สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 44 4 1 0 49
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 34 5 2 1 41
3 ราษฎร์บํารุงธรรม 27 4 2 2 33
4 อนุบาลหนองปรือ 26 5 5 2 36
5 อนุบาลบ่อพลอย 20 7 0 0 27
6 บ้านตรอกสะเดา 20 4 0 0 24
7 บ้านหนองเตียน 20 2 3 0 25
8 บ้านหนองปลิง 20 2 2 1 24
9 บ้านตลุงเหนือ 19 6 1 1 26
10 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 19 4 1 0 24
11 บ้านหนองรี 18 5 3 1 26
12 บ้านหนองเค็ด 18 4 1 2 23
13 บ้านลําอีซู 18 2 2 2 22
14 วัดใหม่ภูมิเจริญ 17 8 0 0 25
15 บ้านหลังเขา 17 5 1 0 23
16 บ้านหนองอำเภอจีน 14 4 1 0 19
17 อนุบาลวัดเลาขวัญ 13 3 1 0 17
18 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 13 0 4 0 17
19 บ้านหนองขอน 12 12 0 0 24
20 เขาวงพระจันทร์ 12 5 2 0 19
21 บ้านวังด้ง 12 4 1 1 17
22 บ้านหนองแสลบ 10 3 1 0 14
23 บ้านสามยอด 10 2 3 1 15
24 บ้านเขาแหลม 9 6 2 0 17
25 บ้านหนองมะสัง 9 5 2 0 16
26 บ้านยางสูง 9 2 1 1 12
27 บ้านเสาหงส์ 8 4 0 0 12
28 บ้านพุพรหม 8 0 0 0 8
29 บ้านหนองประดู่ 8 0 0 0 8
30 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 7 4 0 0 11
31 บ้านหนองนกแก้ว 7 2 1 0 10
32 บ้านกรับใหญ่ 7 0 2 1 9
33 บ้านสระเตยพัฒนา 7 0 1 0 8
34 บ้านน้ำคลุ้ง 7 0 0 0 7
35 บ้านเขาหินตั้ง 7 0 0 0 7
36 บ้านหนองปลาไหล 6 6 2 0 14
37 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 6 3 1 0 10
38 หมู่บ้านป่าไม้ 6 2 0 0 8
39 บ้านหนองโพธิ์ 6 1 0 0 7
40 บ้านน้ำลาด 6 0 0 0 6
41 บ้านหนองปรือ 5 4 3 0 12
42 บ้านหนองโสน 5 1 0 0 6
43 ประชาพัฒนา 5 1 0 0 6
44 บ้านน้ำโจน 5 0 0 0 5
45 บ้านไร่เจริญ 4 3 0 0 7
46 บ้านหนองขอนเทพพนม 4 3 0 0 7
47 บ้านหนองกร่าง 4 2 0 0 6
48 บ้านหนองใหญ่ 4 1 1 0 6
49 บ้านหนองตาก้าย 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองไผ่ล้อม 4 0 1 0 5
51 บ้านหนองจั่น 4 0 1 0 5
52 บ้านชุมนุมพระ 3 3 1 0 7
53 บ้านหนองตาเดช 3 3 1 0 7
54 บ้านโป่งไหม 3 3 0 0 6
55 บ้านพุบอน 3 0 0 0 3
56 บ้านหนองไก่ต่อ 3 0 0 0 3
57 บ้านพรหมณี 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองสําโรง 2 2 2 0 6
59 บ้านวังใหญ่ 2 2 0 0 4
60 บ้านหนองหวาย 2 2 0 0 4
61 บ้านช่องด่าน 2 1 0 0 3
62 บ้านห้วยหวาย 2 1 0 0 3
63 บ้านหนองใหญ่. 2 0 1 0 3
64 บ้านหนองย่างช้าง 2 0 1 0 3
65 บ้านหนองงูเห่า 2 0 0 0 2
66 บ้านบะลังกา 2 0 0 0 2
67 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 0 2
68 บ้านหนองสาหร่าย 2 0 0 0 2
69 บ้านช่องกล้งช่องกรด 1 3 1 0 5
70 บ้านรางขาม 1 3 0 0 4
71 บ้านหนองหว้า 1 2 0 1 3
72 บ้านบึงหัวแหวน 1 1 0 0 2
73 วัดหนองไม้เอื้อย 1 1 0 0 2
74 บ้านท่าว้า 1 1 0 0 2
75 บ้านเขามุสิ 1 1 0 0 2
76 บ้านเขาแดง 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองผักแว่น 1 0 2 1 3
78 บ้านพุรวก 1 0 0 0 1
79 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองแกใน 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองกุ่ม 1 0 0 0 1
82 บ้านพยอมงาม 1 0 0 0 1
83 บ้านเขานางสางหัว 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 0 0 2
85 เสรี-สมใจ 0 1 1 0 2
86 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0
รวม 659 184 65 18 926