หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร ประธานศูนย์วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
2 นายสุรชัย รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้าย รองประธานศูนย์วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
3 นายวิทยา ประชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) รองประธานศูนย์วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
4 นายสมชาย ชวนชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยกลาง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
5 นายนำชัย ศรีปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การบินอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
6 นายสมเกียรติ เภากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
7 นายนิยม สายแสง ผู้อำนวยก่ารโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
8 นายสาระวิน ควรหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
9 นายคงกฤษ เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
10 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม กรรมการและเลขานุการศูนย์วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
11 นายสุนาจ ศรีปั้น ครูโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
12 นางสาวดวงเนตร พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
13 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
14 นางสุนาจ ศรีปั้น ครูโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
15 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
16 นางสาวดวงเนตร พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)    
17 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครู ร.ร.วัดมุจลินท์ คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
18 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผอ.ร.ร.วัดตะลุง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
19 นายชำนาญ ศรีงาม ผอ.ร.ร.วัดบ้านลาด คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
20 นางกนกวรรณ นาสิงห์ ครู ร.ร.วัดหนองกระเบื้อง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
21 นางกัลยา ประดิษฐสาร ครู ร.ร.พิบูลปัทมาคม คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
22 นางวิภา ธรรมยิ่ง ครู ร.ร.วัดมุจลินท์ คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
23 นางสมคิด สังวรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
24 นางไขแสง วงษ์นิ่ม ครู ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
25 นางสุมาลี บุญช่วย ครู ร.ร.วัดหนองเมือง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
26 นางสุพร ชื่นหทัย ครู ร.ร.วัดเขาวงกฎ คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
27 นางกาญจนา บุญไว ครู ร.ร.วัดหัวสำโรง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
28 นายไตรภพ สังเกตุ ครู ร.ร.ท่าวุ้ง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
29 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครู ร.ร.บ้านหัวบึง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก(ป.๔-๖, ม.๑-๓)    
30 นายมาโนชญ์ เนื่องจากอวน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
31 นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ ผอ.ร.ร.วัดเขาสมอคอน คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
32 นางสุกิจกุล กินจำปา ผอ.ร.ร.วัดลาดสาลี่ คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
33 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครู ร.ร.วัดมุจลินท์ คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
34 นายอเนก ยาทา ครู ร.ร.วัดโพธิ์ศรี คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
35 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครู ร.ร.บ้านหัวบึง คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
36 นางกฤติยาภรณ์ โพธิ์ทอง ครู ร.ร.วัดเทพอำไพ คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
37 นางวันทนีย์ ขันเชื้อ ครู ร.ร.วัดหัวสำโรง คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
38 นางสาวนฤมล อ่วมท่าวุ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองนางาม คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
39 นางสุกัญญา นวลแสง ครู ร.ร.วัดห้วยแก้ว คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
40 นางสาวสุชารินี ดวงสว่าง ครู ร.ร.วัดหนองเมือง คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
41 นายสิทธิชัย เลิศหัสดีรัตน์ ครู ร.ร.วัดถ้ำตะโก คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
42 นายนพพร ปั้นอยู่ ครู ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
43 นางลำจวน ถ้ำหิน ครู ร.ร.อนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
44 นายเกรียงศักดิ์ แสงทอง ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓    
45 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
46 นายบัว โพธิ์ทอง นายกสโมสรลูกเสือจ.ลพบุรี คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
47 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผอ.ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
48 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผอ.ร.ร.วัดเขาหนีบ คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
49 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผอ.ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
50 ส.อ. มนตรี พ่วงวงษ์ ครู ร.ร.วัดสนามไชย คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
51 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครู ร.ร.สมอคอนวิทยาคาร คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
52 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
53 นายกษิดิศ บุญญานุสนธ์ ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนวัดสนามไชย คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
54 นายสุริยา สีขาว ครู ร.ร.วัดน้ำจั้น คณะกรรมการการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔-ป.๖    
55 นายประกอบ ประจงแต่ง ผอ.ร.ร.วัดดงน้อย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ม.๓    
56 นางวิชุดา หงส์ทอง ผอ.ร.ร.วัดข่อยใต้ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ม.๓    
57 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผอ.ร.ร.วัดหลวงท้ายตลาด คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ม.๓    
58 นางนิตยา ริมสีม่วง ครู ร.ร.พิบูลปัทมาคม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ม.๓    
59 นางสุภาภรณ์ เทพชารี ครู ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ม.๓    
60 นางช่อทิพย์ สุรโชติ ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ม.๓    
61 นางพิสมัย แสวงบุญราศี ครู ร.ร.วัดบ้านกล้วย คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑ – ม.๓    
62 นายเกษม เขียวสอาด ผอ.ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖    
63 นางสำอาง พรหมมา ผอ.ร.ร.วัดหัวสำโรง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖    
64 นายประกอบ ประจงแต่ง ผอ.ร.ร.วัดดงน้อย คณะกรรมการการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖    
65 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผอ.ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖    
66 ว่าที่ ร.ต.หาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์ ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖    
67 นางสาวปาริฉัตร์ ชมภูพันธุ์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
68 นางสาวกรชวัล โมกสีลา ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
69 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง ประธานศูนย์วิชาการกลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
70 นางสถิตย์พร คำโม ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
71 นางน้ำค้่ง พยุง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
72 นางเอื้องฟ้า โคตะโน ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
73 นางบุญชงค์ คำไชย ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
74 นางสาววรรธณี ชูเชื้อ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
75 นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
76 นางเพชรศรี สุรวาท ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
77 นายวีระ ไพรวรรณ์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่และ การจราจร    
78 นายสมาน อำลา ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่และ การจราจร    
79 นายเดือน กระต่ายโพธิ์ นักการภารโรงฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่และ การจราจร    
80 นายเนตร ทองดี นักการภารโรงฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่และ การจราจร    
81 นายอดุลย์ แสงปานแก้ว ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่และ การจราจร    
82 นางสุดารัตน์ บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง คระกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์    
83 นายวีระ ไพรวรรณ์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คระกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์    
84 นายประทีป พยุง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คระกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์    
85 นายอดุลย์ แสงปานแก้ว ครู โรงเรียนโคกสำโรง คระกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์    
86 นายสมาน อำลา ครู โรงเรียนโคกสำโรง คระกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์    
87 นางพัชรา สายธนู ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
88 นางสาวทัศนีย์ รัดห่วง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
89 นางพัชรี จินตกสิกรรม แม่บ้านโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
90 นางสมาน เมืองแกว ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
91 นางพนมพร ชัยตระกูล ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
92 นางสาวอัญชลี ชูศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
93 นางสาวเพ็ญสุภา พึ่งพิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
94 นางสาวอรสา เปล่งรัศมี ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน    
95 นางสาวทัศนีย์ รัดห่วง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการบันทึกภาพ    
96 นายบูชิต บุญอยู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการบันทึกภาพ    
97 นางสุธาสินี บุดดา ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
98 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประธานกรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
99 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
100 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) รองประธานกรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
101 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
102 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
103 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
104 นางเพชรา ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อ กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
105 นางสาวการะเกด ชาญสูงเนิน ธุรการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
106 นางสาวเขมรินทร์ บุญมี ธุรการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
107 นายอมรเทพ ผ่องจิตร์ ธุรการโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
108 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/เลขานุการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
109 นางสาวสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการประเมินผลและสรุปผลรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
110 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
111 นางสาวธิดา พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง ณ รังสี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
112 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
113 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
114 นายสมบัติ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
115 นางสาวศิริพร กอนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
116 นายไพโรจน์ สิงห์เผือก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
117 นางวงพร ไพรวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประสานงานและอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
118 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
119 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
120 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
121 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
122 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุง รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
123 นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
124 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
125 นางทิพย์วัลย์ พึ่งโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
126 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
127 นายสมบัติ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
128 นางวงพร ไพรวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
129 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
130 นางสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
131 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กรรมการ/เลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
132 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
133 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
134 นางสาวลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
135 นางภาสิณี มาตยานุมัตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
136 นางสุวรรณ์ สุจริตจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
137 นางสุวรรณ์ สุจริตจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
138 นางดารนี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
139 นางมาลี ธัมสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
140 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
141 นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
142 นางสาววันเพ็ญ ซองศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
143 นางบังอร เทียนสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
144 นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ    
145 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
146 นายสายันต์ ยิ้มแฉ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
147 นางลัดดาวัลย์ กาญจนวาทิน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
148 นางนพรัตน์ แก้วกัลยา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
149 นายศรัญย์ คงไทย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
150 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
151 นางสาวนิสา สินเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
152 นายนิรัจชัย หรุ่นเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
153 นายอภินันท์ ขุนภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
154 นายบัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
155 นายสมยศ พูลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
156 นายวิทยา ประชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)    
157 นายทน เขตกัน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
158 นายจุติรัช อนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
159 นายนิวัฒน์ เวชศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
160 นายเสรี แก้ววิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
161 นายอรรถบดี วิศิษฏ์วัฒน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
162 นายศักดิ์สิทธิ์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
163 นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะ โรงเรียนวินิตศึกษา คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
164 นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาระศิลปะ (สาขาทัศนศิลป์)    
165 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
166 นายบัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
167 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
168 นายชนม์ พานิชชอบ รอง ผอ.สพป.ลบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
169 นางสาวลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
170 นายนวพล ทัศนศรี รอง ผอ.สพป.ลบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
171 นางมาลี สืบกระแส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
172 นางศรีวิภา สมัครการ หัวหน้างกลุ่มนิเทศติดตาม คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
173 นายสมพงษ์ เพ็ชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศ สพป.ลบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
174 นางอรอนงค์ ชั่งใจ ศึกษานิเทศ สพป.ลบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
175 น.ส.สุณี คุณประดิษฐ์ ศึกษานิเทศ สพป.ลบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
176 นายเฉลา คอนขำ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ    
177 นางสาวสุกัญญา ขวัญสมคิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ    
178 นายดัสกรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีไทย    
179 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีไทย    
180 นางประภา วรสุขขัง ครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีไทย    
181 นางขนิษฐา คุ้มทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีไทย    
182 นายสุพัศชา ผดุงสิทธิ์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีไทย    
183 นางรนุชสรา พางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
184 นางพิมพ์กุล อัศวะรวีภัทร์ ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
185 นางทุเรียน เอียการนา ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
186 นางจิรรัตน์ ชื่นชวน ครูโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
187 นายไพฑูรย์ เฮงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
188 นายสุกัลย์ งามแสง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
189 นางกนกวรรณ งามแสง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
190 นางสาววัลนิษา โสตถิพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
191 นายเกรียงไกร บุญฉ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระเบากลัก คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
192 นางสาววิภารัตน์ วิภาตะทรรศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม คณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
193 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
194 ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
195 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
196 นายวีระพล พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์    
197 นายเจริญ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพิมาน รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
198 นายสมยศ พูลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
199 นายวีระพล พรหมพล ผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
200 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินงาน    
201 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินงาน    
202 นายบัว โพธิ์ทอง นายกสโมสรลูกเสือจ.ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน    
203 นายเกษม เขียวสอาด ผอ.ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน    
204 นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก ผอ.ร.ร.วัดสนามไชย คณะกรรมการดำเนินงาน    
205 นางสำอาง พรหมมา ผอ.ร.ร.วัดหัวสำโรง คณะกรรมการดำเนินงาน    
206 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผอ.ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการดำเนินงาน    
207 นางสุกิจกุล กินจำปา ผอ.ร.ร.วัดลาดสาลี่ คณะกรรมการดำเนินงาน    
208 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผอ.ร.ร.วัดตะลุง คณะกรรมการดำเนินงาน    
209 น.ส.ชุติมา พรหมรักษา ผอ.ร.ร.วัดหลวงท้ายตลาด คณะกรรมการดำเนินงาน    
210 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผอ.ร.ร.วัดข่อยใต้ คณะกรรมการดำเนินงาน    
211 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผอ.ร.ร.วัดหนองปลาดุก คณะกรรมการดำเนินงาน    
212 นายนพพร ปั้นอยู่ ครู ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการดำเนินงาน    
213 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครู ร.ร.วัดมุจลินท์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
214 นายสุริยา สีขาว ครู ร.ร.วัดน้ำจั้น คณะกรรมการดำเนินงาน    
215 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครู ร.ร.บ้านหัวบึง คณะกรรมการดำเนินงาน    
216 นายเกรียงศักดิ์ แสงทอง ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน    
217 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผอ.ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการดำเนินงาน    
218 นายประกอบ ประจงแต่ง ผอ.ร.ร.วัดดงน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน    
219 นายเจริญ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพิมาน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
220 นายดัสกรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
221 นางประภา วรสุขขัง ครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
222 นางขนิษฐา คุ้มทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
223 นางสมชาย คุ้มทอง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
224 นายจักร์รินทร์ พ่วงพี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
225 นางสาวอังขณา หาลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
226 นางนันทพร ชุ่มทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ หมวดหมู่ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
227 นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
228 นายทนา แปลกวงศ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
229 จ่าอากาศโทหญิงสุภาพร สายสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
230 นายภูวเดช ไพเราะ ครูโรงเรียนวินิตศึกษาฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
231 นายวิทยา ผุดผ่อง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
232 นางสาวฐิติพร พันธุ์ดี ครูโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
233 นายยงยุทธ ชาครเนติ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
234 นางพรทิพา ผลโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
235 นายวิเชียร ชิดชอบ ครูโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
236 นายกรกิต ศุภนคร ครูอัตราจ้างโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕๐ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
237 นางสาวฐิติพร พันธุ์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
238 นางรวีทิวา ไวยนันท์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
239 นางบรรจบ ชมกลิ่น ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
240 นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
241 นางสาวฐิติมา ขุนแร่ ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
242 พ.ต.ท.ทองใบ เพชรครุฑ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
243 นายประสงค์ จันทรพันธุ์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
244 นายวิทยา จุ้ยวงษ์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
245 นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
246 นายสุขสกุล พงษ์พรหม ครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
247 นายสามารถ แสงนวล ครูโรงเรียนเกริ่นกฐิน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
248 นายจีระศักดิ์ กุตะมะ ครูโรงเรียนวัดบ้านทราย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
249 นายสัมพันธ์ พานทิฐิ ครูโรงเรียนวัดบางพึ่ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
250 นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีไทย    
251 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
252 นางอารีย์ ปานถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
253 นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
254 นายภิรมย์ จันทรโนทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
255 นายสุนทร ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
256 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
257 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฏร์ดำริบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
258 นายหล้า พูลสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
259 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
260 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
261 นางบุบผา สุขมาก ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
262 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
263 นางสาวอัจฉรา อัฉริยพงศ์ธร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
264 นางปิยนุช ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
265 นางสายพันธ์ โอมะคุปต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
266 นางสาวสุจิตรา จรรยา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
267 นางอุไร คีรี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
268 นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
269 นางวรรณา สุนานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
270 นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
271 นางปิยะพร สุ่นปาน ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
272 นางยุพาพร ศิริมากร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
273 นางทิพวรรณ รัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
274 นางมาลี ประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
275 นางอัญชลี กีรติศานต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
276 นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
277 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
278 นายปกิต ใจกว้าง รองผู้ตรวจการลูกเสือ คณะกรรมการสถานที่    
279 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ คณะกรรมการสถานที่    
280 นายบัว โพธิ์ทอง นายกสโมสรลูกเสือจ.ลพบุรี คณะกรรมการสถานที่    
281 นายเกษม เขียวสอาด ผอ.ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการสถานที่    
282 นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก ผอ.ร.ร.วัดสนามไชย คณะกรรมการสถานที่    
283 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผอ.ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการสถานที่    
284 นางสุกิจกุล กินจำปา ผอ.ร.ร.วัดลาดสาลี่ คณะกรรมการสถานที่    
285 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผอ.ร.ร.วัดตะลุง คณะกรรมการสถานที่    
286 นางสำอาง พรหมมา ผอ.ร.ร.วัดหัวสำโรง คณะกรรมการสถานที่    
287 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผอ.ร.ร.วัดข่อยใต้ คณะกรรมการสถานที่    
288 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครู.ร.ร.วัดมุจลินท์ คณะกรรมการสถานที่    
289 นางสุริฉันท์ กลัดงาม ครู ร.ร.สมอคอนวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่    
290 นายสุริยา สีขาว ครู ร.ร.วัดน้ำจั้น คณะกรรมการสถานที่    
291 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ครู ร.ร.บ้านหัวบึง คณะกรรมการสถานที่    
292 ส.อ.มนตรี พ่วงวงษ์ ครู ร.ร.วัดสนามไชย คณะกรรมการสถานที่    
293 นายประเสริฐ พุ่มพฤกษ์ นักการภารโรง ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการสถานที่    
294 นายอเนก แก้วไทย นักการภารโรง ร.ร.วัดสนามไชย คณะกรรมการสถานที่    
295 นายอมรเทพ ปานถม นักการภารโรง ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการสถานที่    
296 นายวิสันต์ บุญคง นักการภารโรง ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการสถานที่    
297 นายเสน่ห์ บุญทองเนียม นักการภารโรง ร.ร.วัดโพธิ์ศรี คณะกรรมการสถานที่    
298 นายสมจิตต์ บุญรับ นักการภารโรง ร.ร.วัดลาดสาลี่ คณะกรรมการสถานที่    
299 นายบานเย็น พลสันต์ นักการภารโรง ร.ร.วัดหนองมน คณะกรรมการสถานที่    
300 ว่าที่ ร.ต.หาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์ ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการสถานที่    
301 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการสถานที่    
302 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
303 นายมาโนช เนื่องจากอวน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ    
304 นางสำอาง พรหมมา ผอ.ร.ร.วัดหัวสำโรง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ    
305 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผอ.ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ    
306 นางสุกิจกุล กินจำปา ผอ.ร.ร.วัดลาดสาลี่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ    
307 นางนงลักษณ์ คงเฉลิมวัฒน์ ครู ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ    
308 นางสาวสุภาวนา ขุนลาด ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ    
309 นายเจริญ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพิมาน คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีสากล    
310 นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดดงสวอง คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีสากล    
311 นายสมชาย คุ้มทอง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการกลางกิจกรรมดนตรีสากล    
312 นางสาวปิยะนาถ ปาลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
313 นางสาวไพลิน คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
314 นายบุรินทร์ สิงห์โต ผอ.ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน(โปรแกรม online)    
315 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผอ.ร.ร.วัดหนองปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน(โปรแกรม online)    
316 นางสุภาภรณ์ เทพชารี ครู ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน(โปรแกรม online)    
317 นางสาวอัจฉราภรณ์ กล้าหาญ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองมน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน(โปรแกรม online)    
318 นางสาวสุภาวนา ขุนลาด ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน(โปรแกรม online)    
319 นางอุมาพร ทองบุญ ครูธุรการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน(โปรแกรม online)    
320 นายธวัชชัย วงศ์ยะลา ครู ธุรการ ร.ร.วัดเกตุ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน(โปรแกรม online)    
321 นายวีระพล พรหมพล ผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ ประธานคณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
322 นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ    
323 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสามัคคีชัย รองประธานคณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
324 นายสัญญา อินทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมือง รองประธานคณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
325 นางสุนีย์ ไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก รองประธานคณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
326 นายสัญชัย กัญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน รองประธานคณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
327 นายสุรพงษ์ มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ รองประธานคณะกรรมการกลาง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ทัศนศิลป์    
328 นายสมชาย คุ้มทอง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
329 นางสุกัญญา สอนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
330 นางอุทัยวรรณ เหมหอมวงศ์ ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
331 นางบุญเรือน คำถีระ ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
332 นายชำนาญ ชาวข้าวไร่ ครูโรงเรียนบ้านวังไผ่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
333 นางเยาวลักษณ์ สุขเกษม ครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
334 นางสาวสุวิมล อ่วมวิไลย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
335 นางวิจิตร กลิ่นนาค ครูโรงเรียนวัดหนองคู คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
336 นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดดงสวอง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
337 นายชูชาติ กินจำปา ครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมดนตรีสากล    
338 นางสาวมณันญา พลชาอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมทิน รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ    
339 นางไพรวัลย์ วีระประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมมิการาม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ    
340 นางกฤษณา สังข์ธูป ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ    
341 นางพนอมรักษ์ คล้ำจีน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ    
342 นางทิพวรรณ รัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
343 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
344 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
345 นางอัญชลี กีรติศานต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
346 นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
347 นางปิยนุช ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
348 นางสาวสุจิตรา จรรยา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
349 นางสาวไพลิน คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
350 นางสายพันธ์ โอมะคุปต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
351 นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดทำประกาศผลและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
352 นางมาลี ประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดทำประกาศผลและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
353 นางสาวอัจฉรา อัฉริยพงศ์ธร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดทำประกาศผลและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
354 นางยุพาพร ศิริมากร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
355 นางบุบผา สุขมาก ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการฝ่ายปฏิคมสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
356 นางปิยะพร สุ่นปาน ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
357 นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
358 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
359 นางอุไร คีรี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสวัสดิการสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
360 นางสาวกิรณา เกี๋ยสกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน    
361 นางสุวรรณา ก้อนทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน    
362 นางรุ่งฤดี พวงวงค์ษา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน    
363 นางพัชรีบูลย์ สัจจนานนท์ ครู โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน    
364 นางอุษา สุรนารถ ครู โรงเรียนสิงห์ฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน    
365 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
366 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
367 นายวินัย วรัชยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
368 นางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
369 นางมาลี สืบกระแส หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
370 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ กรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
371 นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
372 นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ปฐมวัย    
373 นายอาคม เตียประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
374 นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเพลิง รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
375 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
376 นายไพรัช มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
377 ว่าที่ รอ.อนุกุล นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
378 นายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
379 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
380 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
381 นางอารีย์ ปานถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
382 นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
383 นางสุภา บัวรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
384 นางอัญชลี กีรติศานติ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
385 นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
386 นางสาวพัชราภรณ์ โสมดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
387 นางกุลชลี ตาลช่วง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
388 นางสมพร ขึ้นทันตา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการ การประเมินผลจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
389 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การประเมินผลจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
390 นางทิพย์มาพร บุญส่ง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเอกสาร จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
391 นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เลขานุการและกรรมการการตัดสิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6    
392 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
393 นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
394 Miss Luo Fang Fang ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการตัดสิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6    
395 นางคุณทิวา รัตน์นาคิณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6    
396 นางสาวจันจิรา จันทะแจ่ม ครูสถาบันสอนภาษาจีน จังหวัดสระบุรี กรรมการตัดสิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6    
397 นางอังคณา อึ้งสุวรรณพานิช ครูสถาบันสอนภาษาจีน จังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการตัดสิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6    
398 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว    
399 นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว    
400 นางสาววรรธนา ภู่ทองดี ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว    
401 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว    
402 นายพีระพล ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
403 นายเสริมวิทย์ สังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบียน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
404 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
405 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
406 นายมนตรี อุตสาหะ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
407 นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
408 นางสาววรรธนา ภู่ทองดี ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
409 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
410 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
411 นายสมชิตร์ เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
412 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
413 นางประนอม นิลลออ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
414 นางพรรณปมนพร พิมพ์พืชน์ ครู โรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
415 นางวรรธณี ชูเชื้อ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
416 นางสมพงษ์ ชินบุตร ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
417 นางสาวศศิณัฎฐ์ จันทร์เสือ ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
418 นางศิริญา บุญอารักษ์ ครู โรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
419 นางชลณี อยู่วัฒนา ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
420 นางมณีรัตน์ เอียมอินทรีย์ ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
421 นายชัยมงคล ไตรธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
422 นางสาวคมคาย ปาระมี ครู โรงเรียนพานิชธรรมิการาม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
423 นางสาวพัชรินทร์ ชมพู่ ครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
424 นางสาวสุนันทา กองตาพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
425 นางปิยะวรรณ แม้นญาติ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
426 นายสมบัติ มีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
427 นายวิชา จรเดช ครู โรงเรียนวัดสะแกราบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
428 นางกรณิษฐ์ แสงกระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านหัวสำโรง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
429 นางพิสมัย เพ็งอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
430 นางสาวดวงแข เริงชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
431 นางฤดีมล อิ่มเอิบ ครู โรงเรียนวัดมุจลินทร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
432 นายชำนาญ จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
433 นางนันทนา บุญคุ้มครอง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
434 นางสังเวียน ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านบางลี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
435 นายปฐมพล เหมือนเพ็ชร์ ครู โรงเรียนโคกลำพานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
436 นางปาริชาติ แห่งเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางพึ่ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
437 นายอภิทัย พักตร์ชื่น ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
438 นายดนัย ทัดแก้ว ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
439 นายศักดิ์ชัย นานเทศ ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
440 นางวราภรณ์ บุตรแพง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
441 นายสมชาย จันทร ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
442 นางศิรินุช โตจาด ครู โรงเรียนวัดตะเคียน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
443 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
444 นายสติ สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศรฯ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
445 นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
446 นางประมวลมาศ จันทร์จุฬา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
447 นางสุมาภรณ์ เจริญตะคุ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
448 นางเสาวนีย์ แสวงเจริญ ครูโรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
449 นางรันทม คำชามา ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
450 นางสาวเสาวลักษณ์ จิโรจน์วงศ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
451 นางสาวปริศนา กุลหอม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
452 นางจารี พาณิชย์กุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
453 นางพัชรี ดวงสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
454 นางประภัสสร รูโปบล ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
455 นายไพฑูรย์ อิ่มสำราญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
456 นางดรุณี สัตย์ซื่อ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
457 นางเพ็ญศิริ ขลิบเงิน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
458 นายลือชัย ทับพุ่ม ครูโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
459 นางอรอนงค์ น่าชม ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
460 นางพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
461 นางสาวสายหยุด แก้วสว่าง ครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
462 นางมรรษมน พูนอ้อย ครูโรงเรียนวัดตะเคียน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
463 นางศศิวิมล ครองกิจการ ครูโรงเรียนวัดสะแกราบ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
464 นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ย ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
465 นางวรรณภา ศรีแสงอ่อน ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสิน ๓.๕ กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
466 นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน ครูโรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการตัดสิน ๓.๕ กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
467 นายสายชล ทับพุ่ม ครูโรงเรียนวัดเทพอำไพ คณะกรรมการตัดสิน ๓.๕ กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
468 นางสาวกรองจิตร์ อุ่นละม้าย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งทอง คณะกรรมการตัดสิน ๓.๕ กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
469 นางพาซิย๊ะ บาฮะคีรี ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสิน ๓.๕ กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
470 นางวรรณี โชคสมบัติ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
471 นางอุบล ยอดสลุง ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
472 นางสาวศรีพร คุ้มพร้อม ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
473 นางวลัยพร ศุภภะ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
474 นางวันเพ็ญ เจริญหลาย ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
475 นายนิวัฒน์ เกตุพรหมมา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
476 นางสุวรรณ เครือเมฆ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
477 นางเบญจมาศ ดวงศรีแก้ว ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
478 นางสุพร ชื่นหทัย ครูโรงเรียนวัดเขาวงกฎ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
479 นางเพชรรัตน์ วลัย ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
480 นางวราพร อิ่มสำราญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
481 นางฐาปนันท์ ป้อมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
482 นางเบญจพร มณีโชติ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
483 นางจิตตรา อุ่นละม้าย ครูโรงเรียนกำจรวิทย์ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
484 นางวัชรีย์ ศิริเสรี ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม เรียงถ้อยร้อยความ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
485 นายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
486 นางจุรีรัตน์ ทองพานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
487 นางสาวอาภรณ์ พูลศิลป์ ครูโรงเรียนวัดตะลุง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
488 นางสาวอาภรณ์ พูลศิลป์ ครูโรงเรียนวัดตะลุง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
489 นางรุจิโรจน์ ยอดขำ ครูโรงเรียนวินิตศึกษาฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
490 นางสุจิราพร กุดเปล่ง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
491 นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดเทพอำไพ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
492 นางไฉไล รักสงบ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
493 นายพัชรพล ผลเพียร ครูโรงเรียนวินิตศึกษาฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
494 นายทินกร รักสงบ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
495 นางรัตนาวดี สว่างเรือง ครูโรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป. 4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
496 นายจำนงค์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอนฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
497 นายพงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์ ครูโรงเรียนบรรจงรัตน์ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
498 นางสุจารี สุทธิญาณ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
499 นางวิไลวรรณ ขุนจรูญ ครูโรงเรียนบ้านสามเรือน คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
500 นางดรุณี คัมภ์วีระ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
501 นายนิวัฒน์ สอนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซับเสือแมบ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
502 นางอารีย์ รักสอน ครูโรงเรียนวินิตศึกษาฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
503 นางวราภรณ์ คชอัมพร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
504 นางสมาน เมืองแก้ว ครูโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
505 นางสาวศิริพร กอนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
506 นางอุษา หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
507 นางระวิกุล นิลสกุล ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
508 นางสาวศิรินันท์ บุญเพียร ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
509 นางวนิดา แสงลอย ครูโรงเรียนบ้านพรมทิน คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
510 นางอัจฉรา แก้วพรหม ครูโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
511 นางสาวสมพิศ วงษ์แหยม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
512 นางนวลศรี ไพรวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
513 นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
514 นางจริยา คล้ายพรหม ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
515 นางเยาวภา เทาศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
516 นางสุภาวรรณ ด่านสกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
517 นายอร่าม สุนานันท์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
518 นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
519 นางอุบล กลิ่นดี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
520 นายกิตตินิชญกุล สิงโตทอง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
521 นายไพรัช ปั้นสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี11 (8 บท) ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
522 นางสาวแน่งน้อย คล้ายทอง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี11 (8 บท) ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
523 นางอารี พฤกษอาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี11 (8 บท) ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
524 นางฐิรพรรณ คู่เจริญถาวร ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี11 (8 บท) ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
525 นางรัชวรรณ อ้วนศรี ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี11 (8 บท) ชั้น ม.1 – 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
526 นางสาวประไพ อุบลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
527 นางสาวนพวรรณ ปามุทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
528 นางดรุณี นรากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
529 นายวันชนะ เผือกกรุต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
530 นางทัศนียา สุมนฑา ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
531 นางสาวชวิศา วีระสัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
532 นางสาวสมฤดี ใจนิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
533 นางช่อทิพย์ จงภักดี ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
534 นางสาวสมฤดี ใจนิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
535 นางสาวกมลมาสย์ จำปาดวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
536 นายมาทิธ รัตนายน ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
537 นางสาวนฤมล นาคนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
538 นางสาวณัฏฐณิศา แทบทาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
539 นางสุนทรี แสงแจ่ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
540 นางกานดา พูลอำไภย์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
541 นางวัฒนา จงประเสริฐ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
542 นางอรไท ขำวารี ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
543 นางสุภาวดี เฉลยถ้อย ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
544 นางจิดาภา เปลรินทร์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
545 นางเพ็ชรี นิ่มโชคชัยเจริญ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
546 นางสุธาทิพย์ บุญสำลี ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
547 นางธนนันท์ ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
548 นางจิดาภา เปลรินทร์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
549 นางกานดา พูลอำไภย์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
550 นางอรอนงค์ น่าชม ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
551 นางอรทัย นกยูงแดง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
552 นางพาซิย๊ะ บาฮะคีรี ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
553 นางประยงค์ พัชระ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
554 นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ย ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
555 นางสุนทรี แสงแจ่ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
556 นางสาวกมลมาสย์ จำปาดวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
557 นางสาวณัฏฐณิศา แทบทาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
558 นางประยูรศรี บุตรแสนคม ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
559 นางกิรณา ศักดิ์ณรงค์รัตน์ ครูธุรการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
560 นางสาวกมลมาสย์ จำปาดวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
561 นางสาวนฤมล นาคนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
562 นางสาวณัฏฐณิศา แทบทาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
563 นางสาวมาลัย บัวคลี่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
564 นางสาวชวิศา วีระสัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
565 นางสาวสมฤดี ใจนิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
566 นายวรวรรธน์ ศรีพรมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
567 นางอวยพร รัตนโสม ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
568 นางจินตนา แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
569 นางสาวขนิษฐา วทัญญู ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
570 นางสาวมาลัย บัวคลี่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
571 นางนิตยา กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
572 นางอรอนงค์ ชั่งใจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
573 นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง โทร 089-082-8306
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]