สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมาลัย 16 10 6 32 30 3 0 7 33
2 วัดปรังกาสี 16 7 5 28 30 3 0 4 33
3 อนุบาลสังขละบุรี 15 4 9 28 26 9 4 3 39
4 บ้านไร่ 11 8 4 23 28 6 0 6 34
5 วัดวังก์วิเวการาม 11 4 4 19 24 1 1 1 26
6 บ้านกุยแหย่ 9 9 6 24 26 5 0 1 31
7 บ้านบ้องตี้ 9 5 5 19 30 7 2 8 39
8 บ้านดินโส 8 10 6 24 28 2 0 3 30
9 บ้านทุ่งเสือโทน 8 4 5 17 15 5 2 0 22
10 บ้านอูล่อง 7 4 2 13 12 7 0 1 19
11 บ้านเกริงกระเวีย 7 3 4 14 18 10 0 0 28
12 อนุบาลทองผาภูมิ 7 3 1 11 12 1 0 0 13
13 บ้านห้วยเสือ 6 4 3 13 17 5 2 2 24
14 ไทรโยคใหญ่ 6 2 3 11 12 3 1 3 16
15 พุทธวิมุติวิทยา 3 5 5 13 19 3 0 5 22
16 บ้านกองม่องทะ 3 4 4 11 10 0 0 3 10
17 บ้านห้วยกบ 3 3 0 6 6 0 0 2 6
18 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 3 2 2 7 9 4 0 3 13
19 บ้านหินแหลม 3 2 1 6 9 0 0 1 9
20 บ้านท่าดินแดง 3 2 1 6 7 3 1 1 11
21 บ้านไร่ป้า 3 1 1 5 7 1 0 2 8
22 สหคริสเตียนศึกษา 3 1 0 4 4 1 0 0 5
23 บ้านวังสิงห์ 2 4 5 11 16 1 2 7 19
24 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 2 3 1 6 4 2 0 1 6
25 บ้านจันเดย์ 2 2 1 5 4 1 0 3 5
26 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 2 1 1 4 5 0 1 2 6
27 บ้านท่ามะเดื่อ 2 1 1 4 4 0 0 0 4
28 บ้านป่าไม้สะพานลาว 2 1 0 3 3 1 0 0 4
29 บ้านลิ่นถิ่น 2 0 0 2 6 2 1 0 9
30 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 2 0 0 2 2 0 0 1 2
31 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1 3 9 13 15 6 3 2 24
32 บ้านเหมืองสองท่อ 1 3 3 7 15 4 1 2 20
33 อนุบาลไทรโยค 1 2 1 4 8 3 0 1 11
34 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 1 1 3 5 6 0 0 2 6
35 บ้านแก่งจอ 1 1 2 4 6 0 0 3 6
36 บ้านเขาช้าง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 วัดหินดาด 1 1 1 3 2 1 0 0 3
38 บ้านประจำไม้ 1 1 0 2 5 2 0 3 7
39 บ้านลุ่มผึ้ง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
40 บ้านวังโพธิ์ 1 0 3 4 5 4 2 1 11
41 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
42 คุรุสภา 1 0 1 2 3 1 0 2 4
43 บ้านห้วยเขย่ง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
44 หลุงกัง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
45 บ้านทุ่งก้างย่าง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
46 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 บ้านพุองกะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
48 บ้านวังใหญ่ 0 4 0 4 4 5 0 0 9
49 วัดใหม่ดงสัก 0 3 1 4 4 1 0 0 5
50 บ้านท่าทุ่งนา 0 2 2 4 5 1 0 0 6
51 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 1 3 3 0 0 0 3
52 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 0 2 2 1 1 1 4
53 บ้านยางขาว 0 2 0 2 2 0 0 2 2
54 บ้านหนองปลาซิว 0 1 1 2 5 2 0 1 7
55 บ้านสารวัตร 0 1 1 2 2 0 0 1 2
56 วัชรวิชญ์ 0 1 1 2 1 0 0 1 1
57 บ้านดงโคร่ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
58 บ้านหนองเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเขาสามชั้น 0 1 0 1 0 2 0 2 2
60 บ้านปากลำปิล็อก 0 0 2 2 2 2 1 1 5
61 บ้านพุม่วง-พุพง 0 0 2 2 2 2 0 0 4
62 วัดป่าถ้ำภูเตย 0 0 1 1 5 2 0 2 7
63 วัดปากกิเลน 0 0 1 1 3 2 1 0 6
64 บ้านซองกาเรีย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
65 บ้านเสาหงษ์ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
66 บ้านทุ่งเรือโกลน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
67 บ้านแก่งระเบิด 0 0 0 0 2 3 0 0 5
68 บ้านห้วยกะทะทอง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
69 บ้านยางโทน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
70 บ้านวังผาตาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
71 บ้านวังกระแจะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 บ้านหิดดาด (ไทรโยค) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
73 บ้านพุเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
75 บ้านนามกุย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 144 129 466 564 134 31 105 729