สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์วิทยา นนทบุรี 38 22 8 10 68
2 ชลประทานสงเคราะห์ 29 25 9 5 63
3 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 29 15 8 9 52
4 ชุมชนวัดไทรน้อย 27 18 9 14 54
5 วัดลาดปลาดุก 26 21 13 17 60
6 วัดผาสุกมณีจักร 26 9 7 5 42
7 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 23 14 20 13 57
8 วัดไทรใหญ่ 22 11 5 10 38
9 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 21 8 9 9 38
10 ชุมชนไมตรีอุทิศ 18 10 8 6 36
11 สุเหร่าเขียว 18 9 7 16 34
12 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 17 7 2 4 26
13 คลองเกลือ 16 12 16 10 44
14 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 15 3 6 7 24
15 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 14 5 10 4 29
16 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 13 16 7 13 36
17 กสิณธร 13 13 6 9 32
18 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 13 3 5 9 21
19 วัดคลองตาคล้าย 13 0 1 6 14
20 วัฒนพฤกษา 12 6 6 9 24
21 ชลประทานวิทยา 12 5 3 0 20
22 วัดตาล 12 4 8 8 24
23 พิชญศึกษา 11 13 12 9 36
24 ชุมชนวัดบางไผ่ 11 11 3 6 25
25 เทศบาลวัดละหาร 11 8 8 8 27
26 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 11 8 7 6 26
27 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 11 7 2 9 20
28 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 10 9 6 8 25
29 วัดยอดพระพิมล 10 7 3 8 20
30 บ้านหนองเพรางาย 10 2 1 3 13
31 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 9 8 10 4 27
32 ประเสริฐอิสลาม 9 7 9 6 25
33 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 8 8 8 3 24
34 รุ่งเรืองวิทยา 8 6 7 11 21
35 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 8 5 6 5 19
36 ดรุณวิทย์ศึกษา 7 14 7 8 28
37 วัดกู้ 7 9 6 9 22
38 วัดคลองขุนศรี 7 8 11 9 26
39 วัดกลางเกร็ด 7 8 7 9 22
40 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 7 6 5 8 18
41 บ้านคลองพระพิมล 7 4 3 9 14
42 แสงประทีปรัฐบำรุง 7 3 6 6 16
43 ประสานสามัคคีวิทยา 7 3 3 8 13
44 วัดลำโพ 6 12 6 2 24
45 เทพพิทักษ์ 6 9 13 9 28
46 วัดศรีเขตนันทาราม 6 8 7 12 21
47 ดีมากอุปถัมภ์ 6 6 5 3 17
48 วัดสาลีโขภิตาราม 6 4 0 6 10
49 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 6 3 2 2 11
50 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 6 2 1 0 9
51 ปิยะฉัตร 5 10 5 3 20
52 ประชารัฐบำรุง 5 6 11 15 22
53 วัดเอนกดิษฐาราม 5 3 6 8 14
54 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 5 3 4 11 12
55 บี เอฟ เอส 5 0 4 1 9
56 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 4 13 11 9 28
57 สุเหร่าปากคลองลำรี 4 5 4 8 13
58 บ้านคลองฝรั่งฯ 4 5 3 4 12
59 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 4 5 3 4 12
60 พระแม่สกลสงเคราะห์ 4 4 8 5 16
61 พึงรำลึก 3 8 2 9 13
62 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 3 6 3 7 12
63 กุมุทมาส 3 5 1 4 9
64 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 3 4 4 3 11
65 วัดเสนีวงศ์ 3 3 6 7 12
66 วัดศาลากุล 3 3 1 2 7
67 ตลาดบางคูลัด 3 1 1 3 5
68 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 3 0 2 0 5
69 เต็มรักศึกษา 3 0 0 0 3
70 คล้ายสอนศึกษา 2 11 5 8 18
71 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 2 5 7 9 14
72 วัดลากค้อน 2 4 3 5 9
73 วัดอินทร์ 2 4 3 2 9
74 แสงประเสริฐ 2 3 2 5 7
75 ท่าอิฐศึกษา 2 2 2 0 6
76 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 2 2 0 4 4
77 จิรดา 2 1 8 12 11
78 วัดเพรางาย 2 1 3 2 6
79 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 2 0 1 2 3
80 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1 7 3 13 11
81 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1 3 1 3 5
82 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1 2 1 0 4
83 วัดโมลี(นันทวิมล) 1 1 1 2 3
84 ประถมพฤกษา 1 0 0 3 1
85 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 0 0 0 1
86 พระหฤทัยนนทบุรี 1 0 0 0 1
87 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 2 5 7 7
88 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 2 0
89 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
90 วัดเชิงเลน 0 0 0 1 0
91 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
รวม 751 566 461 564 2,342