หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 3 3 3
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 16 46 22
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 50 126 60
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 51 104 77
5 003 โรงเรียนช่องสาริกา 6 18 9
6 008 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 0 0 0
7 009 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 0 0 0
8 010 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 3 2
9 011 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1 3 0
10 012 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 3 8 6
11 013 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
12 019 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 24 60 23
13 018 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 38 116 66
14 020 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 6 24 10
15 033 โรงเรียนบ้านคลอง 33 44 36
16 031 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 0 0 0
17 032 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 6 10 8
18 037 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 13 27 13
19 039 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 0 0 0
20 040 โรงเรียนบ้านซับจำปา 8 33 17
21 042 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 5 8 4
22 044 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 6 19 9
23 038 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 4 8 6
24 043 โรงเรียนบ้านซับโศก 4 16 7
25 041 โรงเรียนบ้านซับไทร 2 6 0
26 045 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 37 78 56
27 046 โรงเรียนบ้านดงน้อย 3 8 5
28 047 โรงเรียนบ้านดงน้อย 15 39 22
29 050 โรงเรียนบ้านดินแดง 0 0 0
30 051 โรงเรียนบ้านดีลัง 21 54 34
31 048 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 10 5
32 049 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 5 13 7
33 052 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
34 053 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 3 3 3
35 054 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 4 10 3
36 062 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 0 0 0
37 063 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 4 21 7
38 064 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 9 28 17
39 055 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 9 21 8
40 056 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 27 45 28
41 057 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 3 0
42 058 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 1 5 2
43 059 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 2 6 2
44 061 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 0 0 0
45 060 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 12 26 18
46 065 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 4 6 6
47 066 โรงเรียนบ้านนาโสม 2 5 3
48 071 โรงเรียนบ้านบัวชุม 28 79 48
49 068 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 7 19 13
50 069 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 8 20 13
51 070 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 1 1 1
52 072 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 19 44 27
53 073 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 29 72 50
54 075 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 7 13 9
55 078 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 2 2 2
56 079 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 4 7 4
57 080 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 26 40 34
58 077 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 39 147 67
59 082 โรงเรียนบ้านยางราก 11 14 11
60 081 โรงเรียนบ้านยางโทน 21 47 30
61 083 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5 14 9
62 086 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 3 9 6
63 089 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 2 5 2
64 087 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 10 28 15
65 088 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 7 20 9
66 090 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 0 0 0
67 092 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 5 16 8
68 093 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 6 2
69 091 โรงเรียนบ้านวังแขม 9 30 15
70 094 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 3 4 4
71 095 โรงเรียนบ้านสระเพลง 7 13 10
72 096 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 7 27 15
73 097 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 7 18 10
74 098 โรงเรียนบ้านสันตะลุง 0 0 0
75 102 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 2 1
76 103 โรงเรียนบ้านหนองจาน 7 10 8
77 104 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 3 22 4
78 106 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 5 3
79 107 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 26 61 32
80 109 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 4 5 4
81 108 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 1
82 110 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 1 3 1
83 112 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 24 50 36
84 113 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
85 115 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 10 27 13
86 099 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 0 0 0
87 114 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 8 16 12
88 100 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 6 33 13
89 111 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 3 1
90 101 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 0 0 0
91 105 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
92 122 โรงเรียนบ้านหัวลำ 8 33 14
93 117 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 5 16 10
94 118 โรงเรียนบ้านห้วยนา 0 0 0
95 119 โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 0 0 0
96 120 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 10 21 14
97 116 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 1 1
98 121 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 24 67 44
99 021 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 16 35 25
100 023 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 6 10 6
101 024 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 1 6 2
102 025 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 24 39 30
103 026 โรงเรียนบ้านเขารวก 12 34 22
104 027 โรงเรียนบ้านเขาราบ 8 32 15
105 028 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 21 32 26
106 029 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 3 2
107 030 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 3 2
108 067 โรงเรียนบ้านเนินทอง 0 0 0
109 123 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 12 28 19
110 124 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 3 6 5
111 022 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 7 15 6
112 034 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 2 1
113 035 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 12 24 13
114 036 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 2 3 3
115 074 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 6 17 9
116 125 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 6 16 9
117 126 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 45 28
118 127 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 17 58 29
119 084 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0
120 085 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2 6 2
121 128 โรงเรียนพรหมรังษี 32 67 36
122 131 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 15 51 21
123 133 โรงเรียนวัดดำรงบุล 12 24 13
124 135 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 7 39 11
125 136 โรงเรียนวัดศิริบรรพต 0 0 0
126 137 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14 26 16
127 138 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 30 68 47
128 139 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 15 30 21
129 140 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 16 34 24
130 141 โรงเรียนวัดหนองนา 9 17 13
131 132 โรงเรียนวัดโคกสลุง 16 32 22
132 134 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 5 13 5
133 145 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 2 6 2
134 147 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 52 74 59
135 148 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 26 58 41
136 149 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 32 65 35
137 150 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 10 27 16
138 151 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 23 19 15
139 153 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 23 46 32
140 146 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 13 34 19
141 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 5 14 8
142 002 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 6 7 6
143 014 โรงเรียนทองทาบพิทยา 0 0 0
144 017 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 16 19 16
145 016 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 6 10 7
146 142 โรงเรียนสร้างพัฒนา 10 14 11
147 143 โรงเรียนสัตยาไส 0 0 0
148 144 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 10 19 8
149 152 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 1 2 1
150 154 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 17 33 19
151 155 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ 0 0 0
152 129 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
153 001 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 0 0 0
154 130 โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา 0 0 0
รวม 1456 3396 2008
5404

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาววิภา รักงาม 0818527049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]