หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายปกาสิต โรจนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
4 ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางอาภา เวชสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางไพรวัลย์ สำเภาเงิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายมาโนช พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายประเดิม มีล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายชาณรงค์ รักน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายสุทธิ เกิดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นางจันทนา สกุลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายสมัย สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามกุย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายโยธิน ห้าวหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นางปราณีต สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นางมาลี พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นางสาวกมลวรรณ พุ่มพฤกษี ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นางสาวมณี ฤาชา ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นางสาวสุมาลี อินทราพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นางอรพา คล้ายลอย ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางสาวจินดานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางสาววิไล ไม้ทองงาม ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางพาริส ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นางสาวขนิษฐา เพียรทอง ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นางสาวอัมภาพร โพธิ์แดง ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นางปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นางสาวสกายดาว จงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นางสาวอรอุมา ภู่สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 นางสาวคณิศร เพียรพร้อม ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นางสาวมะยุรีย์ บุญพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นางสาวชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายทรงชัย บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายกิตติภูมิ มีมอญ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
50 นางสาวสุพัชตรา ขวัญน้อย ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
51 นางสาวชุติมาพร ศรีหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
52 นางสาวสุริสา ผ่องใส ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายอิชณน์กร เซ่งเข็ม ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายธนโชติ เจริญเกตุ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
55 นางสาวสาวิตรี ตันกิตติมงคล ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
56 นางวาสนา หิรัญ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นางสาวกาญจนา บุญพา ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นางสาววิไลพร สมบัตริภูธร ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นางสาวสุรีวัลย์ ไวยิ่งยุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายธีรพันธุ์ ทั่งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นางสาวสุนีสา เสาแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นางสาวมะยุรีย์ บุญพิทักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายประสงค์ วิชาไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นางสาวรจนา วรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายวัธนพัทธ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
69 นางอรนลิน ทองวัง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
70 นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
71 นางสาวลัดดา แสงทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
72 นางพะนอ แสงทอง นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
73 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
74 นายมาโนช พฤฒิกุล ประธานเครือข่ายฯ ไทรโยค-ลิ่นถิ่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นายนรากร กาลสุวรรณ ประธานเครือข่ายฯ วังสิงห์--ศรีมงคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นางบุษบา วงศาโรจน์ ประธานเครือข่ายฯ ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
77 นางไฉไล ศุภมาตร ประธานเครือข่ายฯ ท่าเสา-วังกระแจะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
78 นายละมูล บูชากุล ประธานเครือข่ายฯ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
79 นายภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ ประธานเครือข่ายฯ ห้วยเขย่ง-ปิล็อก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
80 นายนิล โชคสงวนทรัพย์ ประธานเครือข่ายฯ ท่าเสา-วังกระแจะชะแล-ปรังเผล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นายนรา สุขวิสิฎฐ์ ประธานเครือข่ายฯ หนองลู-ไล่โว่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นายประเดิม มีล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นายชาญณรงค์ รักน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจอ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายสุทธิ เกิดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นางจันทนา สกุลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นายสมัย สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามกุย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นางพัชรา ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นางสาวรจนา วรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นายอภิชาต ศรีสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
99 นายธนาคาร สุทธิ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
100 นางพัชรา ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
101 นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นางธรรศญา กรอธิพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
103 นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
104 จ.ส.ท.วัชริน บางตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
105 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
106 นางสาวสุนิษา ศาลาสุตา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
107 นางสาวณัฐชา แก้วเกตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
108 นางเกษสุดา สุทัน์ ณ อยุธยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
109 นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
110 นางสาวสรัสวดี สุทธิ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายตอนรับและรายงานตัว
111 นางสาวิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
112 นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
113 นางอาภา เวชสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
114 นางสาวสุนิษา ศาลาสุตา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
115 นางสาวณัฐชา แก้วเกตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
116 นายภูวิช ฉ่ำวาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
117 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
118 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
119 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
120 นายสวาด พรหมชนะ ครู โรงเรียนหลุงกัง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
121 นายมาโนช พฤฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
122 นายประเดิม มีล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
123 นายชาญณรงค์ รักน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจอ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
124 นายสุทธิ เกิดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
125 นางจันทนา สกุลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
126 นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
127 นายสมัย สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
128 นายกิตติพงษ์ แสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามกุย คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
129 คณะครู นักเรียนและนักการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
130 นางสาวรจนา วรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
131 นางสาวนงนุช ดวงพรกชกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
132 นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
133 นายอภิชาต ศรีสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
134 นายภูวิช ฉ่ำวาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
135 นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
136 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมและรายงานผลการแข่งขัน
137 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
138 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
139 นางจำรูญ ตันแย้มแก้ว ครู โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
140 นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
141 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
142 นางสาวรจนา วรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
143 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
144 นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
145 นายนรา สุขวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คณะกรรมการตัดสินกลาง การจัดการศึกษาปฐมวัย
146 นางไฉไล ศุภมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารวัตร คณะกรรมการตัดสินกลาง การจัดการศึกษาปฐมวัย
147 นางสิริลักษณ์ สิทธิสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คณะกรรมการตัดสินกลาง การจัดการศึกษาปฐมวัย
148 นางสาวปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง การจัดการศึกษาปฐมวัย
149 นางสาวสุมาลี อินทราพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการตัดสินกลาง การจัดการศึกษาปฐมวัย
150 นางสาวมัทนา ศิโรดม ครู โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการตัดสินกลาง การจัดการศึกษาปฐมวัย
151 นางจันทนา สกุลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
152 นางรุ่งนภา สังขวิภาส ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
153 นางนฤมล บุญพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านอู่ล่อง คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
154 นางกานดา ดีสวาท ครู โรงเรียนบ้านวังสิงห์ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
155 นางวราภรณ์ เนาวราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นางสุภาพรรณ บุญสม ครู โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
157 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
158 นางบุษบา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลุงกัง คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
160 ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
161 นางสาวรัชนี กิจสอ ครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
162 นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
163 นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุองกะ คณะกรรมการตัดสินกลาง การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
164 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
165 นายอัมรินทร์ ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านอู่ล่อง คณะกรรมการตัดสินกลาง การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
166 นางจิราภรณ์ ภาณิพินทุ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
167 นายประภาส มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นายภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านประจำไม้ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นายมนูญ นิมิตรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นายชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายประพัศร์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงษ์ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นางสาวศิริพร ดอนม่วง ครู โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
175 นางสาววรรณภา มัญยะหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
176 นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่ล่อง คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
177 นางวารินทร์ สุขกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
178 นางสาวไอริน มีเท ครู โรงเรียนบ้านยางโทน คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
179 นายมาโนช พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
180 นายกุศล เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
181 นางแสงระวี สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
182 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
183 นางสาวอรพิน ห้วยหงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
184 นายนิล โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
185 นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
186 นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
187 นายคชธร คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
188 นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
189 นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
190 นายบุญช่วย พันธุชาติ ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
191 นางสุภาศิณีย์ ภูทัดดวง ครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
192 นางนงค์นุช เหลืองประมวล ครู โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
193 นางกนิษฐา พุ่มไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
194 นางอารมณ์ สุวรรณพาณิชย์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
195 นางสกลรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
196 นายอรัญ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้องตี้ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
197 นายชนะชัย แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
198 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
199 นางกัญญภา วิหควัชรา รักษาราชการแทนโรงเรียนบ้านพุเตย คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
200 นายนรากร กาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสิงห์ คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
201 นายกนก พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
202 นายศราวุฒิ วงษ์เอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผาตาด คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
203 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
204 นางมณีรักษ์ รงค์ฤทธิไกร ครูโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก คณะกรรมการตัดสินกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
205 นายพีรฉัตร น้อยเคียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย คณะกรรมการตัดสินกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
206 นายณัฐกิตต์ ทองอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะกรรมการตัดสินกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207 นายลิขิต โคกแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคใหญ่ คณะกรรมการตัดสินกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
208 นายนัฐพล มิตรอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี คณะกรรมการตัดสินกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
209 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
210 นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
211 นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินกลาง การศึกษาพิเศษ
212 นางสาวรจนา วรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่ คณะกรรมการตัดสินกลาง การศึกษาพิเศษ
213 นายปกาสิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสินกลาง การศึกษาพิเศษ
214 นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการตัดสินกลาง การศึกษาพิเศษ
215 นายจักรพงษ์ ผ่องโสภา ครู โรงเรียนบ้านยางขาว คณะกรรมการตัดสินกลาง การศึกษาพิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น โทร.087-0155082
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง โทร.093-3216522
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]