รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนุบรี เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21(บ้านลำเหย)
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีเหรา
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายนพรัตน์  คนแรงดี
 
1. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  ครุฑฑากูล
 
1. นางสาวพัชรี  ร่วมชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนภัทร  สอนวิสัย
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงรักษิณา  ใจหาญ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ม่วงทอง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสมูล
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีวิพัฒครุฑ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงอริสา  โตยะบุตร
 
1. นายเพ็ชนิรัญ   หุ่นช่างทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ราชบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงชลิสา  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงธิติกาญจน์  อินทร์พันคำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  เลื่องลือ
 
1. นางภัณฑิลา  ไม้หอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ชูสีจันทร์
2. เด็กหญิงปานนภา  รักษากิจ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เรืองศรี
 
1. นายสุชัย  สุสวัสดิ์ทองคำ
2. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิราภา  คนเฉียบ
2. เด็กหญิงบุษยารัตน์  ศรีพันธ์
3. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายนันทกาญจน์  นันทเกษมกาญจน์
2. เด็กชายศุภกาญจน์  เมืองมนต์
 
1. นางสาวอังสิยา  ช่างปรีชา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงฐิติรัฐ  เงาศรี
2. เด็กหญิงวิภาดา  ชัยมา
 
1. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
2. นายพงษ์ศักดิ์  สมภักดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิภา  ประยูรวงศ์
 
1. นางบัวเรียน  ยอดครู
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เซ็งเส็ง
 
1. นางสายฝน  นพวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงอโนชา  จันทวงศ์
 
1. นายสวง  พ่อค้า
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงภัทราพร  ยอยรู้รอบ
2. เด็กหญิงมณทรา  ทองเหม
3. เด็กหญิงไอลดา  อารีจันทวัฒน์
 
1. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
2. นายนพพล  ใจดี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงสุขา
2. เด็กหญิงลี  ดา
3. เด็กหญิงวันวิสา  สนิทไทย
 
1. นางณัฐชา  จันทมัด
2. นางธันยนันท์  ศิริพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงกิตติยา  ชาดา
2. เด็กหญิงชนารัตน์  ไทยศรี
3. เด็กหญิงพฤกษา  จานสิบสี
 
1. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
2. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจิมงาม
3. เด็กหญิงแสงนิล  ผันสืบ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
2. นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธีรพล  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์อินทรีย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจันจิรา  เบญจวรรณ
2. เด็กหญิงรุ้งรดา  มุขประดิษฐ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กชายจิรายุ  ดาวเรือง
 
1. นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายกันตภณ   แซ่จิว
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายศุภกิจ  กิงยะมาตย์
 
1. นายไกรสร  จันทรศร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กกอู่
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  มาลัย
3. เด็กหญิงวรพิชชา  มาลัย
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาววิยะดา  ศรีรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงชนิสรา  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขาวเป็นใย
3. เด็กชายพรรณศักดิ์  สินค้าเจริญ
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงปวีณา  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   มูลรูปเหมาะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แก้วบัวดี
 
1. นางสาวพฤษรัตน์  ทองมาก
2. นางสาวนิตยา  กาบแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายดนัย  หกประเสริฐ
2. เด็กหญิงธิติมา  แสงสำราญ
3. เด็กหญิงสิรินาท  พลายมี
 
1. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
2. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายณัชพล  สนธิพันธ์
2. เด็กชายธนากร  จำปาเทศ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  ฉัตรทอง
 
1. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
2. นางสาวอารมณ์  สระทองจวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รูปคมสัน
2. เด็กหญิงพัสนีวรรณ  ปานอำพันธ์
3. เด็กชายวรายุทธ  ฟักอินทร์
 
1. นางธารทิพย์  บัวสวัสดิ์
2. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายธเนตรพล  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงบุษกร   ทองศรีราช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธนละมุข
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นาย วิทยา  สุทธิไส
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นันทะ
2. เด็กหญิงเมธาวี  อินจร
3. เด็กหญิงเมธินี  อินจร
 
1. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายนฤนารถ  บุญรอด
2. เด็กชายภูมิรัตน์  สุวรรณฉิม
 
1. นายวุฒิชัย  ชูชื่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงบุษชยากร   ฐานโอฬาร
2. เด็กชายภคร  ชื่นใจดี
 
1. นางธารทิพย์  บัวสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธันวา  แสงดาว
2. เด็กชายอันนา  กาญจนบูรพา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คำภิมาบุตร
2. เด็กชายณัชพล  กาญจนสิงโต
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธนกาญจน์  สุดนาลาว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวดาราวดี  ลิ้มสุวรรณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายธนา  สมสะกีสิทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  อาจฤทธิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สมประโคน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายศรัณยู  นกขวัญ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศาระสาลิน
 
1. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เปียแก้ว
2. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีทุมมา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิมลทิพ
4. เด็กหญิงเนตรนภา  เหลืองวัฒนวิไล
5. เด็กหญิงเบญญาพร  แซ่ตัน
 
1. นางศรญานีย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงทิติยาณี  ผู้บำเพ็ญ
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  สาลีผล
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีบุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญลือ
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางอภิญญา  สว่างตา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญเกิดรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์พันธุ์โสม
3. เด็กหญิงศศิ  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งพันธ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  พีรพันธ์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา    รักซ้อน
3. เด็กหญิงวีรานันท์  แสงโสม
4. เด็กหญิงศันสนีย์  รูปขำดี
5. เด็กหญิงหยกชมพู   น้อยพันธุ์
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
2. นายธนัชชา  โพธิกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงชุติมา  อ่อนหวาน
2. เด็กชายศุภเวช  เขื่อนชัย
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา   แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สำเนียงล้ำ
5. เด็กชายไอยคุปร์  เหมือนเขียว
 
1. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
2. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายทศพล  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงปณิดา  พูลคล้าย
3. เด็กหญิงมุธิตา  ทองเชื้อ
4. เด็กชายศักดิ์ดา    ภิญโยวัย
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ   ทองร้อยยศ
 
1. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
2. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายธนากร  สุต้น
2. เด็กหญิงนภัสสร  แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  คำอินทร์
4. เด็กหญิงนิตติยา  เชื้อนาม
5. เด็กหญิงวรรณวลัย  เอี่ยมวิไล
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
2. นายสุกฤษฎิ์  รอดมาดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายชินวัตร  เจริญพร
2. เด็กชายฐานิรันดร์  ชำนาญ
3. เด็กหญิงพรรณภัค  สุนทร
4. เด็กหญิงศรีสุดา  แสงศร
5. เด็กหญิงศิริพิมพ์  ไทยลา
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางกัลญา  พงษ์ไพบูลย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่จึง
2. เด็กหญิงชญาชิตา  สืบวงษ์
3. เด็กหญิงดวงนฤมล  พินสุบิน
4. เด็กชายธนกฤต  แซ่ว่อง
5. เด็กชายนฤภัทร  ญาณไชย
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  เกตเฮง
7. เด็กหญิงนวรัตน์  เกิดเพิ่มดี
8. เด็กหญิงปาณิตา  ตุ้มนิกาล
9. เด็กชายพรชัย  สุภะดี
10. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมโยธา
11. เด็กชายรุ่งโรจน์  โคกแก้ว
12. เด็กชายวัชรินทร์  จันทอน
13. เด็กหญิงวัลภา  ใจซื่อ
14. เด็กหญิงวาสนา  ประชุมพวก
15. เด็กหญิงสุพรรณี  นพรัตน์
16. นายอาชัญ  จันทร์ขอนแก่น
17. เด็กชายอิทธิพล  ใจหาญ
18. เด็กชายเกียรติกุล  ยุ่นเพ็ญ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงงาม
20. เด็กหญิงเยาวเรศ  ผิวเผือก
 
1. นายกมล  อุบลธรรม
2. นางสาวปฐมภรณ์  คำภาพล
3. นางสาวปราณี  เพียงนั้น
4. นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า
5. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ฟักอ่อน
 
1. นางรัตติกาล  กรายไทยสงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สระทองออ
 
1. นางวิไล  ศรีสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายชูเกียรติ  สิงห์สม
 
1. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายสรศักดิ์  รอดภัย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำโตนด
 
1. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงภัทรชนน  คงเสือ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ภุ่มพันธ์วงค์
 
1. นางดวงจันทร์  บัวผัน
2. นางทองหล่อ  โพธิพล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสิริกร  ประสิทธ
2. เด็กหญิงอภิชญา  จูรบูรณ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองพิมพ์
2. เด็กหญิงนฤมล  อ่วมบุญ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  บำรุงรัฐ
4. เด็กหญิงปณัฏฏา  พันธุยา
5. เด็กหญิงปภัสรา  ปิ่นเจริญ
6. เด็กหญิงวณิชญา  ชูเพชรสมบูรณ์
7. เด็กหญิงศิรดา  แสนเมืองชิน
8. เด็กหญิงศิริพร   คล้ายคลึง
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ทาหนองบัว
10. เด็กหญิงแพรวา  อิ่มอุรัง
 
1. นายชัชวาลย์  ลือชา
2. นางชุติมา  ศิริรังษี
3. นางสาวพรทิพย์  มากบุญ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นักใจธรรม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอกจีน
3. เด็กหญิงพรรภษา  รักราชการ
4. เด็กหญิงรัตติกานต์  การะ
5. เด็กหญิงรัตนา  ป้อมรอย
6. เด็กหญิงสิริรักษ์  นักใจธรรม
7. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วงามประเสริฐ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทพพิทักษ์
9. เด็กหญิงอัจฉรา   เพชรชื่นสกุล
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ศรีนภาลัย
 
1. นางสุดารัตน์  สาระ
2. นางสาวศิริกานต์  โพธิ์ทอง
3. นางสุมิตรา  พลศรีราช
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจีระนันท์  สุนทร
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  สัสดี
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก้วคูนอก
5. เด็กหญิงทราย  จะโก
6. เด็กหญิงนิลเนตร  บุญสวัสดิ์
7. เด็กหญิงบุษกร  ใบรัก
8. เด็กหญิงปนัดดา  วิชัยวงษ์วัฒน์
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ขันทองดี
10. เด็กหญิงพนิดา  เขียวอร่าม
11. เด็กหญิงมินตรา  วังทอง
12. เด็กหญิงศิริยา  ศรีโครต
13. เด็กหญิงอรนลิน  นามโคตร์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  สืบดา
15. เด็กหญิงแพรวนภา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
2. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
3. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
4. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลิ้มวณิชย์มีสกุล
2. เด็กหญิงฐิดาภา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงบัว  วังใหญ่
4. เด็กหญิงพนัชกร  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์แสนสุข
6. เด็กหญิงวรกานต์  สุขนิยม
7. เด็กหญิงวาสิตา  ปลื้มโต๊ะสะอาด
8. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สระหงษ์ทอง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทวงศ์
10. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พันอิน
11. เด็กหญิงสุปราณี  คล้ายสินธ์
12. เด็กหญิงหทัย  อ่อนสมจิตร
13. เด็กหญิงอรนุช  เปรมดอนไพร
14. เด็กหญิงอารียา  จะโก
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  สระหงษ์ทอง
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
3. นางสาววิกานดา  เผ่าสวัสดิ์
4. นางสาวกมลรัตน์  พรดี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายอนุชา  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงไอยรา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายทินกร  มอญแช่มช้อย
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชัยณรงค์  ขาวเป็นใย
2. เด็กหญิงนฤมล  พันธ์หนองแห้ว
 
1. นางสาวเบญจภัทร  ทองเมือง
2. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายอดิเทพ  ทองมา
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เลี้ยง
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายคฑา  แสงโสด
 
1. นายมนูญ  แสนสิงห์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กชายตู่  -
 
1. นางเยาวนิตย์  ดำแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายกมลวรรธ  จุลแดง
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายประวิช  โพธิ์กลิ่น
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงบุษกร  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายคามิน  มีหมื่นไวย
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เพชรปานกัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  ดรบัณฑิต
 
1. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พระมาลา
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงจินดามณี  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสมาพร  ไข่เก่า
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  อู่นตาดี
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกฤติธี  เทพเทียน
2. เด็กหญิงธนธรณ์  ลิขิตบัณฑูร
3. เด็กชายนิธินันท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวราตรี  ภูโต
2. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แดงระหงษ์
2. เด็กหญิงวรนุช  หนูอ้น
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  นานกระโทก
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
2. นางสาวราตรี  ภูโต
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  แก้วสระแสน
2. เด็กชายวีระชัย  สนกลับ
3. เด็กชายเกริก  กัลยาณมิตร
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนีรชา  ตาลเพชร
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวละออ
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ใจดี
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญรดี  แซ่ตัน
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอรรมริณ  จีนฉาย
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  น้ำใจดี
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายจตุรภุช  เครือวัลย์
 
1. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร   ขันทองดี
 
1. นางมาลินี  ใจกล้า
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงรัชนก  พนาสันต์
 
1. นายบัญชา  ตะเพียนทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุรักษ์
 
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์  สีทองเพีย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ธรรมเนียมดี
 
1. นายอดุลย์  ่ม่วงแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงณัฐชา  เชื้อวงศ์ดี
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายอาทิตย์  คล้ายมี
 
1. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์  สีทองเพีย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  กอเซ็ม
 
1. นางสาวกฤษฏาทอง  อุทัยจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงปราณี  แช่มช้อย
 
1. นางสาวกฤษฏาทอง  อุทัยจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกานต์กมล  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จีนจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  มีนิลดี
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ช่างเกวียนดี
5. เด็กชายทัสกร  สว่างวงศ์
6. เด็กหญิงธนัดดา  ช่างเกวียนดี
7. เด็กหญิงธนารีย์  จีนกระจัน
8. เด็กชายธีรติ  แดงแตง
9. เด็กชายธีรเมธ  เนียมศรีนวล
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  จิตเย็น
11. เด็กหญิงนิสา  อนุศรี
12. เด็กหญิงนุชวรา  จีนจันทร์
13. เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีพันธ์
14. เด็กชายปฏิพล  ช้างดี
15. เด็กชายพิริยะ  เชื้ออยู่
16. เด็กชายภูธาร  เหมือนเสมียน
17. เด็กหญิงลลิตา  ก้อนทองคำ
18. เด็กชายวัชรพงษ์  มณฑา
19. เด็กชายสยุมพู  จันทร์มอญ
20. เด็กหญิงอทิตยา  แสงพระจันทร์
 
1. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
2. นางสาวณฐมน  มีล้อม
3. นายอภิชน  วงษ์ศรีสังข์
4. นางสาวสิริรัตน์  ทองขาว
5. นายพงษ์เพชร  ปรีดิวิสุทธิ์
6. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงนิรชา  ผิวงาม
2. เด็กหญิงภัทรดา  ปทุมสูตร
3. เด็กหญิงลลิดา  ชื่นใจดี
4. เด็กหญิงวธูสิริ  เขียวชะอุ่ม
5. เด็กชายโยธิน  พรมแดง
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
2. นายศิวรัตน์  พายุหะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายจิรายุศ  ยิ้มละไม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพัชลดา  พอนพรมราช
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายพณพงษ์  นงเยาว์
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายณัชพล  สร้อยจิต
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงอริสา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ราชบรรดิษฐ์
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายปภาวิน  เพ็งสัน
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  พวงพั่วเพชร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพีรพล  ใจซื่อกุล
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงกวีรัตน์  มากเวียง
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงนุจรี  กระต่ายทอง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายจิรายุศ  ยิ้มละไ่ม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิษฐ์กระจัน
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธนัชชา  สะสม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงปราณี  แช่มช้อย
 
1. นางสาวกฤษฏาทอง  อุทัยจันทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงญาดา  เทียนสมใจ
2. เด็กชายธาวิน  นาแข็ง
3. เด็กหญิงปาริตา  คำอาจ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  พุกยงค์
5. เด็กชายสรวิศ   ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายสหรัฐ  ศิลปพงษ์
7. เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีศรี
8. เด็กชายเจษฎา  สมสาร์
9. เด็กชายเอกรัตน์  มาลาล้ำ
10. เด็กหญิงไอลดา  อินทนู
 
1. นางสาวจิตติมา  นิ่มพิบูลย์
2. นางสาวภัทราภรณ์  คำขวา
3. นางสาวพัชรี  ร่วมชาติ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายธนทัต  ชื่อสิน
2. เด็กหญิงธนันญดา  สำลีอ่อน
3. เด็กชายธีรยุทธ  กรณ์สิงห์
4. เด็กชายนวพล  ประจำเมือง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  พูนสุข
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรกุล
7. เด็กหญิงมนัสดา  โม่มาลา
8. เด็กชายวัฒนา  ทองดี
9. เด็กหญิงวิธิดา  สาลีคงชัย
10. เด็กหญิงศรัญญา  สุกใส
 
1. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายชนาธิป  บุญยอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดปลั่ง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิไลประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตนากร  สุกใส
4. เด็กหญิงวริศรา  ศิริมงคล
5. เด็กหญิงวิภาวี  รักษี
6. เด็กหญิงโสพิศตา  ญาติวงค์
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นางสุทราทิณีย์   มิตรดี
3. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงดวงพร  สระทองอยู่
2. เด็กหญิงนิตยา  ฉิมพงษ์
3. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  บูชา
4. เด็กหญิงพัชราภา  จรูญศรี
5. เด็กหญิงภคพร  ทัศน์เอี่ยม
6. เด็กหญิงสุคณธา  พรหมทัศน์
 
1. นางสาวสายนำ้ผึ้ง  สอาดเอี่ยม
2. นางพรรณษา  รักษ์ผล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงปรั่ง
3. เด็กหญิงกัลยกร  คิ้วแดง
4. เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมโลกา
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทียนบุญมี
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  ขวัญงาม
7. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  มั่นคงดี
8. เด็กหญิงสุรภา  ชูศรีจันทร์
9. เด็กหญิงเกวลิน  มากระจันทร์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สระหงษ์ทอง
11. เด็กหญิงไม้  
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
3. นางสาวสุภาวดี  สายเพิ่ม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกันติยา  ขำดวง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ขำวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกกะถิน
4. เด็กชายชินวัตร  วรสูตร
5. เด็กหญิงณัฐฐิรา  พวงนิล
6. เด็กหญิงดารารัตน์  มะลิลา
7. เด็กหญิงทิวาพร  วรรธนาศรี
8. เด็กหญิงนุสรา  บุญปัญญา
9. เด็กหญิงวรรณา  อัมภัยบูรณ์
10. เด็กหญิงวริสสรา  เทพสาร
11. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์ศรี
12. เด็กหญิงสุนันท์  ทองสัมฤทธิ์
13. เด็กหญิงอนัญญา  เขียวหวาน
14. เด็กหญิงอรทัย  คงอยู่
15. เด็กหญิงอริสา  ผิวพิมพ์ดี
16. เด็กชายอาทิตย์  ปั้นงาม
 
1. นางลำยอง  จันทร์สุข
2. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
3. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
4. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
5. นายกรวัฒน์  ภูฆัง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติภณ  กลมกล่อม
2. เด็กชายทินภัทร  รอดอ่วม
3. เด็กชายปราโมทย์  ศรีดีเอี่ยม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  เหล็กพลับ
5. เด็กชายเสกข์  กุลธรรม
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมศร
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงัณัฐธิดา  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  นกแก้ว
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จำปานิล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ไชยถัง
3. เด็กหญิงปิยมน  เรือนแก้ว
4. เด็กหญิงรินรดา  รัตนพงษ์
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สิมณี
6. เด็กชายเฉลิมขวัญ  โตแก้ว
 
1. นางอำคา  ดวงจันทร์
2. นางสาวนภา  พุ่มพันธ์วงศ์
3. นางละม่อม  แจ้งโพธิ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ลิขิตบัณฑูร
2. เด็กชายธนภัทร  ปุยสมุทร
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเหรา
4. เด็กชายสหัสชัย  ใจบุญ
5. เด็กชายสิริศักดิ์  เกษรสุคนธ์
6. เด็กชายไตรภพ  ตันชนะ
 
1. นายธวัชชัย  อ่ำสกุล
2. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
3. นายวีระวุฒิ  ศรีนิล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกฤษดา  ชาวโพธิ์สระ
2. เด็กชายชยุติพงศ์  นิลโสภา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นมณฑา
4. เด็กชายธนนชัย  พลายมี
5. เด็กชายพัฒนพงศ์  จูฉิม
6. เด็กชายสุดเขตต์  บุญเสริม
7. เด็กชายเจษฎา  แดงระหงษ์
8. เด็กชายไพโรจน์  แสนอุ่น
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
3. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  มาช่วย
2. เด็กชายชนสร  กันทสัง
3. เด็กหญิงประไพพิศ  แซ่ล้อ
4. เด็กชายสมบูรณ์  เกรียงไกรวารี
5. เด็กชายอติวิชญ์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางตรีมาลา  เรือนทอง
2. นางสาวอภิญญา  สิงหา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สามสาย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โดยคำดี
3. เด็กหญิงนัทวรรณ  ศูนย์สิทย์
 
1. นางสาววรรยุภา  ระดาดาษ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีสุพรรณ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุดดาหลู่
3. เด็กหญิงสุรินทิพย์  ประกอบธรรม
 
1. นางสาวจุฑาพร  ทัศนา
2. นางสาวชุติมา  ภาชีรัตน์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  หารดี
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยศรี
3. เด็กหญิงเบ็ญจรรณ์  รัตนาวิโรจน์
 
1. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ขวัญเล็ก
2. เด็กชายณัฐพล  บูญตา
3. เด็กชายภูนิพัฒน์  ใจซื่อตรง
 
1. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สมใจเดช
2. เด็กหญิงสุชาวดี  โสชาลี
 
1. นางสาวภัทรญา    อธิภัทรวาทิน
2. นายเสนาะ  เทพเทียน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  อินทรกุล
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายสมพร  เจริญกุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ประทุมทิพย์
2. เด็กหญิงนันทวัน  รักษี
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายกิตติกรณ์  อุณหกานต์
2. เด็กชายพงศกร  บุญพรม
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายสุรเชษฐ์  เหลืองสุดใจชื้น
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายสุวพัชร  มาลา
2. เด็กชายเดชณรงค์  เหมือนปอง
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวกันยากร  นิลกิจ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกิ่งคุณากร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงลลิตา  โสมภีร์
 
1. นางสาวภัทรญา   อธิภัทรวาทิน
2. นางพจนา  ช่วงชู
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภูเบศ  จงโกเย็น
2. เด็กชายศราวุธ  ผิวหอม
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางศุภานัน  จงโกเย็น
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภัทรพล  เห็นประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวณัฐกฤตา  คชกฤษ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายธนพล  ตันซึ่งคุณธรรม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขียวอร่าม
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคขำ
2. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์สีจันทร์
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชนะชัย  มีสมบัติ
2. เด็กชายภูมินทร์  สายสล่าง
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายอดิศร  คชายุทธ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ลิ้ม
2. นายทวีศักดิ์  ตั้งจิตศิริสุข
3. นายภัทรพงษ์  เปรมบำรุง
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  แสนคำ
2. เด็กชายอนัญลักษณ์  กุดตุ่ย
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธีรพล  อุ่นทะวงษ์
2. เด็กชายสุรบดินทร์  ชูศรีจันทร์
3. เด็กชายเอกภพ  สมควร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุรวก 1. เด็กชายธันวา  จันทศิลป์
2. เด็กชายนภดล  แอนเพชร
3. เด็กหญิงสรัลพร  ดอนผาค้ำ
 
1. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
2. นางสาวขวัญดาว  มาลัย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐชัย  หิรัญอ่อน
2. เด็กชายธนากร  ศรีระ
3. เด็กชายอำนวยพร  อ่ำแก้ว
 
1. นายกรวัฒน์  ภูฆัง
2. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายทศพล  ขุนพรหม
2. เด็กชายนวัช  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายบรรลือ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสัญญา  ชูศรีจันทร์
2. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กรส่งแก้ว
2. เด็กชายธีรเทพ  เหมาเพชร
3. เด็กหญิงสุวันดี  สะพุ่ม
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว
2. เด็กชายพินิตย์  อิ่มวงษ์
3. เด็กชายศุภกร  ธวัธวงศ์
 
1. นางณัฐชา  จันทมัด
2. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายจิตรเทพ  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงชนากานต์  พุ่มพฤกษา
4. เด็กหญิงพิชญสินี  บุญชู
5. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  แซ่เฮง
6. เด็กชายอนุพนธ์  เพชรสว่าง
 
1. นางสิริพร  วิเชียรโชติ
2. นางอัมพร  เอ็นดูรัศมี
3. นางวิจิตรา  ภควิกรัย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุวรรณฉิม
3. เด็กหญิงดวงกมล  โชคประกอบบุญ
4. เด็กหญิงดีสว่าง  -
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  ตรีสุคนธ์
6. เด็กหญิงสบายจิต  -
 
1. นางสุดาพร  ชูชื่น
2. นางธนัชพร  แก้วพระ
3. นางธิดารัตน์  มุ่งงาม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปลี่ยนสุวรรณ
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  สืบดา
3. เด็กหญิงพัชราภา  นาจันทร์
 
1. นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงธนิดา  ทวีศรี
2. เด็กหญิงพนิดา  แดงเพ็ชร
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  โพธิ์พิจิตร
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์    อ้นทา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ศรไพโรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงปรียา  ปั้นงาม
2. เด็กชายภาคภูมิ  บุญเกิด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวอุทัย
 
1. นายอนุวัฒน์  ศิษย์อนันต์
2. นายสุริยา  สำราญจิตต์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงนิฤมล  ป้องกัน
2. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์สกุลดี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กาละภักดี
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. นางประภาพร  ฟักเงิน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาติโย
3. เด็กหญิงสาธิตา  เครือเช้า
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปาะทองคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระสุข
3. เด็กหญิงรุจิรดา  เที่ยงแท้
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงศศิภา  สำลีอ่อน
2. เด็กหญิงอภิชญา  พุกใหญ่
3. เด็กหญิงเชษฐธิดา  พันธุ์แตง
 
1. นายชนาธิป  บุญยอง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงทัสสนี  เหมือนวุ่น
2. เด็กหญิงพรนัชชา  นาเวช
3. เด็กหญิงพัทศิญา  สุทธิรัตน์
 
1. นางอัญชลี  ปลาบู่ทอง
2. นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. นางสาววิภาดา  แซ่โง้ว
2. นางสาวอัจฉริยา  เหลืองสดใส
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบุญตา
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสุดาพร  ชูชื่น
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนกานต์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายนวพล  โพธิ์พรหม
3. เด็กหญิงพรนภัส  วิทยายนต์
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นางสาวสุวนิดา  คชกฤษ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงญาดา  ปานโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองแท้
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นางสาวสุวนิดา  คชกฤษ
 
164 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกัณภัทร  ทรงกลด
2. เด็กชายศิราพัชร  สามสุวรรณ์
3. เด็กชายสมศักดิ์  ทิมหลำ
 
1. นางสาวปราณี  สามสุวรรณ์
2. นางสาวนันท์ณิชา  อัฐคุณานันท์
 
165 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงช่อผกา  สู้ศึก
2. เด็กหญิงปิยภาณี  ทับทิม
3. เด็กหญิงพิชชาอร  พุกเศรษฐี
 
1. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
2. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวีรภัทร  จรเข้
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สิริเศรษฐานนท์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงทองดี
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายฐนรัชต์  บุญเติม
 
1. นางเกศนี  ช้อยเชื้อดี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายพีรภัทร  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายชุติพงษ์  จรรยา
2. เด็กชายภาสกร  -
3. เด็กชายอภินัทธ์  กล้วยตาณีธ์
 
1. นางลัดดา  สมบูรณ์
2. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ  คล้ายลักษ์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายณัชพล  เต้จั้น
2. เด็กหญิงธัญพิมล  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. เด็กชายอนุวัต  กอระพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาพร  ทัศนา
2. นางสาวชุติมา  ภาชีรัตน์
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งพูลเดช
 
1. นายสมบัติ  รามณี
2. นางสาวปัทมา   สายสอาด
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กหญิงเจตสุภา  สีอ่อน
 
1. นางสาวปนัดดา  อินสว่าง
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงสวรส  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางนันท์หทัย  แก้วปานกัน
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายอนนต์  วงษ์มีอินทร์
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุริวงษ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายวทัญญู  เหมือนคล้ำ
 
1. นางนวลลออ  ศิริปอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วงษะพงศ์
 
1. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ไหล
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ขำนอง
3. เด็กหญิงนัชชา  แซ่คู
4. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อินทรีย์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นางบรรจง  เพ็งวัน
3. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รู้ระวัง
2. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงปณิตา   ทวีศรี
 
1. นางอัญชลี  ปลาบู่ทอง
2. นางสาวนุชจลี  สุขแจ่ม
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายนพดล  แสนสุข
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ดอกชะเอม
3. เด็กชายศุภมิตร  เขียวลี
 
1. นางสาวณัฐธิชา  แต้เจริญทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  พรามมณี
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายศศิกรณ์  รู้ระวัง
2. เด็กชายอลงกรณ์  ชุ่มวะมล
3. เด็กชายอุรุพงษ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายประกิต  โชวงษ์
2. นางรำพรรณ  กุลขลา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปิ่นวิเศษ
2. เด็กชายพีรพล  ผิวแดง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวลัดดา  ใจเก่งดี
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  มาสอาด
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวอมรา  นกแก้ว
2. นางสาวเสาวนิตย์  สอนใจ
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกิตติธัช  หนูทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชอบสะอาด
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปฐมพร  บึงแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  แม้นจิตร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พันเดช
2. นางสาวเกวลี  บัวหลวง
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายณัฐพงค์  เมืองมาน้อย
2. เด็กหญิงศิรดา  ทองจุล
3. เด็กชายเอกภพ  บัวใหญ่
 
1. นางสาววาสนา  มุขอ่อน
2. นายธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายปภัส  สุขใจ
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยกุล
3. เด็กชายอนุวัฒน์  หวลคิด
 
1. นางสาวอังคณา  อร่ามศรี
2. นางสาวปัทมา   สายสอาด
 
189 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 1. เด็กหญิงกชกร  อุปแก้ว
2. เด็กชายกฤษณะ  สว่างดาว
3. เด็กชายกิตติทัศน์   ช่างเรือนกุล
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  พันธุ์แตง
5. เด็กชายจิรวัฒน์   กันยน
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ทรัพย์อินทร์
7. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้ววิชิต
8. เด็กชายณัฐพงค์   วินยาคูณ
9. เด็กชายดนุนัย   หงเวียงจันทร์
10. เด็กชายธีรเดช   พันธุ์แตง
11. เด็กชายนันทกร  พงพันนา
12. เด็กหญิงนุจรี  ผิวละออง
13. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แกรวงษ์
14. เด็กชายภัทรภูมิ  เหมฤดี
15. เด็กหญิงวรัญธญา  ใจชื้น
16. เด็กชายวีรพงษ์  ชิณคำ
17. เด็กชายวีรวัฒน์  สืบพลาย
18. เด็กชายศุภกฤต  ไชยคำมิ่ง
19. เด็กหญิงสสิพร  ภูฆัง
20. เด็กชายสิรภัทร   แผนสมบูรณ์
21. เด็กหญิงสุดาพร  เหมฤดี
22. เด็กหญิงสุวภัทร   อุปแก้ว
23. เด็กหญิงอภิรดี  ปิ่นกุมภีร์
24. เด็กชายอัครพนธ์   ชมชื่น
25. เด็กชายอเนชา  บุญแย้ม
26. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สงวนทรัพย์
27. เด็กหญิงไอรรินทร์   ช้างเขียว
 
1. นางสาวเมธิณี  เพ็ญสว่าง
2. นายวิทยา   จันทรโคตร
3. นายนนท์  ทองสวัสดิ์
4. นางอำภา   ชูสกุล
5. นางสาวขจีนุช  โสมภีร์
6. นางสาวโชษิตา  บุญริทธิ์
7. นายสายัณห์  โชระเวก
 
190 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบแย้ม
2. เด็กหญิงจีจี้  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งชัยภูมิ
4. เด็กชายณัฐพนธ์  สระเจา
5. เด็กชายทัตดนัย  ศรีขาวผ่อง
6. เด็กชายธนพัฒน์  มาตมนโท
7. เด็กชายธีรพงษ์  ฉลองคุณ
8. เด็กชายนนทกร  อินสงรัมย์
9. เด็กหญิงนันทนา  โพธิ์พิกุลทอง
10. เด็กหญิงนันทัชพร  คำอินทร์
11. เด็กหญิงบุญฑริก  แก้วเวียง
12. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ผิวเผือด
13. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองถมยา
14. เด็กชายยุทธนา  ยังเจริญ
15. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  อาจคงหาญ
16. เด็กชายลดาวัลย์  ชื่นชูกลิ่น
17. เด็กชายศิรสิทธิ์  คชวิน
18. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  คุ้มพงษ์
19. เด็กหญิงสันต์หทัย  คุ้มพงษ์
20. เด็กชายสุรพัศ  มั่นคงดี
21. เด็กชายอนันต์ยศ  ต่ายครุฑ
22. เด็กชายอนุวรรต  ชูศรีจันทร์
23. เด็กชายอวิรุทธิ์  แผนสมบูรณ์
24. เด็กชายเจษฎา  พรหมศิริ
25. เด็กชายเดชา  กลิ่่นพุฒซ้อน
26. เด็กชายเดชาวัตน์  พันธุ์แตง
27. เด็กชายโภคิน  บริสุทธิ์
 
1. นายพิชา  ปอยดินแดง
2. นางสาวพรทิพย์  สายยืนยง
3. นางสาวโควิน  บุตรดาวงศ์
4. นางสาววันเพ็ญ  คำศรี
5. นางสุรีรัตน์   ศรีระวัตร