หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุจิตรา เจ้าน้าที่ลูกเสือ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
2 นางสุธาสินี กลิ่นจิ๋ว ครู โรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผล  
3 นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ประธานศูนย์ศิลปะระดับมัธยม  
4 นายเสถียร เลยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางธนิตา เศรษฐี รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวิตรี พันธ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุกการฝ่ายคณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ เลขาศูนย์สาระการเรียนรู้ กรรมการและเลขานุกการฝ่ายคณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายศุภชัย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
10 นายสมบูรณ์ บัวจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
11 นางสิริลักษณ์ แพรพรม ผู้อำนวยการประชารัฐบำรุง รองประธานฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
12 นางงามทิพย์ เฟื่องภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
13 นายทองอุ่น ผดุงล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก รองประธานฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
14 นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแจ่งขัน  
15 นายพันธ์ณที สัตย์ซื่อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
16 นายสมศักดิ์ โปร่งใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
17 นางพนมพร พีระพิทยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
18 นายทองอุ่น ผดุงล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
19 นายอนุพล สุภา ครูผู้ช่วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
20 นายชัยอนันต์ เย็นใจ ครุ คศ.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
21 นายสุริยา ภู่ดำ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
22 นางวัชรียา ระด่ิ่งหิน ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
23 นายกิตติพงษ์ ชูเลิศ ครู คศ.1 โรงเรียนประชารัฐบำรุง กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
24 นายวันชัย พูนชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
25 นายปรีชา ภาระพงษ์ ครูผู้ช้่วยโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
26 นายทองรัตน์ โนนคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดศาลากุล กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
27 นางสาวธรรมพร แสงกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโมลี กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
28 นายสมพร สุทธิประภา ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
29 นายเกรียงไกร รื่นเสือ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
30 นายวิรัตน์ ใจกล้า ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
31 นายชนินธ์ณัฐ สุริยะบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดยอดพระพิมล กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
32 นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข ครุอัตราจ้างโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
33 นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
34 นางสาวปาณิสรา เนาวดี ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
35 นางสาวจรูญลักษณ์ สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
36 นางมุทิตา ไหลหรั่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผล  
37 นางขนิษฐา เถนว่อง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผล  
38 นางสาวปณิชา วิไลรัตนกุล ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผล  
39 นางสาวแพรวา หารี ครุผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผล  
40 นางสาวอารีย์ ติดสูงเนิน ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผล  
41 นางสาวเจนจิรา ศรีรักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผล  
42 นางรุจิเรจ สาดแจ่ม ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผล  
43 นายพนมพร พีระพิทยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ประธานกรรมก่ารฝ้่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 กิจกรรมแอโรบิค  
44 นายเกรียงไกร รื่นเสือ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 แอโรบิค  
45 นายวิรัตน์ ใจกล้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดยอดพระพิมล กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 แอโรบิค  
46 นายชนินธ์ณัฐ สุริยะบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 แอโรบิค  
47 นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข ครุอัตราจ้างโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 แอโรบิค  
48 นายสมศักดิ์ โปร่งใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 แอโรบิค  
49 นายทองอุ่น ผดุงล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมก่ารฝ้่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 กิจกรรมตอบปัญหา  
50 นายอนุพล สุภา ครู ค.ศ.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
51 นายชัยอนันต์ เย็นใจ ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดลาดปลาดุก กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
52 นายสุริยา ภู่ดำ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
53 นางวัชรียา ระดิ่งหิน ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
54 นายกิตติพงษ์ ชูเลิศ ครู คศ.1 โรงเรียนประชารัฐบำรุง กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
55 นายวันชัย พูนชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
56 นายปรีชา ภาระพงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
57 นายทองรัตน์ โนนคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดศาลากุล กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
58 นางสาวธรรมพร แสงกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโมลี กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
59 นายพันธ์ณที สัตย์ซื่อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ตอบปัญหา  
60 นางรัตนา นิยมราษฎร์ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานให้อนุมัติและประกาศผลการแข่งขัน  
61 นางสาวพรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
62 นางวรรษธณพร นากระโทก ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
63 นางอุไร วงศ์พระเวทย์ ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
64 นางธัญจิรา ศิริวัฒนพงษ์กุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
65 นางสวลี สุธ่าพจน์ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานฝ่ายตรวจทานและการอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
66 นางสุดารัตน์ รักเดช ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุก่ารฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
67 นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานฝายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
68 นางสาววันวิสา เอนก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานฝายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
69 นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
70 นางสาวแพรวา หารี ครุผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
71 นางสาวอติกานต์ ปุณยถิรปรีดา ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
72 นางสาวนฤมล พรยา ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
73 นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
74 นางสาววีณา อาจหาญ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
75 นางสาววีณา อาจหาญ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
76 นางวันดี รอดบุญ ครู ค.ศ.2 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานฝ่ายสถานที่  
77 นายสมพงษ์ พานิชสกุล ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ รองประธานฝ่ายสถานที่  
78 นายพันธ์ณที สัตย์ซื่อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายสมศักดิ์ โปร่งใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นายอนันตชัย สิงสถิตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายธัชชัย รักเดช ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นางสาวสุนิสา สถาพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นายสุรเดช มะปูเลาะ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นายมาเลย์ เด็นลีเมาะ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นางวันทนีย์ ธรรมกีรติวงศ์ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
86 นายสุพจน์ อาจหาญ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
87 นายสมพงษ์ พานิชสกุล ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
88 นายสมศักดิ์ โปร่งใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
89 นายธัชชัย รักเดช ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
90 นายอนันตชัย สิงสถิตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
91 นายพันธ์ณที สัตย์ซื่อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
92 นางสาวอัญชุรีพร หงส์ฺทอง ครุอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
93 นางน้ำมนต์ สอนชอบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
94 นางอุไร แป้นเอม ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
95 นางสาววรรณา นิมา ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
96 นางอารีย์ ยุทธวิริยะ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล  
97 นางสาวปัญญา ร่มจำปา ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนวัดบางไ่ผ่ ประธานฝ่ายปฐมพยาบาล  
98 นางปัณยาทิพย์ เข็มจรัส ครูพนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
99 นางสุมาลี วัชรานนท์ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล  
100 นางสาวกัญญาพัชร มีเรือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
101 นายสมศักดิ์ โปร่งใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
102 นายพันธ์ณที สัตย์ซื่อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
103 นางสาวเจนจิรา ศรีรักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
104 นางสาววารี อินตาพรม ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
105 นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
106 นางขนิษฐา เถนว่อง ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
107 นางสาวสิริกุล สิทธิขวัญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
108 นางพุทธิยา พื้นพรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
109 นางสิริลักษณ์ แพรพรม ู้ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐบำรุง ประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
110 นาวสวลี สุธาพจน์ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
111 ว่าที่ ร.ต.อนิรุทธ์ ครูโรงเรียนแสงประเสริฐ รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
112 นางวรรษธณพร นากระโทก ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนวัดบางไ่ผ่ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
113 นางอุไร วงศ์พระเวทย์ ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนวัดบางไ่ผ่ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
114 นางธัญจิรา ศิริวัฒนพงษ์กุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
115 นางศุภวรรณ บุญทศ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
116 นางเนตรทราย ทองทา ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
117 นางสาวมยุรา งามดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
118 นางสาวญาณินี เอกแก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
119 นางณัชคณิศร์ชญาน์ คงอักษร ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
120 นางสาวอุมาพร วงษ์การดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
121 นางสาววิไลนุช สุขสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
122 นางสาววลัยพร ประกาแก่นทราย ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
123 นางสาวจิรัชญา พึ่งเกิด ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
124 นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
125 นางบรรจงศรี เชื้อลี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
126 นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่น ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
127 นางนพรัตน์ บุญลือ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
128 นางบุญช่วย เซ่งติ้ดทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
129 นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
130 นางสาวนุชนาถ คำวัน ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน  
131 นางสาวนุชนาถ คำวัน ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เจ้าหน้าที่ ICT  
132 นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เจ้าหน้าที่ ICT  
133 นางสาวธนัฏฐ์ชนก แก้วมีศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ  
134 Mr.Liang Wen xian โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ กรรมการ  
135 นายอดิเรก นวลศรี อาจารย์พิเศษภาษาจีน ประธานกรรมการ  
136 นางสุนิสา มาลามาน ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
137 นางศิริพร ภานุมาศเมธี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
138 นางศุนิศา นัดวิไล ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
139 นางผกาพันธ์ ทนศิริรัตนา ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี รองประธาน ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
140 นายเด็จ สว่างอรุณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ประธานศูนย์ศิลปะระดับประถมศึกษา  
141 นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เลขาศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา  
142 นายเสถียร เลยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ฝ่ายอำนวยการ  
143 นางธนิตา เศรษฐี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ฝ่ายอำนวยการ  
144 นางกุสุมา ยี่ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายอำนวยการ  
145 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ  
146 นางเครือวัลย์ นวลขาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการ  
147 นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ  
148 นางสาวิตรี พันธ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ  
149 นางยินดี ไฝสีทอง เลขาศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ฝ่ายอำนวยการ  
150 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายอำนวยการ  
151 นางบุษยรัตน์ ตรีสัตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายอำนวยการ  
152 นางสาวพัทยา ดุจจานุทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายอำนวยการ  
153 นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายอำนวยการ  
154 นางชาณิศา โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายอำนวยการ  
155 นายวีรเดช ชาญไชยเวช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายอำนวยการ  
156 นายธงชัย วงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายอำนวยการ  
157 นายสมบัติ ถินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ  
158 นางจุฬาพร พลายด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ  
159 นางปรารถนา วรรณนรันทร์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ  
160 นางสุภาพร หวังชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายอำนวยการ  
161 นายนิวัตน์ พิทยาภิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายอำนวยการ  
162 นางสาวปทิตตา นาตะโหนด ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายอำนวยการ  
163 นายเสถียร เลยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ฝ่ายอำนวยการ  
164 นางธนิตา เศรษฐี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ฝ่ายอำนวยการ  
165 นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายอำนวยการ  
166 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ  
167 นางเครือวัลย์ นวลขาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการ  
168 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายอำนวยการ  
169 นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ฝ่ายอำนวยการ  
170 นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ  
171 นางสาวิตรี พันธ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ  
172 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายอำนวยการ  
173 นางอุระสา สุหร่าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายอำนวยการ  
174 นางสาวเสาวนีย์ จูเกต ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ฝ่ายรับลงทะเบียน  
175 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
176 นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
177 นางสาววันดี ศรีบัวหลวง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
178 นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
179 นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
180 นางเทวี เที่ยงอุทัย ครู โรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
181 นางสาวจินตนา ใจเที่ยง ครู โรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
182 นางณัฐมน งามเงินวรรณ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
183 นางสาวผกามาศ จันทร์พล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
184 นายธนวัฒน์ สุขสกนธ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
185 นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
186 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
187 นางสาวชัญญานุช โสรส ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
188 นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
189 นางเมย์ลภัส ถิรธนังไชยเจริญ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
190 นางสาวรุ่งทิวา เครือวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
191 นางสาวจิตตราพร แสงงิ้ว ครูธุรการ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
192 นางสาวนิศมา เพชรโรจน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
193 นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
194 นางสาวแก้วฤทัย ชื่นยุติธรรม ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
195 นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
196 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเงิน ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
197 นางสาวจันทร์ทิพย์ ทิพย์ลม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
198 นางสาวณัชนา สาโดด ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลการประกวดแข่งขัน  
199 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
200 นางนิชานันท์ ทองฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
201 นางนิชานันท์ ทองฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
202 นายจิรพัฒน์ เทียนศิริโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
203 นางสาวสายทิพย์ ธนานพมนต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
204 นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
205 นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
206 นางสุพิชชา อยู่ดี พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
207 นางศุระสา นิพันธ์โชติ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
208 นางสาวศิริพร ทับคล้าย ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
209 นายจิตกร โยทาวัน ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
210 นางศิริวิมล นามศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
211 นางสาวฐิตาภรณ์ กุบฉิม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
212 นางสาวศิริเกษ เทาศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
213 นางสาวณัชชารินทร์ รามริน ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
214 นางสาวจุฑาภรณ์ ธรรมเที่ยง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
215 นางสาวชนากานต์ จันทา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
216 นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
217 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
218 นางสาวจริญญา รินลา ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
219 นางสาวกัญญปภา อัมพรสุวรรณา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
220 นางสาวนพวรรณ ปีแหล่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
221 นางสาวจิตตราพร แสงงิ้ว ครูธุรการ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
222 นางสาวนิศมา เพชรโรจน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
223 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
224 นางนิชานันท์ ทองฤทธิ์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
225 นายจิรพัฒน์ เทียนศิริโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
226 นางสาวสายทิพย์ ธนานพมนต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ  
227 นายเสถียร เลยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
228 นางธนิตา เศรษฐี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
229 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
230 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
231 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
232 นางเครือวัลย์ นวลขาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
233 นางภัณฑิรา สุปการ ศึกษานิเทศน์กลุ่มงานโรงเรียนเรียนรวม คณะกรรมการอำนวยการ  
234 นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
235 นางสาวิตรี พันธ์พานิช เลขาศูนย์สาระการเรียนรู้ คณะกรรมการอำนวยการ  
236 นางเพ็ญจา เสมอเหม่ือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
237 นางเครือวัลย์ นวลขาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
238 นางภัณฑิรา สุปราการ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษานนทบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
239 นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ  
240 นางสาวชไมพร บูรณพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ  
241 นางรินดา กัณฑ์ศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ  
242 นายพิเศษ แสงดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ  
243 นางกุสุมา ยี่ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
244 นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
245 นางสาวนวลสุรีย์ แช่มสนิท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
246 นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
247 นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
248 นางสาววานิดา มิงสะเมาะ ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
249 นางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
250 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
251 นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
252 นางสาวรัตดารา มกรมณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
253 นางหัทยา สงวนพงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
254 นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
255 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
256 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
257 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
258 นายตรีทนาถ์ หามนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
259 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
260 นางนุชจริน อุชชิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
261 นางสาวนิสิตา เฉลิมศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
262 นางจุฑาทิพ เลยะกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
263 นางนิชานันท์ ทองฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
264 นางสาวธิรดา ปานอุทัย ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
265 นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
266 นางสุพิชชา อยู่ดี พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
267 นางสาววันดี ศรีบัวหลวง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
268 นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
269 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
270 นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
271 นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
272 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิว ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
273 นางปรีญาพัชร บุญสวาสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
274 นางสาวศศิรินทร์ วิบูลเตโชกิตติ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
275 นายวรวิน ขลิบช้าง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
276 นางสาวเสาวลักษณ์ แจงบำรุง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
277 นางสาวณัชชารินทร์ รามริน ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
278 นางชวารา ศรีสุข ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
279 นางสาวจุฑาภรณ์ ธรรมเที่ยง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
280 นางสาวศิริเกษ เทาศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
281 นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
282 นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
283 นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
284 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
285 นายธงชัย วงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
286 นายบัญญัติ ผลนาค ข้าราชการบำนาญ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
287 นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข้าราชการบำนาญ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
288 นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรือง ข้าราชการบำนาญ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
289 นางสมนึก บุตตะ ข้าราชการบำนาญ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
290 นางสาวพูนสุข เลิศไกร ข้าราชการบำนาญ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
291 นางอำไพ แต่สุวรรณ์ ครู คศ.๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
292 นางศุนิศา นัดวิไล ครู คศ.๓ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
293 นางหัทยา สงวนพงษ์ ครู คศ.๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
294 นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์บุตรน้อย ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
295 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
296 นางสาวนิศมา เพชรโรจน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
297 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
298 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
299 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
300 นางนุชจริน อุชชิน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
301 นางสุดา แก้วบุญส่ง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
302 นางนิชานันท์ ทองฤทธิ์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
303 นายนพดล จุฑาสันต์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
304 นางอรทัย หวานฉ่ำ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
305 นางจุฑาทิพ เลยะกุล ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
306 นางสาวอารยา ทองเพชร ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
307 นางสาวอัมพิกา คำศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
308 นางสาวขนิษฐา ขุนทองไทย ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
309 นางสาวขวัญใจ สุขจั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
310 นางสาวรพีพร ทองผิว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
311 นางรสมล ล่องอำไพ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
312 นางสาวประทุม สุขจั่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
313 นางสาวอัมพวัน แช่มช้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
314 นางสาวปัทมา สวยดี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขัน  
315 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
316 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
317 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
318 นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
319 นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
320 นางปริศนา ผลกายา ครู โรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
321 นางสาววัชราภรณ์ เพชรดี ครู โรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
322 นางมัลลิกา เขตต์สันเทียะ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
323 นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
324 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
325 นางนภสกร ผ่องอำไพ ศึกษานิเทศชำนาญการ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
326 นางสาวนิศมา เพชรโรจน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
327 นางสาวรุ่งทิวา เครือวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
328 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
329 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
330 นางนุชจริน อุชชิน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
331 นางจุฑาทิพ เลยะกุล ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
332 นายกวิน รอดแก้ว ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
333 นางสาวอารยา ทองเพชร ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
334 นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6  
335 นางสาวศรีจันทร์ เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6  
336 นางเสาวณีย์ สันพิมาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6  
337 นางสาวสุธาทิพย์ หัวเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
338 นางสาวศศิธร แซ่ตัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
339 นางสาวกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
340 นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
341 นางปทุมพร โตสิงห์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
342 นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
343 นางสาวบุบผา วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
344 นางสาวกนกพร พานทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
345 นางอังฐิตา ฉิมแพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
346 นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีป ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.6  
347 นางสาวพรชนัน รากแก่น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.6  
348 นางสาวกาญจน์ติมา บุตรอีด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.6  
349 นางสาวณิชากมล ราชนานนท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6  
350 นางสาวพรรณนิภา บุญสร้าง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6  
351 นางสาวสุวรรณา อุตราศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ รับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6  
352 นางสาคร นิ่มนวล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6  
353 นางสาวณัฎฐนันท์ สิกขา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6  
354 นางสุวารี ปราบใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6  
355 นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
356 นางศรีลักษณ์ พรหมด้าว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
357 นางสาวพรพิมล บุญอินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
358 นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
359 นางสาวอำภา พรมรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
360 นางสาวบุษกร เงินงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
361 นางอุทัย รัตนอดิศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3  
362 นางสาวปราณี รัตนะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3  
363 นางจตุมาพร เงินยิ่งสุข ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3  
364 นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
365 นางสาวสุทธิลักษณ์ สาเหล้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
366 นางสาวขนิษฐา หนูภัยยันต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
367 นางสาวพรพิมล บุญอินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
368 นางปรารถนา พิมพ์โคตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
369 นางธัญญพร แสงเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
370 นางสาวรัตดารา มกรมณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
371 นางสาวรินดา ทิพวัฒน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
372 นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
373 นางสาววัลย์ณภัสร์ กนกหงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6  
374 นางธัญญพร แสงเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6  
375 นางสาวชาลิกา เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6  
376 นางเย็นจิตร ศรีราม ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
377 นางสาวสุวิมล เต๊ะดอเลาะ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
378 นางสาวกรวีร์ เงินดี ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
379 นางสาวนวรัตน์ พวงแย้ม ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
380 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
381 นางกุสุมา ยี่ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
382 นางสาวนวลสุรีย์ แช่มสนิท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
383 นางเสาวณีย์ สันพิมาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
384 นางสาวสุธาทิพย์ หัวเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
385 นางหัทยา สงวนพงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
386 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
387 นายละออง กลมแป้น ผู้อำนสยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
388 นายละออง กลมแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสุเหร่าเขียว  
389 นายสมศักดิ์ สุขไสใจ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสุเหร่าเขียว  
390 นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสุเหร่าเขียว  
391 นางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนสุเหร่าเขียว  
392 นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
393 นายสมยศ วงษ์รักสันติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
394 นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
395 นางผ่องศรี มีมาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
396 นางสาวเกษรศรี ยอมเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
397 นางวราพร จั่นเพ็ชร์ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
398 นางสาวทัศนีย์ ทรงสุวรรณ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
399 นางฉวีวรรณ แก้วจู พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
400 นางสาวศิริรัตน์ ดีขำ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
401 นางสาวเหมือนฝัน สาระการ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
402 นางสาวรุ่งทิพย์ หล่อทองเลิศ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
403 นางสาวดวงฤดี ผมพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
404 Ms.Erlinda Del Rosarlo ครูต่างชาติ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
405 นางสาวชมภูนุช มีสุขมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
406 นางสุขสันต์ พงษ์ชุบ ครูธุรการโรงเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  
407 นางกุสุมา ยี่ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
408 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
409 นายสนอง อัดแสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
410 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
411 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
412 นายสมยศ วงษ์รักสันติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
413 นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
414 นายรังสรรค์ ผลพิกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
415 นายธนชัย มะหะหมัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
416 นายวินัย พันธุ์พืช ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายสถานที่  
417 นายเดชบดินทร์ เอื้อมสะอาด ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายสถานที่  
418 นางสาววานิดา มิงสะเมาะ ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว ฝ่ายสถานที่  
419 นายจิตรวุธ บุราณเดช นักการภารโรง ฝ่ายสถานที่  
420 นายชัยรัตน์ พุ่มแย้ม คนงาน ฝ่ายสถานที่  
421 นายอุดร บุราณเดช คนงาน ฝ่ายสถานที่  
422 นางละม้าย พุ่มแย้ม คนงาน ฝ่ายสถานที่  
423 นางสาวผ่องศรี ช้างกระทัด คนงาน ฝ่ายสถานที่  
424 นางไพรัตน์ แก้วประดิษฐ์ คนงาน ฝ่ายสถานที่  
425 นางจงกล บุญเกิด คนงาน ฝ่ายสถานที่  
426 นางทองพูน จันใบเล็ก คนงาน ฝ่ายสถานที่  
427 นางสาวอุดม สังขารี คนงาน ฝ่ายสถานที่  
428 นางลัดดา เงินเผือก คนงาน ฝ่ายสถานที่  
429 นางสาววรรณกร แก้วคล้าย คนงาน ฝ่ายสถานที่  
430 นางสาวกาญจนา กัมพลชัยพร คนงาน ฝ่ายสถานที่  
431 นางอุบล มาลา คนงาน ฝ่ายสถานที่  
432 Mr.Louvelle P. Obillo ครูต่างชาติ ฝ่ายสถานที่  
433 นายอนุพล สุภา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
434 นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายสถานที่  
435 นางอุไรวรรณ รัชตโยธิน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
436 นางสาวกรรณิกา วาสนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
437 นางคนิจฐา ปันแดน ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายสถานที่  
438 นางสาวศิริพร มุสิกะวัน ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายสถานที่  
439 นายปัญญา ธรรมเที่ยง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายสถานที่  
440 นายสนอง อัดแสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
441 นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
442 นายชัยรัตน์ พุ่มแย้ม คนงาน ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
443 นายอุดร บุราณเดช คนงาน ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
444 นายจิตรวุธ บุราณเดช นักการภารโรง ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
445 นายนัฐพล ชูทอง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
446 นายสมศักดิ์ น้อยวิเศษ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
447 นายวิรัตน์ ใจกล้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
448 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
449 นายมงคล อยู่สมบูรณ์ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
450 นายไพบูลย์ บุญจง ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
451 นายจิรวัฒน์ เทียมศิริโชติ ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
452 นายโชติภพ คัมภีร์พงษ์ ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
453 นายสุรฉัตร หนูคง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดกลางเกร็ด ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
454 นายถาวร โสมโมรา ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
455 นางนภาภรณ์ สุนัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
456 นางสุชานันต์ ปั้นมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
457 นางสาวธิรดา ปานอุทัย ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
458 นางจรัสศรี หนูเผือก ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
459 นางสาวสิริพร บัวงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
460 นางดวงเนตร ทองคำชุม ครูอัตราจ้าง ฝ่ายสถานที่  
461 นายฤทธิชัย ภูสีนาค ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
462 นางกาญจนา บุญมี ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
463 นายนพดล จุฑาสันต์ ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
464 นางสุรชัย พลายด้วง ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายสถานที่  
465 นางนภัสสร ปริญญาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายสถานที่  
466 นายวิรัตน์ ใจกล้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายสถานที่  
467 นางสาวขวัญชนก อินต๊ะนัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายสถานที่  
468 นายณัฐพงศ์ ไชยวงศ์ ครูสพฐ.โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายสถานที่  
469 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
470 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
471 นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์ ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายสถานที่  
472 นายถาวร โสมโมรา ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายสถานที่  
473 นายโชติภพ คัมภีร์พงศ์ ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายสถานที่  
474 นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาค ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายสถานที่  
475 นางสาวอุบล แสงอ่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายสถานที่  
476 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายสถานที่  
477 นางอุไรวรรณ รัชตโยธิน ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
478 นางสาวกรรณิกา วาสนา ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
479 นางนภาภรณ์ สุนัย ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
480 นางสุชานันต์ ปั้นมณี ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
481 นางสาวธิรดา ปานอุทัย ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
482 นางจรัสศรี หนูเผือก ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
483 นางสาวสิริพร บัวงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
484 นางดวงเนตร ทองคำชุม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
485 นายฤทธิชัย ภูสีนาค ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
486 นางกาญจนา บุญมี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
487 นายนพดล จุฑาสันต์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายสถานที่  
488 นางสมพร กัมพลชัยพร คนงาน ฝ่ายสถานที่  
489 นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีป ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
490 นางพาสนา ศิริบุตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
491 นางผ่องศรี มีมาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
492 นางสาวขนิษฐา หนูภัยยันต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
493 นางสาวศศิธร ช่วงบุญศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายปฐมพยาบาล  
494 นางสาวโนรี พิทยาศักดิ์งาม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายปฐมพยาบาล  
495 นางสาวพัศพิชชา เชยเอม ครูอบจ.โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายปฐมพยาบาล  
496 นางสาวสุกัญญา บรรเทา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายปฐมพยาบาล  
497 นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ฝ่ายปฐมพยาบาล  
498 นายสมยศ วงษ์รักสันติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
499 นางมณฑา ปิยะธำรงชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
500 นายรังสรรค์ ผลพิกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
501 นายจิตรวุธ บุราณเดช นักการภารโรง ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
502 นายชัยรัตน์ พุ่มแย้ม คนงาน ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
503 Mr.Roy B. Villalobos ครูต่างชาติ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
504 นางสาวชมภูนุช มีสุขมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
505 นายอนุพล สุภา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
506 นางสาวอมรรัตน์ สิริอัต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองเกลือ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
507 นางสาวเสาวนีย์ ผ่านศึกสมรภูมิ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
508 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
509 นายชำนาญ แปงเขียว ครู คศ.๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
510 นายธิติวัฒน์ ภาคภูมิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
511 นายสามารถ ผดุงปราชญ์ ช่างคุรุภัณฑ์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
512 นางสาวกัญญปภา อัมพรสุวรรณา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
513 นายฉัตรเฉลิม ตินะมาตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
514 นางสาวยุวลี กันหมุด ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
515 นางสุกัลญา พึ่งเจริญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
516 นางสาวนันท์พร สโรบล ครูธุรการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
517 นายสามารถ ผดุงปราชญ์ นายช่างไฟฟ้า โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
518 นายสุรสีห์ ทองรับแก้ว ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
519 นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายการเงิน  
520 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายการเงิน  
521 นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายการเงิน  
522 นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายการเงิน  
523 นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายการเงิน  
524 นางจินตนา มะปูเลาะ ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายการเงิน  
525 นางสาวพรรณทิพย์ มาแจ้ง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายการเงิน  
526 นางสาวจริยา พรมผล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายการเงิน  
527 นางสาวยุวภา สอิ้งรัมย์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายการเงิน  
528 นางสาวเนาวรัตน์ ปรีชาสนธิกุล ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายการเงิน  
529 นางดวงใจ แสงงิ้ว ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายการเงิน  
530 นางประดับ อุทัยแสง ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายการเงิน  
531 นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์ ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายการเงิน  
532 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายการเงิน  
533 นางสุดา แก้วบุญส่ง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
534 นางนุชนารถ แป้วบุญสม ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
535 นางสาวพลอยปภัช สัจจสังข์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
536 นางสาวรัชฎาภรณ์ กลิ่นเฟื่อง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
537 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
538 นางหัทยา สงวนพงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
539 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
540 นางผ่องศรี มีมาก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
541 นางสุขสันต์ พงษ์ชุบ ครูธุรการโรงเรียน ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
542 นางบำรุง ทัศนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
543 นางภัทราพร ปริญญาจารย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
544 นางสาวยุพเรศ นีละนิยม ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
545 นางมัลลิกา เขตต์สันเทียะ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
546 นางสาวปทิตตา นาตะโหนด ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
547 นางสาวผกามาศ จันทร์พล ครูสพฐ.โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
548 นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
549 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
550 นางสาวชัญญานุช โสรส ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
551 นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
552 นางสาวนิศมา เพชรโรจน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
553 นางสำเนียง วิลามาศ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
554 นางพรรณี ทองด้วง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
555 นางอัจฉรา ผ่าโผน ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
556 นางสาวรัชดาพร คำนนท์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
557 นางวิสาข์ ช่วยบำรุง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
558 นางสาวนวลจันทร์ โยธาเสน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
559 นางกุสุมา ยี่ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
560 นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
561 นางสาวนวลสุรีย์ แช่มสนิท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
562 นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
563 นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
564 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
565 นางยินดี ไฝสีทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
566 นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
567 นางสลวยรัตน์ ถาวรกันต์ ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
568 นางสาวปทิตตา นาตะโหนด ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
569 นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
570 นางณัฐกานต์ วีระวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสพานสูง ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
571 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
572 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
573 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
574 นางนุชจริน อุชชิน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
575 นางจุฑาทิพ เลยะกุล ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
576 นายไพบูลย์ บุญจอง ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
577 นายมงคล อยู่สมบูรณ์ ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
578 นายฐิติวัฒน์ ภาคภูมิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
579 นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
580 นายฤทธิชัย ภูสีนาค ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
581 นายชายณรงค์ กลิ่นจิ๋ว ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
582 นายคมกริช นาป่า ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
583 นายวิรัตน์ ใจกล้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
584 นายไพบูลย์ บุญจอง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
585 นายมงคล อยู่สมบูรณ์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
586 นายฐิติวัฒน์ ภาคภูมิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
587 นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
588 นายฤทธิชัย ภูสีนาค ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
589 นายชายณรงค์ กลิ่นจิ๋ว ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายจราจรและความปลอดภัย  
590 นางธนินทรา กีรติภากร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
591 นางสาววัฒนา ไทยพานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
592 นางพรทิพย์ ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
593 นางสาววิลาสินี เภาพาน ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
594 นางเรณู ทองไถ้ผา ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายปฐมพยาบาล  
595 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
596 นางสาวทิพวรรณ์ แสงหล่อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายปฐมพยาบาล  
597 นางสาวธัญภัค ดีสวน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายปฐมพยาบาล  
598 นางสาวอุบล แสงอ่อน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายปฐมพยาบาล  
599 นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาค ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ฝ่ายปฐมพยาบาล  
600 นางธนินทรา กีรติภากร ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
601 นางสาววัฒนา ไทยพานิช ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
602 นางพรทิพย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
603 นางสาววิลาสินี เภาพาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฐมพยาบาล  
604 นางสาวศิริจรรยา นราเกตุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ฝ่ายปฐมพยาบาล  
605 นางนุชนารถ แป้วบุญสม ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
606 นางจุฬาภรณ์ กรรณิการ์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
607 นางสมร คำแก่น ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
608 นางสุดา แก้วบุญส่ง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
609 นางสาวนิสิตา เฉลิมศรี ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
610 นางสาวปรียานุช ชัยมงคล ครูอัตราจ้้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
611 นางอมรรัตน์ นิ่มนนท์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
612 นางสาวสุจิตราภรณ์ โครตชุม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
613 นางสุชานันต์ ปั้นมณี ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
614 นางสายทอง พวงร้อย ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
615 นางสาวสุกัลญา รุจิธรรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
616 นางสาวณรัญญา มีคำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
617 นางกมลชนก เร็ทฟอร์ด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
618 นางสุดารัตน์ ไกรฤทธิ์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
619 นางสาวภาสุรี สุภาชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
620 นางฐิตารีย์ แกมทอง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม  
621 นายฉัตรเฉลิม ตินะมาตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
622 นางสาวยุวลี กันหมุด ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
623 นางสุกัลญา พึ่งเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
624 นางสาวนันท์พร สโรบล ครูธุรการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
625 นายสามารถ ผดุงปราชญ์ นายช่างไฟฟ้า ๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
626 นายสุรสีห์ ทองรับแก้ว ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
627 นางสุดา แก้วบุญส่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
628 นางนุชนารถ แป้วบุญสม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
629 นางสาวพลอยปภัช สัจจสังข์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
630 นางสาวรัชฎาภรณ์ กลิ่นเฟื่อง ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายการเงิน  
631 นางสายสุนี ชอบสวน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ฝ่ายการเงิน  
632 นางสาวเกษร วงศ์ภักดี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายการเงิน  
633 นางตรีสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายการเงิน  
634 นางสาวชุติมา จิตรังษี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายการเงิน  
635 นางสาวนิสิตา เฉลิมศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
636 นางจุฑาทิพ เลยะกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
637 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
638 นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
639 นางสาววันดี ศรีบัวหลวง พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
640 นายพงศกร โกศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
641 นางขวัญชนก เกตุสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
642 นายเจษฎา ศิริพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
643 นางสาวสรียา สุวราณรักษ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
644 นางณัฐยา สุรศรีสรรค์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
645 นางสาวอรอนงค์ เอมชม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
646 นางสาวสุชานันท์ โพธิ์ตาด โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
647 นางจินตนาพร รุ่งสว่าง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
648 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
649 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
650 นางภัณฑิรา สุปราการ ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานโรงเรียนเรียนรวม ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
651 นายตรีทนาถ์ หามนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
652 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
653 นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร ครูชำนาญการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
654 นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
655 นายเด็จ สว่างอรุณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
656 นางสาวสุภัทตรา ศรีสุข โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
657 นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
658 นายพลากร สมคิด โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
659 นายกฤษดา ยืนยัง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]