สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 44 4 1 0 49
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 34 5 2 1 41
3 อนุบาลหนองปรือ 27 5 5 2 37
4 ราษฎร์บํารุงธรรม 27 4 2 2 33
5 อนุบาลบ่อพลอย 22 7 0 0 29
6 บ้านหนองรี 21 6 3 1 30
7 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 21 4 1 0 26
8 บ้านตรอกสะเดา 20 5 0 0 25
9 บ้านหนองเตียน 20 2 3 0 25
10 บ้านลําอีซู 20 2 2 2 24
11 บ้านหนองปลิง 20 2 2 1 24
12 บ้านตลุงเหนือ 19 6 1 1 26
13 บ้านหลังเขา 19 5 1 0 25
14 บ้านหนองเค็ด 19 4 1 2 24
15 วัดใหม่ภูมิเจริญ 17 8 0 0 25
16 อนุบาลวัดเลาขวัญ 17 4 1 0 22
17 บ้านหนองอำเภอจีน 14 4 1 0 19
18 บ้านหนองแสลบ 13 3 1 0 17
19 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 13 0 4 0 17
20 บ้านหนองขอน 12 12 0 0 24
21 บ้านเขาแหลม 12 7 2 0 21
22 เขาวงพระจันทร์ 12 5 2 0 19
23 บ้านวังด้ง 12 4 1 1 17
24 บ้านเสาหงส์ 12 4 0 0 16
25 บ้านสามยอด 12 2 3 1 17
26 บ้านหนองมะสัง 9 5 2 0 16
27 บ้านยางสูง 9 2 1 1 12
28 บ้านหนองประดู่ 9 0 0 0 9
29 บ้านพุพรหม 8 0 0 0 8
30 บ้านหนองปลาไหล 7 6 2 0 15
31 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 7 4 0 0 11
32 บ้านหนองนกแก้ว 7 2 1 0 10
33 บ้านหนองโสน 7 1 0 0 8
34 บ้านกรับใหญ่ 7 0 2 1 9
35 บ้านสระเตยพัฒนา 7 0 1 0 8
36 บ้านน้ำคลุ้ง 7 0 0 0 7
37 บ้านเขาหินตั้ง 7 0 0 0 7
38 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 6 3 1 0 10
39 หมู่บ้านป่าไม้ 6 2 0 0 8
40 ประชาพัฒนา 6 1 0 0 7
41 บ้านหนองโพธิ์ 6 1 0 0 7
42 บ้านน้ำลาด 6 0 0 0 6
43 บ้านหนองปรือ 5 4 3 0 12
44 บ้านหนองกร่าง 5 2 0 0 7
45 บ้านน้ำโจน 5 0 0 0 5
46 บ้านชุมนุมพระ 4 3 1 0 8
47 บ้านหนองตาเดช 4 3 1 0 8
48 บ้านไร่เจริญ 4 3 0 0 7
49 บ้านหนองขอนเทพพนม 4 3 0 0 7
50 บ้านหนองใหญ่ 4 1 1 0 6
51 บ้านหนองตาก้าย 4 1 0 0 5
52 บ้านหนองกุ่ม 4 0 1 0 5
53 บ้านหนองไผ่ล้อม 4 0 1 0 5
54 บ้านหนองจั่น 4 0 1 0 5
55 บ้านโป่งไหม 3 3 0 0 6
56 บ้านหนองสําโรง 3 2 2 0 7
57 บ้านช่องด่าน 3 1 0 0 4
58 บ้านพุบอน 3 0 0 0 3
59 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
60 บ้านหนองไก่ต่อ 3 0 0 0 3
61 บ้านพรหมณี 3 0 0 0 3
62 บ้านรางขาม 2 3 0 0 5
63 บ้านวังใหญ่ 2 2 0 0 4
64 บ้านหนองหวาย 2 2 0 0 4
65 บ้านเขาแดง 2 1 0 0 3
66 บ้านห้วยหวาย 2 1 0 0 3
67 บ้านหนองใหญ่. 2 0 1 0 3
68 บ้านหนองย่างช้าง 2 0 1 0 3
69 บ้านหนองงูเห่า 2 0 0 0 2
70 บ้านบะลังกา 2 0 0 0 2
71 บ้านเขานางสางหัว 2 0 0 0 2
72 บ้านหนองสาหร่าย 2 0 0 0 2
73 บ้านช่องกล้งช่องกรด 1 3 1 0 5
74 บ้านหนองหว้า 1 2 0 1 3
75 บ้านบึงหัวแหวน 1 1 0 0 2
76 บ้านพยอมงาม 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองแกใน 1 1 0 0 2
78 วัดหนองไม้เอื้อย 1 1 0 0 2
79 บ้านท่าว้า 1 1 0 0 2
80 บ้านเขามุสิ 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองผักแว่น 1 0 2 1 3
82 บ้านพุรวก 1 0 0 0 1
83 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 0 0 2
85 เสรี-สมใจ 0 1 1 0 2
86 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0
รวม 705 190 66 18 961