รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  ทองทิพย์
 
1. นางสุกัญญา  สุวรรณโณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี
 
1. นางสาวศศิธร  หนูทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงพรยมล  ทองแท่งใหญ่
 
1. นางบุญชู  ยศสุพรหม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอุณากัลป์  ศรีสร้อย
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงดูสัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวไพรวัน  กำจัดโรค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  รัตนกรวิทย์
 
1. นางนันทกานต์  ทองสมจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงทิวานนท์  โคจำนงค์
 
1. นายนุกูล  ลัดลอด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปริยวิศซ์  เกษมสิทธิมงคล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีอำไพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงรติกร  งามแม้น
 
1. นางอุไรวรรณ  จิตรังษี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธันวา  เสมาชัย
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  มาแจ้ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงนิชา  ผ่องบุรุษ
2. เด็กชายปุญญาวีร์  ระดาศรี
3. เด็กหญิงสุจิณณา  ศรีมาลัย
 
1. นางสาวพัชรี  สุนทรพะลิน
2. นางสาววนิสา  กุลแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายนับทอง  บางกรวย
2. เด็กหญิงศศิมณี  คุ้มแถว
3. เด็กหญิงสุกฤตา  สาธุภาค
 
1. นางทัศนีย์  สุขุมวาทย์
2. นางอฑิตยา  ชังเกอร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงวรดา  สดใส
2. เด็กหญิงศศินา  ไชยมีสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุกุนา
2. นางสาวเจนจิรา  เกศามา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดเขียว
2. เด็กหญิงสรัญญา  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวมลชิตตา  จิณะชิต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภร  พุฒสุวรรณ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  จำปาวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายเจษฎ์ณรงค์  เจษฎานนท์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายสมศักดิ์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กชายณัฐนนท์  ป่าเกลือ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  กันหา
3. เด็กหญิงรสิตา  จอนเพ็ง
 
1. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร
2. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  อินทรชาติ
2. เด็กชายพุทธภูมิ  เทียนมณี
3. เด็กชายสถาพร  วิงประโคน
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
2. นางสาวธาวีณี  แดงวิชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เฉลิมกิติ
3. เด็กหญิงลลิตา  ลอยสนั่น
 
1. นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต
2. นางสาวนภาวรรณ  ฉลูศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แสงสี
2. เด็กชายศักรินทร์  ทองแพ
3. เด็กชายอนุภาค  นิลพงษ์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สีมาพล
2. นายสุรชัย  ทุมภานนท์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชนกนันท์  บุอ่อน
2. เด็กชายศุภกรณ์  รุ่งฤทธิศักดิ์
 
1. นางสาววรรณธิดา  โกยรัมย์
2. นายสุเมธ  ว่องไวลิขิต
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงจิรภา  ไพรแสน
2. เด็กชายพงศกร  เหลืองสกุลวัฒน์
 
1. นางยุพิน  มณีม่วม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวนนท์ชนก  สิทธิสงวนพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายฉัทปนัย  เกิดสมจิตร
 
1. นางสาวลภัส  รชตวีรเกียรติ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงอัญธิชา  ธรรมมาก้อย
 
1. นางสาวอมรา  วงศ์ศรีชา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชูวงศ์
2. เด็กชายภวดล  รัตนภัณฑ์พาณิชย์
3. เด็กหญิงวดี   บุญพันธ์
 
1. นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ
2. นางสาวณัฏฐภัสร์  สังแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงนภิสา  ชูชาติ
2. เด็กชายปรัชญา  บุญหลง
3. นางสาวอริศรา  ออมทรัพย์
 
1. นางทองเพียร  หงษ์สีลา
2. นางสาวจีระวรรณ  หน่อสีดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกันยกร  คล้ายเรือง
2. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มีชื่น
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นเพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ขอพืชกลาง
 
1. นางอรณงค์  ปริมล
2. นางสาวพิจิตรา  แสงภารา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สรศักดิ์
2. เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว
3. เด็กชายณัฐดนัย  สมสาร์
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลัดดามณีโรจน์
2. เด็กหญิงชลธิดา  บวรรัมย์
3. เด็กชายศักดิ์ดา  วงษ์ลมัย
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ฟื้นทอง
2. นางสาวบุษบา  เพชรมณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  จันทร์สุคนธ์
2. เด็กหญิงปรายฝน  ผาสุกกิจ
3. เด็กหญิงปริยากร  กิตินันทวัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  วิบูลย์กุล
2. นางสาวอังคณา  เล้าประพันธ์นุวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตรกล้า
2. เด็กชายนฤพล  เผือกเพิก
3. เด็กหญิงนิภาพร  เกษรบัว
 
1. นางสำรวม  บานแย้ม
2. นางสาวบุษบา  เพชรมณี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประเสริฐมา
2. เด็กชายเดช  สมประสงค์
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายวณัฐพงษ์  คงสบาย
2. เด็กชายอนุกูล  ขำท้วม
 
1. นายนพดล  สิงห์โตอาจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายพชร  พหลสุขสมบรูณ์
2. เด็กชายโภคิน  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันติวงษ์
2. เด็กชายไตรภพ  ทองดี
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีเพียงจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวีระชัย  ท่าอิฐ
2. เด็กชายอนุชา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  วิเศษรัต
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายชนะพล  รุ่นแสงธนลาภ
2. เด็กชายปิยะ  หิ้มทอง
 
1. นางสาวนฎภรณ์  ยิ้มทิม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายนพชัย  จีนประชา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองคล้าย
 
1. นางสาวจริยา  วงศ์ราษฎร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรปาริชาด  มุ้งบัง
2. เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา
3. เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล
4. เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ
5. เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต
 
1. นางผกามาศ  จันทร์แก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงธนาวดี  โพติยะ
2. เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงพรรพษา  มะลิวัลย์
4. เด็กหญิงสุนันทอง  ชุมภูศรี
5. เด็กหญิงไพประภา  ภวภูตานนท์
 
1. นางสาวปิยธิดา  วาจาชอบ
2. นางสาวธิดารัตน์  ประสมทรัพย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงชิดชนก  อินสุข
2. เด็กชายนนทกานต์  หาญอุ่น
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงปณิดา  ส่งศรีแจ้ง
5. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นขจรกิจ
 
1. นางลำพูน  ลบทอง
2. นางสาวขนิษฐา  วิลัยวรรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชญานิน  กุลนาแปง
2. เด็กหญิงฌิชชา  ชื่นชมชาติ
3. เด็กชายธนากร  นามสามล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุรารักษ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขนิมิตร
 
1. นางวีรปริยา  สีโท
2. นางสาวสาธิยา  เปรื่องเจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มาลัยพงษ์
2. เด็กหญิงพัชริศา  ไพรสันต์
3. เด็กหญิงสวรรยา  สนคล้าย
4. เด็กหญิงสุกาญต์ดา  มุละสีวะ
5. เด็กหญิงอวัศดา  เปี่ยมเอม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ทอง
2. นางสาวศิวพร  เชยทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐฑิการ์  บัวเทศ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงวาสนา  กลัดกล้า
4. เด็กหญิงวิสุทธิพร  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แปงใจ
 
1. นางวิไลวรรณ  มณเฑียร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตะกะ
2. เด็กหญิงขัตติยาพร  ตรงสูญดี
3. เด็กหญิงนาตาชา  วัฒนานุกุล
4. เด็กหญิงศศินันท์  รอดพุ่ม
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สีสุด
 
1. นายธนิต  ทองหล่อ
2. นางสุธาสินี  มงคลวิวัฒน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายชานนท์  กรุกไทย
2. เด็กชายดนุพร  ดำศรี
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สำรี
 
1. นายอัครพงศ์  แก้วสว่าง
2. นางสาวนกน้อย  ทองสา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำเขื่อน
2. เด็กชายคุณาสิน  เบ้าคำ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมนิยม
4. เด็กหญิงพรฐินา  รัศมีธารา
5. เด็กหญิงพรพรรณ  ชัยมั่ง
6. เด็กหญิงศรีทอง  พูลจิตร
7. เด็กชายศักดิ์ดา  สว่างเนตร
8. เด็กชายเจตนา  ใจทอง
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  งามสุทธา
 
1. นางสาวสายชล  มะโนวงค์
2. นายพีระยศ  คณาดี
3. นางราตรี  วุ่นแม่สอด
4. นายอานนท์  โตสิงห์
5. นางสาวคณิศร  โพธิวร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  หาญจริง
 
1. นางสาวศศิวิมล  ผลิตาภรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงธันยสิริ  เหลื่อมศรีจันทร์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  นิลรากเพ็ชร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงรจนา  ดีดพิณรัมย์
 
1. นางสาวกนกพร  ภูติวัฒนชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม
2. เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สุดเฉลียว
2. นางสุจิตตา  รูปสูง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  ชมเส็ง
2. เด็กชายธีมา  บุญเทียรทอง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สุดเฉลียว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายอภิชัย  กุลนาค
2. เด็กหญิงอรปรียา  สำเภา
 
1. นางลำพูน  ลบทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  อุดมนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลิศรา  คำปริก
2. เด็กหญิงขันทอง  อินทโชติ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เพียรรักวิชา
4. เด็กหญิงชลพชร  ภู่มาลา
5. เด็กหญิงธิดาพร  กายะชาติ
6. เด็กหญิงบงกช  เปี่ยมเอม
7. เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์สุวรรณ์
8. เด็กหญิงภัทรพร  พันธ์เอี่ยม
9. เด็กหญิงวราภรณ์  สายศิลป์
10. เด็กหญิงแพรวพิชชา  ยางสวย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เปาริบุตร
2. นางยุพา  เกรัมย์
3. นางสุรีรัตน์  ทันวัน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายธนาดล  สญชัยน้อยคำมูล
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองคล้าย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  แตงสุข
4. เด็กชายพงษ์เดช  จันทร์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงยุพาวรรณ  อรชร
6. เด็กชายรัฐนันท์  ทวีลาภ
7. เด็กหญิงวรนาถ  หุ่นส่วน
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  กาญจนอุทัย
9. เด็กหญิงวันเงิน  ศรีบัวอ่ำ
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ช่วยงาน
11. เด็กชายสิทธิพร  ประฐิตัง
12. เด็กหญิงสุภาพร  สุดสาคร
13. เด็กหญิงอมิตา  ถนอมจิตร
14. เด็กชายอรรถชัย  อินทรธรรม
15. เด็กชายอรุณชัย  คล้ายโชติคล่อง
 
1. นายนิพัทธ์  แก้วไพร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ช้างพุก
2. เด็กหญิงชณัญชิดา  ศรีไพวัลย์
3. เด็กหญิงธณภรณ์  พรมมา
4. เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  กรุดอ่ำ
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงทอง
7. เด็กหญิงพาขวัญ  แสนยะมูล
8. เด็กหญิงพิชญา  อิสมาแอล
9. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวิลัย
10. เด็กหญิงรวิตา  ภูมมี
11. เด็กหญิงรวิธรณ์  ทักษิณ
12. เด็กหญิงวรรณวิษา  รอดทอง
13. เด็กหญิงอภิชญา  ภาสุรจิตมงคล
14. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  หิรัญญานนท์
15. เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม
 
1. นางพัชรินทร์  สร้อยทอง
2. นางสาววีรนุช  ปุยภิรมย์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงจิรชยา  นารัตน์
2. เด็กหญิงปวริศา  นาคะไพบูลย์
 
1. นางศิรพร  สว่างวงษ์
2. นายชัยชนะ  มะติยะภักดิ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายภูธเนศ  ใจคง
2. เด็กชายเนติพันธ์  ทันดี
 
1. นายชยุต  คงกมลวัฒน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงลักษิกา  จันทรวงศ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อโนราช
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสิรินันท์  ชนะบุญ
 
1. นางสาวภัทราวดี  แนงแหยม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คงแก้ว
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายกฤษดา  ปล้องคำ
 
1. นายรังสิต  คาดสนิท
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธณิชฌา  อับดุลเลาะห์
 
1. นางสาวภัทราวดี  แนงแหยม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงสาริศา  เกตุงาม
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายณัฐชา  ผังดี
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงโมคำ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายรชตะ  เฟื่องเดช
 
1. นายธีรเทพ  วัจนะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงมาลิสา  วงศ์แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนถาวร
 
1. นางสาวสุนิสา  นาคคุ้ม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงช่อประกา  บุญชุ่ม
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุกกล่ำ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสมิตานัน  จิรานุกูลวงศ์
 
1. นางสาวฎุนรี  ดริยประณีต
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงทัยยพร  ว่องวิการ
2. เด็กชายวิชัย  โหมาลา
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยหาญ
 
1. นายรังสิต  คาดสนิท
2. นางสาวกัลญา  เพชรสังคาด
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายกุ้ย  เกชอ
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดงาม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เกษมณี
 
1. นางสาวกัลญา  เพชรสังคาด
2. นางสาวพัทธนันท์  อโนราช
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สะละดี
2. นายพันธกานต์  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่อี๊ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายคณธัช  แย้มสุวรรณ
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายธันยา  แก้วชินพร
 
1. นางสาวฉันทินี  อบนวล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวรรณพา  คงคาทอง
 
1. นางสาวณาตยา  ร่มรื่นสุขารมย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศิริสุวรรณ
 
1. นางสาวณาตยา  ร่มรื่นสุขารมย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงชนิพร  แสงศิริ
 
1. นางสาวไมตรี  ทองมี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายหรรษา  เครือชะเอม
 
1. นางสาวณาตยา  ร่มรื่นสุขารมย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สีภา
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
2. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
3. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
4. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
5. เด็กชายประมุข  ร่มโพธิ์ซี
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  อักษรเจริญสุข
7. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
8. เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  พันธ์บุรี
2. เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
3. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
4. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
5. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
6. เด็กชายประมุข  ร่มโพธิ์ซี
7. เด็กชายพัฒนพล  พรหมสิทธิ์
8. เด็กชายรณกร  เพชรอัครโยธิน
9. เด็กชายรัชพล  ดุมขาว
10. เด็กชายรัฐนันท์  กลางลัน
11. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
12. เด็กชายอชิรวิชญ์  สีสำราญ
13. เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี
14. เด็กชายอภิษฐา  วิภาภรณ์
15. เด็กหญิงอรรัมภา  แพรัตนดิลก
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางสาวปะการัง  แก่นสาร
4. นางสาวสายรุ้ง  ทิพย์อักษร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กชายกาณฑ์  ปัญญาพร
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์สีมา
3. เด็กหญิงณฐิยา  อุบล
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไตรผล
5. เด็กหญิงณัฐพร  กิตสมุทร
6. เด็กชายธันวา  มูลตรี
7. เด็กชายธิติ  ยอดเพชร
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำนวนดี
9. เด็กชายพีรภัทร  หลวงเทียม
10. เด็กหญิงพุทธิดาภรณ์  โพยนอก
11. เด็กชายมังกร  อุทรบูรณ์
12. เด็กชายรฐนนท์  แก้ววิเชียร
13. เด็กชายศิริมงคล  แก้วพรม
14. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีมะโรง
15. เด็กหญิงศุภาภัค  ภิรมย์น้อย
16. เด็กหญิงสาริศา  เนตรพลับ
17. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  มายหลาย
18. เด็กหญิงอารดา  โพธาเมือง
19. เด็กชายเวธน์  สุราฤทธิ์
20. เด็กชายไทยรัฐ  ประทุม
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  สาแหรกทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นายณัฐธัญ  อัดศรี
2. นายณัฐวุฒิ  ยนต์ศิริ
3. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์ใหญ่
4. เด็กชายนิธิกร  เทียนขำ
5. นายพงศ์พฤทธิ์  แพทย์นุเคราะห์
6. นายวรชิต  สุธงษา
 
1. นางสาววรรณภัสสร  ถนอมจิตร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พริ้งเพราะ
 
1. นายปัญณภัทร์  สิทธิ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายเทวราช  ฉิมพานัง
 
1. นางสาวฎุนรี  ดุริยประณีต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงชนิภา  ชุมพล ณ อยุธยา
 
1. นางลำพูน  ลบทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  คำมาดี
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธันวา  เสมาชัย
 
1. นายจีรพันธุ์  วงษา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สง่าพันธ์
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นางสาวธนภรณ์  มณีวงษ์
 
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  คุ้มบางค้อ
 
1. นายจีรพันธุ์  วงษา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชาล์ลีซ  เมย์ คอร์เดโร
 
1. นายยุทธการญจน์  บุญสุวรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศยามล  รักวงษ์
 
1. นางอริสา  เบญจมสิทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พริ่งเพราะ
 
1. นางสาวกัลยา  คงเลิศยศ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นายภัทรพงษ์  ติ๊บปราบ
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  พราหมณะนันทน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก่นมั่น
 
1. นายประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายกฤษตพร  รัศมิทัต
 
1. นางอริสา  เบญจมสิทธิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  สุทธิมาน
2. เด็กหญิงญาณภัทร  เพียวทอง
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ธงภักดี
4. เด็กหญิงธัญสิริ  ธงภักดิ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ภัช  เหลียวตระกูล
6. เด็กชายภูริภัทร  ดิษฐธวัช
7. เด็กหญิงรินรดา  ชินินทร
8. เด็กหญิงวรัญญา  ภู่หนู
9. เด็กหญิงวราอร  สองห้อง
10. เด็กหญิงศุภานัน  รุ่งเรืองฤทธิชัย
 
1. นายประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์
2. นางสาวชัฎปภา  เขียวภักดี
3. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ธรรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัฎฐณิชา  ทองสุข
3. เด็กหญิงกาญจนา  เสริมส่งสิทธิ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  ธนาเรืองทวี
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองคำ
6. เด็กหญิงณัฐมน  ตีระกิจวัฒนา
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญบุตร
8. เด็กชายดลวัส  มารัตนะ
9. เด็กหญิงทิชานันท์  วิตตะพันธุ์
10. เด็กหญิงธัญทิพ  ลิ่มทองน้อย
11. เด็กหญิงปพิชญา  สังนาค
12. เด็กชายปุญญพัฒน์  แตงจุ้ย
13. เด็กชายพศวีร์  เข้มแข็ง
14. เด็กหญิงพิชญานิน  สะและสกุล
15. เด็กชายภัรภัค  เพ็ชรบัว
16. เด็กชายภูเดชา  หอมศิล
17. เด็กหญิงวราภรณ์  วชิรเมฆินทร์
18. เด็กหญิงวัณณิตา  เอี่ยมสกุล
19. เด็กหญิงวิทวันศ์  วงศ์ประเสริฐ
20. เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี
21. เด็กหญิงศุภกานต์  คงเฟื่อง
22. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณดี
23. เด็กหญิงสรมน  สรพันธ์เมธี
24. เด็กหญิงสริศรา  ปานปิ่น
25. เด็กหญิงอชิรญา  ทะกิจ
26. เด็กหญิงอินทิรา  ครุฑสุวรรณ
27. เด็กหญิงเขมิกา  เลขพลการ
28. เด็กชาย่จิระชัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษ
3. นางสาวอัจฉรา  ขาวเผือก
4. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
5. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
6. นางสาวชัฎปภา  หลักเขียว
7. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแคนอก 1. เด็กชายกนกณัฐ  มากมี
2. เด็กหญิงกานต์สิริ  ภักดีบุตร
3. เด็กชายณรงค์เดช  วงษ์แก้ว
4. เด็กชายธนกฤต  แสนทวีสุข
5. เด็กหญิงนคนันทินี  ศรีสดสุข
6. เด็กหญิงปนัดดา  รูปสอาด
7. เด็กหญิงประกายดาว  โพธิ์งาม
8. เด็กชายภาณุพันธ์  ขันติ
9. เด็กชายอนพนธ์  พ่วงเจริญ
10. เด็กชายเต๋า  ประวิภา
 
1. นายวีระวัฒน์  ขันทอง
2. นายตฤณมัย  เรืองศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกฤติยากร  แซ่คู
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาปัญญา
3. เด็กหญิงจันทกานต์  จุ้ยจิตคล่อง
4. เด็กหญิงนิภาพร  ไท้ทอง
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุขอุทัย
6. เด็กหญิงอมลภา  บัวแจ้ง
 
1. นายธนัญรัชฏ์  จันทร์โอทา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  บวรกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ขจรสัตย์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลแสนเต่า
4. เด็กหญิงณัฐชยา  มีแต้ม
5. เด็กหญิงนริสา  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงมีนา  กัณทวงศ์
7. เด็กหญิงศจีบุณย์  เจริญสม
8. เด็กหญิงสุเมธินี  ดวงตะวัน
9. เด็กหญิงอภิญญา  กองเงิน
10. เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
3. นายวสะ  ภูวงศ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงจุ๊  ตุนาวี
2. เด็กชายชวัลลักษณ์  พาลาภ
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชาวเวียง
4. เด็กหญิงนิยากร  กาศก้อง
5. เด็กหญิงพิชญาธรรม  ย่องหิ้น
 
1. นางสาวมณฑา  จิรกุลชัยวงศ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงกัญมณฑ์ธร  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงกิตติยา  เปียวัฒน์
4. เด็กหญิงดวงเดือน  สาแย้ม
5. เด็กหญิงปรียานนท์  นุ่มไทย
6. เด็กหญิงพีรดา  แดงเครือ
7. เด็กหญิงรตนวรรณ  แป้งใส
8. เด็กหญิงวรัฎชา  ใบดำ
9. เด็กหญิงเวนิส  สุวะจันทร์
 
1. นายอนุศักดิ์  แก้วชมภู
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  วงศ์ตาปอง
2. เด็กหญิงตาลตะวัน  ทีโพนทัน
3. เด็กหญิงนภาพร  ศุภนัด
4. เด็กหญิงนิดา  พรมเรือง
5. เด็กหญิงนิรามล  บุญมี
6. เด็กหญิงภันฑิลา  แสวงสุข
7. เด็กหญิงรินลี  ไกรสิน
8. เด็กหญิงอรวรรณ  สาธร
 
1. นายอนุศักดิ์  แก้วชมภู
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงชมภูนุช  อิ่มใจ
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีเพียงจัน
2. นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเจษฎ์ธิดา  เจษฎานนท์
 
1. นางสาวพัณณ์ชชิตา  โชว์ธนะพานิช
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เอกอิ่ม
2. เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง
3. เด็กหญิงฉันฑิตา  ลาภภักดี
4. เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธิ
5. เด็กหญิงปาณิสา  แก้วนิล
6. เด็กหญิงพีรยา  เวชสิทธิ์
 
1. นายสุพจน์  เทศน์ธรรม
2. นางสาวพัชรินทร์  วงสารี
3. นายพงศ์พิสิฐ  รวมจิตร
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชญาภา  มาลี
2. เด็กชายทะชาลี  สุดคล้าย
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตรไพวรรณ
4. เด็กหญิงพัชราพร  ดีพลกรัง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เการัมย์
6. เด็กหญิงวรางคณา  กุลยนต์
 
1. นายกฤษดา  เสาร์ทอง
2. นายพิษณุ  หะขุนทด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายธนาธิป  เสือเนียม
2. เด็กชายปรเมศร์  สุขสมบุญ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  เปรมทวี
4. นายรัตนชัย  แจ่มศรี
5. เด็กชายวันชัย  สิงห์ปรีชา
6. เด็กชายวิทยา  จำเริญจิตร
7. เด็กชายสากล  มากดี
8. นายอภิรักษ์  ประทุมปี
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายเพชร  สามชื่นฉ่ำ
3. นายวันชนะ  ธรรมศิริกุล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี
2. เด็กหญิงชนน์นิภา  เผ่าพยัคฆ์
3. เด็กหญิงณภัทร  กำจัดภัย
4. เด็กหญิงณัชชา  กมลจรัส
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เอี่ยมอ้อย
6. เด็กชายณัฐเชษฐ  สมสุขทวีกุล
7. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประกอบสุข
8. เด็กหญิงนภสร  รอดพันธุ์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญรอด
 
1. นางสาวศิริพร  ฉิมพลอย
2. นายเจริญ  เลื่อนแป้น
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  รัตนกรวิทย์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสมพันธุ์
3. เด็กหญิงเกวลี  หอเนตรวิจิตร
 
1. นางราตรี  สายพิบูลย์
2. นางนันทกานตร์  ทองสมจิตร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนกณภา  เปี่ยมอัฑฒ์โชติ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  นิ่มละม้าย
3. เด็กหญิงสุชญา  กระจ่าง
 
1. นางเขมนิจ  รัตนสมบัติทวี
2. นางสาวนูรฮูดา  สามารอเมาะ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พึ่งบุญผ่อง
2. เด็กหญิงช่อรดา  พลยามา
 
1. นางสาวชมชณัช  ชนม์ภูดิศ
2. นายสมโภชน์  มาสขาว
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีฤกษ์
2. เด็กชายเจษฎา  กล่อมน้อย
 
1. นางสาวมณัฎฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายธัมจักร  กุลนาม
2. เด็กชายเทวราช  ฉิมพานัง
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  สำเนียงล้ำ
2. นางสาวพรเพ็ญ  กุญแจนาค
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขาวสอาด
2. เด็กชายธีรัชฌานนท์  ศรีธรรมยศ
 
1. นายพระนาย  นพเกตุ
2. นางสาวรุ้งตะวัน  วังกานนท์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายวสันต์  ยอดครุมาศ
2. เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์ชุมพร
 
1. นางสาวมณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงขวัญนุตา  แจ้งจัน
2. เด็กหญิงภคนันท์  ชุ่มสุข
 
1. นางสาวมัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญส่ง
2. เด็กชายเล็ก  แสงคำ
 
1. นางสาวมณัฎฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวไธสง
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  กุลธรลมัย
 
1. นางสาวฑิตยา  จันทรวัฒน์
2. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แพทย์คดี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ
 
1. นายพระนาย  นพเกตุ
2. นางสาวรุ้งตะวัน  วังกานนท์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปราสาท
2. เด็กชายไพบูลย์  สาแย้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยังศิริ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายนนทกร  ดำจันทร์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  เลิศจินตนากิจ
3. เด็กชายวัชระวิศิษฐ์  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  ประสีระเตสัง
2. นางสาวภัทรวิภา  คล้ายสุรินทร์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณฐภูมิ  จำศิลป์
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีบัวงาม
3. เด็กชายอนุราช  เทศธรรม
 
1. นายสนทยา  เผือกเวช
2. นายวีระศักดิ์  บุตรแสง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายทิวไผ่  สุริยะมณีี
2. เด็กชายรณกฤต  วนานุกัณฑ์
3. เด็กชายอรุณโรจน์  อ่อนละมุล
 
1. นายกันตภณ  สมบรูณ์นอก
2. นางสาวเยาวพา  ไชยวรรณ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายตรีเทพ  ลิมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนริญญา  ขำน้อย
3. เด็กหญิงวรพรรณ  พันธุ์วิชัย
 
1. นางสาวสุภิญญา  สินนำคำ
2. นายอาทิตย์  จันทวีผล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายสิรภพ  ประเสริฐสุข
3. เด็กชายเป็นไทย  ศรีสุข
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนกัลย์  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงปณิดา  ฉายฉลาด
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ปิติเตรานนท์
 
1. นางพัชมน  แก้วธรรม
2. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงนรีกาน  ชื่นประเสริฐ
2. เด็กชายวันฉัตร  ม่วงน้อย
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  นรสิงห์
 
1. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
2. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกนกพร  ทรัพย์สอาด
2. เด็กหญิงนาราภัทร  เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เขจรรักษ์
4. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
5. เด็กหญิงอัญชณิศา  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงอัญชิสา  ปิยะมโนธรรม
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ชิวมงคลนิมิต
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกศิประภา  ผดุงยศนันท์
2. เด็กหญิงกิตติยา  นิลพันธ์
3. เด็กหญิงธิติญา  ช่างการ
4. เด็กหญิงปริชญา  แพดิษย์
5. เด็กหญิงพรวิไล  เทศวงษ์
6. เด็กหญิงมิลฐิรา  แสนเสนา
 
1. นายเงิน  เรืองสง่า
2. นางสาวสำลี  บำเหน็จ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงจริญญา  ทองแดง
2. เด็กชายทินภัทร  แผ่นทอง
3. เด็กหญิงอรนภัส  นาสกุล
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  นุชสวาท
2. เด็กชายจีรยุทธ  แซ่โค้ว
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  อรรถกสิกิจ
 
1. นางจินดารัตน์  โรจนารังสรรค์
2. นายละเอียด  น้อยปั่น
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  ป้อมแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  มีมาก
3. เด็กหญิงสุธาสิณี  แม้นชืน
 
1. นางสาวสุภัทรา  ฉิมทิน
2. นางสาวพันธนันท์  จิตรนัย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทากุ
2. เด็กชายพลชนก  แพพูล
3. เด็กหญิงเกศินี  อ่อนอิ่มศรี
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์
2. เด็กหญิงมินา  ไพรเทศ
3. เด็กหญิงอริสา  ทัพวงษ์
 
1. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
2. นางสำลี  บุญญาวัฒน์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายนพรัตน์  สินธิคลัง
2. เด็กหญิงนันทิชา  เพ็ชร์ทอง
3. เด็กชายสิริชัย  วงษ์สีเขียว
 
1. นางลำพูน  ลบทอง
2. นางสาวขนิษฐา  วิลัยวรรณ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงชลดา  จันทร
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  เอียมเทียง
3. เด็กหญิงศศิธร  จิตรีงาม
 
1. นางสาววัลยา  สิงห์แก้ว
2. นางสาวผจงพรรณ์  พันธุ์เพียร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายนัฐชพล  เล็กกระจ่าง
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  สองจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ผำไชย
 
1. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
2. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ธนสารสุนทร
2. เด็กหญิงนิมิตตา  มูลถา
3. เด็กหญิงสุวภัทร  พึงความสุข
 
1. นางสาวศรินรัตน์  เย็นพัฒน์
2. นายรังสรรค์  แจ้งจงดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เพ็ชรเนียม
2. เด็กหญิงพิชญาธรรม  ย่องหิ้น
3. เด็กชายอิศวะ  เดชดี
 
1. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
2. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปฏิญญา  จันทร์บัว
2. เด็กหญิงภัคจีรา  เริงรักษาธรรม
3. เด็กหญิงอภิชา  ชีเปรม
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นางสาวศศิประภา  เขียวสอาด
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายการณ์ไกล  คำรณ
2. เด็กชายปฏิภาน  คิมนาลักษณ์
3. เด็กชายวงศกร  กองณรงค์
 
1. นางสาวสุภาภัทร  ทรรทุรานนท์
2. นายเงิน  เรืองสง่า
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงอชิรญา  แก้วธรรม
3. เด็กหญิงอรญา  ศรีประคอง
 
1. นางสาวพรพิมล  พันทุมแสง
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ขอพ่วงกลาง
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงธนัชชา  ป้องนาชัย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ดาวใส
3. เด็กหญิงปิญฉัตร  แสงเทียน
 
1. นางสาวสุนิสา  ภู่เขียว
2. นางสาวสุธินี  แจ่มจำรัส
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาววรรษา  เฉลิมชัย
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายทัตเทพ  นะโนแจ่ม
 
1. นางรัชนี  อ้อวิเศษ
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กชายชุมพล  กุฎีสุข
 
1. นายจักรพรรณ์  ปัญญาวราวุธ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายนภนต์  เจริญชัย
 
1. นางสาวชลลดา  อินทศรี
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาววีนาพร  คงฉาย
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนุวัสตร์  รอดแย้ม
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงกชกร  ขันทอง
2. เด็กชายธีรพงษ์  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทวนคำ
2. นางสาวจุฑามาศ  ชาญชัยนันท์ทวงศ์
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายทศพล  พวงขจร
2. เด็กหญิงปรายฝน  นิลน้อยศรี
 
1. นายทักษกร  บัวศรี
2. นายนภดล  มิ่งขวัญตา
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงศิราศิณี  กมลคร
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  แย้มเพียร
 
1. นางอุไรวรรณ์  จิตรังษี
2. นางสาวมาลินี  ฟักเฟื่อง
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงพิยดา  ยิ่งยงค์
 
1. นายธีรเทพ  วัจนะ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวภัทราวดี  แนงแหยม
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงอาริษา  เอี่ยมเที่ยง
 
1. นางสาวภัทราวดี  แนงแหยม
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายวีระชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทวนคำ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายไตรภพ  จีนประชา
 
1. นางบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรชต  จอมศรี
 
1. นางสาวศรุดา  บุญณสิทธิ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  มูลน้ำอ่าง
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิกำกับการ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีเมือง
 
1. นายสุรชัย  ทุมอานนท์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  ตันบุตร
2. เด็กหญิงจิตติมา  นรอิ่ม
3. เด็กหญิงมนัสชนก  แสงทรัพย์
4. เด็กหญิงวิรัญญา  บุญสาน
5. เด็กหญิงอภิญญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
2. นางสาวปัญญา  ทรัพย์พาลี
3. นางสาววรรณวิภา  ปัญจชัย
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงปัทมา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงพานทอง  ไชยทองรัตน์
3. เด็กชายสถาพร  เกษมณี
 
1. นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม
2. นางสาวกมลทิพย์  ศรีนุ่ม
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กหญิงกฤษกร  เพิ่มธัญกรรม
2. เด็กชายภัทรสุ  โตจันทร์
3. เด็กชายไพรัตน์  คำพิรานนท์
 
1. นางจินตนา  สักกามาตร
2. นางสาวกนกพิชญ์  นาโสก
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กชายทวีทรัพย์  น้ำผึ้ง
2. เด็กหญิงอสมา  สว่างกล้า
3. เด็กชายอานนท์  วิภาคหัตถกิจ
 
1. นายอรุณ  แก้วภูมิแห่
2. นายจักรพรรณ์  ปัญญาวราวุธ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายจิรภัทร  ก่อเกียรติเกิดสุข
2. เด็กชายชัยพิศักดิ์  ปะทะโก
3. เด็กชายฐิติกร  พรรณสาร
 
1. นางสาววรนิษฐา  เศสสระ
2. นางศรีสุดา  ประมวญรัฐการ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  รุ่งเรืองฤทธิชัย
2. เด็กหญิงศาวินี  อยู่คง
 
1. นางสาวกานดา  เหมหงษา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายขรรค์ชัย  เพ็ชรเพ็ง
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ทนันชัย
 
1. นางสาวสายทิพย์  สุขโข
2. นางสาววราภรณ์  วงค์ถาวร
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ย้อยสุวรรณ
2. เด็กชายอาทิตย์  นพคุณ
3. เด็กชายเอกวัฒน์  ดอกจำปา
 
1. นางศรีสุดา  ประมวญรัฐการ
2. นางสาวไพลิน  อินทรพานิชย์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพัชราภา  จุลรัตน์
2. เด็กชายเฉลิมชาติ  พยัคฆะ
3. เด็กหญิงเปรม  คงวารินทร์
 
1. นางสาววราพร  เชื้อหมอดู
2. นางสาวธนิตา  ศุกรสุคนธ์