 4 4 8 5 16
62 วัดศาลากุล 0 1 1 2 3 3 1 2 7
63 วัดยอดพระพิมล 0 1 0 1 10 7 3 8 20
64 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 1 0 1 7 14 7 8 28
65 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 1 0 1 4 5 3 4 12
66 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 1 0 1 1 1 1 2 3
67 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดลำโพ 0 0 2 2 6 12 6 2 24
69 พึงรำลึก 0 0 2 2 3 8 2 9 13
70 บ้านคลองพระพิมล 0 0 1 1 7 4 3 9 14
71 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 1 1 3 6 3 7 12
72 คล้ายสอนศึกษา 0 0 1 1 2 11 5 8 18
73 ท่าอิฐศึกษา 0 0 1 1 2 2 2 0 6
74 พระหฤทัยนนทบุรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 0 0 5 3 6 8 14
76 บี เอฟ เอส 0 0 0 0 5 0 4 1 9
77 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0 0 4 13 11 9 28
78 กุมุทมาส 0 0 0 0 3 5 1 4 9
79 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 0 0 3 4 4 3 11
80 วัดอินทร์ 0 0 0 0 2 4 3 2 9
81 แสงประเสริฐ 0 0 0 0 2 3 2 5 7
82 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 2 2 0 4 4
83 จิรดา 0 0 0 0 2 1 8 12 11
84 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
85 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 0 0 1 3 1 3 5
86 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
87 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 5 7 7
88 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
89 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
90 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
91 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 163 132 459 751 566 461 564 1,778