หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนุบรี เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21(บ้านลำเหย)
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
2 นายรัชวุฒิ วงษ์เสนา รอง.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
3 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
4 นายสมพร เจริญกุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
5 ว่าที่ พต.พงษ์เพชร ปรีดิวสุทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลาขวัญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
6 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
7 นายสุเมธ นิยมธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
8 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
9 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
10 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
11 นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
12 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
13 นางแพรวพรรณ มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
14 นายชญภพ สุวภัทรชนน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
15 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
16 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
17 นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
18 นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
19 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
20 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
21 นายสุเมธ นิยมธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
22 นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้ำนหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
23 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
24 นางกนกวรรณ ปานธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
25 นางปราณี มงคลรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26 นางสุรินทร์ จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
27 นายอุดร ศรีสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
28 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
29 นายไกรสร จันทรศร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
30 นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
31 นายสมศักดิ์ เพลิงพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
32 นายชนะพงษ์ มีสาระ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
33 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
34 นางสาวปัทมา สายสอาด ผอ.โรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
35 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผอ.โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
36 นายนเรศ จงอารี ผอ. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
37 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
38 นายเรวัติ ปานธรรม ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
39 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
40 นายสมชาย คำเรียง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
41 นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหวาย(หนองปรือ) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
42 นางรุ่งนภา สุภาภา ผอ.โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
43 นางรุ่งนภา สุภาภา ผอ.โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นางชลลดา เทพเทียน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นายมนัส แก้วเรือง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นายประเสริฐ ใยเยื่อ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นางวรกานต์ อินทรโสภา ผอ.โรงเรียน.บ้านเขาแหลม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นายนิทัศน์ เชียงทอง ผอ.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕(บ้านม่วงเฒ่า) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นางสมคิด สุวรรณรัฐ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นางสาวมัชฌิมา สุวาส ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
53 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
54 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
55 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
56 นายไกรสร จันทรศร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
57 นางสาวสุชาวลี ประเสริฐลาภ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
58 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
59 นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
60 นายนเรศ จงอารี ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
61 นางศิริญญา เสายางสูง ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
62 นางพิมพ์ญดา ประโลมรัมย์ ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
63 นางสาววิลาวรรณ์ ศรีหาโคตร ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
64 นางสาวอารยา อาจจงรักษ์ ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
65 นางสาวธัญญา เพียสุระ ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
66 นางสาวนิสา แสงขำ ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
67 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กจ. ๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
68 นางเกยูร พฤฑฒิกุล ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
69 นางสาวสุธีรา จีรติวรา ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
70 นางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
71 นางสาวอังสิยา ช่างปรีชา ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
72 นางสาวพึงพิศ ศรีคำอ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
73 นางสาวช่อทิพย์ บุญไสว ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
74 นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
75 นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
76 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
77 นางสาวยุรี เตชะดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
78 นางสาวปานไพลิน สิงห์หนองโดน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
79 นางสาวศรัญญา ชูนาค เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
80 นางสาวนุชจลี สุขแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
81 นางลักษมี เสือวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
82 นายฐานิกร สำลีอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
83 นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลแก้ว เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
84 นางวราภรณ์ เชื้อพิมพ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
85 นางพรพิศ นงลักษณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
86 นางสาวสายน้ำผึ้ง สอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
87 นางวิไลวรรณ เสนนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
88 นางพวงพยอม คชายุทธ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
89 นางจงดี หิรัญเกิด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
90 นางสาวณัฐกฤตา คชกฤษ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
91 นางอรวรรณ เปียสวน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
92 นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
93 นางเกยูร พฤฑฒิกุล ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
94 นางสาวศรัญญา เอี่ยมใจดี ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
95 นางสาวพาขวัญ น้อยม่วง ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
96 นางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
97 นางสาวเนตรนภา เชี่ยวชาญชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
98 นางสาวไอยวริญท์ ตลอดไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
99 นางสาวสุพัตรา ม่วงแก้ว พนง.ราชการ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
100 นางสาวนิภาวรรณ ผิวทองงาม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
101 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
102 นางวนิดา ม่วงแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
103 นางวิภาวี สุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
104 นางพิมล เพลงปาน ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
105 นางสาวโสภิต สุกุลธนาศร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
106 นางสุปวีณ์ สีทองเพีย ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
107 นางสุภาภรณ์ คงเพชรศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
108 นางสาวราตรี เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
109 นางสาวกัญญามาศ สุคนธมณี ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
110 นางกรวิกา ทิพย์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
111 นางนันทิยา สนพราย ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
112 นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
113 นางสาวอนัญญา สังข์วรรณะ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
114 นางนันทิวา จงอารี ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
115 นายฐานิกร สำลีอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
116 นางสาวนุชจลี สุขแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
117 นางลักษมี เสือวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
118 นางสาวลักขณา โคบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
119 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
120 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
121 นายธนาพัทธ์ พรดี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
122 นายกิตติ บึงแก้ว ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
123 นายอุดร ศรีสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
124 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
125 นายไกรสร จันทรศร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
126 นายสมชาย พวงไทย นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
127 นายประทวน ผลดก ช่างไฟฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
128 นางศิริญญา เสาสูงยาง ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
129 นายสาววิลาวรรณ์ ศรีหาโคตร ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
130 นางสาวดวงใจ มะลินิล ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
131 นายวิทยา จันทร์โพธิ์งาม ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
132 นายปกรณ์เกียรติ สืบเรือง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
133 นายบุญชู ทองนุ่ม ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
134 นายเรวัติ ปานธรรม ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
135 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
136 นางสมคิด สุวรรณรัฐ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
137 นายวุฒินันท์ สุคนธมณี ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
138 นางพิสมัย สุคนธมณี ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
139 นางชวลี ตำนานจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
140 นางสาวณัฏธี อาชีวมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
141 นางภัณฑิลา ไม้หอม ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
142 นางสาวจินตนา วิเศษสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
143 นางสาวสุกัญญา ตันสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
144 นางสาวอารีญา ครึกเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
145 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
146 นายวีรพัฒน์ กัดสระ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
147 นายนพดล ขุนชำนาญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
148 นายชาญชัย การุณ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
149 นายอัศวิน จันทร์สวาท ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
150 นางสาวมัชฌิมา สุวาส ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
151 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
152 นายเอกสิทธิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
153 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
154 นายปราศรัย พานแก้ว ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
155 นายวิทยา จรรยาวิจิตร์ ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
156 นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
157 นายสมภพ ทิพย์อุทัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
158 นายธนาพัทธ์ พรดี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
159 นายสมยศ พิกุลแก้ว พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
160 นายวิทยา จันทร์โพธิ์งาม ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
161 นายมานะชัย ต้นสุวรรณ ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
162 นายปกรณ์เกียรติ สืบเรือง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
163 นางพรทิพย์ ชมพูธวัช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
164 นางวาสิฐี ธนะสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
165 นางสาวกีรติ กรุตประพันธ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
166 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
167 นางกนกวรรณ ปานธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
168 นางปราณี มงคลรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
169 นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
170 นางศิริญญา เสายางสูง ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
171 นางสาวดวงใจ มะลินิล ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
172 นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
173 นางภคมน สะอาดดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
174 นางสุรีพร คงสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
175 นางสมบัติ สืบศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
176 นางสาวปุณฐิภา โชติปิติมน ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
177 นายนิรันด์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
178 นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
179 นางสาวนิรมล นุ่มเนี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
180 นางสาวปานไพลิน สิงห์หนองโดน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
181 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
182 นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
183 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
184 นางสาวศิริญญา เสายางสูง ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
185 นางเกยูร พฤฑฒิกุล ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
186 นางสาวนิภาวรรณ ผิวทองงาม ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
187 นางสาวสุธีรา จีรติวรา ครู โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
188 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
189 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
190 นางอรทัย เหมือนไข่ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
191 นางเพ็ญเดือน เหมือนเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
192 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
193 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
194 นายโกศล คล้ายมี ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
195 นายสมพร อัฒจักร ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
196 นายพัฒนา โชติกันตะ ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
197 นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์ ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
198 นายธนัชชา โพธิกุล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
199 นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทิน ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
200 นายนพรัตน์ พลเสน ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
201 นายสิทธิพงษ์ นิ่มนวล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
202 นายสุทธิพงษ์ นิ่มนวล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
203 นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
204 นางสาววรรณา พนาพิทักษ์กุล ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
205 นางสาวเพ็ญนภา พันเดช ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
206 นางสาวกุลรดา แก้วละม้าย ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
207 นางสาวรุ้งธิวา จันทร์ผ่อง ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
208 นายมานะชัย ตันสุวรรณ ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
209 นายประเสริฐ ใยเยื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
210 นายสุบรรหาร ช่างปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
211 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
212 นางเยาวภา จตุทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
213 นายประจวบ นพตลุง ครูโรงเรียนบ้านหนองสำโรง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
214 นางสิรภัทร์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215 นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
216 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาไหล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
217 นายวิชิต สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
218 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
219 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
220 นายประประวัติ มณีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
221 นายราเชนทร์ ขำสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
222 นายประเชิญ ศรีคูบัว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
223 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
224 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฎศิลป์
225 นายประประวัติ มณีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฎศิลป์
226 นายราเชนทร์ ขำสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฎศิลป์
227 นายประเชิญ ศรีคูบัว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฎศิลป์
228 นายสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฎศิลป์
229 นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม ภาษาไทย
230 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม ภาษาไทย
231 นางสาวจริญญา วัฒนธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม ภาษาไทย
232 นายสนิท กิ่งสามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
233 นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
234 นายไพรัช พวกยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไหม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
235 นายภัสภูมิ ยะปายต๋า ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรี-สมใจ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
236 นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
237 นางสาวอุทัย เพ็ญจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
238 นางปัญญา ยะสงคราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
239 นายสมยศ นาคพัฒน์ ผอ. โรงเรียนบ้านพุพรหม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
240 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
241 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
242 นางสมคิด สุวรรณรัฐ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
243 นางนวลลออ ศิริปอง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
244 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
245 นางพรชนก เตียวเจริญกิจ ผอ.โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
246 นางสาวสุนันทา พร้าวตะครุ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
247 นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
248 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผอ.โรงเรียนบ้านบะลังกา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
249 นางสาวเบญจพร เหรา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
250 นางสิรภัทร ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
251 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
252 นายชลอ ทองดีเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจั่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
253 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
254 นางสาวปัทมา สายสอาด ผอ.โรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
255 นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์ ผอ.โรงเรียนบ้านรางขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
256 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผอ.โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
257 นางสาวพิมภา ช้างน้ำ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเข้ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
258 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผอ.โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
259 นางวาสนา โพธิ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังด้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
260 นายสมศักดิ์ เพลิงพิษ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
261 นายสมรัก ใจตรง ผอ.โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
262 นายจำนงค์ ภักดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
263 นายกิตติศักดิ์ เกิดดี ผอ.โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
264 นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี รองผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
265 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
266 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผอ.โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
267 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ ผอ.โรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
268 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
269 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
270 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
271 นายประวัติ มณีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
272 นายราเชนทร์ ขำสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
273 นายประเชิญ ศรีคูบัว รก.ผอ. โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
274 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
275 นางวนิดา ม่วงแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
276 นางสาวโสภิต สกุลธนาศร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
277 นางสุปวีณ์ สีทองเพีย ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
278 นางสาวช่อทิพย์ บุญไสว ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
279 นางภัณฑิลา ไม้หอม ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
280 นายสมชาย คำเรียง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
281 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล ผอ.โรงเรียนบ้านยางสูง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
282 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
283 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
284 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
285 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
286 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนานการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
287 นางรุ่งนภา สุภาภา ผอ.โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
288 นางสาวมาลี เกิดผลหลาก ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
289 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูน ผอ.โรงเรียนบ้านเชานางสางหัว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
290 นายมนัส แก้วเรือง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
291 นายกิตติศักดิ์ เกิดดี ผอ.โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
292 นายเทียน สิลาจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
293 นายวิทยา สุทธิไส ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
294 นางชลลดา เทพเทียน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม ศิลปะ
295 นางบังอร เรือนรื่น ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเค็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม ศิลปะ
296 นางหทัยกาญจน์ ชงกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม ศิลปะ
297 นางสาวเสาวรัตน์ จันทร์ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนร่วม ศิลปะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี โทร.0863652097 ID Line : labcom
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]