รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงพิมชนก  ตาประสาน
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลศิริ
 
1. นางสมาน  เมืองแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ศรีชมพู
 
1. นางอรุณี  วรรณกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง
 
1. นางช่อทิพย์  จงภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชนะจิต
 
1. นางจารุนันท์  ชื่นเชาว์กิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงเวณิกา  บุญทัน
 
1. นางหรรษา  นุชประภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สวัสดี
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายเทพอรุณ  เชื้อทอง
 
1. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง 1. เด็กชายภูริภัทร  เที่ยงพุก
 
1. นางกรชนก  พระไตรยะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สีเหนี่ยง
 
1. นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ
2. เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงสมใจ
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
2. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  ชูสุข
2. เด็กหญิงสิรินญา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอมราพร  สำเนียง
 
1. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
2. นางธัชสุรางค์  ชุ่มยิ้ม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงปิยนุช  พงศ์วิเศษ
2. เด็กหญิงพิมพาพร  ยอดดำเนิน
3. นางสาวสุดารัตน์  ขลิบเงิน
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
2. นางพิศมัย  กระตุดเงิน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
2. เด็กชายรัชชานนท์  แท่นแก้ว
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุญหนุน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงปณิตา  พุทธจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิษา  นิลสิน
 
1. นางจริยา  ทั่งทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  ชมภูพันธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ
 
1. นางนงนภัส  แก้วมาเมือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์
 
1. นายพงษ์สิงห์  อ่อนเงิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงปวีณา  ประสมทอง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทร์สิรี  กินจำปา
2. เด็กหญิงอัญชิฐา  เนียมจำรัส
3. เด็กหญิงโชติกา  ธงรัตนะ
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงกนกกรณ์  ขันเงิน
2. เด็กหญิงวรินทร  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ร่มเย็น
 
1. นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร์
2. นางนพเก้า  ชาญจิตร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  เติมผล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ฉ่ำแสง
3. เด็กหญิงวริศรา  วราธนวินท์
 
1. นางวีณา  บุญส่งศรี
2. นางรวงพร  ภูเจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   จำปาแขก
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มิตรจิต
3. เด็กหญิงอลิษา    แสนปัญญา
 
1. นางสาวนวลสวาท   เพ็ชร์สุขุม
2. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  พวงจำปี
2. เด็กหญิงนิติพร  ดอกพุฒ
 
1. นายศักดิ์ชัย  กล่ำนาค
2. นางเพ็ญจิต  บุญพึ่ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. นายพงค์พิพัฒน์  พุฒเกิด
2. นายสิทธิศักดิ์  กระตุดนาค
 
1. นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร์
2. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายนราวิชญ์  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวอังคณา  สุขทรัพย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คงสถิตย์
 
1. นางสาวไพลิน  ค้ำภูเขียว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงปวีณา  พรมต้นวง
 
1. นางสาวกุลธิดา  ชื่นชม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  บัณฑิตเสน
2. เด็กชายสวิส  ไศลบาท
3. เด็กชายอุชุกร  นันทา
 
1. นางวัชรี  แสวงเจริญ
2. นางสาวแพรวพรรณ  สวัสดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายณัฐนันท์  เข็มมาก
2. เด็กชายธนกร  ร่มพุดตาล
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  วังขจรวุฒิศักดิ์
 
1. นางสาวณัฐพร  เจริญมาก
2. นายสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกาล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม
2. เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย
3. เด็กชายศุภกร  ถือคง
 
1. นางอารมย์  ศรีผ่าน
2. นางสาวกันย์จีรา  ชุ่มใจรักณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. นายธนพัทธ์  วงษ์จันทร์นา
2. นายภาณุพงศ์  เสมสมาน
3. เด็กชายวุฒิภัทร  มงคลแท้
 
1. นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ์
2. นางสาวอมราวรรณ  พันธุ์วิชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงตวงทอง  แหยมพุ่ม
2. เด็กชายพรภวิทย์  เมฆชัย
3. เด็กชายภูริพัฒน์  คงสบุตร
 
1. นางวิไลภรณ์  โพธิ์บุคดี
2. นางวรรณณิภา  ยศธิศักดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายศุภกิจ  เทียมใหม่
2. เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  สังข์เจริญ
3. เด็กชายสิทธินนท์  พันธุ์กำแหง
 
1. นางประนอม  นิลละออ
2. นางสาวสมฤดี  แสงแสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงญาณปรีชา  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เด่นดวง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทชิต
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุ่มเมือง
2. นางสาวอรกานต์  วิระกา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. นางสาวฐิติพร  ทองสุข
2. นางสาวสุจันทร์ทา  สังคะอ้น
3. นางสาวสุจิตรา  สังคะอ้น
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นายกังวาฬชัย  จำดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายปรวีย์  มัฌชิมา
2. เด็กหญิงศิริบุญญา  เงินหล่อ
 
1. นางสุนีย์   รุ่งเรือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์วัด
2. เด็กชายอโณทัย  ประสิทธิ์
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี
2. เด็กชายเอนกพงศ์  นิ่มน้อม
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  สกุณี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายดนุพร  กะตุดเงิน
2. เด็กชายอภิชาติ  แทนไร
 
1. นางสาวอารยา  อาจหาญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนุนบุญ
2. เด็กชายมนตรี  อัตปะ
 
1. นายฐกฤต  กุลวิเศษ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปานแก้ว
2. เด็กชายพศิน  ประเสริฐสุข
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายขันติพล   ทองกระจ่าง
2. เด็กชายอนุชา   นวลละออง
 
1. นายชำนาญ   จันทร์อิืนทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย
3. เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด
4. เด็กหญิงพชรมน  มุ่งค้ำกลาง
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณจินดา
 
1. นางสาวชนัญญา  นาแซง
2. นางพิสมร  สวัสดิ์โรจน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  หรุ่นเลิศ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เที่ยงมาก
3. เด็กหญิงภัทรพร  วันทายนต์
4. เด็กหญิงภิชญาณิน  เชียงเกตุ
5. เด็กหญิงอรวดี  นุ่มสุข
 
1. นางสุพัตรา  พนมมาศ
2. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  น่วมสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญไพลิน  ทำเนียบ
3. เด็กหญิงมยุรี  ชูทาน
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงเกษศิณี  คำอยู่
 
1. นายเพชรศักดิ์  พานย้อย
2. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงกิติยา  พระบรรเทา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    แก้วล้อม
3. เด็กหญิงญาดาณัฐ  บุญสร้อย
4. เด็กชายธีรดนัย   ศรีสระคู
5. เด็กหญิงอชิรญา   รันจัตุรัส
 
1. นายยศศักดิ์  ก่อแก้ว
2. นางประภาวัลย์  อิ่มกมลพงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  ว่องประสพสุข
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงณัฐหทัย  รุ่งเต่า
4. เด็กหญิงธนิยา  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีบุญญะ
 
1. นางสาวนันธิดา  อินทร์จักร์
2. นางสาวภัทราภรณ์  สีหา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงพรพิมล  นวลขำ
2. เด็กหญิงวรรณา  บุตรชาติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  กิ่มแก้ว
4. เด็กหญิงอทิตญาพร  กลัดกลีบ
5. เด็กหญิงอริสรา  สิงห์สาท
 
1. นางลัดดา  กฤษฎากรชัย
2. นายประสพ  สลุงอยู่
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงญาดา  ธนะวงค์
3. เด็กหญิงรัมภ์รดา  เจนเกียรติฟู
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ
5. เด็กหญิงศุกร์สิริ  เกษมศรีสิริสกุล
 
1. นายวัชรชัย  ลิ้มสกุล
2. นางสุวภา  บัวแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายจตุรงค์  ฉลาดเก็บ
2. เด็กชายจำรัส  กุมประสิทธิ์
3. เด็กหญิงจินตนา  ดอยชัยภูมิ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนูนิล
5. เด็กชายธิเบต  โคมแก้ว
 
1. นายรัตนขัย  ศรีโสภณ
2. นายฐกฤต  กุลวิเศษ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงกัญวรา  ปะวะโน
2. เด็กชายกิตติพงค์  คงสกุล
3. เด็กหญิงกุลณัช  ปัญญา
4. เด็กหญิงคีตภัตร  กลั่นใสสุข
5. เด็กหญิงชลธิชา  สังขภิญโญ
6. เด็กชายทศพร  นาคสนิท
7. เด็กหญิงทิพยธิดา  อ่วมอุทัย
8. เด็กชายธนวัฒน์  ส่องแว่น
9. เด็กหญิงธรรมศร  ธูปพนม
10. เด็กหญิงนฤมล  ทองดี
11. เด็กหญิงนิชา  วรยศ
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนียมทองดี
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สร้อยมุข
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  กระตุดเงิน
15. เด็กหญิงวรัญญา  บุญรับ
16. เด็กหญิงวศินี  อ่อนอ่ำ
17. เด็กหญิงศรินทิพย์  กระตุดนาค
18. เด็กหญิงสุจิตรา  สุดตา
19. เด็กหญิงอัญชิสา  จงรักภักดี
20. เด็กหญิงเมธินี  การสารี
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
2. นางพัชรีย์  คงมั่น
3. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
4. นางลัดดา  นูสาลี
5. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อนุ่น
 
1. นางสายวรุณ  ยาทองทิพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
 
1. นางสาวศศิทร  เลี่ยมเงิน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายคฑายุทธิ์  ปิ่นตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ดอนโพธิ์ศรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภาพิมล  สิทธิเขตการ
2. เด็กชายศิวกร  แก้วสุข
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
2. นางอรทัย  นกยูงแดง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พ่วงวงษ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  มาตทะวัน
 
1. นางสุภาพรรณ  สายสินธุ์
2. นางดวงพร  สันโดษ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปณัฐชา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายเดชดนัย  ดีล้น
 
1. นางสุภศิริ  ชาดวง
2. นางสาวสวรินทร์  อ้วนคำ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกัญพัช  โพธิ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงกิรติภา  นิคมภักดิ์
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วงษ์คำ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะนะเปรม
5. เด็กหญิงบุญศิลา  เม้ยขันหมาก
6. เด็กหญิงยุพาพิน  ทองกัน
7. เด็กหญิงลภัสรดา  เทียนคงชล
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสงแพงดี
9. เด็กหญิงอาริสา  สรศักดิ์
10. เด็กหญิงโชติกา  เทียนศรี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
2. นางสาวกุลจิรา  พิมลพรรณ
3. นายสุรพล  เจริญกิจวัฒนาชัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญทะสิน
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หนาทา
3. เด็กหญิงฐิติภา  ชิณหงษ์
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขุนแผน
5. เด็กชายธีรกานต์  อ่อนสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง
7. เด็กหญิงปริณดา  แสงสว่าง
8. เด็กหญิงพุทธิดา  จำแนกนิด
9. เด็กหญิงวรรณิภา  ฉลาดทำ
10. เด็กหญิงศศิภา  หนุนบุญ
11. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีธาตุ
12. เด็กหญิงหทัยทัต  จันทรี
13. เด็กชายอดิเรก  คำสอง
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ห่อไธสง
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สระแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  ทองโต
2. นางสาวพรทิพย์  ปัญญามัง
3. นางเพ็ญนภา  พรหมมา
4. นางสาวสุธานาถ  ฐานะ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กหญิงจินตภา  จ่อนตะมะ
2. เด็กหญิงจิระประภา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  น้อยสนธิ
4. เด็กหญิงปภัสสร  ดีรักษา
5. เด็กหญิงปิ่นแก้วกานต์  ไกรทอง
6. เด็กหญิงพรวิมล  ทานา
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  เกิดแก้ว
8. เด็กหญิงมารุดา  สุระเสียง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ภักดีบาง
10. เด็กหญิงษิญาภา  ขันตี
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขาวดี
12. เด็กหญิงอนัญญา  พงษ์ภมร
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  จีนประภา
14. เด็กหญิงเกวลิน  แสงภูเวียง
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงสันต์
 
1. นางสาวกานดาพร  โพธิสาร
2. นางเยาวรัตน์  ศิลปศร
3. นางสาวจารุภา  สิทธิพูล
4. นางณิชากร  พานทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงณัทโชติกา  หอมฉวี
2. เด็กชายวิชชุกร  เสวกวิหารี
 
1. นางสาวนิตยารัตน์  จันโทกุล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงภาวดี  กองเมือง
2. เด็กหญิงอัมพิกา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายเฉลียว  พุกสอน
2. นางสวอง  พุกสอน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงตะวันรุ่ง   เที่ยงธรรม
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สาพงษ์เอี่ยม
 
1. นางทุเรียน  เอียการนา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายณัฐนนท์  จุ้ยมณี
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงสรัลนุช  คันธอุริศ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  โอภาส
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นายอรรถวุฒิ  โปร่งเจริญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองใบใหญ่
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงวรุณทิสญา  ยาทองทิพย์
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทับทิมชื่น
 
1. นายพัชรพล  เรียงเงิน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงบุษบา  วงค์หวัง
2. เด็กหญิงสุภชา  สิงห์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญรับ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาบุตร
 
1. นางอนงค์  พากเพียร
2. นางจตุพร  เอื้อสลุง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงศันศนีย์  โกมลมาล
2. เด็กหญิงอริสา  พืชนะ
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกษมา  บุญเลิศ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ทับมุกข์
3. เด็กหญิงปทิตตา  สิงห์งาม
 
1. นางสาวประณิชญา  เปล่งอรุณ
2. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  พยานใจ
3. เด็กชายศิวโรจน์  เอติละ
 
1. นางสุนีย์  ประเสริฐสุข
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายพงษ์ชัย  ทับแสง
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  พิกุลศิริ
3. เด็กชายอัครเดช  ครุฑมณี
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
2. นางกนกวรรณ  งามแสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธิติพล  พุทธาคง
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงชนกสุดา  อนุศรี
 
1. นายธีราวุฒิ  ขำเหมือน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ  บุญมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กชายวีรเทพ  เออ้วน
 
1. นายสัมพันธ์  พานทิศธิ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายรัชพล  จตุรัส
 
1. นายธีราวุฒิ  ขำเหมือน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
 
1. นายจิระศักดิ์  อุตตะมะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. นายอัครพล  อินทรวงษ์
 
1. นางสาวชไมพร  ชิณบุตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
 
1. นางสาวสุภาพร  สายสุวรรณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วรชิต
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายธนดล  เดชกุล
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. นางสาวญาดา  เทศนา
 
1. นางสาวชไมพร  ชิณบุตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. นางสาวอารีญา  โคตรภักดี
 
1. นางสาวชไมพร  ชิณบุตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายพงศกร   สมปอง
 
1. นายสามารถ  เเสงนวล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กหญิงวรรณ์ศิริ  ช่อเข็ม
 
1. นายสัมพันธ์  พานทิศธิ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชูศรี
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  กองตาพันธุ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  นามสง่า
2. เด็กหญิงชนกานต์  เชิดพงค์พันธ์
3. เด็กชายชัชชัย  ผาจันดา
4. เด็กชายณฤชล  สงวนใจ
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เข็มทอง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามธรรม
7. เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญลาย
8. เด็กชายวชิร  พอดี
9. เด็กหญิงสุปภร  อึ้งกล้า
 
1. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
2. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชาย ธนพนธ์  สุคันธจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญานาถ   จวงจันทร์
3. เด็กหญิงจรรยมณฑ์   ความเพียร
4. เด็กหญิงดุสิฎา   ชมวงศ์
5. เด็กหญิงทักษพร   จันทร์เทาว์
6. เด็กหญิงนัฐพร  ใจธรรม
7. เด็กหญิงปณิฐา   ชมวงศ์
8. เด็กชายพงศกร   สมปอง
9. เด็กชายพงศกร   กรอบเพ็ชร
10. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
11. เด็กชายพลชาติ   คงสถิตนนท์
12. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    ลานตวน
13. เด็กหญิงสรัลชนา   สุคันธจันทร์
14. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ    สุคันธจันทร์
15. เด็กหญิงเนาวรัตน์   เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวธัญวลี  พวงชาติ
2. นายทนา  เเปลกวงศ์
3. นางจุรีรัตน์  เเปลกวงศ์
4. นางสาวสุภาพร  สายสุวรรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กชายจักรวัฒน์   ไทรฟัก
2. เด็กชายชลชาติ   พึ่งสำราญ
3. เด็กชายธนพนธ์   ผลประเสริฐวานิช
4. เด็กชายธีรวัฒน์   บางไทร
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ชูศรี
6. เด็กชายพีรภัทร์   เกตุงาม
7. เด็กชายวิศวะ   ทับงาม
8. เด็กชายวิสิฐพล   ทับงาม
9. เด็กชายอติศักดิ์   มาพุ่ม
10. นายอนุสรณ์  ชูศรี
11. เด็กหญิงอารยา   ตาละนาค
12. เด็กชายอิศรา    คุ้มภัย
 
1. นายอนุสรณ์  ชูศรี
2. นางทับทิม  กรอบทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายจตุพล  ทองศรี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  อินสอาด
3. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีศิริ
4. เด็กชายธนพล  เอี่ยมประเสริฐ
5. เด็กชายนำโชค  แพ่งพันธ์
6. เด็กชายปฏิพล  ยืนยาว
7. เด็กหญิงวาสนา  อบพล
8. เด็กชายวีรยุทธ  พรมพิลา
9. เด็กชายวีรวรณ์  ศรีม้วน
10. เด็กชายสมภพ  สีห์บุตร
11. เด็กชายอรรถนัย  บัวชื่น
12. เด็กชายเกรียงไกร  สมกำเนิด
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชืิ้อพราหมณ์
2. นางภาสวรรณ  จันทร์ปาน
3. นายวัลลภ  ศรีวิเชียร
4. นางศิริญา  บุญอารักษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธุ์หว้า
2. เด็กชายชญานนท์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงฐิดาพร  บุญศรี
4. เด็กชายณรงค์  วงษ์ทองดี
5. เด็กชายณัฐพล  พรมพิทักษ์
6. เด็กชายณัฐพล  อร่ามโรจน์
7. เด็กหญิงธนวรรณ  นิลวัฒน์
8. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอ้อย
9. เด็กชายธีรพล  โยธา
10. เด็กชายธีรภัทร  เสวะขุนทศ
11. เด็กหญิงปนัดดา  เหน็บใจหาญ
12. เด็กชายพัฒนา  พัทยาดล
13. เด็กชายภาณุวิชญ์  สังคง
14. เด็กหญิงวันวิษา  รักชาติ
15. เด็กหญิงสุภาวดี  ฆ้องรัตน์
16. เด็กหญิงสุรีพร  มาอยู่
17. เด็กชายอดิศร  ติดบุตร
18. เด็กชายอนุวัติ  พระรามเงิน
19. เด็กหญิงแสงอุษา  อร่ามโรจน์
20. เด็กหญิงโศภิตา  ช้างชุ่ม
 
1. นางสาวอาริญา  ใจกล้า
2. นายวินัย  บุญเรือง
3. นางวรรณา  โพธิ์ช่วย
4. นายสวอง  ชื่นชอบ
5. นางวีนา  ทองศรี
6. นายสาคร  อินพันธ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานทอง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  คุ้มภัย
3. เด็กชายปิยะพนธ์  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
5. เด็กชายศิวพรรษ  สนามทอง
6. เด็กชายอุดมเดช  แตงหวาน
 
1. นายวีระชาติ  อินทรวงส์สักดิ์
2. นายสายยันต์  วงษา
3. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายทัศนวัฒน์  สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
 
1. นายเจนณรงค์  สันติวงษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1. เด็กหญิงชนานันต์  พิมพ์ทอง
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงณัฎณิชา  ใจเจริญ
 
1. นางผ่องศรี  บุญมา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีบัว
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายวีระชาติ  อินทรวงส์สักดิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ยอดระยับ
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กหญิงการัตน์  ยางตาล
 
1. นางเยาวลักษณ์  อินทรสมใจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายอคิลิส  จารุกมลกุล
 
1. นางอัญชลี  กีรติศานติ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายวีระชาติ  อินทรวงส์สักดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  กำปั่นทอง
 
1. นางจิรนันท์  สุภา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงหัทยา   ต่ายโต
 
1. นางพเยาว์   ช่วยเมือง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายภาคิน  เขียววิลัย
 
1. นางสาวยุพาพร  ศรีคำขลิบ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายวีระชาติ  อินทรวงส์สักดิ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  โสดา
 
1. นางชนิกา  พันธุรังษี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงพรนภา   นาไพรวัน
 
1. นางสาวสุธานาถ  ฐานะ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 1. เด็กหญิงกวินธดา  วงศ์เจริญยิ่งโต
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ปานดี
3. เด็กหญิงกุลณิภา  แซ่วว่าง
4. เด็กหญิงจันทภา  แซ่จ๊ะ
5. เด็กหญิงจิรวรรณ  เพชร์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีประสม
7. เด็กชายชาญชัย  วาจาสัจกุล
8. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซลี
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยโสด
10. เด็กหญิงณิชากมล  ปัจฉิม
11. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงนฏกร  แสงสว่าง
13. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงมาลี  แซ่า่าง
15. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ซ้ง
16. เด็กหญิงวรรณวิษา  มั่นคง
17. เด็กหญิงวรางคณา  ไต๋สกุล
18. เด็กชายศุภชัย  สายพิมพา
19. เด็กชายสมพล  วาจาสัจกุล
20. เด็กชายสรรชัย  มาแผล้ว
21. เด็กชายสันติ  เปลี่ยนเจริญ
22. เด็กชายสิริพิเดช  ร่มแก้ว
23. เด็กหญิงสุนิชา  โทบุตร
24. เด็กหญิงสุภาพร  วาจาสัจกุล
25. เด็กชายสุรชัย  มาแผล้ว
26. เด็กชายสุรพล  มาแผล้ว
27. เด็กหญิงอดิวรรณ  จันทูล
28. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์สะอาด
29. เด็กชายอภิวัฒน์  ชังภัย
30. เด็กชายอภิสร  แซ่มี
31. เด็กชายอรรถชัย  วิสาสะ
32. เด็กชายอานันท์  ปานดี
33. เด็กหญิงอารียา  แซ่ลี
34. เด็กชายเกศรินทร์  ชังภัย
35. เด็กหญิงเยาวเรศ  มุธิกะพันธุ์
 
1. นายดุสิต  เลิศมานพ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายณรงค์รัชช์  ไวท์ยางกูร
2. เด็กชายธีรภัทร  พลอยกระจ่าง
3. เด็กชายปภังกร  สว่างจิต
4. เด็กหญิงปริยฉัตร  เย็นฉ่ำ
5. เด็กหญิงปัญปินัทธิ์  วิงวอน
6. เด็กชายปุณณภพ  พรมทะบุตร
7. เด็กหญิงพิริยากร  อำนวยชัย
8. เด็กหญิงภคพร  คุ้มภัย
 
1. นายจักริน  วงศ์สง่า
2. นางสุนิศา  พรศรี
3. นายเจนณรงค์  สันติวงษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นสอาด
2. เด็กชายปรกณ์  สุวรรณ
3. เด็กหญิงปวีณา  พุ่มลำเจียก
4. เด็กชายพงษ์เพชร  มะลิวัลย์
5. เด็กหญิงมลฤดี  ลาภสิบ
6. เด็กชายวินัยธร  อ่อนตา
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  พงษ์ภมร
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาคสุข
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชลี  ชูศรี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงดรรชนี  ทับงาม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แซ่คู
3. เด็กหญิงมาลิณี  พิมพิทักษ์
4. เด็กหญิงรดีวรรณ  มีศรี
5. เด็กหญิงวรรณวลี  มามี
6. เด็กหญิงอัจฉราพร  เชียงฮวด
 
1. นางสุพิชฌาย์  เหลืองบุศราคัม
2. นางสาวประภาภรณ์  บุญศรี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงชลดา  คล้ายมุข
2. เด็กหญิงฑาริกา  พลายอินทร์
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  อุทธา
4. เด็กหญิงสายฝน  ขันท่าจีน
5. เด็กหญิงอรุศรา  หอทับทิม
6. เด็กหญิงอังคณา  หาวิเชียร
7. เด็กหญิงอัสราพรรณ  หอทับทิม
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  อารีวงศ์
 
1. นางวิไลวรรณ  ขุนจรูญ
2. นางอภิรดี  พานิชชอบ
3. นางผ่องศรี  บุญมา
4. นางสาววิมล  สีสอน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์นารินทร์
2. เด็กหญิงกษิมา  เก้าเด่น
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาอินทร์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงงาม
5. เด็กหญิงกัลยา  ลาลี
6. เด็กหญิงกิตติยา  ทองน้อย
7. เด็กหญิงนับพระพร  นามวิเศษ
8. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยอดเงิน
9. เด็กหญิงบุญณิศา  เข็มงาม
10. เด็กหญิงประภาพร  ประกัน
11. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  วงษา
12. เด็กหญิงสุจินันท์  จั่นสำอางค์
 
1. นางกิตติมา  สุขมา
2. นางสาวยุพาพรรณ  เพ็ชรไพฑูรย์
3. นางอังอร  แสวานี
4. นางอนงค์นาฎ  พลพิมพ์
5. นางฉวีวรรณ  เพาะปลูก
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กชายจิราวุฒิ  เรืองนิล
2. เด็กชายรัชตะ  ปิ่นเพชร
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เอมโอษฐ
4. เด็กชายสุภัทร  โตจำนงค์
5. เด็กชายอรรฆพร  กาฬสิน
 
1. นางสุนิดา  สอนคำหาร
2. นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. นางสาวผ่องมณี  ทองมาเต็ม
2. นางสาวอาภัสรา  นาคสุข
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นางอุดมลักษณ์  ภัทรกาญจนานนท์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชา  ดำดล
 
1. นางสมฤดี  ปลื้มอารมณ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สังวาลทอง
2. เด็กหญิงนภสร  ศุภลักษณ์หิรัญ
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แสงสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  พ่วงยิ่ง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยอดดำเนิน
6. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  หอมพันนา
 
1. นายฉลอง  สุดแสวง
2. นางเกษร  ศรีนาค
3. นางสาวคมคาย  ปาระมี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1. เด็กชายธีรพล  ทองโท
2. เด็กชายบัณฑัต  เย็นรัมย์
3. เด็กชายวรเมธ  ทานาค
4. เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยบุญ
5. เด็กหญิงสุจาริณี  ใจมั่น
6. เด็กชายเขษมศักดิ์  ฐิตธรรมสุขกุล
 
1. นายสุริยา  สีขาว
2. นายสุรชัย  กลิ่นศรีสุข
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุตรดีโสดา
2. เด็กชายชยณัฐ  แสงคล้อย
3. เด็กชายนัทฐพร  บางประเสริฐ
4. เด็กชายบริบูรณ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงพลอย  กองพีระ
6. เด็กหญิงวีนัส  ตลับแก้ว
7. เด็กหญิงศิริพัชร  โมรา
 
1. นางสาวรัตนา  กางกรณ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีคร้าม
3. เด็กหญิงณัฐมล  พิมพยอม
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
2. นางสังวาลย์  บุญยะวงศ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงจันธิดา  ศรีมณฑล
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรดี
3. เด็กหญิงปราถนา  สวัสดี
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  กล่อมเกลา
2. นางสวาท  บุญเพชร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนทัต  พนมทิพย์
2. เด็กหญิงประภาวีร์  โพธิ์อุไร
3. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  บรรจงพินิจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายกนกพัฒน์  ยาคำ
2. เด็กชายจิรายุ  สอนสอาด
 
1. นางสาวชุลีพร  อักษรนิตย์
2. นายทศพร  ยาคำ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายจิตรทิวัส  ส่งเสริม
2. เด็กชายประกายเพชร  เขียววิลัย
 
1. นายวีระยุทธ  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวปวีณา  เกิดแสวง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายวรินทธิ์ธร  ทับพรม
2. เด็กชายเจษฎา  จันทร์อ่อน
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
2. นางสาวสุจิรา  เจริญศรี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ถาวรวรรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ละอองดิน
 
1. นางขวัญจิตร  สวนสำราญ
2. นางสาวสิวภรณ์  สัทธรรม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประคองเก็บ
2. เด็กชายเพชรรัตน์  โตเจริญ
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
2. นางสาวสุจิรา  เจริญศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ดาวใส
2. เด็กชายศุภกฤต  ขุนพิมล
 
1. นางศศิณา   คีมทอง
2. นางสาวพเยาว์  ปัญญามัง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชลิตา  สีหาพล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทับสกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
2. นางสาวนิพัตรา  ศรีดี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนพดล  กองแก้ว
2. เด็กชายสุรชัย  โสนอ่อน
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางสาวชวิศา  วีระสัย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กชายดรุณ  อินทรวงษ์
2. เด็กชายพุทธารา  เณรแตง
 
1. นายถนัดกิจ  จูฑะสุวรรณ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายพงค์พิพัฒน์  พุฒเกิด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กระตุดนาค
 
1. นางเกษร  ศรีนาค
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายปุณมนัส  มีเดช
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปรมัตตานนท์
3. เด็กชายรัชชนาท  สุนทโร
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายพฤติพงษ์   วงษา
3. เด็กชายโอฬาร   เข็มเพ็ชร
 
1. นายวรศักดิ์    ภูเจริญ
2. นางโกสุม  เพ็งภู่
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นายณัฐกานต์  รอดสัมฤทธิ์
2. นายวงศธร  สีสมร
3. เด็กชายศรายุทธ  นาคะ
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายธีรพล   เทียนดี
2. เด็กชายสิมันตุ์    รังกลิ่น
3. เด็กชายอภิศักดิ์   สายสืบ
 
1. นายวรศักดิ์   ภูเจริญ
2. นายชำนาญ   จันทร์อินทร์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายวรากร   หนูคำเชื้อ
2. เด็กชายสิริวัฒน์   สังข์สิริ
3. เด็กชายอนุชา  อาสานอก
 
1. นายวรศักดิ์    ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สวนเศรฐ
3. เด็กชายอัมรินณ์  เต่าทอง
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายธนดล  รักดี
2. เด็กชายวศิน  เที่ยงธรรม
3. เด็กชายอนาวิล  สืทอง
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นายประสาท  แจ่มผล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สว่างศรี
2. เด็กหญิงนรชพร  เปรมปรี
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  โพสมดี
 
1. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
2. นางพรทิพย์  เปรมปรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงณัฐพร    แก้วจีน
2. เด็กชายศิรสิทธิ์    โตบุญช่วย
3. เด็กหญิงโชติการณ์  ทับทิมเถื่อน
 
1. นางศุรภา   ดำรงค์เผ่า
2. นางพเยาว์   ช่วยเมือง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร
3. เด็กหญิงณิชากร  ฉุยฉาย
4. เด็กหญิงพิณมุก  ฆโนทัย
5. เด็กหญิงสรวีย์  สุริย์จามร
6. เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา
 
1. นายสุริยา  ขาวช่วง
2. นางกิ่งทอง  เอกวัฒน์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลั่นกระโทก
2. เด็กหญิงพัชรา  ทองชื่น
3. เด็กหญิงรมัณยา  โชติวรรณ์
4. เด็กหญิงศิรินภา  ม่วงน้อย
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพรภิรมย์
6. เด็กหญิงอรไพลิน  ประทุมมา
 
1. นางเสงี่ยม  งามวิลัย
2. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
3. นางนพมาศ  นิ่มตลุง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายพศิน  ใบกว้าง
2. เด็กชายภูวิศ  เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ตาคำ
 
1. นางสมพงษฺ์  ชินบุตร
2. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฏฐวี  พหลยุทธ
2. เด็กหญิงหงส์ดุษฎีทอง  เรไร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อร่ามศรี
 
1. นางรุ่งทิวา  เพชรเจ้ย
2. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ผู้ดี
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  งามผล
3. เด็กหญิงเกศกมล  คงอุบล
 
1. นางสาวชญานิส์  นิสดล
2. นางสาวอรทัย  ศรีบ้านเซ่า
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  ชูประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ถนอมบุญ
3. เด็กหญิงอาริษา  รอดเขียว
 
1. นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์
2. นางรัชฎาพร  ศุโภทยาน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงณฐพร  บุญครอบ
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญครอบ
3. เด็กหญิงวรินธร  คำเจริญ
 
1. นางสาววิภาพร  พันธุ์แน่น
2. นางสาวชนากานต์  วรรณวัตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กอยรัมย์
2. เด็กหญิงพัชรีพร  ฟักมะณี
3. เด็กหญิงรัฐนันท์  โต๊ะเงิน
 
1. นางรุ่งทิวา  เพชรเจ้ย
2. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  แสนสวนจิต
2. เด็กหญิงญาณิศา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงดุจดาว  สีดำ
 
1. นางสุทิน  มั่งมี
2. นางสาวขวัญเรือน  มาสิงห์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  หวังเจริญ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ผมงาม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิศิษฎ์เวทย์
 
1. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์คำภา
2. นางสาวชุลีพร  คำดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงพวงเพ็ชร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรภร  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  อยู่กระทุ่ม
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
2. นางนิรมล  สมประสงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงพิยดา  บุญอ่อน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญมาวัตร์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริวงษ์ตระกูล
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
2. นางนิรมล  สมประสงค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนภัสชนก  อึ้งสุวรรณพานิช
2. เด็กหญิงมินตรา  ปั้นเคลือบ
3. เด็กหญิงหทัยกาญน์  ห่วงศร
 
1. นางสาววิภาวดี  การะยะ
2. นายสุริยา  ขาวช่วง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองมล
2. เด็กชายนิติธร  โคตรพัฒน์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วเลิศ
 
1. นางสมใจ  รัตนถิรวรรณ
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินเป๋
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ขันนาค
3. เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์เขียน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กองนึก
2. นางอรุณา  เกิดศิริ
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์มนภรณ์  เล็กวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองมี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เปรมปรีดิ์
 
1. นางระวิวรรณ  ร่มลำดวน
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกานต์  สมัครค้า
 
1. นางสมพร  ขึ้นทันตา
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงนหทัย  นกสวน
 
1. นายสมเกียรติ  ฤกษ์ดี
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สนธิ
 
1. นางสมถวิล  พูลฤทธิ์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงนฤมล  นวนทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  กล้ากลางดอน
3. เด็กชายสุธี  ชำนาญโพธิ์
 
1. นางชไมพร  ผากา
2. นายประเสริฐ  เปี่ยมวิชัย
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กชายมาย  โพธิ์เกลี้ยง
2. เด็กชายสิทธิโชค  ตระกูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สังฆะพันธ์
 
1. นางมรรษมน  พูนอ้อย
2. นางศิรินุช  โตจาด
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายศักรินทร์  ปั้นงา
2. เด็กหญิงแพรวภัสสร   เอี่ยมรอด
 
1. นางประยงค์  รอนไพริน
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เมธีวุฒิกุล
2. เด็กชายสุรวิญช์  เมธีธวัช
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายอดิเรก  บุญหนา
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายสัญชัย  กองพูล
 
1. นางจิรรัตน์  ชื่นชวน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายอนุชา  สามิภักดิ์
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายชานนท์  จีระวัฒน์
 
1. นางสมนึก  ศรีโสภณ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์โคคุ้ม
 
1. นายสมบุญ   ลือศิริ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายสิทธิชัย   กันทะกลม
 
1. นางสาวกัญจฐ์ณัฏฐ์   เกตุพรหมมา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เยี่ยมราษฎร์
 
1. นายสมเจตน์  นาคเจริญ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายภคพล  กระเป๋าทอง
 
1. นายวันชัย  ศรีพรมมา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงพภัสสรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางเพชรรัตน์  รักสุภาพ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก่นวิจิตร์
 
1. นายทักษกร  มะลิ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงอาชัญญา   คุ้มสิน
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายพรเทพ  มีมุข
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ม่อมพะเนาว์
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  นวลสกุล
3. เด็กหญิงณัฐญา  สมงาม
4. เด็กชายปิยกูล  พวงจำปี
5. เด็กหญิงพรประภา  ทองขำ
6. เด็กหญิงพัชรี  พงษา
7. เด็กหญิงวริศรา  คำเจริญ
 
1. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
2. นายวิศณุ  อดิศรชูชัย
3. นายสมพงษ์  สุรนารถ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1. เด็กชายวงศธร    แก่นโต
2. เด็กชายสันติธรรม   นวลจันทร์
3. เด็กชายสืบศักดิ์   เจริญสม
 
1. นางสมบัติ  ปิ่นทอง
2. นางสาวประนอม  ขันเดช
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาพร  สุขมาก
3. เด็กหญิงโชติกา  จันทร์อ่อน
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. นางอุษา  สุรนารถ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกิตติ  คำสุ่ม
2. เด็กชายจักรกฤช  สุขหงส์
3. เด็กชายธนดล  ชมภมร
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  อ่อนแสง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ชัยสมบัตรเนตร
3. เด็กชายเจตตะวัน  ศรีสุขสันติ
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
2. นางสุธาทิพย์  นนท์สกุล
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกรวลัยทิพย์  กายประเสริฐ
2. เด็กชายชนพัฒน์  นิลคต
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  โกยทา
 
1. นางสุนีย์  มากหมู่
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กชายปิยะพงษ์  บุญทองหลาง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  โอให้
 
1. นางวารุณี  โพธิโสภณ
2. นางนิตยา  กิ่งทวยหาญ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กชายธนพล  วงษ์ผ่องสกุล
2. เด็กชายพายุ  ชนะวงศ์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  มะวงศ์ษา
2. นางอัมพร  สุขเกษ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายณัฐการณ์  บุญทิม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สุวรรณภาณุ
2. นางสมนึก  ศรีโสภณ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงดวงใจ  กันหา
2. เด็กหญิงร่มฉัตร  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  วงษาไชย
 
1. นายนิยม  น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข  เจนสาริกิจ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กชายศักดิ์พล  ศรีวิชัย
2. เด็กชายสัมพันธ์  พันธุมาศ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อิ่มผ่อง
 
1. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
2. นางสมรักษ์  เหลี่ยมสกุล
 
202 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายกวีวัฒน์  ทองสุขดี
3. เด็กชายฐิติ  ทองสุขดี
4. เด็กหญิงฐิติพร  แสงมาศ
5. เด็กหญิงณิชนันท์  ผัวะสูงเนิน
6. เด็กชายทินภัทร  มีธรณี
7. เด็กชายธราเทพ  ทองดี
8. เด็กหญิงนลินี  สิงห์โต
9. เด็กชายนัทธพงศ์  พาลอุ่น
10. เด็กหญิงปรียาภัทร  วาศุกรี
11. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีสงคราม
12. เด็กหญิงพิมพ์เงิน  ลิ้มเลิศลักษณ์
13. เด็กหญิงภครพร  นกกาศักดิ์
14. เด็กชายยูเหวยลิงค์  พม่า
15. เด็กชายระวี  เติมทอง
16. เด็กชายวรพล  พิมพ์มาตย์
17. เด็กชายวรากร  ศิริมา
18. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สะท้านวัตร
19. เด็กชายสิทธิพล  มีธรณี
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มวงษ์
21. เด็กหญิงสุนิษา  ขาวละมูล
22. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนวลจันทร์
23. เด็กชายไกรสิทธิ์  ป้องไฝ
 
1. นายอังกูร  อิงคนินันท์
2. นางนิทรา  แสนทวี
3. นายสงเคราะห์  ศรีจันทร์
4. นางบัวลอย  บริบูรณ์
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วกระจ่าง
6. นางสาวมนัสนันท์  สงวนแสง
7. นางเกวลิน  ขวัญเดิน
 
203 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงกรกต  นิลพุดซา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรีพิทย์
3. เด็กหญิงชลนิกา  บัวสุวรรณ
4. เด็กชายทรงพล  ผ่องศิลป์
5. เด็กชายธนกร  กาญจนโหติทัศ
6. เด็กชายนพดล  บุญเนตร
7. เด็กชายนพรัตน์  อิ่มชา
8. เด็กหญิงนันทิยา  ทศรักษา
9. เด็กชายปฐพี  สัพประทัศเสรี
10. เด็กชายปัญญา  แจ่มกระจ่าง
11. เด็กชายพงศกร  บำรุงราษฎร์
12. นางสาวพรรณพร  พันธุ์ประภาส
13. เด็กหญิงพิพัชรศร  ครองราชย์
14. เด็กชายภพธรรม  อิงคะประดิษฐ์
15. เด็กชายยงยุทธ์  อินทร์หัน
16. เด็กชายระพีพัฒน์  นาคทอง
17. เด็กหญิงรัตนภรณ์  น้อยสิน
18. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์เจริญ
19. นางสาวศิริลักษณ์  ไร่พริก
20. เด็กชายศุภกร  นิลโชติ
21. เด็กชายสมประสงค์  เกิดโพธิ์กะต้น
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ดัด
23. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ยังพุ่ม
24. เด็กชายอนุวัตร  พ่วงอินทร์
25. นายอนุสรณ์  เสวก
26. เด็กชายเตชิต  ทองเทพ
 
1. นางสาวจิรพร  อุทัยกันย์
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ม่วงมณี
4. นางสาวชมพูนุช  ปัจฉิม
5. นายกรกิตติ์  ศุภนคร
6. นายคำลพ  ศิริมากร