รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแขม 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางรัชญา  มีโฉม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชฎา  พิมพา
 
1. นางสาวอังค์วรา  เครือปันติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  สมงาม
 
1. นางภทรพร  เจริญมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงรังสิมา  รักชาติ
 
1. นางสาวเพ็ญพิสุ  แสงจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงพิริยา  สุขสลุง
 
1. นางเทียมดาว  ยิ่งยง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กหญิงวศินี  สอาด
 
1. นางวิลาวรรณ  คงมั่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงแพรว  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางเตือนใจ  คล้ายเครือญาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ปลื้มใจ
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  กุณฑลทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงกลาง
 
1. นางวนิดา  วังคีรีภัช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงรัศมี  พุ่มพานทอง
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสูข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูมผล
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พลขันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สอาดแท้
 
1. นางอำภา  เวฬุวนารักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เสชัง
2. เด็กหญิงปทิตตา  ปุรีลา
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาววิภาดา  วงษ์บุบผา
2. นางสาวแสงระวี  เต๊ะขันหมาก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กชายจักรวาล  อ่ำสำลี
2. เด็กชายธิติชัย  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงพมพ์นภา  พานแสวง
 
1. นางสาวอรนิภา  คงดารา
2. นางสาววรญา  แสงสว่าง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธณัฐชา  วิญญาณ
2. เด็กหญิงภัทราพร  คำนัน
 
1. นางลำไพ  สุขศรี
2. นางสาววิภาดา  วงษ์บุบผา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เสมเหลือง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมะปราง
 
1. นางลำไพ  สุขศรี
2. นางสาววิภาดา  วงษ์บุบผา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายสลามคาร  สังข์พราหมณ์
 
1. นางสาวมัตติกา   ฉวีวัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อึ่งชัยภูมิ
 
1. นางจันทนา  แย้มชุมพร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายตรีชฎา  เอี๊ยเจริญ
 
1. นางจิตรา  พันธุ์ธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงปุณณภา  สง่าเนตร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  โตดีลัง
3. เด็กหญิงวาสนา  พูลเพนียด
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางสาวรัตนมณี  ประดับมุข
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เสาวิชิต
2. เด็กชายสมศักดิ์  ถึงปัดชา
3. เด็กหญิงอรนิชา  ใจกระสัน
 
1. นางสาวฐิติมน  นุบุญมา
2. นางสาวลักษณ์ภัทร  โอชารส
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กหญิงชัชลัยย์  ขำอุปถัมภ์
2. เด็กหญิงดวงใจ  อยู่พูน
3. เด็กหญิงปวภัทร  จันติวงศ์
 
1. นางสาวสุวารี  ป้อมเกษตร์
2. นางจารุณี  ประคองทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ชมภู
2. เด็กหญิงนัทภรณ์  รัตนหุล
3. เด็กชายวรพจน์  ภูมิสังข์
 
1. นางสาวณัฏฐา  รัตนเสถียร
2. นางสาวมัทนียา  ค้อมทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กหญิงนรินธร  สลุงอยู่
2. เด็กหญิงปนัดดา  จิตประไพ
 
1. นางสาวอนันต์  มั่นดี
2. นางวิภาวัลย์  แก้วบุญเรือน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายธนากร  ประภาแก้ว
2. เด็กชายธานิล  นนท์แก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  ชุมพล
2. นางสาวศศิภา  ดีเต็ม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีสันเที่ยะ
 
1. นายบุญยัง  บุญเมฆ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปั้นโต
 
1. นายหิรัญ  ปั้นโต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กชายอาทิตย์  มั่นคง
 
1. นางสาวทักษพร  วงค์เครือวัลย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายนัฐพล  อารีย์เอื้อ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรดี
3. เด็กชายสุริยา  กอกัน
 
1. นายวิเชียร  โตแย้ม
2. นางวรรณวิสาข์  บุญประสงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับจำปา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนรัก
2. เด็กหญิงรีซ่า    ฮาชิ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ขันที
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พุมานนท์
2. นางสาวกิตติยา  นุสรณ์กิตติกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงนันทนา  ฉบับ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บำรุงสุฒิ
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ประสิทธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวลาภิสรา  พัฒนพงศ์โสภณ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ยิ่งยง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงชนาภา  สลุงอยู่
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขยันสลุง
3. เด็กหญิงเมขลา  เกิดลาภ
 
1. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
2. นางธวัลรัตน์  เผือกพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร   จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงธิดาธร  สุพร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สีภูมิ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปุริตัง
2. เด็กหญิงปวรีย์  แสงนิล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ฤทธิ์อ้น
 
1. นางสาวปวีณา  ท้าวเงิน
2. นางอภิญญา  เครือสุคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แหขุนทด
2. เด็กชายสักสิทธิ์  มะไหย์
3. เด็กชายเมธัช  โพธิด้วง
 
1. นางสาวฉันทวรรณ  หาภักดี
2. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 1. เด็กชายคมสัน  สิงหะ
2. เด็กชายนราธิป  เดชสกุล
 
1. นายธัณย์นุชิต  หัสนีย์ธนเดช
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงพัชราภา  พุ่มวันเพ็ญ
2. เด็กชายภากร  เงินสลุง
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  จันทร์ต๊ะตื้อ
2. เด็กชายวรพล  วรวงค์
 
1. นายฉัตรดนัย  บุญรักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กชายณัฐชนน  ลาดสลุง
2. เด็กชายนันท์พิพัฒน์   งานสลุง
 
1. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีรเดช  สมตัว
2. เด็กชายภาคภูมิ  คุ้มภัย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังข์ประสิทธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงษา
2. เด็กชายปฐมพงษ์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก้วหล่อ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กชายวัชรินทร์  ทองคำ
2. เด็กชายเรืองยศ  อินทรักษา
 
1. นางศิริลักษณ์  พิบูลรัตนสังข์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  บุญชื่น
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  แสนรัก
3. เด็กหญิงพัณทิดา  ค้าคุ้ม
4. เด็กหญิงศิรินธร  นิลคช
5. เด็กหญิงศิรินประภา  แหทอง
 
1. นางสาวพจนารถ  บุญแสน
2. นางสาววิศนี  พองพรหม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จำเนียนทรัพย์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญมาก
3. เด็กหญิงจินดาภา  สมพงษ์
4. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายสิทธิ์
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  เต็งทอง
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
2. นายเซ็น  กล้วยดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชลันดา  แปงการิยา
3. เด็กหญิงชลินดา  บังคับการ
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีชมพู
5. เด็กหญิงอรอนงค์  อินทร์สิทธิ์
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
2. นางสาวอรนิภา  คงดารา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1. เด็กชายพิชชาพร  วงษ์อินทร์
2. เด็กชายภูริณัฐ  กำลังรัมย์
3. เด็กชายภูริทัต  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงวริศรา  สิบกิ่ง
5. เด็กชายเอกรักษ์  ดีไว
 
1. นางสมควร  มาลี
2. นางรัตนา  วงศ์ชยานันท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงนวนันท์  เกากลางดอน
3. เด็กหญิงภครมัย  กรองสันเทียะ
4. เด็กหญิงมุขรินทร์  สระแก้ว
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรสวรรค์
2. นางสาวจินตนา  สาริกิจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กหญิงดลยา  ล้อมชัยสงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พรมเสนา
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา   สิงห์ทะเล
4. เด็กหญิงภัทรภร  เกากลางดอน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เมฑขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์  รัตนวรสุนันท์
2. นายอนุชิต  สังข์์วิจิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายกฤศกร   ศุภรวัชรินทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   สินทรัพย์
3. เด็กหญิงฐิติภา  คูณทรัพย์
4. เด็กชายธีรภัทร   รู้ค้าขาย
5. เด็กหญิงวรินญาดา   ป้องจิตใส
 
1. นางช่อฟ้า   เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา   ผาดจันทึก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงพรลดา  ปล้องมะณี
2. เด็กชายภูวรินทร์  สีโย
3. เด็กหญิงรัญญา  สาริวงษ์
4. เด็กชายวสันต์  มายัง
5. เด็กชายสหรัฐ  คำใส
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กชายกัปตัน  สีบัวแดง
2. เด็กชายขจิตศักดิ์  วาดงาม
3. เด็กชายจักรวาล  อ่ำสำลี
4. เด็กชายจิรานุวัฒน์  โยงรัมย์
5. เด็กชายชนสรณ์  ชูเปีย
6. เด็กหญิงชลันดา  แปงการิยา
7. เด็กชายฐิติพันธ์  กรณ์คุณที
8. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ตอนมั่น
9. เด็กชายปริญญา  นิลคง
10. เด็กหญิงปริญดา  ทองใบ
11. เด็กชายพายุ  สีบัวแดง
12. เด็กชายฟ้าประทาน  รัตนวิชัย
13. เด็กหญิงรัตนากร  อุ่นดี
14. เด็กหญิงวรรณสา  ตะปูทอง
15. เด็กชายวัฒนา  พุดจีบ
16. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีชมพู
17. เด็กชายอรรถชัย  วิมลสิทธิ์
18. เด็กหญิงอรอนงค์  อินทร์สิทธิ์
19. เด็กหญิงอรอุมา  อินทร์สิทธิ์
20. เด็กชายเอกราช  ชาติบุตร
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
2. นางสาวอรนิภา  คงดารา
3. นางสาวอัญชลี  ทองช่วง
4. นางสาวปิยะฉัตร  ชัยศรี
5. นางสาวศุภธิดา  ยอดหอม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปึนขุนทด
 
1. นางมณีรัตน์  หวังศิริ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายศุภกฤต  มังกรทอง
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายวิษณุสรรค์   มั่นทุกะ
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงธีร์วรา  อิชยาวิโณจน์
2. เด็กชายปาราเมศ  วรรณโต
 
1. นางยุพา  พานเมือง
2. นางสาวสุภาวดี  วิชชาจิราพัชร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงนิราวรรณ   นาโนน
2. เด็กชายศิวกร   เปียคำ
 
1. นายกัณฑ์คุปต์   ประเสริฐศรี
2. นางสุภาภรณ์  พาดทองหลาง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริโสภิษศจี  ธัญญปิติเกษม
2. เด็กชายเดชา  อินกล่ำ
 
1. นางสาวพนิดา  โม่ภา
2. นางฐานิตรวี  ตามสุขสนธิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงทิวาพร  อินทรจักษ์
2. เด็กหญิงธนพร  พรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนริศรา  คงเจริญ
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  หัสดี
5. เด็กหญิงภักดิพร  กำแหงนา
6. เด็กหญิงรัญชิดา  บุญคง
7. เด็กหญิงวรลักษณ์  ขุนบ้านฆ้อง
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงตา
9. เด็กหญิงอัญมณี  เข็มเลิศ
10. เด็กหญิงเจียมรัตน์  ตากสันเทียะ
 
1. นางสาววิภาภรณ์  มานิมนต์
2. นางฐิติกานต์  มะโนสา
3. นางทองสุข  นะธะศิริ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สว่างจิตร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ชุมปลา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ขิมโพธิ์กลาง
4. เด็กหญิงชลธิชา  บึกขุนทด
5. เด็กหญิงดารณี  ปิขุนทด
6. เด็กหญิงทิพย์รส  บึกขุนทด
7. เด็กหญิงปิยดา  บำขุนทด
8. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณ์ลำ
9. เด็กหญิงอลิษา  ฉางงูเหลือม
10. เด็กหญิงแก้วมณี  กลั่นขุนทด
 
1. นายบุญธรรม  พิมพล
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์  ตรีวิเศษ
3. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนจุฑา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสุข
2. เด็กชายจักรกริช  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  สูงสุด
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภักดีนอก
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บรรเทา
6. เด็กชายธรรมรัตน์  จำนงศิลป์
7. เด็กชายธีรพล  ปัดสา
8. เด็กชายปฏิภาณ  สุวรรณโน
9. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มีประยูร
10. เด็กชายภาณุพงศ์  ผดุงภักดิ์
11. เด็กหญิงวนิดา  กองภาค
12. เด็กชายวีรภัทร  สง่าภักดี
13. เด็กหญิงสิรินยา  พรมรอด
14. เด็กชายอิทธิพล  กองอุนนท์
15. เด็กชายเสมอชัย  ผุยทา
 
1. นายชาติ  ประวะเสนัง
2. นางสาววัชรีย์  ทองอินทร์
3. นางสาวจินตหรา  แก้วเพียร
4. นางสาวจันทนี  สาแก้ว
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาคสุข
2. เด็กชายจิรายุทธ  เอี่ยมสม
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนศรี
4. เด็กหญิงณัฐิกา  คงสมบูรณ์
5. เด็กชายธีระวิทย์  ธรรมปัต
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็ชรอิน
7. เด็กหญิงพรทิพย์  จัตวา
8. เด็กหญิงพิชชาภา  คำวิเศษ
9. เด็กชายวรวิทย์  พูนรัมย์
10. เด็กหญิงศิราภรณ์  อ่องลภ
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนใจ
12. เด็กหญิงอัจฉรา  มณทา
13. เด็กชายเจริญทรัพย์  แดนพิมาย
14. เด็กชายเดชสิทธิ์  ไม้สันเทียะ
15. เด็กหญิงโชติกา  ตองอ่อน
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
2. นายภราดร  กรรขำ
3. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
4. นางสาวพนิตพิชา  ศรีไสยา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กชายจารุวิทย์  รอดยา
 
1. นายสังวาลย์  เกรียงไกร
2. นางสาวรุ่งอรุณ  คำไทย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ไชยะภา
2. เด็กชายอัมรินทร์  ดิษริยะกุล
 
1. นายพิทักษ์  พูลแก้ว
2. นายวิฑูรย์  อ่อนธรรม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงพลอยใส  ผลเวช
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงสวรรณยา  ชูวงษ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงธัญญานุช  วานยุทโช
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงพิชญ์ยดา  นาแสวง
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงเกษร  ปรีชา
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. นางสาววรรณนิชา  บุญพร
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตั้งจิต
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงวานา  อ่อนสิงห์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กหญิงณัฏฐวดี  โพธิ์อ่อง
2. เด็กหญิงวรารัตน์  บุญเพชร
 
1. นายณรงค์   พิบูลรัตนสังข์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงณัฐพร  จับใจ
2. เด็กหญิงพิยดา  ศรีเจริญ
 
1. นางสุดารัตน์  จับใจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงลลิตา  คำจูน
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์ลังกา
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กชายกิตติคุณ  สิงห์สนอง
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทับโพธิ์
 
1. นางสุธารักษ์   มณีอินทร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กชายปรเมธ  กลิ่นเกษร
2. เด็กชายวงศธร  แก้วศรี
3. เด็กชายอุ้มบุญ  คำนงค์
 
1. นางสุธารักษ์   มณีอินทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กชายธิติพันธ์  สุขมาก
2. เด็กชายนพปดล  เต็งยิ่ง
3. เด็กชายอานนท์  ขำคำ
 
1. นางเนตรทราย  แก้วอินทร์ทรี
2. ว่าที่ร้อยตรี อนันต์  สีบาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
 
1. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงนลินนิภา  แย้มอิ่ม
 
1. นางอารี  เสือฉิม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  นามแก้ว
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สมัครลาน
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นาคอนงค ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำโพธฺ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวงศกร  บัวงาม
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ละบุญเมือง
 
1. นางศรีสุพรรณ  ไชยดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายพงศ์กร  ปานขวัญ
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่สุขกิจ
 
1. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงอุษณิษา  บุญลับ
 
1. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ปีเจริญ
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์สารี
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุญเทียนทอง
 
1. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายมานิต  นามวรรค
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่ดี
 
1. นางสาวภาวิดา   กองเมือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงรินตะวัน  ลาดสลุง
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงสิทธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พิมหนู
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สลุงเสือ
3. เด็กชายชัยรัตน์  พร้าสอน
4. เด็กหญิงธวัลหทัย  กลั่นพจน์
5. เด็กหญิงพัชธิชา  ยกพล
6. เด็กหญิงพัชราภา  กันศิริ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์สาลี
8. เด็กหญิงรัชนี  ผิวบาง
 
1. นางสาวสรารัตน์  คงดีจันทร์
2. นายสุขานนท์  ใจธรรม
3. นายวิเชียร  เพ็ชรไม้
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายจิรเดช  โสภา
2. เด็กชายชนะชล  โคมทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหาจักร
4. เด็กหญิงณัตยา  เขม้นงาน
5. เด็กชายธงชัย  นอสูงเนิน
6. เด็กหญิงธนัชชา  จิตร์สว่าง
7. เด็กหญิงนิติยา  เขม้นงาน
8. เด็กชายปรเมศร์  วงษ์จิ๋ว
9. เด็กชายพงศกร  ปานขวัญ
10. เด็กชายวีรพล  สุขีธรรม
11. เด็กชายสรวิชญ์  วันนา
12. เด็กชายสุรชัย  อาจมุณี
13. เด็กหญิงอริสา  เลิศงาม
14. เด็กชายอลงกรณ์  เพ็งมณี
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มั่นยืน
 
1. นายอนันต์เดช  เรือนเงิน
2. นางรุ่งนภา  เพ็ชรไม้
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงจิรฐิดา  ศิริคำ
2. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ละบุญเมือง
4. เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์
5. เด็กชายพชรพล  เรืองเกษม
6. เด็กชายพิเชษฐ์  นาคอนงค์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ปลูก
8. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
9. เด็กชายระพีพัฒน์  ชัยเจริญ
10. เด็กชายอภิรักษ์  บุญเทียนทอง
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่สุขกิจ
12. เด็กหญิงอุษณิษา   บุญลับ
 
1. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
2. นายกำธร  อ้นชนะ
3. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
4. นายวีระยุทธิ์  คำโพธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงกิรติกา   เทศโล
2. เด็กหญิงจรรยพร  กะตุดเงิน
3. เด็กหญิงฉัตรพิมล  จันทร์เมือง
4. เด็กหญิงตวิษา  บัวละออ
5. เด็กหญิงทิพย์วรา   จุ้ยทอง
6. เด็กชายธีรวัฒน์   คตเข็ม
7. เด็กหญิงนัยน์ปพร  จันทร
8. เด็กหญิงประภัสสร  น้อยเจริญ
9. เด็กหญิงประวี  จรรยา
10. เด็กชายพงศ์ภัค  คชวงษ์
11. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวโรจน์
12. เด็กหญิงภาริณี  นิ่งนึก
13. เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งสันเทียะ
14. เด็กหญิงรุ่งวิภา  เบ็ญมาศ
15. เด็กหญิงศุภิชฌา  การุณวงษ์
16. เด็กหญิงสุนิทรา  พรหมสีหา
17. เด็กหญิงสุภัสสร  น้อยเจริญ
18. เด็กหญิงอภิชญา  เกื้อกูล
19. เด็กชายอานนท์    ทิพย์แสง
20. เด็กหญิงเนตรนภา  ดีสุภาพ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   เผ่าน้อย
2. นางรำไพ   โพธิ์แดง
3. นางพัชรินทร์  ศรทรง
4. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
5. นางสาวลักษณ์ภัทร  โอชารส
6. นางสาวฐิติมน   นุบุญมา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายจักรพงศ์  เชื่อมขุนทด
2. เด็กชายชนาวีร์  บัวอุบล
3. นายชัยณรงค์  กลั้นใจได้
4. นายธีรภัทร  ใจมงคล
5. นายธีรภัทร  ถนอมนาค
6. นายยุทธภูมิ  อินทร์ปัญญา
 
1. นายสำราญ   ไกรแก้ว
2. นายศิริโรจน์   ภักดีกลาง
3. นายสมโชค  หัสสลีมูล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายอภิรัตน์  กสิจินดา
 
1. นายเบ็ญจม์  คำเมือง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธนากร  ช่วยดับโรค
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุปาลิตา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาววภาพร  วินทะไชย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงอริสา  พึ่งวงศ์
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดุสิต
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายชื่นฤทัย  อินทะโชติ
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จำเนียนทรัพย์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิจสาลี
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายบุญญศักดิ์  น้ำหอม
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วารีศรี
 
1. นางสาวจันทนี  สาแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสุปาลิตา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาววภาพร  วินทะไชย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายนัฐพล  แสนทวีสุข
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายอภิรัตน์  กสิจินดา
 
1. นายเบ็ญจม์  คำเมือง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธนพล  นุสิน
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เค็งทอง
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีทอง
 
1. นายสมชาย  ไข่นิล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ใจว่อง
2. เด็กชายนภดล  กุมเพ็ชร์
3. เด็กหญิงปริศนา  คำสม
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ธรรมนาม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  พลเรือง
6. เด็กหญิงสุรัมภา  เบ็งทอง
7. เด็กหญิงอัญธิชา  หนูจันทึก
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
2. นางณัชชา  หัสสลีมูล
3. นายศิริโรจน์  ภักดีกลาง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เรืองสมุทร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โต๊ะเงิน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  น้อยตง
4. เด็กชายธนานนท์  แก้วมูล
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศรีตะรา
6. เด็กชายภานุเดช  ดวงตา
7. เด็กชายรพีพัฒน์   พึ่งเจียม
8. เด็กหญิงวิภาดา  โมคสัก
9. เด็กชายสุขาวดี   ศรีประเสริฐ
10. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสัยคำ
 
1. นางกิ่งกาญจน์   วาโย
2. นายสิปปนนท์   บุญกว้าง
3. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจรรยพร  ผุยเถื่อน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คุณประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิชาดา  บุญช่วย
4. เด็กชายศรันย์  เลดา
5. เด็กชายสมประสงค์  ศรีเลิศ
6. เด็กชายสุทัศน์  ว่องไว
7. เด็กหญิงอัมรินทร์  อำลาจันทร์
8. เด็กชายเจษฎา  ศิริมากร
 
1. นางคณิตา  รู้กิจนา
2. นางฉันทนา   สุนทรส
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาพบ
2. เด็กหญิงชนาพร  เฟื่องศิลป์
3. เด็กหญิงฐิติยา  ทิพดง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมดี
5. เด็กหญิงภาคินี  ขุนพักนา
6. เด็กหญิงสุทินา  มาตรวรรณ
 
1. นางคณิตา  รู้กิจนา
2. นางฉันทนา  สนทรส
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกชกร   หมื่นศรีพรม
2. เด็กหญิงณัฐพร  เลียงผา
3. เด็กหญิงประภัสสร   จันทร์ทา
4. เด็กหญิงฟารีมา    ประพาน
5. เด็กหญิงมุกมณี   อารีเอื้อ
6. เด็กหญิงรุริญา   ลำพันแดง
7. เด็กหญิงศิวพร   เฉลิมวัฒน์
8. เด็กหญิงอรวรรณ   คำสัตย์
 
1. นางกิ่งกาญจน์   วาโย
2. นายสิปปนนท์   บุญกว้าง
3. นางอรุณี  พูลสวัสดิ์
4. นายธนะชัย  เทียบขุนทด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาพบ
2. เด็กหญิงชนาพร  เฟื่องศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมดี
4. เด็กหญิงพิชาดา  บุญช่วย
5. เด็กหญิงภาคินี  ขุนพักนา
6. เด็กหญิงสุทินา  มาตรวรรณ
 
1. นางคณิตา  รู้กิจนา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐมล  คำชัย
3. เด็กหญิงปิยพร  ลายภูคำ
4. เด็กหญิงรพีพร  อินทะ
5. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เขียนเจริญ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สำแดงฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   สำแดงฤทธิ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กหญิงกรพินธ์   แซ่ผ่าน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   กองแก้ว
3. เด็กหญิงจันทิมา    โลมี
4. เด็กหญิงพีรดา    ปุ้มแป้ง
5. เด็กหญิงวรรณวิษา   สุขชื่น
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ   พาณิช
7. เด็กหญิงสายธาร    โห้ครัง
8. เด็กหญิงสุภาพรรณ   ดาชาชัย
 
1. นางเนตรทราย   แก้วอินทร์ทรี
2. นางวันดี   คชสาร
3. นางสาวพรพรรณ   ทาโทน
4. นางพัชราภรณ์   พิมพา
5. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์   สีบาน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ขุนอินทร์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรสวรรค์
3. เด็กชายณัฐพล  ศรสวรรค์
4. เด็กชายอนุเทพ  แก้วมณี
5. เด็กชายไพโรจน์  นาสะกาศ
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นายกุลเกียรติ  เสริมกูลเกียรติ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายนรงค์ฤทธิ์   พิมพาสร้อย
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว    อยู่ยืน
 
1. นางทองอ่อน   ยางหงษ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา  คำหอม
 
1. นางสาวสุภาพร  นวลสะเกตุ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อรรถศุภผล
 
1. นางพัชรี  จันทร์งาม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงพินทุสร  เงียบเย้า
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายชณรชัย   พรมสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวรรธน์   บุญจันทร์
3. เด็กหญิงณิชนันทน์   ปั้นพร
4. เด็กชายธนโชติ  แหลมคม
5. เด็กชายภูวเรศ   ขยันดี
6. เด็กหญิงศรวณีย์   บุญเพิ่ม
 
1. นางสุนีย์   สีสด
2. นางทองพูล   ทับพุ่ม
3. นางสาวรัตน์วลี  แก้วม่วง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายฐานวัตร   คงสุข
2. เด็กชายธนพลธ์  ทองย้อย
3. เด็กชายปฎิภาณ   ติการนา
4. เด็กชายพชร   เกตุสุวรรณ
5. เด็กชายพีรณัฐ   คงเปลี่ยน
6. เด็กชายศตวรรษ   พันอึ่ง
 
1. นายเศกสิทธิ์   ประมูลศิลป์
2. นางสุภาวดี   ประมูลศิลป์
3. นายธานี  ศรีสวัสดิ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กชายกฤติยา   ปิยะวงศ์
2. เด็กชายกฤษติพงษ์   สวนดอกไม้
3. เด็กชายชยานันท์   มาลัย
4. เด็กชายฐปกร   แซ่พ่าน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   ผลขวัญ
6. เด็กชายทีรศักดิ์   ฉุนหอม
7. เด็กชายภัทรคณานนท์   สวยงาม
8. เด็กชายอภิรักษ์   น่วมหนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล   คชเดช
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน
2. เด็กหญิงณิชากร  สดแสงจันทร์
3. เด็กหญิงนิรมล  ทองปรอน
4. เด็กชายปราโมทย์  นกพุดทา
5. เด็กหญิงพจมาน  จักร์ศรีรัตน์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา   ชื่นเสมา
7. นายวันเฉลิม  โกทัณ
8. นางสาววาสนา  ทิพย์สมบัติ
9. นายวุฒิศักดิ์  เนียมสำเภา
10. เด็กหญิงศุภณัฐ  พินิจเกสร
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญทอง
2. นางปิยะมาศ  สายแสง
3. นางสาวปาณิสรา  ห้องกระจก
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงจิรัฏฐิกา  ไทยสยาม
2. เด็กหญิงชมเดือน  มีนาค
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ภักดีกลาง
4. เด็กหญิงวรัญญา  น้อยเจริญ
5. เด็กหญิงวริศรา  ไชชะแสง
 
1. นางสาวประทีป  ใจมงคล
2. นางณัชชา  หัสสลีมูล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงชนานันท์   เหว่าสำเนียง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ปานจัตุรัส
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   ณะวิเชียร
 
1. นางสาวธิดารรัตน์   ยาทิพย์
2. นายสัญชัย   ประสานสุข
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอนัญญา   คุยสัน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เมฆอุดม
3. เด็กหญิงอารดา   นวลดั้ว
 
1. นางณิชาภา  เชื้ออ่อน
2. นางจริยา  พิมพา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงกณิศา  เปรี้ยวเขียว
2. เด็กหญิงปรียานันท์  ปัญญะปูน
3. เด็กหญิงปิยะพร  โสภา
 
1. นางวรรณวิสาข์  บุญประสงค์
2. นางพัชรี  จันทร์งาม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  มั่งมา
2. เด็กหญิงวรกมล  ปราชญ์นาม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงรอด
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
2. นางสาวจุฑาเพชร  ศัลยพงษ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับจำปา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รอดภัย
2. เด็กหญิงวรัชยา  ท้าวดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ลิขิตปัญญาวัฒน์
2. นางสาวกิตติยา  นุสรณ์กิตติกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงไพลิน  ยอดเงิน
 
1. นางสมฤทัย  อุดชา
2. นายโกมิน   มาลา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายธนชิต  ปรีรอด
2. เด็กชายสิริ  ไวว่อง
 
1. นางนฤธร   ถมจอหอ
2. นางนรินทร์ฑมาศ   สีบูลา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายจักริน    ผาดจันทึก
2. เด็กชายภัทร์ตฤณ    เหมือนเผ่า
 
1. นางช่อฟ้า   เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา    ผาดจันทึก
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายปฐวี  แสงประเสริฐ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  เสาวิชิต
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   เผ่าน้อย
2. นางรุจิเรข   กาญจนวรานนท์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  อัครพิเชษฐ์
2. เด็กชายเอกวิชญ์  แต้มเงิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   อู่สำราญ
2. นางช่อฟ้า    เขตจำนงค์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธีรนัย  ขำดำ
2. เด็กหญิงลักษิกา  มาดี
 
1. นางปวีณา  กงเกียน
2. นางปรียาภัทร  นิลฟัก
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายจักริน  ผาดจันทึก
2. เด็กหญิงรดา   จันทะพฤกษ์
 
1. นางช่อฟ้า    เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา   ผาดจันทึก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  กล่อมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แสนท้าว
 
1. นายทศพล  สุขรักษ์
2. นางปวีณา  กงเกียน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายภัทร์ตฤณ  เหมือนเผ่า
2. เด็กชายอนุชา  แก้วระวัง
 
1. นางช่อฟ้า    เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา   ผาดจันทึก
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   เผ่าน้อย
2. นางรำไพ   โพธิ์แดง
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อ่อนสำลี
2. เด็กหญิงชิดชนก  หนูหินแก้ว
3. เด็กหญิงออริษา  ดาอินทร์
 
1. นายทศพล  สุขรักษ์
2. นางปวีณา  กงเกียน
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายชลแดน  สิงห์นวล
2. เด็กชายยศพนธ์  สุขแจ่ม
3. เด็กชายวรเมธ  ใจหลัก
 
1. นายธรรมนูญ   คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองดี
2. เด็กชายทนง  ใจหาญ
3. เด็กชายปิยะพร  นาคสุข
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายธนพล  ทองรอด
2. เด็กชายวรุณ  กองพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตองอ่อน
 
1. นางสาวสรินยา  ฉิมมา
2. นายฐากร  ตะกรุดสงค์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายกฤตเมธ  จักรักษา
2. เด็กชายดนุพร  นาคสุข
3. เด็กชายธณวิชฐ์  คงพันปี
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เกษาคม
2. เด็กชายศิริชัย  เดชสกุล
3. เด็กชายสิทธิโชค  อินทเสน
 
1. นายธัณย์นุชิต  หัสนีย์ธนเดช
2. นางสาวธิดารัตน์  ผะอบเพ็ชร
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายทัตเทพ  เห็งขุนทด
2. เด็กชายธงไชย  ครูทำนา
3. เด็กชายพีรพัทธ์  การะเกตุ
 
1. นายธรรมนูญ   คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 1. เด็กชายจตุรเทพ  อายุคง
2. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรมณี
3. เด็กชายสุทัศน์  หญิงดี
 
1. นางสาวปาจรีย์  วายโสกา
2. นางสาวอัจจิมา  รัตนปัญญา
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกัญชพร  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไท้ทอง
3. เด็กหญิงพรนัฐชา  คงพันปี
 
1. นายธรรมนูญ   คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  เป้าขัน
2. เด็กชายตะวัน  คำทา
3. เด็กชายยศวร  รัศมี
 
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กชายธนายุทธ   ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กชายพลพัฒน์   บุญทูล
3. เด็กชายภาคิน  แขวงเพชร
 
1. นายกานต์ภวิชย์   โพธิ์ช่วย
2. นางสาวนิภาพร  แดงอาจ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กชายชัชฏาพร  ขยันสลุง
2. เด็กชายอตินันท์  เดชพล
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ไตรรักษ์
 
1. นายวีรศักดิ์  มั่นประสงค์
2. นางสาวอาภาภรณ์  กระโจมแก้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กชายทักษิณ  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญทูล
3. เด็กชายรัชพล  นามวิเศษ
 
1. นางปรางทอง  อ่อนธรรม
2. นางมลธิยา  เสมาเขื่อนขันธ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงธัญพร  คล้ายสังข์
2. เด็กหญิงประวีณา  อินทนี
3. เด็กหญิงปุษยา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงวิภาดา  นิลแก้ว
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แพงงาม
6. เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งทอง
 
1. นางสายฝน  บัวหลวง
2. นายสุรศักดิ์  ปานพรหม
3. นางจำเนียร  ดีเส็ง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ฝามนต์แก้ว
2. เด็กหญิงตันหยง  พรหมประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนิภาพร  วงษ์ดา
4. เด็กหญิงสายรุ้ง  นาคเชื้อ
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วัตรยิ้ม
6. เด็กหญิงอริศรา  นงวิหก
 
1. นางสาววงศ์เดือน   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวณิชาภา   สมัครลาน
3. นางสาวมัทนียา   ค้อมทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรประภา  เทียงไธสง
2. เด็กหญิงพัชราพร  วรวงศ์
3. เด็กหญิงอนันดา  คำภิรานนท์
 
1. นางสาวภัทร์พิชชา   ศรีเทพ
2. นางสาวจินตนา   สาโมทย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงชลทิชา  ประจำเขตต์
2. เด็กหญิงดลนภา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงศศิมา  ศรีสุข
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พุ่มสกุล
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงปรารถนา  เจริญสลุง
2. เด็กชายสมพงษ์  -
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเชย
 
1. นางมาลีรัตน์   แสงประไพ
2. นางณัฐชไม   สาดฟัก
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   ติจะสอน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เยาวณี
3. เด็กหญิงเกสรา  บุรี
 
1. นายชาติ  ประวะเสนัง
2. นางสาววัชรีย์  ทองอินทร์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงนภัสกร  จูสิงห์
2. เด็กหญิงสุจิรา  ทองสุขดี
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวรสรินทร์   บุญเพ็ง
2. นายชวลิต   แสงแก้ว
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  แย้มสัจจา
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ขยันกิจ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มสัจจา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พุ่มสกุล
2. นางสาวธนาภรณ์  จันทร์เกษม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงญานิศา  พรมทา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  มงคลเกาะ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เข็มเพชร
 
1. นางจำเนียร  ดีเส็ง
2. นางสายฝน  บัวหลวง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 1. เด็กหญิงมัทรี  สดศรีทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  มั่งมา
3. เด็กหญิงเอมวิกร  เพชรขุนทด
 
1. นายเสริม   ธรรมศรี
2. นางสาคร   เสาะขุนทด
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  งามสกุล
2. เด็กหญิงนิรัตน์ดา  ประมูลทรัพย์
3. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  คอละมัย
 
1. นางกนกพร   วัฒนะศรี
2. นางรัชนีวรรณ   แพรเมือง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์   ศรีสัยคำ
2. เด็กหญิงวิจิตรา   บุญปัญญา
3. เด็กหญิงอรพิน   เสาประโคน
 
1. นางเตือนใจ    คล้ายเครือญาติ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    อูสูงเนิน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปั้นโต
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกิดอินทร์
 
1. นางกัญญาณัฐ  นิลจง
2. นางสะไบทิพย์  แสนทวีสุข
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงนิศรา  เสนาะสลุง
2. เด็กหญิงนุสรา  ต่างจรูญ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สายสินธ์
 
1. นางมยุรี  สภาพกาย
2. นางนันทิยา  ทองหล่อ
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์   บุญอนันต์
2. เด็กชายภาคิน   สีสมุท
3. เด็กชายยธนภัทร   ขันแข็ง
 
1. นางสาวชญาพิมพ์   เพชรกังสดาล
2. นางมัณทนา   ช่างเหล็ก
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    เทพบรรหาร
2. เด็กหญิงทิพธิดา   นพพงศ์คุณากร
3. เด็กหญิงวรัญญา   เดชา
 
1. นางสาวชญาพิมพ์   เพชรกังสดาล
2. นางมัณทนา    ช่างเหล็ก
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงอริสรา  นาคสีสุก
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  สิงห์สถิตย์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลจรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์  วรชิน
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สายทอง
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  นันตะสูตร
 
1. นางสาววรัญญา  คงดารา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงณัฐนนท์   เจียมทรัพย์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อินทรลักษณ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายอนุรักษ์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาววรัญญา  คงดารา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มงคล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเรวรินทร์  พึ่งสว่าง
 
1. นางสวรินทร์  นิมิตภาวัฒน์
2. นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สวย
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นทุกะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เชื้อหลง
3. เด็กหญิงสุธิดา  โตไตย์
 
1. นางสุภาภรณ์  พาดทองหลาง
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายศราวุธ   พรมพรึก
2. เด็กหญิงสุรีภรณ์   เจริญฉิม
 
1. นางยุพินศรี   ทีดินดำ
2. นางปัทมาวดี   ผาสุข
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุวรรณราช
2. เด็กชายศักดา  ทรัพย์มงคล
 
1. นางสุภาวดี  ประมูลศิลป์
2. นางสมหมาย  ป่าสลุง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 1. เด็กชายภูธเนศ  ยงยืน
 
1. นางสาวน้องนุช  รักษาเดช
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายกรรชัย  อินทรักษา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มเจริญสุข
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงรัชนีกร   สายทอง
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประทุมวงษ์
 
1. นางวาสนา  น้ำเพ็ชร
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอรอนงค์   ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางจริยา   พิมพา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชะนะบุญ
 
1. นางวาสนา  น้ำเพ็ชร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชะเอม
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กชายพงศกร  หนูเงิน
 
1. นางสาวสรารัตน์  บุญคำนนท์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงมนทนา   แนมประนาม
 
1. นายณรงค์   ฉ่ำแสง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กหญิงเมธาวี   ศรีดาราช
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูเชิด
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงนันทิพร  ทอมมั่น
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงสินี  ศรีสุราษฎร์
 
1. นางสาวสุภัสสรา  เกตุสำราญ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  ฉายงาม
2. เด็กหญิงธนพร  บำรุงกลาง
3. เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิโรจน
4. เด็กหญิงบัวชมพู  เอกอาวุธ
5. เด็กหญิงฝันรตี  ไทยประโคน
6. เด็กหญิงสุพรรษา  มะลิรัมย์
7. เด็กหญิงอรทัย  ฉายงาม
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรรัตน์
2. นางสาวสุภัสสรา  เกตุสำราญ
3. นายวินัย  หลาบงาม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1. เด็กชายฉัตรเพชร  วีระชาติ
2. เด็กชายชาญชัย  มั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สินไหม
 
1. นางมาลี  ดวงสีแก้ว
2. นางสาวละมัย  ปิดทอง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุธรรม
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  บังทอง
3. เด็กหญิงรวิสรา  อ่อนใจ
 
1. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
2. นายชวลิต  แสงแก้ว
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายณัฐดนัย   จันทร์ภู่
2. เด็กชายถนอมพล   มีสุข
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ออมสิน
 
1. นางสาววราภรณ์   เคารพรัตน์
2. นางสาวมธุรส   เบื้องกลาง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายนวพล   อารีวงศ์
2. เด็กชายปัญญากร  ธงชัย
3. เด็กชายสรอรรถ   พิมเพ็ง
 
1. นางจริยา   พิมพา
2. นางณิชาภา   เชื้ออ่อน
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายชัยชนะ  แสงอินทร์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พันผล
3. เด็กชายเจษฏา  ใจแช่ม
 
1. นางสาวศิรินภา  คำเรืองโคตร์
2. นายวิเชียร  โตแย้ม
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แดงด้วง
2. เด็กชายรัตนาชัย  ปล้องข้อ
3. เด็กชายเจษฎาพร  สุขสดมภ์
 
1. นางสาววรรณิภา  ช่วยงาน
2. นางสาวละมัย  ปิดทอง
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายศุภชัย   กุมสิน
2. เด็กหญิงสุรภา   ทรงเจริญ
 
1. นางลภัสกร    เสือลอย
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์   ผ่านไกร
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายนวพล  บุญประดิษฐ์
 
1. นายฐากร  ตะกรุดสงค์
2. นางสาวสรินยา  ฉิมมา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   สมเดช
2. เด็กหญิงวาสนา   เทศนา
 
1. นางสะไบทิพย์   แสนทวีสุข
2. นางกัญญาณัฐ   นิลจง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กชายกิตติกวิน  อบเชย
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วิทยา
 
1. นางสุจิตรา   โพธิ์นา
2. นางนภาพร   มหัจฉริยานุศาสน์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ศรีอินทร์
2. เด็กชายธนากร   เดชมะเริง
3. เด็กชายสุทธินันท์  เอี่ยมมุข
 
1. นางขวัญฤดี   แววเพ็ชร
2. นางนาวินี    ถูกอย่าง
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายวรากร   แม้นเหมือน
2. เด็กหญิงศิริโสภา    สวัสดิ์เสวี
3. เด็กชายสมพร   แก้วระวัง
 
1. นางสาวนันทิญา    กาลเขว้า
2. นางสาวปรียาลักษณ์    เจริญวารี
 
214 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 1. เด็กชายคัจฉพงษ์   พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชนินทร์  น้ำเงิน
3. เด็กหญิงดวงเนตร  อรุณรื่น
4. เด็กชายทรรศนัย  ไชยเกิด
5. เด็กชายธีรพัฒน์  งามพร้อม
6. เด็กชายนันทพัฒน์  ดาคำ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมุทร
8. เด็กชายบูรพา  แช่มสกุล
9. เด็กหญิงปฏิมา  จันทร์มณี
10. เด็กหญิงปภาวี  สมเจริญ
11. เด็กชายพิพิธธน  วิเศษสันต์
12. เด็กหญิงมลตรา  ผ่องคณะ
13. เด็กชายวรยศ  โพธิ์งาม
14. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทศพร
15. เด็กชายศรีปราชญ์  ศรอินทร์
16. เด็กหญิงศิริรัตน์  รูปอ้อน
17. เด็กชายศุภโชค  มุ่งเจริญ
18. เด็กชายสนธยา  สิงห์พันธ์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันทอง
20. เด็กชายอณุชัย  รอดไพรี
21. เด็กชายเจษฎา  ดาคำ
22. เด็กชายเดชาธร  หมื่นเรือคำ
23. เด็กชายเปรมศักดิ์  อรุณรื่น
 
1. นางกาญจนา  แทบมาลัย
2. นางกนกวรรณ  ทรัพย์สิน