หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร พวงจินดาโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสิตา เฉลิมศรีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา บินทสูตรโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวรรณา นรารัตน์โรงเรียนวัดยอดพระพิมลประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ สุนัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางศรีลักษณ์ พรหมด้าวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกวิตาภรณ์ อติชาติเกษมกุลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
3. นางสุนิสา มาลามานโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตดารา มกรมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร ทองคำชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์บุตรน้อยโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุตาภา ผ่องอำไพโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสุพรรณ ไชยเทพาโรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางณัฐวรินธร กระดิ่งทองโรงเรียนประเสริฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นางสาวภาสุรี สุภาชัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางบวรนันท์ ภู่อินทร์โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ ปรีชาสนธิกุลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางประภาศิริ ธนศักดิ์ดินันท์โรงเรียนวัดสพานสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศิริวิมล นามศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ปาโน โรงเรียนศาลากุลกรรมการ
3. นางธนินทรา กีรติภากรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุรีพร รอดรางโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจิตกร โยทาวันโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ จันทาโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายกวิน รอดแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา พัฒนเวชโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นางพัฒนา กำเหนิดศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทิชากร ทับอินทร์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเขมิกา หน้างามโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวลัยภรณ์ พงษ์ศิลป์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ ผาแดงโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวประภัสสร บัวระพันธ์ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เปรมครุฑ โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวสินีกานต์ แฟงสุวรรณ์ โรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด หงษ์อุบลโรงเรียนวัดตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา มนีรัตนากุลโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางอำภา ปทุมสูตร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง วิลามาศโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย เหล่าประเสริฐโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารยา ทองเพชรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ พันอินากูลโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ จันทนามโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการ
3. นายคนิษฐ์ ทองแจ่มโรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพงษ์พิสุทธิ์ พุ่มพวงโรงเรียนวัดบางพูดใน กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พิลาล้ำโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ อินทสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุษา ตันตระกูลโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ประธานกรรมการ
2. นางพุทธิยา พื้นพรมโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา ปัดโตยันทังโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ คำเมืองโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐญา เจริญพันธุ์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายธนัญชัย บุตรไทยโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นายสมปอง จันทร์เจริญโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางพิมปุณยวัจน์ มาสังข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางยุพาวดี รูปเล็กโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ผ่าโผน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางไกรสมร ดีถนัดโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
4. นางสาวนภศุล กล้าตลุมบอนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
5. นางสาวกานดา ทำนองดีโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
6. นางสาวกัญญภัทร มีเรือง โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญ โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางอรทัย หวานฉ่ำโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางปูริดา จันทร์นวลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕กรรมการ
4. นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทด โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
5. นางพนมกร พลศิลป์ โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ สอนศิลป์โรงเรียนวัดเพรางายประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สุรินทร์ธนาสารโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นายวีระชัย สีทาน้อยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางสาววิลัยพร อาจหยุดโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
6. นางพวงน้อย พัฒนบุรี โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญ โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางอรทัย หวานฉ่ำโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางปูริดา จันทร์นวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕กรรมการ
4. นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทด โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
5. นางพนมกร พลศิลป์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา ดวงกุลสา โรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุขฤทัย มีสุข โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นางวรรณศร ขอสกุลไพศาล โรงเรียนไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวรพล ขอสกุลไพศาลรองผู้อำนวนการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิภา ดีเอี่ยม โรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ลีศิริรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอวยพร บุญพร โรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางบุษยรัตน์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก กรรมการ
3. นางวันทนีย์ ธรรมกีรติวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยน โรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
5. นางสุภาพร เจริญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่กรรมการ
6. นางสาวผานิช ธงฉิมพลี โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวธีมาพร พรมราช โรงเรียนวัดลากค้อน กรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
9. นางพัชรี บัวลอยโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
10. นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์ โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
11. นายทศพล ทองสุพรรณ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม กรรมการ
12. นางพัทยา นิลอุบลโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอวยพร บุญพร โรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางบุษยรัตน์ ตรีสัตย์ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ธรรมกีรติวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยน โรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
5. นางสุภาพร เจริญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่กรรมการ
6. นางสาวผานิช ธงฉิมพลีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
7. นางสาวธีมาพร พรมราช โรงเรียนวัดลากค้อนกรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
9. นางพัชรี บัวลอย โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
10. นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์ โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
11. นายทศพล ทองสุพรรณโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
12. นางพัทยา นิลอุบล โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชำนาญวาด โรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน พันสืบวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
3. นายคมกริช นาป่าโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กรรมการ
4. นายธนะรัตน์ ไชยรัชต์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุติตา คงศรีทองโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางอรพรรณ เม้าอุดมโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุเนตร จันทร์สุขโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริณภา ขันทะสีมาโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี วุฒิรัตน์โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สอนบุญโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพรโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการ
5. นางวัชชิราภรณ์ ภู่พงศ์พานิช โรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมุกดา สิงหบุญโรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรีประธานกรรมการ
2. นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายพิชิต ลิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นายธีระ ช้างแดงโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี ทองศรีนุ่นโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวเพชรประกาย สีสิงห์โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ณภัสร์ กนกหงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวสุธาศิณีย์ บุญถึงโรงเรียนวัดตาลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุรางค์ พึ่งนิ่มโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวมยุรา งามดีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางสาวกฤตติกา ศิริประภาโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี นพเก้าโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ เกตุกรายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. ดร.กานต์รวี ผิวนิ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กรรมการ
3. นางจิรัชยา พิชัยฤกษ์โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
4. นางดวงชีวัน เกษรโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางสาวสาคร ปานทองโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวอรุชา พงษ์ศิริโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา อาจหาญโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิวริศร์ เปล่งแสงศรีโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสิรินดา ดำแพรโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นางเมย์ลภัส ถิรธนังไชยเจริญโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ วังธนะรุ่งโรจน์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายวิจักษ์ ดิษฐใจเย็นโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการ
3. นายฉัตรเฉลิม ตินะมาตรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นายชวิวัฒน์ งามสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ ปีแหล่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเขมญานิษฐ์ ปะวะเสนะโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา กระจ่างเสนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายวีรยุทธ พงค์เกื้อโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ่นโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวจิรพรรณ เฟื่องขจรโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤษ ไชยศรโรงเรียนวัดตาลประธานกรรมการ
2. นายพีรทัศน์ แจงบำรุงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ มะลิกันโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ศิริโสภณโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)กรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เซิบรัมย์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิวโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
3. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา วิเศษชาติ-กรรมการ
5. นางภัทราพร ปริญญาจารย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิวโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พูนชัย โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายรัชพงษ์ ศิริมาลาตังโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศรัญญา วิเศษชาติ-กรรมการ
5. นางภัทราพร ปริญญาจารย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิวโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายต้นหนาว โสพัฒน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
3. นายนัฐพล ชูทองโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
4. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
5. นางภัทราพร ปริญญาจารย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิวโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล ชูทองโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
3. นายต้นหนาว โสพัฒน์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
4. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
5. นางภัทราพร ปริญญาจารย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พูนชัย โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
3. นายรัชพงษ์ ศิริมาลาตังโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศรัญญา วิเศษชาติ-กรรมการ
5. นางภัทราพร ปริญญาจารย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองพระพิมลประธานกรรมการ
2. นายผไท สถิรคุณโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย จันทนมัฏฐะโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ใจเที่ยงโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
5. นางสมจิตร สุขโขโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสายสุนี ชอบสวนโรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยพร อ่อนแก้วโรงเรียนวัดลากค้อนกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา เนื้อนวลโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
4. นายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางศุภวรรณ บุญทศโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา บุญชูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นางพรทิพย์ นุชเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ไกรฤทธิ์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภูโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุญศิริ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวเรณู ขำเลิศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
4. นางวรรณภา ศรีปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางนัยนา จั่นบุญมีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ อุดมศิลป์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางบุญเสริม กันชิงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางธัญดา อินพรหมโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวนริศรา พงศ์จิตประเสริฐโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
5. นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภูโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระพงศ์ คล้ายสอนโรงเรียนบ้านหนองเพรางายประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา ไหมทองโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เต็มรักโรงเรียนวัดลำโพกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร กั๋งเซ่งโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์ นิธิพัฒน์จารุกรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายไพรัตน์ รูปเล็กโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมันโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นายธรณ์เทพ สีศิริรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางวรรษธณพร นากระโทกโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ คนรามโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
6. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็นโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยนโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
5. นางศิริวิมล นามศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางนิภา สุมาลุย์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ พรมโคตรโรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกษมา แสงศรีโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
4. นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ ถิ่นจันทโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววันดี เกตุกรายโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางผกาพันธุ์ ธนศิริรัตน์โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
3. นางจำเรียง ปั้นยศโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
4. นางสาวรวงทอง ใจแสวงโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเนตรทราย ทองทาโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์โรงเรียนวัดเพรางายประธานกรรมการ
2. นายเบญจวรรณ โกเมนทร์โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร จั่นเพชรโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ธนาอภิสิทธิ์โสภณโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ทับคล้ายโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สายยืดโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา สีศิริรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ กรรณิกาโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวมยุรา งามดีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางมณฑา ปิยะธำรงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร มาธุระโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสุพรรณี พุฒิธรรมพงศ์โรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา นราเกตุโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ อดใจโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนลัดคลองตาคล้ายประธานกรรมการ
2. นายกำจัด จูนิพัทธ์โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ชาวส้านโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการ
4. นางสาวสมคิด ทองดอนน้อยโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางปรางทิพย์ สว่างแจ้งโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสิริกร อรุณศรีโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางอภิฤดา สังข์สุวรรณโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ หัวเพชรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
4. นายสุนทร ทรงประโคนโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
5. นางมาลี จันทราสุวรรณโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายปัญจภูมิ หลาบคำโรงเรียนวัดคลองขุนศรีประธานกรรมการ
2. นายสหรัฐ นุชเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางจารุภัทร บุญอิ่มโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
4. นายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นายสุทธิลักษณ์ ทาลีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงศ์ คล้ายสอนโรงเรียนบ้านหนองเพรางายประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชานันท์ พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายปัญจภูมิ หลาบคำโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
4. นางนพรัตน์ บุญลือโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นางจุฬาพร พลายด้วงโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพนมพร พีระพิทยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร รื่นเสือครู คศ.1 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นายวิรัตน์ ใจกล้าครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการ
4. นายชนินท์ณัฐ สุริยะบุตรครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ เกียรติสุขครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
6. นายสมพร สุทธิประภาครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ โปร่งใจครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จันทร์มาลีโรงเรียนสุเหร่าเขียวประธานกรรมการ
2. นายรักชาติ ประทุมสิทธิ์โรงเรียนคลองเจ้ากรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอกโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทองอุ่น ผดุงล้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายอนุพล สุมาครู คศ.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษากรรมการ
3. นายชัยอนันต์ เย็นใจครู คศ.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นายสุริยา ภู่คำครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
5. นางวัชรียา ระดิ่งหินครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
6. นายกิตติภูมิ ชูเลิศครู คศ.1 โรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
7. นายวันชัย พูนชัยครูผู้ช่วยโรงเรียนเจริญรัฐอุปภัมภ์กรรมการ
8. นายปรีชา ภาระพงษ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
9. นายทองรัตน์ โนนคำครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดศาลากุลกรรมการ
10. นางสาวธรรมพร แสงกุลครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโมลีกรรมการ
11. นายพันฑ์ณที สัตย์ซื่อครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธาตรี รัตนนิมิตรโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล สมทองโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
3. นายโสภณ บัวลอยโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นายสุริยา ภู่คำโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
5. นายสุรสิงห์ ผาเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณโรงเรียนแจงร้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรพงษ์ ทองถมยาผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ อินทรบำรุงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนวัดสมรโกฏิประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพรโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการ
4. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
6. นายสุรชัย พลายด้วยโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
7. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
8. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
9. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พลอยโตโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวธัญญา ละมุลครบุรีโรงเรียนวัดสพานสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนวัดสมรโกฏิประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพรโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการ
4. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
6. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
7. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
8. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
9. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นายสิรภพ อำนาจเมตตาโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ บัณฑิตย์โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ รักสุยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนวัดสมรโกฏิประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพรโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการ
4. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
6. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
7. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
8. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
9. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนวัดสมรโกฏิประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพรโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการ
4. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
6. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
7. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
8. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
9. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธเนศร์ พรมดิษฐ์โรงเรียนพิชญศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญา ละมุลครบุรีโรงเรียนวัดสพานสูงกรรมการ
3. นายสรพงษ์ ทองถมยาผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนหนองเพรางายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสาธิต หงส์พลายโรงเรียนวัดลำโพประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ สุหร่ายโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
3. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตน์สิริ สุขจั่นโรงเรียนวัดสมรโกฏิประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพรโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีกรรมการ
4. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
6. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
7. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
8. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
9. นายสุรชัย พลายด้วงโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ บัณฑิตย์โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ อินทรบำรุงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ รักสุยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ อำนาจเมตตาโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
3. นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณโรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายสาธิต หงส์พลายโรงเรียนวัดลำโพประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ สุหร่ายโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
3. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายรัชพล ฉิมชาญเวชมหาวิทยาลัยรารภัฎจันทร์เกษมประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีกรรมการ
3. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายรัชพล ฉิมชาญเวชมหาวิทยาลัยรารภัฎจันทร์เกษมประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีกรรมการ
3. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีกรรมการ
3. นายรัชพล ฉิมชาญเวชมหาวิทยาลัยรารภัฎจันทร์เกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีกรรมการ
3. นายรัชพล ฉิมชาญเวชมหาวิทยาลัยรารภัฎจันทร์เกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์ โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย หมื่นสุุขโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก พันธ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทัตศร จันทร์งามโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ไผ่รอดผู้เชี่ยวชาญด้านขับร้องประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางสาวโสรยา สมจูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
3. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ไผ่รอดผู้เชี่ยวชาญด้านขับร้องประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางสาวโสรยา สมจูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
3. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
4. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภูวริศ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เสถียรเขตโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
3. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
3. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
4. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภูวริศ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เสถียรเขตโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
3. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจีรพันธุ์ ดวงษาโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย รักเดชโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นายณรงค์เดช ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดลานนาบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจิราภรณ์ ดวงษาโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย รักเดชโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นายณรงค์เดช ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดลานนาบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม แซ่อึ้งโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายสุรชัย โพธิระหงษ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทองกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นายสุรพล จันใบเล็กโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวกนกพร กรวิศวยศโรงเรียนชุมชนราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)กรรมการ
3. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีวิไลย คงสามัคคีโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตราพร แสงงิ้วโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสมบูรณ์ นพดลกนกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา พุฒตาลโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)กรรมการ
3. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนราวดี โพธิ์สุขโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากมล ราชนานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เพิ่มสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎ์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายอดิเรก นวลศรีอาจารย์พิเศษภาษาจีนประธานกรรมการ
2. Mr.Liang Wen xianโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์กรรมการ
3. นางสาวธนัฏฐ์ชนก แก้วมีศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรืองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพนันท์ แย้มสินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางนิยม ขุนคงเสถียรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวรรษธณพร นากระโทกโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นางสาวกมลชนก แสงสว่างโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
6. นายสมยศ วงษ์รักสันติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวพูนสุข เลิศไกรข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ กำแพงเพ็ชร โรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นายปรีชา ภาระพงษ์ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
5. นายมาณพ แสงงามโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
6. นายสมควร เหล่าประเสริฐโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางอำไพ แต่สุวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสารัตน์ ศักดิ์ทอง โรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการ
3. นายใจเพชร สุจิมทัตต์โรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางนภสกร ผ่องอำไพ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางศุนิศา นัดวิไลโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
4. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางนภสกร ผ่องอำไพ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางศุนิศา นัดวิไลโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
4. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางนภสกร ผ่องอำไพ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ
3. นางศุนิศา นัดวิไลโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
4. นางอาภา ชูกิจไพศาล โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวัลลา คงธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์บุตรน้อยโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวยุวดี กันบุตร โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางกัญรดา ศิริบรรจง โรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางรสมล ล่องอำไพข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางหัทยา สงวนพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
4. นายธรณ์เทพ ลีศิริรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางสมนึก บุตตะข้าราชการบำนาญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบัวลิน กล้ากสิกิจ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดารา มกรมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา กรรมการ
3. นางสาวศรุตาภา ผ่องอำไพโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
4. นางสาวกชกร พนัสนอกโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสำเนียง วิลามาศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบัวลิน กล้ากสิกิจโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดารา มกรมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
3. นางสาวศรุตาภา ผ่องอำไพโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
4. นางสาวกชกร พนัสนอกโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสำเนียง วิลามาศโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสายทิพย์ มาลาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญปภา อัมพรสุวรรณาโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา มานพโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการ
4. นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางชยานันท์ ศรีบุษย์ โรงเรียนสุเหล่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทศพร ทองสุพรรณโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี แจ่มพิศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา สาสังข์โรงเรียนแสงประเสริฐกรรมการ
4. นายสรรสร้าง แก้วเกิดโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ สุขสกนธ์โรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการ
3. นางสาวปัทมาวดี ชนะโชติโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางขวัญชนก เกตุสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ หมัดดอเลาะโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนัฎพร คล้ายสอนโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร)กรรมการ
4. นางสาวณัฐมน งามเงินวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหล่าเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤณี เตชะอิง โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวปัทมาวดี ชนะโชติโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการ
4. นางสาวศศินา รักปานโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายภูรินท์ พิงภูงาโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ขำสาโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ พาณิชกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา อ่อนเรืองโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร ดีแจ้งโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)กรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
4. นางสาวพีรญา พรเพ็งโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา อ่อนเรืองโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พาณิชกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหล่าเขียวกรรมการ
4. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
2. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
2. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. ดร.โสภณ ขำทัพโรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ประธานกรรมการ
2. นายพุฒพงษ์ บุญกอบโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นางกนกพร นาควัชราภาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
4. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดีโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ดร.โสภณ ขำทัพโรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ประธานกรรมการ
2. นายพุฒพงษ์ บุญกอบโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นางกนกพร นาควัชราภาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
4. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดีโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แป้นจำรัสโรงเรียนวัดลากค้อนกรรมการ
3. นายธนชัย มะหะหมัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
4. นางดวงใจ แสงงิ้วโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางพัชริน ขุนจิตต์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แป้นจำรัสโรงเรียนวัดลากค้อนกรรมการ
3. นายธนชัย มะหะหมัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
4. นางดวงใจ แสงงิ้วโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางพัชริน ขุนจิตต์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางธันยนันท์ ประยูรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ใจกล้าโรงเรียนวัดบางพูดในกรรมการ
3. นางศิริพร วิเศษศรีโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธันยนันท์ ประยูรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ใจกล้าโรงเรียนวัดบางพูดในกรรมการ
3. นางศิริพร วิเศษศรีโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสวลี สุธาพจน์โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
5. นางนันธิญา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสวลี สุธาพจน์โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
5. นางนันธิญา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรัฐภูมิ โลศิริโรงเรียนวัดเสนีย์วงศ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธุ์ ไชยวงศ์โรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการ
3. นางขนิษฐา เถนว่องโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนคลองตาคล้ายกรรมการ
5. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ โลศิริโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพันธ์ ไชยวงศ์โรงเรียนวัฒนพฤกษากรรมการ
3. นางขนิษฐา เถนว่องโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธุ์โรงเรียนคลองตาคล้ายกรรมการ
5. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนวัดคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ แก้วกาญจน์โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
3. นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวงเดือน ชมนาวังโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนวัดคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ แก้วกาญจน์โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
3. นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวงเดือน ชมนาวังโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวภรพรรณ มาลัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางประหยัด พุกมนต์โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษากรรมการ
4. นางสุปาณี กานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางประหยัด พุกมนต์โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษากรรมการ
3. นางภรพรรณ มาลัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางสุปาณี กานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรินดา กัณฑ์ศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล แสงอ่อนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
4. นางสาวจุรี ชนะคุ้มโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรินดา กัณฑ์ศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล แสงอ่อนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
4. นางสาวจุรี ชนะคุ้มโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเศรษฐยศ ขุนนาคโรงเรียนวัดอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญรุ่ง หนูหน่ายโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนาถลดา ชุนอ่อนโรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
5. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ บินเทพโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางปริยานุช จุลพรหมโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนพวรรณ วนิชพิมลอนันต์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี น้อยเสนีย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕กรรมการ
3. นางสุจิรา เนตรวิจิตรโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา กลมสินธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา กลมสินธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา กลมสินธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา กลมสินธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชมวัดบางโค (แม่นางอุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ อินยิ้มโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สอนปันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชมวัดบางโค (แม่นางอุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ อินยิ้มโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สอนปันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชมวัดบางโค (แม่นางอุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ อินยิ้มโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สอนปันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชมวัดบางโค (แม่นางอุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ อินยิ้มโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สอนปันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชมวัดบางโค (แม่นางอุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ อินยิ้มโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สอนปันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชมวัดบางโค (แม่นางอุปการี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ อินยิ้มโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สอนปันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวศิวพร พลจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวศิวพร พลจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวศิวพร พลจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวศิวพร พลจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวศิวพร พลจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวโชติกา ผลพลโรงเรียนวัดพิกุลเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา นาราศรีโรงเรียนวัดชลอกรรมการ
3. นางสาวปิยดา อินจาโรงเรียนวัดแคนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติกา ผลพลโรงเรียนวัดพิกุลเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา นาราศรีโรงเรียนวัดชลอกรรมการ
3. นางสาวปิยดา อินจาโรงเรียนวัดแคนอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณภา บาลีโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณภา บาลีโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา บาลีโรงเรียนศรีสังวาลย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายสมคิด เรือนคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ภูสีนาคโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ภูสีนาคโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ภูสีนาคโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ภูสีนาคโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉินโรงเรียนศรีสังวาลย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ชัยมงคลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉินโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ชัยมงคลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉินโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ชัยมงคลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉินโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ชัยมงคลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉินโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ชัยมงคลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลีพร ไทยทุ่งฉินโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ชัยมงคลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนภาภรณ์ สุนัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสิตา เฉลิมศรีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนภาภรณ์ สุนัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสิตา เฉลิมศรีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนภาภรณ์ สุนัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสิตา เฉลิมศรีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนภาภรณ์ สุนัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสิตา เฉลิมศรีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา กลมสินธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัสนีพร เบ็ญกาโตโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา แก้ววงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัสนีพร เบ็ญกาโตโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา แก้ววงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ วงศ์ขันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทิพย์ลมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ วงศ์ขันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทิพย์ลมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญยงค์ สายทะเลโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ประธานกรรมการ
2. นางกัญรดา ศิริบรรจงโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญยงค์ สายทะเลโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ประธานกรรมการ
2. นางกัญรดา ศิริบรรจงโรงเรียนวัดกลางเกร็ด กรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงโรงเรียนวัดท่าเกวียน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอินทุอร ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสรณ อภิสิทธิ์เสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางธนาวดี นักฆ้องโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอินทุอร ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสรณ อภิสิทธิ์เสถียรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางธนาวดี นักฆ้องโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาววันดี ศรีบัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาววันดี ศรีบัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นายภูเมศ แสงพรหมโรงเรียนคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นายภูเมศ แสงพรหมโรงเรียนคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นายภูเมศ แสงพรหมโรงเรียนคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นายภูเมศ แสงพรหมโรงเรียนคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นายภูเมศ แสงพรหมโรงเรียนคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นายภูเมศ แสงพรหมโรงเรียนคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพร ทับคล้ายโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา วงศ์ศรีชาโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจาตุรงค์ ถูสินแก่นโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลญา พึ่งเจริญโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวแก้วฤทัย ชื่นยุติธรรมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจิรพัฒน์ เทียนศิริโชติโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
4. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวอัญชิตา สุริยะกุลโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายสุริยา บุญชุ่มโรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เทียนทองดีโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
3. นายปราการ วรประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]