สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 21 16 6 43 44 26 10 5 80
2 ชุมชนไมตรีอุทิศ 13 7 2 22 27 12 8 6 47
3 ชุมชนวัดไทรน้อย 10 9 6 25 29 18 9 14 56
4 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 10 4 4 18 29 15 8 9 52
5 มารีย์วิทยา นนทบุรี 9 14 7 30 38 22 8 10 68
6 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 9 7 7 23 30 16 20 13 66
7 วัดลาดปลาดุก 8 9 8 25 26 21 13 17 60
8 สุเหร่าเขียว 8 5 6 19 20 9 7 16 36
9 วัดผาสุกมณีจักร 7 9 3 19 26 9 7 5 42
10 วัดไทรใหญ่ 7 5 1 13 25 11 5 10 41
11 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 6 4 6 16 18 3 7 7 28
12 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 6 4 3 13 13 3 5 9 21
13 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 6 3 2 11 22 8 9 9 39
14 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 6 1 6 13 17 7 2 4 26
15 บ้านหนองเพรางาย 5 1 1 7 10 2 1 3 13
16 วัดคลองขุนศรี 4 5 2 11 12 9 12 9 33
17 ประเสริฐอิสลาม 4 2 3 9 10 7 9 6 26
18 รุ่งเรืองวิทยา 4 2 1 7 8 6 7 11 21
19 ชลประทานวิทยา 4 1 3 8 12 5 3 0 20
20 ประสานสามัคคีวิทยา 4 1 1 6 8 3 3 8 14
21 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 3 7 3 13 14 5 10 4 29
22 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 3 3 3 9 9 8 10 4 27
23 ชุมชนวัดบางไผ่ 3 3 1 7 11 11 3 6 25
24 วัดกลางเกร็ด 3 2 2 7 11 9 7 9 27
25 เต็มรักศึกษา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
26 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 2 3 5 10 10 9 6 8 25
27 พิชญศึกษา 2 3 3 8 11 13 12 9 36
28 วัดคลองตาคล้าย 2 2 1 5 13 0 1 6 14
29 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 13 16 7 13 36
30 ประชารัฐบำรุง 2 1 0 3 7 7 11 15 25
31 บ้านคลองฝรั่งฯ 2 1 0 3 6 5 3 4 14
32 ตลาดบางคูลัด 2 0 1 3 5 2 1 3 8
33 วัดเพรางาย 2 0 1 3 4 1 3 2 8
34 วัฒนพฤกษา 1 6 1 8 12 6 6 9 24
35 วัดตาล 1 3 0 4 12 4 8 8 24
36 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1 3 0 4 8 5 6 5 19
37 กสิณธร 1 2 4 7 13 13 6 9 32
38 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1 2 4 7 8 8 8 3 24
39 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 1 2 1 4 11 8 7 6 26
40 คลองเกลือ 1 1 5 7 16 12 16 10 44
41 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1 1 1 3 11 7 2 9 20
42 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 1 1 3 6 2 1 0 9
43 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 1 0 2 3 5 7 9 15
44 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1 0 2 3 6 4 2 2 12
45 วัดอินทร์ 1 0 2 3 4 5 3 2 12
46 วัดกู้ 1 0 1 2 7 9 6 9 22
47 ปิยะฉัตร 1 0 1 2 5 10 5 3 20
48 คล้ายสอนศึกษา 1 0 1 2 3 12 5 8 20
49 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 0 0 1 7 6 5 8 18
50 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 5 3 4 11 12
51 วัดลากค้อน 1 0 0 1 2 4 3 5 9
52 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1 0 0 1 1 7 3 13 11
53 ประถมพฤกษา 1 0 0 1 1 0 0 3 1
54 เทศบาลวัดละหาร 0 3 1 4 11 8 8 8 27
55 ดีมากอุปถัมภ์ 0 3 1 4 8 6 5 3 19
56 วัดเสนีวงศ์ 0 2 2 4 4 5 6 7 15
57 วัดศรีเขตนันทาราม 0 2 1 3 6 8 7 12 21
58 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 0 2 1 3 3 0 2 0 5
59 แสงประทีปรัฐบำรุง 0 2 0 2 7 3 6 6 16
60 วัดสาลีโขภิตาราม 0 2 0 2 6 4 0 6 10
61 สุเหร่าปากคลองลำรี 0 1 3 4 4 5 4 8 13
62 เทพพิทักษ์ 0 1 1 2 6 9 13 9 28
63 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 1 1 2 4 4 8 5 16
64 วัดศาลากุล 0 1 1 2 3 3 1 2 7
65 วัดยอดพระพิมล 0 1 0 1 10 7 3 8 20
66 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 1 0 1 7 14 7 8 28
67 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 1 0 1 4 5 3 4 12
68 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 1 0 1 1 1 1 2 3
69 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 วัดลำโพ 0 0 2 2 6 12 6 2 24
71 พึงรำลึก 0 0 2 2 3 8 2 9 13
72 บ้านคลองพระพิมล 0 0 1 1 7 4 3 9 14
73 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 1 1 3 6 3 7 12
74 ท่าอิฐศึกษา 0 0 1 1 2 2 2 0 6
75 พระหฤทัยนนทบุรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 0 0 0 0 5 13 11 9 29
77 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 0 0 5 3 6 8 14
78 บี เอฟ เอส 0 0 0 0 5 0 4 1 9
79 กุมุทมาส 0 0 0 0 3 5 1 4 9
80 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 0 0 3 4 4 3 11
81 แสงประเสริฐ 0 0 0 0 2 3 2 5 7
82 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 2 2 0 4 4
83 จิรดา 0 0 0 0 2 1 8 12 11
84 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
85 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 0 0 0 0 1 3 1 3 5
86 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
87 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 5 7 7
88 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
89 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
90 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
91 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 202 182 144 528 820 580 464 564 1,864