หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางมยุรี โตปรางโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางบัวเรียน ด้านวังขวาโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางไพรวัลย์ ไตรญาณโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนี ธรรมมะโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางยุพา พานเมืองโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงเนตร อินทร์น้อยโรงเรียนวัดหนองนาประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ฉิมนาคพันธ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เคราะห์ดีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
4. นางพัทรินทร์ สังเกตโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอำภา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนวัดดำรงบุลประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา เถื่อนทนนท์โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ศรีรักษ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ โมกศิริโรงเรียนบ้านพุกะชัดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนิภา คงดาราโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
4. นางสาววิภาดา วงษ์บุบผาโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ขุนทิศโรงเรียนบ้านยางโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ จันทร์สวยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกรโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางสาวลักษณ์ภัทร โอชารสโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุตฏิพงค์ เรืองรุ่งโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี สุขสิงห์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวนันทิชา บุญมาพลโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ คล้ายวงษ์ญาติโรงเรียนบ้านท่าดินดำประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เพ็ชรเมืองโรงเรียนพรหมรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลัย สมสวนจิตร์โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นายสุเมธ พวงทองโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน สินธุไชยโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
3. นางวนิดา วังคีรีภัชโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ วงษ์บุบผาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลินดา มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ บุญสิมมาโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ อัมพะวาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ธรรมเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพวงพยอม ตาลเหล็กโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายกูลเกียรติ เสริมกูลเกียรติโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจรินรัตน์ ปัทมาลัยโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย ประสานสุขโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ไพรศรีโรงเรียนบ้านคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางพาขวัญ คำโหโรงเรียนบ้านม่วงค่อมประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤต สิทธิเลาะโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางสาววาสนา สูงชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์ สนุ่นดีโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางปรางทอง อ่อนธรรมโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ คงมณีเงินโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวประทีป ใจมงคลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
5. นางรัตนมณี ม่วงอ่ำโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางปราณีย์ แย้มเมืองไชยโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ไชยดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางสาวลัคณา แพงอุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายกฤต อัตตโรจนกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา หรรษไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดนิตา เพียรกิจนาโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นางยุพาพร ศรีพร้อมโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสิงห์ชัย ทองขาวโรงเรียนบ้านท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรินทร์ หลีกทุกข์โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิภาดา ดีสันเทียะโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ จี้เพ็ชรโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ชัย ทองขาวโรงเรียนบ้านท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรินทร์ หลีกทุกข์โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิภาดา ดีสันเทียะโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ จี้เพ็ชรโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิศานต์ สลุงอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือต้นประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ นาคแว่นโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางจิตรา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล มาดีโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคัทลียา นิลศิริโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางทัตติยา แก้วมณีโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
4. นางศรินธร สิงห์ศักดิ์ดีโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มาดีโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางทัตติยา แก้วมณีโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นางสาวคัทลียา นิลศิริโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางศรินธร สิงห์ศักดิ์ดีโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง สกุลเดชโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นางจิราพร เขื่อนรอบเขตโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
4. นางพิชฎาณัฏฐ์ สิงห์ทองโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เขื่อนรอบเขตโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
3. นางดาวเรือง สกุลเดชโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
4. นางพิชฎาณัฏฐ์ สิงห์ทองโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางมณฑา โคตรเพชร์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายธนาสิทธิ์ ตันเจริญโรงเรียนช่องสาริกากรรมการ
3. นางสาวพิชญา ผลปราชญ์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมาน โคตรเพชร์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายธนาสิทธิ์ ตันเจริญโรงเรียนช่องสาริกากรรมการ
3. นางสาวพิชญา ผลปราชญ์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนมณี ประดับมุขโรงเรียนพรหมรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ จันทร์เกษมโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางสาวศลิษา โปร่งเจริญโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา โมกศักดิ์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัตนมณี ประดับมุขโรงเรียนพรหมรังสีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ จันทร์เกษมโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางสาวศลิษา โปร่งเจริญโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา โมกศักดิ์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริ คงเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน วาชัยศรีโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ บุญคำนนท์โรงเรียนบ้านป่าเขว้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางกำไล วัชรอาภาไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสนธยา อ่วมเปียมโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสาวศศิลักษณ์ ศรีวรรณโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ กิ่งไทรโรงเรียนบ้านม่วงค่อมประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิสาข์ บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
3. นายคทาวุธ ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร เทพจตุรัสโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
5. นางสาวฉันทวรรณ หาภักดีโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธินโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา สืบสุยะโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
3. นางวัชรี ชนะภัยโรงเรียนบ้านซับหินขวางกรรมการ
4. นางสาววารี พูลสวัสดิ์โรงเรียนนารายณ์วิยากรรมการ
5. นางสาวมณีพร วงษาไชยโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วิไลแก้วโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นางสาววิภาพร แก้วมณีโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
4. นางสาวชาญา สาฤทธีโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ แขวนสันเทียะโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา สุพรมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
3. นายวิเชียร โตแย้มโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
4. นางอุทัยทิพย์ สินธุไชยโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร แจ่มเมืองโรงเรียนบ้านเขายายกะตาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ เผือกพันธ์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แก้วหล่อโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
4. นางจิดาภา บุญลือโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ศรีชัยโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร โลหะเวชโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พิบูลรัตนสังข์โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางสุณิสา ปานหิรัญโรงเรียนพรมหมรังษีกรรมการ
4. นายเกรียงไกร แก้วทองคำโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางพิกุลทอง ศีแสงอ่อนโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร แจ่มเมืองโรงเรียนบ้านเขายายกะตาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ศรทรงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางพาโชค เสมือนรัมย์โรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย สำเนียงเพราะโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวเบญจพร สิงห์ศักดิ์โรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก ศรีไพฑูรย์โรงเรียนบ้านมะกอกหวานประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แสงแก้วโรงเรียนบ้านเขาราบกรรมการ
3. นางยุพิน สินธุไชยโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
4. นางสาวรสรินทร์ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านเขาราบกรรมการ
5. นางสาวลักขณา เทียนช้างโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ รักษาราษฎร์โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)ประธานกรรมการ
2. นายอาจหาญ พันเตโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นายกฤษณพล สร้อยวันโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
4. นางสมปอง เหรียญทองโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
5. นางสุภัสสร รองแหยมโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริสพป.ลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ผลอินทร์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
3. นายเศกสิทธิ์ ประมูลศิลป์ โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
4. นางสาวสมปอง พลายงามโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพงศ์โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
6. นางอุษา ปรีชาโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิตติกรณ์ ยิ่งเจริญโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
2. นายสุติปิยะ เศรษฐีธรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นางเกรียงไกร แก้วทองคำ โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
4. นายสิทธิ์ศักดิ์ สิทธิพงษ์โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล กรรมการ
2. นายสุชาติ ดุสิตบุตร์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางจิดาภา บุญลือโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางพิกุลทอง ศรีแสงอ่อน โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
2. นายอาจหาญ พันเตโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นายศตวรรษ กาสร้อยโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ แก้วหล่อ โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัช ธูปทองโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ กรรมการ
2. นายธรรมนูญ คงพันปี โรงเรียนหนองมะค่ากรรมการ
3. นายวิเชียร โตแย้มโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
4. นางสาวภัทรศิริ ควรคิด โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านตลองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นางถาวร สุ่มเมืองโรงเรียน ซอย 16 สาย 3 ซ้ายกรรมการ
4. นายพรหมมินทร์ เผือกพันธ์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ พหลยุทธโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ มาลามโรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นายพิสันต์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านด่านจันทร์กรรมการ
3. นางบุบผา กองพิลาโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
4. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ มานิมนต์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำริด ฟันเฟื่องฟูโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา คำเรืองโคตร์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการ
3. นางพนิดา โม่ภาโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางสาวสุทธีรนันท์ พึ่งเพียรโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย ฤกษ์พิชัยโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เศียรนอกโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
5. นายเมธี วิไลแก้วโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประทวน กำจัดภัยโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางทองสุข นะธะศิริโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
5. นายกิตติ มณีิอนทร์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรัตน์ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
3. นายทวี บุญตั้งโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางลำยอง เคียนทองโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
5. นายไกรฤกษ์ มุกพันธ์โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ นวลสลุงโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเมธี วิไลแก้วโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายทวีชัย ฤกษ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นายชาตรี ช่างเหลาโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นายวัฒนกร วิจาลักษณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นายกัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายประดิษ ภูนบผาโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ธรรมศักดิ์ชัยโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
3. นางพนิดา สังสมศักดิืโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
4. นายอัครพล น้อยโสนโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสาววรญา แสงสว่างโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายประดิษ ภูนบผาโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ธรรมศักดิ์ชัยโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
3. นายสุเทพ สัจจนานนท์โรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
4. นางพนิดา สังสมศักดิืโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
5. นางสาววรญา แสงสว่างโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ชอบค้าขายโรงเรียนบ้านวังแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา บุญมาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ บัตรทิมโรงเรียนบ้านซับหินขวางกรรมการ
4. นายประทวน นิลพันธ์ุโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลกรรมการ
5. นางสาวสายบัว กล้วยดีโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ สุริยาอารักษ์โรงเรียนบ้านซับหินขวางประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ช่างเหลาโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายกัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
4. นางสาวฉัตรเฉลย ปัจฉิมโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวันทนีย์ วิบูลย์พันธ์ุโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย พรรฯรัตน์โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ บูรณะโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
3. นางสาวขวัญลดา สุขถนอมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสุณิษา สานาโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายเกียรติกุล กวกขุนทดโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีระ อิ่มใจโรงเรียนบ้านซับหินขวางกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เศียรนอกโรงเรียนทุ่งตาแก้วกรรมการ
4. นางสาววิยดา กันนะลาโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
5. นางสาวสุทธีรนันท์ พึ่งเพียรโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสำริด ฟันเฟื่องฟูโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางวันทนีย์ วิบูลย์พันธ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวฉัตรเฉลย ปัจฉิมโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวขวัญลดา สุขถนอมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย พรรณรัตน์โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีประธานกรรมการ
2. นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นายสุเทพ สัจจนานนท์โรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
4. นางสาวสายบัว กล้วยดีโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
5. นายบุญธรรม พิมพลโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระศิริชัย ปัญญาวโรเจ้าอาวาสวัดอุดมสันติวรรณประธานกรรมการ
2. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
5. นายบุญธรรม พิมพลโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระศิริชัย ปัญญาวโรเจ้าอาวาสวัดอุดมสันติวรรณประธานกรรมการ
2. นางอรุณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
5. นายบุญธรรม พิมพลโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์โรงเรียนบ้านแหลมชนแดนประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร กองแก้วโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ หรุ่นเลิศโรงเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล)กรรมการ
4. นายคมพีราภัส กันต๊ะโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
5. นายบุญส่ง ดังกลางโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายดนัย เนื่องขันตีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นายสายัณต์ สมอยู่โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นายธวัชชัย อาจเวทย์โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ อ่อนธรรมโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถาวร วัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร หรุ่นเลิศโรงเรียนบ้านด่านจันทร์กรรมการ
3. นายชานุวัฒน์ อนุตรกูลโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คำไทยโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายแสงมณี ยอดน้ำคำโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทึกโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์คร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รู้กิจนาโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
4. นายวีระชัย กองพุฒิโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
5. นางเบ็ญจวรรณ์ ชุริวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกมล ศิริสลุงโรงเรียนวัดโคกสลุงประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกมล ศิริสลุงโรงเรียนวัดโคกสลุงประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
5. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
6. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
5. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
6. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าว โรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นางไพรพนา ชัยปัญญา โรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางปรียานุช พรหมบุญโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
5. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
6. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
4. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางวีรยา กำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๐ บ้านคันนาหินประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
4. นายอนันต์เดช เรือนเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๐ บ้านคันนาหินประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
4. นายอนันต์เดช เรือนเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๐ บ้านคันนาหินประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
4. นายอนันต์เดช เรือนเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจ์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ช้างน้อย โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจ์ คำเมือง โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจ์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจ โรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจ์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจ์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจ์ คำเมือง โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. นายอนันต์เดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
6. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายปริวรรต สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายธีรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
5. นายพรชัย ปัญจศิริเลขโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
6. นายเบญจม์ คำเมือง โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
7. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายจำนง ในพิมาย โรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
4. นายสังวาลย์ เกรียงไกร โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นางสาวธีรพร อเนกศิลป์ โรงเรียนบ้้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์ โรงเรียนบ้านลำดกฏิทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางพัชรา ช่วยคำชูโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางอรุณี พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางพัชรา ช่วยคำชูโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางอรุณี พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ประจงแต่งโรงเรียนวัดหนองตามิ่งประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางพัชรา ช่วยคำชูโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายธีรชัย กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางอรุณี พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจม์ คำเมือง โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
2. นายนัฐพล แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
4. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายเบญจม์ คำเมือง โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายวิรุณชัย เอี่ยมสอาดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายนายเบญจ์ คำเมืองโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวัลย์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นายภัทราวุธ ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ จันธรรมโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ สังข์วงษ์โรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
2. นายประทีป วงษ์กาญจนรัตน์ โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางพรรณนา พฤทธิ์ตระการ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
4. นายรัชพล ช้างน้อย โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ วาโย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางฐานิตา สะอาด โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์ โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
7. นางสาวสุธิศา กลัดสี โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ วาโย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางฐานิตา สะอาด โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์ โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
7. นางสาวสุธิศา กลัดสี โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิศา กลัดสี โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์ โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
5. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
6. นางฐานิตา สะอาด โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
7. นางกิ่งกาญน์ วาโย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชูอำนาจโรงเรียนช่องสาริกาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ วาโย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางฐานิตา สะอาด โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาวปภิชญา ชาลีวรรณโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นางสาวชุติมน เนืองนิตย์ โรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
7. นางสาวสุธิศา กลัดสี โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษร์ อิสรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางอภิญญา เครือสุคำ โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นายสิปปนนท์ บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์โรงเรียนบ้านซับจำปากรรมการ
7. นางกุสุมา คำสิลา โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุงโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง โรงเรียนบ้านท่ากรวดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษร์ อิสรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางอภิญญา เครือสุคำ โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นายสิปปนนท์ บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์โรงเรียนบ้านซับจำปากรรมการ
7. นางกุสุมา คำสิลา โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๐ บ้านคันนาหินกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายอุทิศ วงกระโซ่โรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๐ บ้านคันนาหินกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลประธานกรรมการ
2. MissChen Fulan โรงเรียนนารายณ์วิทยา กรรมการ
3. นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วงโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร นวลสะเกตุโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภัทรพร เกตุเกิดสพป.ลบ.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ประธานกรรมการ
2. MissChen Fulan โรงเรียนนารายณ์วิทยา กรรมการ
3. นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วงโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร นวลสะเกตุโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภัทรพร เกตุเกิดสพป.ลบ.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลประธานกรรมการ
2. นายนรภัทร ศรีสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวภัทรพร เกตุเกิดสพป.ลบ.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลประธานกรรมการ
2. MissChen Fulan โรงเรียนนารายณ์วิทยา กรรมการ
3. นางสาวรัตนวลี แก้วม่วงโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร นวลสะเกตุโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภัทรพร เกตุเกิดสพป.ลบ.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเดชชัย สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ประธานกรรมการ
2. นายนรภัทร ศรีสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวภัทรพร เกตุเกิดสพป.ลบ.2ที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อำพันศิริโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายทศพล สุขรักษ์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นายเกียรติกุล กวกขุนทดโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิศานต์ สลุงอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางอุบล ช้างใหญ่โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวประทีป ใจมงคลโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นายบัณฑิต สุขวารีโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นายดนัย เนื่องขันตรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวทักษพร วงค์เครือวัลย์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
4. นายนิพนธ์ จันทะโพธิ์โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
5. นายสุชานนท์ ใจธรรมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ไชยดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวชนัญชิดา จิตมั่นโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นางสาวรัชตวรรณ พิมเสนโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นางสาววราพรรณ พูลสุขโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นางสุภาวดี ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
4. นางพัทรินทร์ เนียมคำโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นางรัตนา เพ็ชรเมืองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายถนอมศักดิ์ อินทร์น้อยโรงเรียนบ้านดีลังประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชรโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
3. นายมนตรี คุ้มรองโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสนันท์ ภู่พิจิตรโรงเรียนบ้านวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทย์ชญา สิงห์โตโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมลพร พหลยุทธโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สหัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย เย็นใจรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวัลย์ แก้วบุญเรือนโรงเรียนบ้านหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางสาววรัทยา ผาดจันทึกโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ บูรณะโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพร พหลยุทธโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อู่เงินโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 175กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา อินทรทะกูลโรงเรียนบ้านยางรากประธานกรรมการ
2. นางสาวนุภาวัน ดอใจโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นายวีระวุฒิ อุดชาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี วาโยโรงเรียนบ้านลำโกฎิทองกรรมการ
3. นางสาววราพรรณ พูลสุขโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา อินทรทะกูลโรงเรียนบ้านยางรากประธานกรรมการ
2. นายเดชไชย ศรีชัยโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายคมธนา ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ นวลสลุง โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการ
3. นางสาวลินดา มณฑาทิพย์ โรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกประธานกรรมการ
2. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ มีดีโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ นวลสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวลินดา มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
3. นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 175กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
7. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
8. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางช่อฟ้า เขตจำนงค์โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
7. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุลาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุดสายออโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการ
4. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
5. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี พันกลั่นโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
8. นางวิภาวัลย์ แก้วบุญเรือนโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
9. นางสาวพยุง คงพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนิด นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำประธานกรรมการ
2. นายบำเพ็ญ วาชัยศรีโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ชลิตไพบูลย์โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเมธี วิไลแก้วโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบำรุง คำชูโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวันทนา สุขสุแพทย์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร บานเย็นโรงเรียนบานเขายายกะตากรรมการ
3. นางสาวสังเวียน ประคองเก็บโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสมิจิตร บานเย็นโรงเรียนบ้านเขายายกะตาประธานกรรมการ
2. นายไกรเลิศ แย้มชุมพรโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสายฝน บัวหลวงโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ศรีภาชน์รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ อู่สำราญโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสายฝน บัวหลวงโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางมยุรี สภาพกายโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา พิมพลโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ นิลจงโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ ดีรัตน์โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณรา นาทองโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารี ป้อมเกษตร์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางละมัย หวังศิริโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษยากรณ์ อุบลพฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนลำโกฏิทองกรรมการ
3. นายธนสรณ์ ภมรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษยากรณ์ อุบลพฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษพร วงษ์เครือวัลย์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาพร บัวทองโรงเรียนเหวตาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ธูปทองโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ จันทาโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญญานัฏฐ์ ผ่านไกรโรงเรียนบ้านเขารวกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางสุนีย์ สีสดโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริ คงเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา อ่อนจ้ายโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นางภัณทิรา พรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา เทพทองโรงเรียนบ้านลำโกฏิทองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภร เขียวสะอาดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100กรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ พิมพาโรงเรียนบ้านป่าเขว้าประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิตานน สมนวลโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
3. นางสุวรรณี ไชยศึกโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา น้ำเพ็ชร์โรงเรียนบ้านห้วยสารามประธานกรรมการ
2. นางลักขณา คันธสอนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 175กรรมการ
3. นางนิด นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสำเริง กออินทร์โรงเรียนบ้านวังแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวนีรนุช แก้วขุนทดโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรกรรมการ
3. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ฟันเฟื่องฟูโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ขันตีโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมใจ นิ่มทองโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
2. นางเจริญ คล้ายวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวรัตติยาภรณ์ มาสี โรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
4. นางปิยะฉัตร ชัยศรี โรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา คำตาโรงเรียนบ้านคลองกลุ่มกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเลขา เทือกเถาว์โรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๐ บ้านคันนาหินกรรมการ
2. นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุงโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางกัญธิมา เทียมกลิ่นโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
4. นางวาสนา เอี่ยมจรัสโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
5. นางสาวรัชรีย์ อ่อนสร้อย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปภาดา จันดาประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
3. นางพรชนก ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาววรรณกร มาอินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชูชัย โพธิ์ช่วย โรงเรียนบ้านเหสตาบัวประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนยิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวพจนารจ บุญแสนโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปภาดา จันดาประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
3. นางพรชนก ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาววรรณกร มาอินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย โพธิ์ช่วยโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
2. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวพจนารจ บุญแสนโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สุบินโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นางสาวสังเวียน ประคองเก็บโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นางสมพิศ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางสาวกัญญานัฎ ผ่านไกร โรงเรียนล้านเขารวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายกิตติกรณ์ ยิ่งเจริญโรงเรียนบ้านยางโทนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
3. นางพรชนก ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางสาววรรณกร มาอินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติกรณ์ ยิ่งเจริญโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณกร มาอินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
3. นางพรชนก ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางนิตยา ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพจนารจ บุญแสนโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางพจนารจ บุญแสน โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
3. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา ฉิมมา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายวิชชา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
3. นางเกสร จันพลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นางเกสร จันพลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
3. นางเกสร จันพลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นางเกสร จันพลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
4. นางเฉลียว สุทธิจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ ตะหย่วนโรงเรียนบ้านหนองเสมาประธานกรรมการ
2. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางปณิดา พ่วงเจริญ โรงเรียนบ้านมหาโพธิกรรมการ
4. นายสุชาติ ดุสิตบุตร์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชัย โพธิ์ช่วยโรงเรียนบ้านเหวตาบัวประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ อินสกุลโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางประคอง มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางสาวกัญญานัฎ ผ่านไกร โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นางทองพูน ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สุบินโรงเรียนบ้านท่าดินดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสังเวียน ประคองเก็บโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นางสมพิศ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางสาวกัญญานัฎ ผ่านไกร โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปภาดา จันดาประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางประจิม มั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
3. นางลักขณา คันธสอน โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
4. นางสุกัญญา ระนาทโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางภิญญา เครือสุคำ โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านบัวชุมประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางทองพูน ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ หงษ์คำดีโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรพีชล แดนสิงห์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา เทียนช้างโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ หงษ์คำดีโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรพีชล แดนสิงห์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา เทียนช้างโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประทวน กำจัดภัย โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายกาญจนดิษฐ์ กนกขุมทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
4. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประทวน กำจัดภัย โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายกาญจนดิษฐ์ กนกขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
4. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประทวน กำจัดภัย โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายกาญจนดิษฐ์ กนกขุมทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
4. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทวน กำจัดภัย โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายกาญจนดิษฐ์ กนกขุมทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
4. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประทวน กำจัดภัย โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายกาญจนดิษฐ์ กนกขุมทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
4. นางจันทร์แรม จำปาโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิมิต โลหะเวชโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสังเวียน ประคองเก็บโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ โมกศิริ โรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
4. นางรัตนวดี จงใจมั่นโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิลัย ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นางสมจิตร์ แปลงขุนทด โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางจิรณี ประกอบเสียง โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ อยู่สุขเจริญโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
5. นายณัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพ ที่ 157กรรมการ
6. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีสกุลโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นายณัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพ ที่ 157กรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ อยู่สุขเจริญโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
5. นางกุสุมา คำศิลาโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
6. นางกิ่งกาญจน์ วาโย โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาววิภา รักงาม 0818527049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]