สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 16 11 8 35 44 4 1 0 49
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 12 11 5 28 34 5 2 1 41
3 อนุบาลหนองปรือ 10 7 3 20 26 5 5 2 36
4 บ้านหลังเขา 8 3 4 15 17 5 1 0 23
5 อนุบาลบ่อพลอย 7 5 1 13 20 7 0 0 27
6 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 7 4 5 16 19 4 1 0 24
7 บ้านหนองเค็ด 7 3 3 13 18 4 1 2 23
8 บ้านตลุงเหนือ 6 6 4 16 19 6 1 1 26
9 บ้านหนองอำเภอจีน 6 4 1 11 14 4 1 0 19
10 บ้านลําอีซู 6 2 5 13 18 2 2 2 22
11 บ้านหนองปลิง 5 6 3 14 20 2 2 1 24
12 ราษฎร์บํารุงธรรม 5 4 5 14 27 4 2 2 33
13 บ้านวังด้ง 5 3 2 10 12 4 1 1 17
14 บ้านหนองมะสัง 4 4 1 9 9 5 2 0 16
15 บ้านตรอกสะเดา 4 3 4 11 20 4 0 0 24
16 บ้านหนองเตียน 3 6 5 14 20 2 3 0 25
17 วัดใหม่ภูมิเจริญ 3 4 2 9 17 8 0 0 25
18 บ้านหนองขอน 3 3 2 8 12 12 0 0 24
19 บ้านหนองรี 3 2 6 11 18 5 3 1 26
20 บ้านหนองปรือ 3 2 2 7 5 4 3 0 12
21 บ้านพุพรหม 3 1 2 6 8 0 0 0 8
22 บ้านน้ำคลุ้ง 3 1 1 5 7 0 0 0 7
23 อนุบาลวัดเลาขวัญ 2 3 2 7 13 3 1 0 17
24 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 2 3 1 6 13 0 4 0 17
25 บ้านเสาหงส์ 2 3 1 6 8 4 0 0 12
26 บ้านสามยอด 2 2 2 6 10 2 3 1 15
27 บ้านหนองปลาไหล 2 1 3 6 6 6 2 0 14
28 บ้านหนองโสน 2 1 2 5 5 1 0 0 6
29 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 2 1 1 4 7 4 0 0 11
30 บ้านน้ำโจน 2 1 0 3 5 0 0 0 5
31 บ้านหนองแสลบ 1 4 4 9 10 3 1 0 14
32 บ้านหนองนกแก้ว 1 3 2 6 7 2 1 0 10
33 บ้านเขาหินตั้ง 1 3 1 5 7 0 0 0 7
34 บ้านน้ำลาด 1 3 1 5 6 0 0 0 6
35 บ้านเขาแหลม 1 2 3 6 9 6 2 0 17
36 บ้านโป่งไหม 1 2 0 3 3 3 0 0 6
37 บ้านพุบอน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
38 หมู่บ้านป่าไม้ 1 1 2 4 6 2 0 0 8
39 เขาวงพระจันทร์ 1 1 1 3 12 5 2 0 19
40 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 1 1 1 3 6 3 1 0 10
41 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 1 3 4 0 1 0 5
42 บ้านหนองใหญ่. 1 1 0 2 2 0 1 0 3
43 บ้านยางสูง 1 0 1 2 9 2 1 1 12
44 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 1 2 6 1 0 0 7
45 บ้านหนองไก่ต่อ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 บ้านหนองงูเห่า 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
48 บ้านบะลังกา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านพุรวก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านชุมนุมพระ 0 4 0 4 3 3 1 0 7
52 บ้านหนองกร่าง 0 2 2 4 4 2 0 0 6
53 บ้านสระเตยพัฒนา 0 2 1 3 7 0 1 0 8
54 บ้านกรับใหญ่ 0 2 0 2 7 0 2 1 9
55 บ้านไร่เจริญ 0 2 0 2 4 3 0 0 7
56 บ้านหนองสําโรง 0 2 0 2 2 2 2 0 6
57 บ้านหนองประดู่ 0 1 2 3 8 0 0 0 8
58 บ้านหนองขอนเทพพนม 0 1 0 1 4 3 0 0 7
59 บ้านหนองจั่น 0 1 0 1 4 0 1 0 5
60 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านบึงหัวแหวน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดหนองไม้เอื้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านหนองแกใน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 ประชาพัฒนา 0 0 2 2 5 1 0 0 6
66 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 2 4 1 1 0 6
67 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
68 บ้านหนองตาก้าย 0 0 1 1 4 1 0 0 5
69 บ้านหนองตาเดช 0 0 1 1 3 3 1 0 7
70 บ้านช่องด่าน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
71 บ้านหนองกุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านพรหมณี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
73 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
74 บ้านห้วยหวาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
75 บ้านช่องกล้งช่องกรด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
76 บ้านรางขาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
77 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 2 0 1 3
78 บ้านท่าว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 บ้านเขามุสิ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 บ้านเขาแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 1 0 2 1 3
82 บ้านพยอมงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านเขานางสางหัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
85 เสรี-สมใจ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
86 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 165 156 121 442 659 184 65 18 908