รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงชบา  -
 
1. นางสาวศศิธร  จันทร์โสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงน้อย  -
 
1. นางสุจิตรา  มีราศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงสุพรัตน์  -
 
1. นางสาวสกายดาว  จงเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  บุญพันธ์
 
1. นางอรพา  คล้ายลอย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุองกะ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เกตุแดง
 
1. นางสาวชื่นจิตร  มิลนิกร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงค์ภาส
 
1. นางสาวศุภนิจ  ทรัพย์จรัสแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิปัญญา
 
1. นางสุภิตา  หงษ์โต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  -
 
1. นางสาวสกายดาว  จงเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงสร้อย  -
 
1. นางณัฐติกา  ขวกเขียว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สอนดี
 
1. นางรวีภัทร์  พิมพ์เลิศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางรวีภัทร์  พิมพ์เลิศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงธีริศรา  สวัสดิ์ธรรม
2. เด็กหญิงลักษมี  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  แสนหลวง
 
1. นางรุ่งฤดี  คำสาย
2. นางสาวนิลามัย  ภูพนาสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงกัลยกร  โกศลการกิจ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กัลยา
3. เด็กหญิงเกศรา  มงคลเลิศ
 
1. นางนฤมล  บุญพิมพ์
2. นางสุจิตรา  มีราศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกัญจน์ติมา  บุญพิทักษ์
2. เด็กหญิงนิรชา  -
3. เด็กหญิงอัญญิกา  ขันคำ
 
1. นางสาวสกายดาว  จงเจริญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กหญิงกรฎา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาสนา  ระวังงาน
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  คำไธสง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสิทธี  -
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จินต์กัญญา
 
1. นายสำราญชัย  กูฎโสม
2. นายสิปปนนท์  การะเกษ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงปิยนุช  ออกกิจวัตร
 
1. นางสาวสเมธัส  ศรีชื่นอารมย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1. เด็กชายภูมิภัทร  บุควัน
 
1. นายไพฑูรย์  เสมอตระกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงมินมิน  -
 
1. นางวันเพ็ญ  ธรรมประชา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงชูชูวิน  -
2. เด็กหญิงซานวิน  -
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ออมสิน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนตาผา
2. นางสาวนิตยา  นาสำแดง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงคติยา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงฐีติกมล  ขันทีท้าว
3. เด็กชายโหน่ง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวผุสดี   แสงหล่อ
2. นายสมพาน  ระวังรัมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายสมพงษ์  -
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศีลธรรม
3. เด็กหญิงอริสรา  ชัยบุตร
 
1. นางสาวศิรินธร  คงทรัพย์
2. นางวันเพ็ญ  ธรรมประชา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายขนะพงศ์  ภูมิอนุโพธ
2. เด็กชายอินทนนท์  ลำดวน
 
1. นายทรงวุฒิ  รอดภัย
2. นายอนันต์  สมมะณะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  -
2. เด็กหญิงสุภาพร  ใครหอม
 
1. นายก่อเกียรติ  วิเชียรบุตร
2. นางสาวอลิศรา  เทพกระโทก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายรวีโรจน์  สืบด้วง
 
1. นายรัฐสิทธิ์  เบ้าอาสา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สุดประเสริฐ
 
1. นายเกริกฤทธิ์  จันรุน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงชลละดา  ติจา
 
1. นางสาวสุรีย์วัลย์  ไวยิ่งยุทธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุวรรณคาม
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นาคโสภา
3. เด็กหญิงอัญชนา  มณีผัน
 
1. นางชไมพร  ทับทิมทอง
2. นางศศิวรรณ  คงใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อุ่มโอราญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อชิรญากรณ์
3. เด็กหญิงใหม่  สิทธิวรพงษ์
 
1. นางสาวรัชนี  กิจสอ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงลลิตา  ปิติพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  เจริญกวินกุล
3. เด็กหญิงสาวิณี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายฉัตรชัย   ศรีสุข
2. นางสาวกาญจนา  แดงนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงน้องส้ม  -
2. เด็กหญิงปณิดา  จันทร์สมุด
3. เด็กหญิงอัจจิมา  เสตะพันธ์
 
1. นางสาวไอศวรรค์  ป้องพา
2. นายเอกนรินทร์  ฉลาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงจันทิวาพร  อ่อนโส
2. เด็กหญิงวาสนา  แท่นกระโทก
3. เด็กหญิงแหง่  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สังควิสุทธิ์
2. นางสาวพัสชนันท์  กลิ่นหัวไผ่
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 1. เด็กชายณัฐวุธ  ลำใย
2. เด็กหญิงวาสนา  จิตรทวี
 
1. นางสุทธิดา  เจริญสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงทิพย์  -
2. เด็กหญิงอริสา  -
 
1. นายสามารถ  อ่วมมีเพียร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายชัยณรงค์  จั่นเพชร
2. เด็กชายโจเอ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอุบลวรณ  กามขุนทด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายวิทยา  อย่างคอย
2. เด็กชายสุเมธ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายนิรันดร์  แสงดา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายธเนศ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายปอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายนิรันดร์  แสงดา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายศรันย์  จำรัสบุญญาวัฒนา
2. เด็กชายอ่อง  -
 
1. นางสาวศุภิสราย์  มั่นคง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายเก่ง  -
2. เด็กชายแจ๊ส  -
 
1. นายบัญทูล  โชติพิเชฐ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงณิชกาญจน์  สังขคีรี
2. เด็กหญิงพรธิดา  อินตะเพียน
3. เด็กหญิงฟ้าประธารช์  ตระกูลเรืองรุ่ง
4. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงลลนา  นารี
 
1. นายนพดล  ห่างภัย
2. นางสาวสาวิตรี  ทรงฤทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงฐิตาพร   ศรีเต่า
3. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  มณีทอง
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  หอมลำดวน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  วังแก้ว
 
1. นายนพดล  ห่างภัย
2. นางสาวดารารัตน์   พรหมทัตย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาบทอง
2. เด็กหญิงนัฐฐา  ภูมิกีรินทร์
3. เด็กหญิงบัวไข่  -
4. เด็กหญิงอทัยทิพย์  ปรึกษา
5. เด็กหญิงอรุณี  -
 
1. นายพีรวัฒน์  ขัดฝั้น
2. นางสาวอรวรรณ  มาช่วย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายณัฐพร  เพชรมี
2. เด็กหญิงสมพร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงสุจิรา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  สาดี
5. เด็กชายเอา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสมปอง  จันทา
2. นางสาวนาตยา  วาปี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงจันทนา  เจริญศิริโสภิต
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  หงษ์ชวาไพร
3. เด็กหญิงชาน  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  สิงห์เสวก
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวอรอุมา  ตาพทิพย์
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงดวงพร  -
2. เด็กหญิงดาวทอง  -
3. เด็กหญิงนิพา  น้อยบรรจง
4. เด็กหญิงลีลา  -
5. เด็กหญิงสุทธิดา  -
 
1. นายพีรวัฒน์  ขัดฝั้น
2. นายปิยโชค  สลีอ่อน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปรึกษา
2. เด็กหญิงจันจิรา  เกษรบัวขาว
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาญยิ่ง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเปราะ
5. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  -
 
1. นายก่อเกียรติ  วิเชียรบุตร
2. นางสาวกุลธิดา  ล้ำเจริญทรัพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงกณิกา  สังข์เลิศ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สกุลธีระดิลก
3. นางสาวน้องทิพย์  กรธนสุขอรุณ
4. เด็กหญิงศิริพร  บุญมา
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  หงษ์สา
 
1. นางสาวกัลยา  เรืองวงษ์งาม
2. นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุสภา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงจิตรา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายชัยเชษฐ  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงซานดา  -
5. เด็กชายตั้ม  -
6. เด็กหญิงนิด  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงนุ้ย  -
8. เด็กหญิงฝ้าย  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กชายพิพัฒน์  คงมา
10. เด็กหญิงมณิการ์  เทพสวัสด์
11. เด็กชายวรวิทย์  ขวัญมงคลล้ำเลิศ
12. เด็กชายสมชัย  -
13. เด็กหญิงสะเดา  -
14. เด็กหญิงสุดา  นวลหงษ์
15. เด็กชายสุพจน์  ขุนสิงห์โต
16. เด็กหญิงสุภา  -
17. เด็กชายหอม  โชคจำรูญเลิศ
18. เด็กหญิงอุ๊  -
19. เด็กหญิงแพร  -
20. เด็กหญิงโมตาล  -
 
1. นางสาวพรพิไล  ชูใจ
2. นางสาวรัศมี  ธารเอี่ยม
3. นายพัฒนา  จันทร์โอ
4. นางสาวปรียาดา  ดวงมาลา
5. นายนฤชา  กลิ่นหอม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กหญิงจินตินี  ความสุขล้ำ
 
1. นางพัชราภรณ์  วงษ์พนิตกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ยาหยี
 
1. นางสาวดาวรัชดา  วงษ์เอก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายธงชัย  -
 
1. นายกอศิลป์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายมงคลชัย  เชื้อดี
2. เด็กหญิงสุรดา  -
 
1. นางสาวกุลธิดา  ล้ำเจริญทรัพย์
2. นางดวงใจ  จงเจริญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายกิตตินันท์  กัญญา
2. เด็กหญิงนิษา  ชื่นสุวรรณ
 
1. นางพเยาว์  จันทร์แจ้ง
2. นางทวารัตน์  สุริยา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายนพรัตน์  -
2. เด็กหญิงปุณณภา  พรหมชัยภูมิ
 
1. นางสาวนิตต์ชญาณ์  วสุเดชารัตน์
2. นางสาวดวงฤทัย  พุ่มทรัพย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กหญิงชนิดา  ผาภูมิสมบูรณ์
2. เด็กหญิงต้องตา  -
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำวัน
4. เด็กหญิงพจนีย์  สกุลณี
5. เด็กหญิงฟ้า  -
6. เด็กหญิงลัดดา  -
7. เด็กหญิงสีดา  -
8. เด็กหญิงสุนิษา  อ่อนตาผา
9. เด็กหญิงเอ ( อีสา)  -
10. เด็กหญิงเอโม  -
 
1. นางสาวศิริพร  ดอนม่วง
2. นางจริมจิต  อยู่เย็น
3. นางสาวฉันทนา  หาสนาม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายนพนัย  เพิ่มพูล
2. เด็กชายบอย  เรืองชัยเดช
3. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วประดิษฐ์
4. เด็กหญิงศรัณยา  รุ่งกระจ่าง
5. เด็กชายศุภกฤฒ  เจริญเกตุ
6. เด็กชายสกล  แจ่มน้อย
7. เด็กหญิงสันทนี  -
8. เด็กหญิงอัจฉรา  เพ็ญคุ่ย
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกิดนุ่ม
10. เด็กหญิงเอ๊ะ  -
 
1. นางพเยาว์  สุภาพิน
2. นางสาวอรจิฬา  พวงมะนาว
3. นายณรงค์ชัย  สง่าแสง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกุหลาบ  นทีธรรม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หงษ์เลิศวิริยะ
3. เด็กหญิงซอน  อรัญไพจิตร
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  หงษ์วรานนท์
5. นางสาวทัศนีย์  หล่อเหลี่ยม
6. เด็กหญิงน้องนิด  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงพัชรี  ไตรเมฆ
8. เด็กหญิงราตรี  หงษ์เที่ยงธรรม
9. เด็กหญิงวรรณดา  หงษ์กิตติพร
10. เด็กหญิงวันดี  สิทธิวงศ์ษา
11. เด็กหญิงวิไลมาศ  งามเลิศสว่างวงศ์
12. เด็กหญิงสายฝน  เจริญบุญฑริก
13. เด็กหญิงสุลี  อุดมไมตรี
14. เด็กหญิงอาว  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  ประเสริฐกุล
2. นางสุรัตน์  บัววัตนา
3. นางสาวจันทร์สุดา  ปุณณะการี
4. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงกณิกา  สุไชยแสง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตั้งสิทธิเสรีวงศ์
3. เด็กหญิงกิตติมา  ปังสี
4. เด็กหญิงจันทนิภา  แย้มยิ้ม
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำวรรณ
6. เด็กชายธนาวิวฒน์  รสจันทร์
7. เด็กหญิงปติมาภรณ์  กล้าใจ
8. เด็กหญิงปนัสยา  ทลาไธสง
9. เด็กหญิงผ่องรำไพ  ชูรัตน์
10. เด็กหญิงพรติกา  ทุมคำ
11. เด็กหญิงศศิธร  ทองบุตร
12. เด็กชายสมชาย  -
13. เด็กหญิงอรทัย  สิมสีมา
14. เด็กหญิงเพียงขวัญ  เจือจันทึก
15. เด็กหญิงแพรวพิไล  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายสิขรินทร์  เครือน้อย
2. นายธรรมนูญ  ช้างงา
3. นายปานเทพ  ปานเมือง
4. นายพยุงศักดิ์  มะเจียกจร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงวัชชิราพร  ลี้เจริญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยสีมา
2. นายบุญผ่อง  โพธิ์เงินงาม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. เด็กชายธนพัฒน์  วรจินทร์
2. เด็กหญิงวีนัส  ศรีสงสาร
 
1. นายวิชัย  นามมุงคุณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา   ส่งเสริม
 
1. นายกฤษณะ   ลิไทสง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงอลิษา  สกุลธีระดิลก
 
1. นายนันทพัทธ์  น้ำวุ้น
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายวทัญญู  ไทรสังขดำรงสิน
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กชายตาด้า  -
 
1. นางสาวกนก  บุญขำ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายมีทู  -
 
1. นายสมชาย  -
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายชาย  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายรังสรรค์  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงซันนี่  -
 
1. นายกฤตศิลป์  สังขนิธิ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงมอส  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  -
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวเทียมแข  อินต๊ะ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธิษณามดี  หมื่นสกดดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวอรพันธ์  ถิ่นธารใสเย็น
2. นางสาวเทียมแข  อินต๊ะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงคีมาอุ  -
2. เด็กหญิงสุนิษา  -
 
1. นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ลาสิงห์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงศศิธร  สังขนิธิ
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายบุญชาย  -
2. เด็กชายแง  -
3. เด็กชายโซ  -
 
1. นางวันดี  เรืองบุญ
2. นางธันยพร  สังขจันทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 1. เด็กชายทู  -
2. เด็กชายลัทธพล  วงศ์ทองคำ
3. เด็กชายสหรัฐ  -
 
1. นางสาวกษมา  แหนพันธุ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายกุหลาบ  -
2. เด็กชายเอ  -
3. เด็กหญิงแสงคำ  อาริยาสกุล
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นางสาวโศรยา  คำเขียว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายวัฒน์  เทพศิริ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทร์หอม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองผาโกมล
 
1. นายบุญชอบ  ยินยิ้ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายอะนาย  -
 
1. นางสาวรัจณา  เหมือนขวัญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายธีระ  ทองอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงพิมพิสาน  อุดมพร
 
1. นายวรกิตติ์  ลักษณุกิจ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงรมณี  ทองผาภูมิสุจริต
 
1. นายบุญชอบ  ยินยิ้ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายนรากร  กานนท์
 
1. นางสาวรัจณา  เหมือนขวัญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายวิรุฬท์  กำพร้า
 
1. นายเฉลิมยศ  เรืองวงษ์งาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายเอกพันธ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเฉลิมยศ  เรืองวงษ์งาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หงษ์ไชยพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายจันทิพย์   กันทรพิมาน
 
1. นางสาววันดี  เรืองวงษ์งาม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภัคตา  เนียมกุฎ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทร์หอม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงธนพร  ปลาทอง
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุติธนสกุล
 
1. นายวรกิตติ์  ลักษณุกิจ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริหงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วลีประเสริฐ
3. เด็กชายชนะชน  วัฒนาพร
4. เด็กชายชินกร  ปุณณะการี
5. เด็กชายณธวุธ  ปุณณะการี
6. เด็กหญิงบัวขาว  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงประภาศิริ  ชนะเลิศ
8. เด็กหญิงปลาริชาติ  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงปิยะรัตน์  หงษา
10. เด็กหญิงพันพัชสา  ไม่มีชื่อสกุล
11. นายพีรพัฒน์  สกุลวงศ์
12. เด็กหญิงมอ  ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายมานพ  เอ็นดู
14. เด็กหญิงวรรณลดา  มัญยะหงษ์
15. เด็กหญิงวรรณา  สุทธิวงศ์ษา
16. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรหมเมือง
17. เด็กหญิงศรีไพร  ไม่มีชื่อสกุล
18. เด็กหญิงสุระวิง  ไม่มีชื่อสกุล
19. เด็กหญิงสุราลัย  ไม่มีชื่อสกุล
20. เด็กหญิงสุวัน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
2. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
3. นางดาวเรือง  ฉิมทองดี
4. นายทวีชัย  สมบูรณ์
5. นายสันติภาพ  บัววัฒนา
6. นางสุรัตน์  บัววัฒนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกันยา  -
2. เด็กหญิงจันธิดา  ปิติพิมาน
3. นายชาย  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายปัญญากร  บัววัฒนา
5. นายวรายุทธ  ไทรสังขกุลพร
6. เด็กชายเอกราช  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล  เผือกอำไพ
2. นายสันติภาพ  บัววัฒนา
3. นางสุรัตน์  บัววัฒนา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายอนุชา  -
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายสุเทพ  -
 
1. นางสาวกฤษณา  แผนสมบูรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงป่าน  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีลำไพร  อ่อนมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ผาภูมิชโลทร
 
1. นายอิศรา  สุสดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายธวัชชัย  -
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายเฉลิม  -
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงแนน  -
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงนรินทร์  ภายศรี
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายศรัณพงษ์   ชัยสาร
 
1. นางสาวรัตติภรณ์  ศิลป์สรรวิทย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายจู่  -
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 1. เด็กหญิงพอลาวา  -
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัตตาตะพัง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  บัวบาน
 
1. นางสาวนิออน  ชัยวิชญ์มงคล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลุงกัง 1. เด็กชายกิตติ  แก้วมาก
 
1. นางนิจติยา  แสนดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กชายสิทธินันท์  ชื่นตา
 
1. นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 1. เด็กหญิงบงกช  เพิ่มพูน
 
1. นางกิ่งแก้ว  ประดับวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1. เด็กหญิงศรีจันทร์  จาทอง
 
1. นางสาวสิริณัฏฐ์  ประยูรสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายLay Khant   Min Shin
2. เด็กชายคีรเทพ  -
3. เด็กหญิงจรรยา  ธรรมอยู่
4. เด็กหญิงจีรณา  -
5. เด็กหญิงชนิดา  ผาภูมิเศวต
6. เด็กหญิงชมพู่  -
7. เด็กชายชัชพงศ์  รัตนนุภาพพจน์
8. เด็กชายฐิติพงษ์  ข่าต้น
9. เด็กหญิงดารุณี  -
10. เด็กชายดุษิต  -
11. เด็กชายตะวัน  -
12. เด็กชายทยากร  ดวงจันทร์
13. เด็กชายธนยุทธ   ไทรสังขสุขุม
14. เด็กชายธันวา  รัตนนุภาพพจน์
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมอยู่
16. เด็กหญิงนภาลัย  -
17. เด็กหญิงนาวรัตน์  -
18. เด็กหญิงนิลยา  นวลวงศ์
19. เด็กหญิงปลายฝน  เสดวงชัย
20. เด็กหญิงพรสวรรค์  -
21. เด็กชายพอพอ  -
22. เด็กหญิงพิชญาภา   โพธิ์เจี้ยม
23. เด็กหญิงพิณทิพย์  ทอไข่
24. เด็กชายวีรพล  กันติกาเรืองรุ่ง
25. เด็กหญิงศศิมา  -
26. เด็กหญิงศิริกุล  ศรีกนกสายชล
27. เด็กชายศิลา  -
28. เด็กชายสมพุฒ  -
29. เด็กหญิงสุภาภร  มีทา
30. เด็กหญิงอัลฟา  -
31. เด็กชายอาวุธ  -
32. เด็กชายเจษฎา  ปิงมูล
33. เด็กหญิงเบลว่า  -
34. เด็กชายเมธา  ปิงมูล
35. เด็กหญิงแต๊ด เมย์  มินชิน
36. เด็กหญิงแอน  -
37. เด็กชายโนอาห์  -
 
1. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
2. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
3. นางราตรี  ยอดอานนท์
4. นางสาวสุราลัย  มณีศิลาวงศ์
5. นางธัญญา  รัตนบรรพตศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สังขละเจริญ
2. เด็กหญิงคารใส  พลีเพื่อชาติ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาทอง
4. เด็กชายจิรภัทร์  ไทรสังขณรงค์
5. เด็กหญิงฉ่องคู  -
6. เด็กชายชนะ  -
7. เด็กหญิงชลิตดา  -
8. เด็กหญิงชอนีอี  -
9. เด็กชายณภัทร  -
10. เด็กชายธเนศ  ชูศรี
11. เด็กชายนิเวศ  การุญรัศมิพันธุ์
12. เด็กหญิงน้องหนู  -
13. เด็กหญิงบุญดี  -
14. เด็กหญิงปิยดา  -
15. เด็กหญิงพราหมณี  -
16. เด็กหญิงพอจอแตะ  -
17. เด็กชายภานุพงษ์  มยุรา
18. เด็กชายมงคลชัย  ศิลาทอง
19. เด็กหญิงมานี  มูลคชสาร
20. เด็กชายรักชาย  -
21. เด็กชายศิวการณ์  สังขภัสสร
22. เด็กหญิงสกุณา  -
23. เด็กหญิงสรินทร์ทรา  ไทรสังขเจติย
24. เด็กหญิงสุดใจ  -
25. เด็กชายอนุวัฒน์  กาญจนะ
26. เด็กหญิงอรยา  อันไฮ
27. เด็กชายอิมมานูเอล  -
28. เด็กหญิงอ้อม  -
29. เด็กชายเอกอาทิตย์  -
30. เด็กหญิงแพนเค้ก  -
 
1. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
2. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
3. ว่าที่ร้อยโทสัมพันธ์   พิทักษ์ภูผา
4. นางสาววราภรณ์  สอนมี
5. นางสาวสโชา  ดำรงพนาวัลย์
6. MissLindsey  Monroe
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงจิติญาดา  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายทอง  -
3. เด็กชายบาส  -
4. เด็กหญิงพัดชา  -
5. เด็กหญิงรัตนา  -
6. เด็กชายสมชาติ  -
7. เด็กชายสมชาย  -
8. เด็กชายส้มโอ  -
9. เด็กหญิงเก๋  ยงคุณาวลัย
10. เด็กหญิงเปิ้ล  -
 
1. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
2. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
3. นางมิ่งขวัญ  กัณหา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกชกร  สุวที
2. เด็กหญิงจ่อย  ผาภูมิ
3. เด็กชายชินมิษ  ชาตะพรหม
4. เด็กหญิงวันวิสา  วีระแก้ว
5. เด็กหญิงศรัญญา  เอแดง
6. เด็กหญิงสฏานันท์  ปาดอนไพร
7. เด็กชายหยาม  -
8. เด็กชายเดช  ผาภูมิ
9. เด็กชายแบน  -
10. เด็กชายโบโบ่  -
 
1. นายบุญช่วย  พันธุชาติ
2. นายดนุพล  ผาภูมิเศวต
3. นางสาวทัศนียา  เจนดง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กชายทาย  -
3. เด็กหญิงบัว  -
4. เด็กหญิงบุปผา  ทวีอานุภาพ
5. เด็กหญิงเบญญาพร  จักรพล
6. เด็กหญิงเว  -
 
1. นางวารุณี  พรมฝ้าย
2. นางสุจิตรา  มีราศรี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เชื้อสูงเนิน
2. เด็กหญิงนิรมล  บุญยกรศิริ
3. เด็กหญิงปวีณา  วันทา
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเรือน
5. เด็กหญิงมัทวัน  -
6. เด็กหญิงมินตรา  หอมกรุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ยี่รักษ์
2. นางวาสนา   ต้นสาลี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  -
2. เด็กหญิงดวงใจ  -
3. เด็กหญิงทัศนี  มั่นใจ
4. เด็กหญิงมานิตา  สุขแจ่ม
5. เด็กชายศุภพิชญ์  พุ่มนิล
6. เด็กหญิงเพชร  -
 
1. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
2. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
3. นางวันดี  เรืองบุญ
4. นายชำนาญ  เลิศวิชัย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สมจิต
2. เด็กหญิงบัว  -
3. เด็กหญิงวัชรมน  เมืองเกษม
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  เมืองเกษม
5. เด็กหญิงอภิญญา  มีหาริด
 
1. นางสาวภัททิรา  เงาะลำดวน
2. นายโกวิทย์  น้อยวิจิตร์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  บัวเนี่ยว
2. เด็กหญิงจารุมน  ไทยเฉลิมชาติ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขอุดมกอบกุล
4. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชรชนะ
5. เด็กหญิงดุจดาว  แซ่เตียว
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  ผิวภูเขียว
7. เด็กหญิงฝน  -
8. เด็กหญิงฟ้า  -
9. เด็กหญิงภัทรกรณ์  วิเศษสรรค์
10. เด็กหญิงรจนา  -
 
1. นางสมาพร  แก่นเชื้อชัย
2. นายบุญเกิด  ไชยน้อย
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กหญิงจารุณี  กิจติพงศ์ไพร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิ่นผาแดง
3. เด็กหญิงดาลิวัลย์  ไทรสังขกรธำรง
4. เด็กหญิงพรนภา  กาญจนชลาลัย
5. เด็กหญิงพฤกษา  เสตะพันธ์
6. เด็กหญิงพิมผกา  -
7. เด็กหญิงวัลยา  สังขวทัญญา
8. เด็กหญิงศิริพร  คงคาแก้วกล้า
9. เด็กหญิงสุริตา  อธิเกียรติคุณ
10. เด็กหญิงอัญชลี  -
 
1. นางสาวมาลัย  แสงสว่าง
2. นางสาวเพ็ญนภา  พิทักษ์หงษ์สา
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  จำปาทอง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชาย  -
2. เด็กชายทองแท้  -
3. เด็กชายธีรยุทธ  ฉายภาค
4. เด็กชายอาทินันท์  คงอยู่
5. เด็กชายโซโซ  -
 
1. นายศรัญญู  เพชรัตน์
2. นายกิตติภูมิ  มีมอญ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายนิค  -
2. เด็กชายรวิทย์  -
 
1. นายนัฐกร  สุยะราช
2. นายสมพล  คชินทร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวาสนา  สวัสดี
 
1. นายปฐมพงษ์  มนัสมโนธรรม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายกาปาริ  -
2. เด็กชายซันมล  -
3. เด็กชายทูวา  -
4. เด็กชายมิมิอ่าว  -
5. เด็กชายสมชาย  -
6. เด็กชายสมบูรณ์  หงษ์ศุภบำรุง
 
1. นายวิเชษฐ์  หงษ์พงษ์
2. นางสาวนิตยา  บุตรศิริ
3. นางสาวนารินทร์  โฮมแพน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายก้อง  -
2. เด็กชายชานนท์  น้อยบรรจง
3. เด็กชายณัฐวัตร์  มาทีวะ
4. เด็กชายวรพงษ์  วงศ์พิพัฒน์
5. เด็กชายวิชัย  -
6. เด็กชายออโซปาย  -
 
1. นายอัษฎาวุธ  โภคา
2. นายวรชนต์  ทองเปราะ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายกรกฤต  โพธิ์เผือก
2. นายกะปอเซ  -
3. เด็กชายคมสันต์  -
4. เด็กชายมนตรี  -
5. นายสรพงษ์  -
6. เด็กชายเกลอซี  -
7. นายเซวา  -
8. นายโยธา  -
 
1. นางสาวกัลยาณี  โชคสมงาม
2. นายธรรมรัตน์  เสลาคุณ
3. นางสาววรรณภา  มัญยะหงษ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  หงษ์ชวาไพร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามเลิศ
3. เด็กหญิงชาน  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาติคีรี
5. เด็กหญิงดรัลรัตน์  อยู่ดี
6. เด็กชายตีฮะโทน  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงพลอย  คงนานดี
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญอินทร์
9. เด็กหญิงสโนว์  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงอิชาน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางภาณุมาศ  ใจซื่อ
2. นางสาวอรอุมา  ตาพทิพย์
3. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงลลิตาพร  ศรีสังข์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไวยิ่งยุทธ์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โรจน์พวง
 
1. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
2. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกัญกร  ประพันธ์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  อินทร์คำ
 
1. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
2. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงดวงพร  -
2. เด็กหญิงศิริพร  -
3. เด็กหญิงสโรชา  ใจแก้วทิ
 
1. นายจุมพล  เอื้องเพ็ชร์
2. นางสาวสุวคนธ์  พิญญาณ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงวโรรส  -
2. เด็กหญิงหญิง  -
3. เด็กหญิงอภิสมัย  เกษตรเกื้อกูล
 
1. นางสาววิไล  ไม้ทองงาม
2. นางสาววิไลพร  สมบัติภูธร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงต้นหอม  -
2. เด็กชายพงศ์สิน  ทวีลาภพิพัฒน์
 
1. นางปริษา  ดวงเพียอ้ม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายชาติ  กาญจนะ
2. เด็กชายสมชาติ  -
 
1. นางสาวเขมจิรา  หว่านพืช
2. นางสาววันนภา  ศิริธรรม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กชายทศพล  พงศ์ศักดิ์ขจร
2. เด็กชายวิสุทธิ์  บุญจันทร์
 
1. นายธงชัย  บุญธรรม
2. นายลิขิต  โคกแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงชนาภา  ทองไชย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เล็บครุฑ
 
1. นายปราชญ์นันท์   ปั้นประณต
2. นายสุทธากร  อังคตรีรัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงดลยา  เขยนอก
2. เด็กหญิงศิริธารา  สมองาม
 
1. นายกันตินันท์  ภัทดีภูมิเมธีเจริญ
2. นายกมนทรรศน์  กมลนันทวงศ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายปันชัย  มัญญะหงษ์
2. เด็กชายป้อนเนยี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายเจตนิพัทธ์  สระเพิ่มพูล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์ธรรม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายตะวัน  ปุณณะการี
2. เด็กชายองอาจ  แก้ววงศ์
 
1. นายเจตนิพัทธ์  สระเพิ่มพูล
2. นายกันตินันท์    ภัทดีภูมิเมธีเจริญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กชายมงคล  เชี่ยวชาญชัย
2. เด็กชายสิทธินนท์   หมื่นสกดดี
 
1. นายนราชัย  ชูรัตน์
2. นายอนุกูล  จ๊อกจ๋อง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนวลใบตอง   ทรงอุบล
 
1. นายสมพาน  ระวังรัมย์
2. นางสาวศุภาวดี  คนเสงี่ยม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  สุยะนันท์
2. เด็กชายสุพจน์  ธิติชวลิตสกุล
 
1. นายนายสมบูรณ์  สาลี
2. นางรุ่งทิพย์  สาลี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายวันชัย  -
2. เด็กชายอะเพิด  วงษ์ษา
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางสาวนุสรา  เฮ้งไพบูลย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงพุสดา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงโสภิดา  บุญสง่า
 
1. นายกันตินันท์  ภัทดีภูมิเมธีเจริญ
2. นายกมนทรรศน์  กมลนันทวงศ์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายนพดล   ปลิดดอก
2. เด็กชายบารมี   ตระกูลเรืองรุ่ง
3. เด็กชายวิชัย   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพิษณุ  นาคโสภณ
2. นายฉัตรชัย   ศรีสุข
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายตวย   ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายเตชธรรม   ผาสุขพรรณ์
3. เด็กชายเอ็น   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพิษณุ  นาคโสภณ
2. นายอิสระ   ถิ่นใหญ่
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายสุเทพ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายอภิชัย  พลีเพื่อชาติ
3. เด็กชายอะใหญ่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ช่วยบำรุงวงศ์
2. นายเตชินท์  พลีเพื่อชาติ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายทัด  -
2. เด็กชายพังคา  -
3. เด็กชายอะตัน  -
 
1. นางทับทิม  มาสูงเนิน
2. นายสาธิต  ศรีจันทร์
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กชายจิรเมธ   มหานิล
2. เด็กชายปิติกร   ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายภูธร   คุณเสน
 
1. นายบุญช่วย  เตชษุภกุล
2. นายปราชญ์นันท์   ปั้นประณต
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กชายหาญพงษ์  คุณหลวง
2. เด็กชายเพชร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายโกเล้ง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายตุลารัตน์  มุ่ยเผือก
2. นายสุทธิศักดิ์  หงษาวดี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 1. เด็กชายกฤษดา  โชคศรีเจริญ
2. เด็กชายณัฐพล   โชคศรีเจริญ
3. เด็กชายเอ่งหมวยหนึ่ง  พิทักษ์ชาตคีรี
 
1. นายสมศักดิ์  ภักดิโชติสกุล
2. นางสาวปิยะนันท์  ม่วงอ่ำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  -
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วมูล
3. เด็กหญิงอารีย์  -
 
1. นางสาวอัญรัตน์  อ่อนละออ
2. นางสาวฤทัย  สีสงปราบ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กหญิงศุภามน  ทองผาภูมิขจร
3. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  -
 
1. นางสาวอัญรัตน์  อ่อนละออ
2. นางสาวฤทัย  สีสงปราบ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  จำรัสธรรมกุล
2. เด็กหญิงกุหลาบ  ขันทะมา
3. เด็กหญิงนู  -
4. เด็กหญิงปรียานุช  -
5. เด็กหญิงศรวณีย์  อุ่นพา
6. เด็กหญิงสุทัตตา  สุขศรี
 
1. นางนพภรณ์  โสพิตร
2. นายสิทธิพงษ์  อำยะศิริ
3. นางศิรินันท์  เบ้าอาสา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงจินตรา  -
2. เด็กหญิงดวงใจ  สังขโศภา
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  -
4. เด็กหญิงธาราธร  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  -
6. เด็กหญิงรพีพัชร์  -
 
1. นางสาวกัลยา  เรืองวงษ์งาม
2. นายสิทธิชัย  แสงใสรัตน์
3. นางนงค์นุช  ประเสริฐกุล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามเลิศ
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  อยู่ดี
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ภัทรศรีวงศ์
2. นางสาวศิริกาญจนาภา  คงนานดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วบุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงราตรี  -
3. เด็กหญิงศิริพร  รัตนานนท์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  อ่อนคำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 1. เด็กหญิงนัทธมน  ถนัดทวี
2. เด็กหญิงบุญศรี  ถนัดทวี
3. เด็กหญิงวิภาดา  ผาสุข
 
1. นางสาวสุพัชสิริ  มูลแก้ว
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   พวงสาย
2. เด็กหญิงปัทมา  ไขสี
3. เด็กชายเจษฎา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  บุตรน้อย
2. นางสุชาดา  แก้วพวงใหม่
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาด 1. เด็กหญิงกุลชา  สุริวงษ์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชูศรี
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  -
 
1. นางอรุณ  สระทองแดง
2. นางสาวพรทิมา  อภัยรัตน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงคาน  -
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แม้นเดช
3. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นางรัชนิดา  นิลมณี
2. นางสาวอุดมรัตน์  มิศิลา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงฟ้า  -
3. เด็กชายเปรมณภัทร  ศรีจันทร์
 
1. นางสายใจ  จักขุพันธ์
2. นางสาวยุวลี  นามโนนเขวา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงทะโก่โพ่  -
2. นางสาวนองดาบื่อ  -
3. นางสาวสุภาพร  -
 
1. นางสาวดรรชนี  ทองผาภูมินิธิ
2. นางสาวกัลยา  เรืองวงษ์งาม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 1. เด็กชายทิชากร  -
2. เด็กหญิงสา  บัวแก้วกาญจน์
3. เด็กหญิงโอชา  -
 
1. นายนพดล  ไกรสังข์
2. นางสาวปารณัท  บารมี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงจันทรา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กิจโชคประเสริฐ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวพนิสา  สระทองแห่ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงนีนีวี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสเปมิว  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอารญา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  สังขดุษฎี
2. นางสาวขนิษฐา  โสมโสภา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  -
2. เด็กหญิงอืออิ  -
3. เด็กหญิงแอะซูโม  -
 
1. นางสาวศิริชมพู  น้อยวงศ์
2. นางปรียากร  ชาลวัลกุมภี
 
164 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  -
2. เด็กหญิงภัทราภร  พรมทอง
3. เด็กชายไผ่ทอง  -
 
1. นางสาวกชพร  ชนะชัย
2. นางจิราพร  ศรีกระภา
 
165 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รู้การ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงอรอินทุ์  ลูกลิ้ม
 
1. นางอิทธานันทน์  สุขนฤวัศย์
2. นางฐิติรัตน์  ทรัพย์ไพบูลย์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายอติกานต์  -
 
1. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายดนัย  สุขสันต์
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เจริญศิริ
2. เด็กชายสมจิตร   คำแก้ว
3. เด็กชายสิทธินันท์  บัวทอง
 
1. นางสาวจันศรี  นาสวนจิตร
2. นางอารีย์  กัลวงษ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิติมา  เสนจักร
2. เด็กชายนัท  -
3. เด็กชายหิน  -
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
2. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1. เด็กชายช้างโก้  -
2. เด็กหญิงนาวิน  -
 
1. นางสุภาณี  กาวินำ
2. นางสาวอภิสุภางค์  จรูญจิตรวีร์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแหลม 1. เด็กหญิงฟ้า  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกนิษฐา  เปรมปรีชาญาณ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เหล่าอาจ
 
1. นางสาวชนัญธิดา  สุขกรม
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงน้อยหน่า  -
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 1. เด็กชายเมฆ  -
 
1. นางสาวประฤดี  ศรีวรสาร
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายอรรถพล  ไร่เกษมสุข
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 1. เด็กหญิงทิพวงศ์  เนืองชมภู
 
1. นางสาวชนัญธิดา  สุขกรม
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 1. เด็กหญิงอวิกา  ยิ่งสุข
 
1. นางสาวทิพย์ประภา  พรอัครธนกิตติ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงกณิกา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงปณิตา  ใจตรง
3. เด็กหญิงมะลิ  -
4. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ทองผาภูมิกีรติ
5. เด็กหญิงหน่อย  -
6. เด็กหญิงเยาวภา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพัสชนันท์  กลิ่นหัวไผ่
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิไลวรรณ  พลเสน
3. นางสาวกนกวรรณ  สังควิสุทธิ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กชายอิทธิชัย  วรรณคง
2. เด็กชายเมืองแมน  ท่าพิมาย
3. เด็กชายโยธิน  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวปวีณา  รสจันทร์
2. นางสาวกรองกาญจน์  พลนำ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายบุญเหลือ  บางจาก
3. เด็กหญิงภูมิมรินทร์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาววรัชยา  อินเป็ง
2. นางสาวฐิติกา   ปาปะเค
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายบอย  -
2. เด็กชายวรรณศักดิ์  ยุทธผาทอง
3. เด็กชายสมคิด  -
 
1. นายสาธิต  ศรีจันทร์
2. นายสิทธิศร  สุขสนาน
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันติชากุล
2. เด็กชายตะวัน  วงแหวน
3. เด็กชายพงศกร  โกศล
 
1. นางใบเตย  ถาวรพยัคฆ์
2. นางสุรินทร  แร่เพชร
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงบุญยานุช  เปี่ยมสินธุ์
3. เด็กหญิงเล็ก  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนีรนุช  วงค์ใส
2. นางสาวศิราณี  ขันสิงห์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายสามารถ  ใสเจริญ
2. นายสุชาครีย์  ปั้นกรวด
 
1. นางสาววรลักษณ์  นิตยธรรม
2. นางสาวจิราวรรณ  มีทา
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายวรายุทธ  วงศ์กระต่าย
2. เด็กชายศักรินทร์  พลอยขาว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มีทา
2. นางพรทิพย์  เจียงวงค์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายยุทธชัย  ทองผาภูมิศาสตวัต
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยุทธผาทอง
3. เด็กชายอาชิ  -
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นางอโณทัย  ศรีษะคำ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายวรเพ็ชร  ดาวัน
2. เด็กหญิงว้าตา  -
3. เด็กหญิงแก้วตา  -
 
1. นางปัญญาพร  ขันทะมา
2. นายพูลศักดิ์   จุ้ยเจริญ
 
188 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  -
2. เด็กชายคีตวรรณ  เจริญบุตรานนท์
3. เด็กหญิงชมพู่  -
4. เด็กชายชลันธร  บุญประเสริฐ
5. เด็กชายชโลธร  บุญประเสริฐ
6. เด็กหญิงดวงใจ  -
7. เด็กหญิงทราย  -
8. เด็กหญิงทิพย์  กันขำ
9. เด็กชายธีรศักดิ์  ตะเวณทองผา
10. เด็กชายนพรัตน์  ลำจวน
11. เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์
12. เด็กชายบุญญเดช  สังข์แก้ว
13. เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนมณี
14. เด็กชายพัด  -
15. เด็กชายพิชัย  -
16. เด็กหญิงพิศมัย  -
17. เด็กหญิงภรันยา  อ๊ะนา
18. เด็กชายภาคภูมิ  น้อยอยู่นิตย์
19. เด็กชายมฆวัน  พลายละหาร
20. เด็กหญิงมานิตา  สุขแจ่ม
21. เด็กหญิงวรรณ  -
22. เด็กชายศิวัฒน์  จรบำรุง
23. เด็กหญิงศุภพิชญ  พุ่มนิล
24. เด็กชายสมพงษ์  เทียนลำ
25. เด็กชายสมสะอาด  -
26. เด็กหญิงหญิง  -
27. เด็กชายเอก  -
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
2. นายชำนาญ  เลิศวิชัย
3. นางนวลจันทร์  ธารทะเลทอง
4. นางสาวอรุโณทัย  ทรัพย์วารี
5. นางสาวขนิษฐา  นรภัย
6. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
7. นายสมควร  มีราศรี