สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานสงเคราะห์ 44 26 10 5 80
2 มารีย์วิทยา นนทบุรี 38 22 8 10 68
3 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 30 16 20 13 66
4 ชุมชนวัดไทรน้อย 29 18 9 14 56
5 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 29 15 8 9 52
6 ชุมชนไมตรีอุทิศ 27 12 8 6 47
7 วัดลาดปลาดุก 26 21 13 17 60
8 วัดผาสุกมณีจักร 26 9 7 5 42
9 วัดไทรใหญ่ 25 11 5 10 41
10 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 22 8 9 9 39
11 สุเหร่าเขียว 20 9 7 16 36
12 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 18 3 7 7 28
13 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 17 7 2 4 26
14 คลองเกลือ 16 12 16 10 44
15 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 14 5 10 4 29
16 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 13 16 7 13 36
17 กสิณธร 13 13 6 9 32
18 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 13 3 5 9 21
19 วัดคลองตาคล้าย 13 0 1 6 14
20 วัดคลองขุนศรี 12 9 12 9 33
21 วัฒนพฤกษา 12 6 6 9 24
22 ชลประทานวิทยา 12 5 3 0 20
23 วัดตาล 12 4 8 8 24
24 พิชญศึกษา 11 13 12 9 36
25 ชุมชนวัดบางไผ่ 11 11 3 6 25
26 วัดกลางเกร็ด 11 9 7 9 27
27 เทศบาลวัดละหาร 11 8 8 8 27
28 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 11 8 7 6 26
29 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 11 7 2 9 20
30 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 10 9 6 8 25
31 ประเสริฐอิสลาม 10 7 9 6 26
32 วัดยอดพระพิมล 10 7 3 8 20
33 บ้านหนองเพรางาย 10 2 1 3 13
34 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 9 8 10 4 27
35 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 8 8 8 3 24
36 รุ่งเรืองวิทยา 8 6 7 11 21
37 ดีมากอุปถัมภ์ 8 6 5 3 19
38 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 8 5 6 5 19
39 ประสานสามัคคีวิทยา 8 3 3 8 14
40 ดรุณวิทย์ศึกษา 7 14 7 8 28
41 วัดกู้ 7 9 6 9 22
42 ประชารัฐบำรุง 7 7 11 15 25
43 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 7 6 5 8 18
44 บ้านคลองพระพิมล 7 4 3 9 14
45 แสงประทีปรัฐบำรุง 7 3 6 6 16
46 วัดลำโพ 6 12 6 2 24
47 เทพพิทักษ์ 6 9 13 9 28
48 วัดศรีเขตนันทาราม 6 8 7 12 21
49 บ้านคลองฝรั่งฯ 6 5 3 4 14
50 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 6 4 2 2 12
51 วัดสาลีโขภิตาราม 6 4 0 6 10
52 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 6 2 1 0 9
53 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 5 13 11 9 29
54 ปิยะฉัตร 5 10 5 3 20
55 วัดเอนกดิษฐาราม 5 3 6 8 14
56 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 5 3 4 11 12
57 ตลาดบางคูลัด 5 2 1 3 8
58 บี เอฟ เอส 5 0 4 1 9
59 วัดเสนีวงศ์ 4 5 6 7 15
60 สุเหร่าปากคลองลำรี 4 5 4 8 13
61 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 4 5 3 4 12
62 วัดอินทร์ 4 5 3 2 12
63 พระแม่สกลสงเคราะห์ 4 4 8 5 16
64 วัดเพรางาย 4 1 3 2 8
65 คล้ายสอนศึกษา 3 12 5 8 20
66 พึงรำลึก 3 8 2 9 13
67 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 3 6 3 7 12
68 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 3 5 7 9 15
69 กุมุทมาส 3 5 1 4 9
70 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 3 4 4 3 11
71 วัดศาลากุล 3 3 1 2 7
72 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 3 0 2 0 5
73 เต็มรักศึกษา 3 0 0 0 3
74 วัดลากค้อน 2 4 3 5 9
75 แสงประเสริฐ 2 3 2 5 7
76 ท่าอิฐศึกษา 2 2 2 0 6
77 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 2 2 0 4 4
78 จิรดา 2 1 8 12 11
79 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 2 0 1 2 3
80 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1 7 3 13 11
81 วัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 1 3 1 3 5
82 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1 2 1 0 4
83 วัดโมลี(นันทวิมล) 1 1 1 2 3
84 ประถมพฤกษา 1 0 0 3 1
85 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 0 0 0 1
86 พระหฤทัยนนทบุรี 1 0 0 0 1
87 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 2 5 7 7
88 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 2 0
89 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
90 วัดเชิงเลน 0 0 0 1 0
91 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
รวม 820 580 464 564 1,864