หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกสิณธร 44 97 56
2 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 0 0 0
3 003 โรงเรียนกุมุทมาส 14 27 15
4 005 โรงเรียนคลองเกลือ 59 140 94
5 007 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 28 67 35
6 009 โรงเรียนจิรดา 24 46 37
7 012 โรงเรียนชลประทานวิทยา 22 49 26
8 013 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 93 226 139
9 015 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 17 28 18
10 017 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 87 244 151
11 018 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 34 108 52
12 019 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 35 86 40
13 016 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 73 161 115
14 014 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 60 160 102
15 023 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 0 0 0
16 022 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
17 024 โรงเรียนดรุณตะวันวิเทศศึกษา 0 0 0
18 025 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 37 83 41
19 026 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี 0 0 0
20 027 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 25 63 40
21 030 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 6 14 12
22 035 โรงเรียนธนพร 0 0 0
23 036 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 8 11 8
24 038 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 2 2 2
25 039 โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น 0 0 0
26 041 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 50 146 87
27 050 โรงเรียนบี เอฟ เอส 10 25 18
28 043 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 18 70 38
29 044 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 31 55 42
30 045 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 0 0 0
31 042 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 30 57 45
32 046 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 39 101 59
33 047 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 2 4 3
34 048 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 19 47 22
35 051 โรงเรียนประชาบดี 0 0 0
36 052 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 41 85 57
37 053 โรงเรียนประถมพฤกษา 5 7 6
38 054 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 24 76 36
39 055 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 41 84 50
40 056 โรงเรียนปิยะฉัตร 23 48 26
41 058 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 29 73 47
42 060 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 3 2
43 059 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 21 48 22
44 061 โรงเรียนพิชญศึกษา 46 116 64
45 062 โรงเรียนพึงรำลึก 27 54 41
46 063 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 82 319 159
47 064 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 0 0 0
48 066 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 34 61 47
49 067 โรงเรียนฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 0
50 068 โรงเรียนวรรณทิพย์ วิทยา 0 0 0
51 069 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 51 103 54
52 070 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 41 80 60
53 072 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 37 82 58
54 073 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 44 78 65
55 075 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 22 64 33
56 074 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 26 47 37
57 077 โรงเรียนวัดตาล 43 142 63
58 078 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 6 12 9
59 079 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 38 86 59
60 084 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 14 23 20
61 085 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 21 36 27
62 086 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 31 82 52
63 088 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 49 109 71
64 089 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 8 13 11
65 094 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 75 139 108
66 096 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 32 75 51
67 097 โรงเรียนวัดลากค้อน 14 22 17
68 098 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 80 201 125
69 099 โรงเรียนวัดลำโพ 26 46 26
70 101 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1 0 0
71 100 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 35 96 61
72 102 โรงเรียนวัดศาลากุล 10 25 19
73 103 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 26 52 38
74 106 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 14 26 22
75 112 โรงเรียนวัดอินทร์ 17 37 29
76 113 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 0 0
77 076 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1 3 2
78 091 โรงเรียนวัดเพรางาย 11 23 18
79 109 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 22 46 31
80 114 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 24 66 41
81 092 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 35 77 52
82 095 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 5 10 7
83 081 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 60 147 97
84 119 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี 0 0 0
85 115 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0
86 116 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 0 0 0
87 117 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชพณิชยการ 0 0 0
88 118 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี 0 0 0
89 120 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 0 0 0
90 121 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 0 0 0
91 122 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
92 123 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 15 31 23
93 125 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
94 127 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 31 70 47
95 128 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 12 17 12
96 129 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 3 2
97 131 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 22 44 36
98 130 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 58 136 83
99 135 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ 0 0 0
100 136 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร 0 0 0
101 137 โรงเรียนอนุบาลจีเนียสคิดส์ 0 0 0
102 138 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 0 0 0
103 140 โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ 0 0 0
104 141 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ แมจิเยียร์ส 0 0 0
105 142 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 12 21 19
106 143 โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา 0 0 0
107 144 โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ 0 0 0
108 145 โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 0 0 0
109 146 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 0 0 0
110 147 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0
111 149 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก 0 0 0
112 150 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา 0 0 0
113 148 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 0 0 0
114 139 โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ 0 0 0
115 151 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
116 010 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 40 101 70
117 011 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 64 175 99
118 021 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 6 9 6
119 031 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 42 109 75
120 032 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา 0 0 0
121 033 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 35 80 45
122 057 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 0 0 0
123 004 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 51 96 74
124 133 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 31 86 53
125 134 โรงเรียนแสงประเสริฐ 12 19 17
126 034 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 41 88 56
127 152 โรงเรียนบำรุงวิทย์ศึกษา 0 0 0
128 006 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 0 0 0
129 008 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 0 0 0
130 020 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา 0 0 0
131 028 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 24 23 14
132 037 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
133 040 โรงเรียนบางคูลัด 0 0 0
134 049 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
135 065 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 0 0 0
136 080 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 0 0 0
137 083 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 0 0 0
138 087 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 0 0 0
139 090 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 0 0 0
140 093 โรงเรียนวัดมะเดื่อ 0 0 0
141 105 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 0 0 0
142 107 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 16 29 19
143 108 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 0 0 0
144 104 โรงเรียนวัดสโมสร 0 0 0
145 110 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 0 0 0
146 111 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ 0 0 0
147 124 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
148 126 โรงเรียนสามแยกบางคูลัด 0 0 0
149 132 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 0 0 0
150 029 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 5 10 7
151 071 โรงเรียนวัดกู้ 32 72 39
152 082 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 32 56 39
รวม 2742 6414 4052
10466

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]