รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 และ17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพย์พิทยา 1. เด็กหญิงภัครมัย  เบ็ญจวรรณ
 
1. นางสาวศันสนีย์  มักเชียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ว่องไวพาณิชย์
 
1. นางอิงครัตน์  ท่าน้ำตื้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงภัทราพร  แผนกุล
 
1. นางสาวนุชนาถ  เบ็ญพาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โอฬารฤทธิ์กุล
 
1. นางอรพิน  เพ็ชร์น้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พันธ์พุฒ
 
1. นายเจษฎา  วิทยสินธนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์สุข
 
1. นางกัญญา  ชมละม้าย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพิ่มนาม
 
1. นางสาวดวงธิดา  ขันขาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงศศิประภา  จันมา
 
1. นางธีรญา  เหงี่ยมจุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงเต็มสิริ  วิเศษสิงห์
 
1. นางมาลัย  โพธิ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายเฉลิมชัย  โตจิต
 
1. นางมรกต  ชมชื่น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงอรวิภา  อักษรทิพย์
 
1. นางสาวอรชา  อุดม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พงศ์พุทธชาติ
2. เด็กหญิงลักษิกา  แย้มศักดิ์
3. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์แก้ว
 
1. นางสุณี  บุญรอด
2. นางอารีย์ภรณ์  จอมสวรรค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงนฤภร  โตแก้ว
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  พรหมชนะ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ปาละพันธ์
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงธัญชนก  วิลาจัน
2. เด็กหญิงพัณณิตา  กองจันทร์
3. เด็กหญิงสโรชา  อินทนันท์
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ป้อมอรินทร์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จินดาแจ้ง
 
1. นางฐิติพร  สมทรง
2. นางศิณีวรรณ  ทองประสงค์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. นางสาวจนิตา  ทองนุ่ม
2. นางสาวชลธิชา  สีเงิน
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
2. นายพจนินทร์  จอมสวรรค์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงอรษา  จันทบุตร
 
1. นางสาวธานี  เชี่ยนมั่น
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพรสินี  เชียงกา
 
1. นางสาวสุจินันท์  เหลืองอร่ามวิฑูร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 1. เด็กหญิงพิมชนก  มาหลวง
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สารี
3. เด็กหญิงศศิณิภา  ไก่นิล
 
1. นายชาตรี  อินต๊ะ
2. นางสาวสิริกัญญา   กลาทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธนัตดา  มณีอมร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจนพุฒิพงศ์
3. เด็กหญิงแพรภา  หวองเจริญพานิช
 
1. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
2. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  สรบุญทอง
2. เด็กชายนที  ปัญญาชัยรักษา
3. เด็กหญิงวิชิตา  พุกป้อง
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วงเอก
2. เด็กหญิงปวีณา  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทนา
2. นายอดิศร  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงลักษมี  โคตรชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวนิรมิต  ศิริรัตน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงนิรามัย   สระหงษ์ทอง
 
1. นางสาวศรีเเพร  ออมสิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กอรักงาม
2. เด็กชายปิยพล  รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุนทรี  สมบูรณ์ทรัพย์
2. นางสาวเมธินี  ท่าดีสม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกัณณิการ์  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองเปลว
3. เด็กหญิงสุทัตตา  อุดมผล
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาวอัมรา  บุญคุ้ม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กชายชาคริต  สุดประพันธ์
2. เด็กชายต่อศักดิ์  เพ็ชรนิล
3. เด็กหญิงธนาภา  สืบศรี
 
1. นางสุรางค์  สุทธิ
2. นางสาวอรทัย  อังกาบ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายระฟ้า  -
2. เด็กชายวทัญญู  คงทน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ฮิ้นเจริญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาววิภาวรรณ  วงษ์ปัญญา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายกฤษฎา  ภุมรินทร์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจดี
3. เด็กชายนัฐพงศ์  ทองไว
 
1. นางสาวพจนา  กาญจนบุรางกูร
2. นางสาวภัทรพร  ทิพย์จินดาชัยกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล
2. เด็กหญิงณพร  พลศักดิ์ขวา
3. เด็กหญิงปวริศา  เชิงฉลาด
 
1. นางเสาวดี  โพธิ์งาม
2. นางสาวอชิรญาณ์  โอถาวรวงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงโพธิ์
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  จงเจริญ
3. เด็กหญิงอังศนา  จำเหล่
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงพัชรพร  แทนนาค
2. เด็กหญิงพัชราภา  เหมือนวงค์
 
1. นางสาวปุญญิศา  ท้าวสาลี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายขวัญมา  อินทรโสภา
2. เด็กชายจีระพัฒน์  กลั่นแย้ม
 
1. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 1. เด็กชายนราวุฒิ  เสือสอาด
2. เด็กชายเนติพงษ์  ดอนรุ่งจันทร์
 
1. นางสาวกมลวัลย์  บุญจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายจักราวุธ   มีเท
2. เด็กชายปรเมศ  ตันธนะชัย
 
1. นายธิติวัฒน์  ประทีปปัญญพัฒน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกรด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หม่อมแดง
2. เด็กชายวรายุ  ทองร้อยยศ
 
1. นาย่นิธิพัส  พงศ์พรพสุ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายธวัชชัย  อาจปักษา
2. เด็กชายธีรพงศ์  พัฒน์เจริญกาญจน์
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายขวัญชัย  ทองแดง
2. เด็กชายภนวัฒน์  อุดมรัตน์
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงพัชราภา  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงศศิโสภิดา  เฉลิมวิบูลย์
3. เด็กหญิงศุภักษร  อิ่มจิต
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลีบทอง
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ขุนอินทร์ธานี
 
1. นายกนิษฐ์  รุ่งเรือง
2. นางระเบียบ  ปฏิทัศน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร   กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงชลลดา   แจ่มศรี
3. เด็กหญิงพิมมาดา   รักถิ่น
4. เด็กหญิงวิลัยวรรณ   ประจบดี
5. เด็กหญิงสุวนันท์  เอมทอง
 
1. นางสาลี่   ศรีโชติ
2. นายสมบูรณ์  ตันสุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกับสุข
2. เด็กหญิงธิญาดา  มีเท
3. เด็กหญิงมุธิตา  ขุยขำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขานนาค
5. เด็กหญิงเอ  จันนุรักษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางอุทัยวรรณ  เกตุพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กชายธีรเทพ  เมฆวัฒ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรรธนะวุฒิ
3. เด็กชายพันธ์ทัช  ศุภวัชรโยธิน
4. เด็กชายศุภกิตติ์  พันธกุล
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ลัดดากุลย์
 
1. นายจามร  วรรณากาญจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์นภัสสรา  สุขะปุณพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงกมลศรี  อ่ำอ่อน
2. เด็กหญิงฑิตยา  สร้อยบุญ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ปิ่นแก้ว
4. เด็กชายภาณุพงศ์  เพ็ญจู
5. เด็กชายวรวุฒิ  บุตรพรม
 
1. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
2. นางสุพรรณี  ศิลปชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกนกรดา  พิมพ์อ้น
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  เชื้อรุ่ง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใคร่ครวญ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เกิดโภคา
5. เด็กหญิงชาลินี  ช้อนใจ
6. เด็กหญิงณัฐริกา  สายสล้าง
7. เด็กหญิงณิชาการต์  เครือทอง
8. เด็กหญิงดลยา  กุลเจิม
9. เด็กชายธนพัฒน์  โชระเวก
10. เด็กหญิงนัชชา  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กชายนัทธพงษ์  สระเจา
12. เด็กหญิงปวีณา  ชาวเลาขวัญ
13. เด็กหญิงปิยนันท์  จีนฉาย
14. เด็กหญิงปิยวดี  นาคเขียน
15. เด็กหญิงพัชรี  ทรัพย์สม
16. เด็กหญิงพัตรพิมล  เชื้อนาม
17. เด็กชายศรัณยู  ศรีเหรา
18. เด็กชายสหรัถ  แสงดี
19. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมชนะ
20. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีเมืองบุญ
 
1. นางสาวสุธันย์ชนก  ทรัพย์ย้อย
2. นางสาวอุษา  สมจิต
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เจตจำนงค์
4. นางสาวปัทมา  สุดจา
5. นางสาวสุนันทา  ปิ่นแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กหญิงปณัฏฐา  คิ้วเจริญ
 
1. นางสาววิมล  อยู่สถิตย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษ์สนิท
 
1. นางจิญาภร  ขันทวี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายกิตติกร  ฤกษ์เปี่ยม
 
1. นางคณิภา  สาระศาลิน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายสฤษฎ์  สามงาม
2. เด็กหญิงเบญภรณ์  เบญพาด
 
1. นางนิตยา  เกรียงไกร
2. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สุขสันติกิจกุล
2. เด็กชายพุทธิเมธ  เกียรติอมรเวช
 
1. นางสาวศรุตยา  เอกวรรณัง
2. นางเมตตา  กุ้ยอ่อน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิเคราะเหตุ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วัลเลิศ
 
1. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  จานแก้ว
3. เด็กหญิงขวัญชนก  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงจันทิมา  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงพรหมพร  พวงแก้ว
6. นางสาวศรัญญา  สังกำปัง
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญชิต
8. เด็กหญิงสุวภัทร  ผิวเกลี้ยง
9. เด็กหญิงสุวิชิตา  อรชร
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วิเศษสิงห์
 
1. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกรกมล  มินอ่อน
2. เด็กหญิงกาญจนา  วิชาธิดาดล
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ลมพัด
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอยสังข์
5. เด็กหญิงณัฏฐนิภา  ตะโกทอง
6. เด็กหญิงปรียา  -
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  รัตนเทียนชัย
8. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญเลี้ยง
9. เด็กชายสนธยา  ปราดเปรื่อง
10. เด็กหญิงสิริวดี  หาญกล้า
11. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  ทับอุดม
13. เด็กหญิงสุทธิมา  บัวเทพ
14. เด็กหญิงเปิ้ล  -
15. เด็กหญิงและและเว  -
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต
2. นางสาวพนอ  โพธิ์ทอง
3. นางสาวเบญจภรณ์  บุญสม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงชลิตา  ชัยน้อยสง่า
2. เด็กหญิงณิชา  เชื่อมแช่ม
3. เด็กหญิงณิชากร  คนตรง
4. เด็กหญิงธนภร  ทุนเพิ่ม
5. เด็กหญิงธัญญาธร  เหลืองสดใส
6. เด็กหญิงปวริศา  บุญมา
7. เด็กหญิงพรรณราย  ทองหยด
8. เด็กหญิงพลอยกมล  โพธิ์งาม
9. เด็กหญิงพัตชราภา  กล่อมฉิม
10. เด็กหญิงภัทริยา  อนุตรปรีชาวงศ์
11. เด็กหญิงรัตติกานต์  เหมือนมี
12. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรดี
13. เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์ภู่
14. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิไทย
15. เด็กหญิงอภัสนันท์  เศรษฐกร
 
1. นายศุภชัย  วงษ์สนิท
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อุ่นใจ
3. MissRoselyn Baylon  Sesbreno
4. นายปัญญา  มนต์คล้ำ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำอิ่ม
2. เด็กชายยูกิ  เหมาะสมาน
 
1. นายอติชาติ  อู่สุวรรณ
2. นางโสภา  คำนา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กชายทศพล  สีลา
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลัดดากุล
 
1. นายกนิษฐ์  รุ่งเรือง
2. นายประพัฒ  รุ่งเรือง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กหญิงนิชาภา  เนตรสว่าง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงกรกกร  แซ่ลี
 
1. นางสาวจิราพร   ศานติกาญจน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขแสง
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธนพล  โตเเก้ว
 
1. นางสุนีย์   พันเเสงทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1. เด็กชายวรากร  บุญศิริ
 
1. นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงฐานิดา  เซี่ยงจง
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงกัญยาณี  แซ่ตัน
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ตลึงพันธ์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถวิลรัก
2. เด็กหญิงอธิติยา  นิ่มน้อย
 
1. นางสาวสกุนา  อรชร
2. นายสาธิต  จิตร์ประเสริฐ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หมดทุกข์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  อุดม
 
1. นางวารุณี  พวงสุข
2. นายไพเราะ  สุกใส
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายวันดี  เมืองมนต์
2. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
1. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
2. นางสาวอำไพ  ม่วงคง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. นางสาวพัชราพร  สืบดา
 
1. นายประทีป  คลองน้อย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนต่ำ) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายณเดช  แสงทอง
2. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
 
1. นางสาวฑนาวัน  คงทน
2. นางกาญจนา  คงสิน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนสูง) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  คุณพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริฤกษ์
3. เด็กหญิงดวงกมล  ปิ่นแก้ว
 
1. นางวารุณี  พวงสุข
2. นายไพเราะ  สุกใส
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายพัชรพล  สืบดา
2. เด็กชายภัทรพล  กะการดี
3. เด็กชายอดิเทพ  วิเศษสิงห์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
2. นายสมชาย  ขาววงค์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธนากร  จงเกิดผล
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายพุฒิพันธิ์  สูนพลอย
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายคิรากร  แซ่ม้า
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงธนันชนก  พิมพา
 
1. นางทัณฑิมา  ศิรวัชรินทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. เด็กชายกอบชัย  ศรีจันทร์รัตน์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายเฉลิมชัย  โตจิต
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กชายณัฐนันท์  อยู่เอี่ยม
2. เด็กชายทัดพงศ์  เพชรมัด
3. เด็กชายธนวัฒน์  สีเงิน
4. เด็กชายธัชชัย  โตหลวง
5. เด็กชายนภัทร  กุมภาพันธ์
6. เด็กชายเหมวัต  พัฒนมาศ
 
1. นายทรรศน์  ปฏิทัศน์
2. นายพีระพล  ปฏิทัศน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายอัษฎา  จันทร
 
1. นางวิลาวรรณ  เชื้อแพ่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงธนพร  ด้วงทอง
 
1. นายเทวัญ  ศิริจารุวร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ผิวงาม
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายณัฎฐากร  เเทนเพ็ชร
 
1. นางสุนีย์   พันเเสงทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงอานิชชา  เซี่ยงโหล
 
1. นางสมฤดี  เอกทัตร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงบุษรา  เหมือนอุย
 
1. นางสาวอนิศรา  ปาลวัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายอดิศร  จันทร์แจ่มใส
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงชลธกานต์  เชาว์ไว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ดีคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงตมิสา  สร้อยอยู่
 
1. นางสาวอนิศรา  ปาลวัฒน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงชลดา  อินประจง
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นางสาวอัจฉรา  กล้าหาญ
 
1. นายปรีชา  วรรณเลิศ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายจักรภัทร  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนิตา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขธูป
4. เด็กชายธนิสร  ห้วยกระเจา
5. เด็กชายธีระเดช  ทัทมาส
6. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แซ่เล้า
7. เด็กชายศาสตรา  สาสุข
8. เด็กหญิงสะมิตา  กู้ทรัพย์
 
1. นางเนตรชนก  เพชรดำดี
2. นางสาวกิจสนีย์  ศรีโสภา
3. นางอนงค์  หอมทวนลม
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญพุ่ม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดาปาน
3. เด็กหญิงชนาภัทร  เสนสุข
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุผักชี
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วงอก
6. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ทรัพย์ศิริ
7. เด็กหญิงสุรัสวดี  อุบลวัฒนสกุล
8. เด็กหญิงอภิญญา  สังเกตุการณ์
 
1. นายวุฒิพงศ์  ภูแซมโชติ
2. นายฑิวากร  กิ่งกนก
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกฤติกา  เสมามอญ
2. เด็กชายครรชิต  โกแมน
3. เด็กชายปฐมพร  จิตรเจริญ
4. เด็กหญิงสุชาดา  เฟื่องนคร
5. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ภู่
 
1. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
2. นางชีวรัตน์  พลบำรุง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ครูทอง
 
1. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กชายต้อม  -
2. เด็กชายธนรัฐ  แจ้งคล้าย
3. เด็กชายปุณยวีร์  ปูนพันธ์ฉาย
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  ห่วงเอี่ยม
5. เด็กชายเอาะอ้อม  -
6. เด็กชายโกโกนี  -
 
1. นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิริ
2. นางสาวนิชาภา  วอนเพียร
3. นางสาวณัฐพร  ศักดิ์ศรี
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ด้วงบาง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์กรณ์
3. เด็กชายธนกร  แสงหิรัญ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อาจคงหาญ
5. เด็กชายศุภณัฐ  อาจคงหาญ
6. เด็กชายสิริชัย  ด้วงปลี
 
1. นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน
2. นางศิริพร  งามขำ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายชาญ  -
2. เด็กชายณภฎิษฐ์  ใจดี
3. เด็กชายตุลศักดิ์  วงศ์ษา
4. เด็กชายบุญรัก  ปอนาชุม
5. เด็กชายวทัญญู  ชาญสุทธิกนก
6. เด็กชายวรพล  นาสวน
7. เด็กชายสุภัทร  โอแก้ว
8. เด็กชายสุริยัน  เฝ้าถนอม
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายกฤษณะ  แพงอุ่ม
2. เด็กหญิงกฤษณา  ดวงคำ
3. เด็กหญิงชลดา  เชาว์ไว
4. เด็กหญิงนพพร  คุ้มวงศ์
5. เด็กหญิงพรรัชดา  ตันโชติช่วง
6. เด็กหญิงวันวิสา  เรียงรวบ
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  โภคา
8. เด็กหญิงสุพรรณนา  ศรีพยัคฆ์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร
10. เด็กหญิงอารียา  เรืองรอง
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวณัฐวดี  ใจอดทน
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายปฐมชัย  ฟักทองมาก
2. เด็กชายภานุวิชญ์  โรจน์กุลขจร
3. เด็กหญิงรัตติยา  บูชา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  รูปโฉม
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงนลิน  พลเศพย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทะมาศ
3. เด็กชายศุภณัฐ  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางมรกต  ชมชื่น
2. นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คามรักษ์
2. เด็กหญิงฐิติญา  นาคเจริญ
3. เด็กหญิงอทิตญา  ประสานไทย
 
1. นางสาวดุสดี  บุญส่ง
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐสวี  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงภิริษา  เทียนไสว
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อบุญ
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
2. นางณัฐธิดา  ผลดี
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. นางสาวชนิกา  อยู่เอี่ยม
2. นางสาวณิชากร  อุทาแสง
3. นางสาวภัทรพร  หมดทุกข์
 
1. นางสมใจ  ศาระสาลิน
2. นางสาวศิรินภา  สืบเผ่า
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  คุณพันธ์
2. เด็กหญิงศุลีพร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวชัชดา  ขาววงศ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  วิวัฒน์บุตรสิริ
2. เด็กชายธานนท์  สถิตมิลินทากาศ
 
1. นายโพธิกุล  ไชยมงคล
2. นางสาวอมราพร  รุ่งกิจวัฒนานุกูล
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธนัตถ์  โหมดเครือ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คำนา
 
1. นายนริศพงษ์   นวลพลับ
2. นายชัชวัชร์  พิศาลจารุวรรณ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายธนกร  ใยวัน
2. เด็กชายเจษฎา  สืบปาน
 
1. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญชู
2. เด็กหญิงสุพัตสร  ปิยะะพันธ์
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายกัมปนาท  คุณเอีย
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธิ์ใบ
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สะอาดแก้ว
2. เด็กหญิงวรีประภา  ศรีราจันทร์
 
1. นางสาวลักขณา  วังปลาทอง
2. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดนัยศิริพงษ์
2. เด็กหญิงนฤดี  ฐิดายุอนิรดา
 
1. นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวศรีเเพร  ออมสิน
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงฐิติพร  หมีลำพอง
2. เด็กหญิงธัญญาเรศน์  โสภาพงษ์
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายพชรพล  จิตร์ประเสริฐ
2. เด็กชายรักชาติ  บุญเรือง
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงบุศยา  ยินดีทรัพย์
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เฮ่งทองเลิศ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เเสงสุริวงษ์
 
1. นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวพรรณรัตน์  ชินพัณณ์
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายธนดล  อั้นจุกฉุน
2. เด็กชายพรรษา  สืบนาค
3. เด็กชายเจน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวสันต์  แจ้งแสง
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงศ์ภูดร
2. เด็กชายจักริน  ประสงค์ไทย
3. เด็กชายศิวกร  มัจฉานุ
 
1. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
2. นางจรัสสม  ปานบุตร
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์เรืองทอง
2. เด็กชายพรชัย  ทองหอม
3. เด็กชายเมษตรัย  นารถชัย
 
1. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
2. นางจรัสสม  ปานบุตร
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนกร  พบสุภาพ
2. เด็กชายปฐมพร  ลิ้มมั่ง
3. เด็กชายสิทธฺโชค  งามเลิศ
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายพงศ์โชค  โสภาพงษ์
2. เด็กชายสุธาพจน์  เพ็ชรแสง
3. เด็กชายอัสนี  ศรีเหรา
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามแย้ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  บุญมา
2. เด็กหญิงนันทพร  ใจตรง
3. เด็กหญิงวรัญญา  เจริญวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  วิเศษสิงห์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกิดวัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  โตแก้ว
3. เด็กหญิงนภัสสร  อาจคงหาญ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วโสภณ
2. นายชัยวุฒิ  เชื้ออยู่
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ทวีบูรณ์
3. เด็กหญิงชาลินีย์  สุนทร
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กลิ่นประเสริฐ
5. เด็กชายอิศรา  บุญคุ้ม
6. เด็กหญิงเกศินี  ชนประเสริฐ
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวศุภัทรษร  ขจรภัย
3. นางสาวโสภา  ประกอบธรรม
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. นางสาวจิราพร  โฉมฉิน
2. นางสาวทัศนีย์  อินทรักษ์
3. นางสาวลักขณา  สืบใหม่
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  รุ่งสว่าง
5. นางสาวเม  เพ็ชรนิล
6. เด็กหญิงเมธาวี  ถีระแก้ว
 
1. นางประภา  สัปปุริสสกุล
2. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
3. นางสุรางค์  สุทธิ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงบุญญาพร  สระทองน้อย
2. เด็กหญิงมาติกา  จันทร์ทรา
3. เด็กชายสมชาย  บัวผัน
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวอรพรรณ  วรรณศิริ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1. เด็กหญิงชวัลนุช  เหมฬา
2. เด็กชายชาญ  อยู่ยืน
3. เด็กหญิงนิภา  แช่มช้อย
 
1. นางปุณยนุช  นราแก้ว
2. นางวรรณชาติ   อยู่เอี่ยม
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงจิราพร   โจโฉ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวันวิสา  แพรศรี
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
2. นางนิภาภร  พรมทองดี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปทุมสูตร
3. เด็กหญิงสุธิมนต์  ป้องกัน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เเซ่โง้ว
2. นางสาวศรีเเพร  ทองนุ่ม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันก้าน
3. เด็กหญิงปนัดดา  เชื้ออยู่
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อยู่สถาพร
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  เจนวีระนนท์
3. เด็กหญิงนิตยา  อินทรักษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวปิยะพร  อินเจริญ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ห้าวเจริญ
2. เด็กหญิงนิรมล  แซ่เห็น
3. เด็กชายเอื้องฟ้า  เจนวีระนนท์
 
1. นางอำพร  บ้งชมโพธิ์
2. นางประภา  สัปปุริสสกุล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงณัฐมล  เขียวลือ
2. เด็กหญิงณัฐมล  สุนทร
3. เด็กหญิงศรัญญา  สร้อยทอง
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางบุญเกื้อ  นฤเบศไกรสีห์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ีดีคล้าย
2. เด็กชายชานน  พรหมชนะ
3. เด็กชายสว่าง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางจิรวรรณ  วิลัยเกษม
2. นางสุนทรี  ชินพัณณ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงกัญลญา  บ่อบัวทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงจิรดา  เสือสด
 
1. นางอัจฉรา   รอดภัย
2. นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงกนกนภา  ตะพัง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ตะพัง
3. เด็กหญิงลลิตา  ตะพัง
 
1. นางนุกูล  กลีบทอง
2. นางนิชาภา  สระศรีสม
 
134 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กหญิงทอน  -
3. เด็กหญิงหอม  -
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
 
135 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงพรรณษา  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงสิรินทรา  จุ้ยเริก
3. เด็กหญิงอภิชญา  มังกร
 
1. นางสาวพรจันทร์  แจ้งบุตร
2. นางสาววรรณา  หยวกจุ้ย
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จะดอม
 
1. นางจิตรา  สุรเกียรติชัย
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ฮับใบ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์น้อย
3. เด็กชายสิริวัฒน์  จำปานิล
 
1. นางวาริน  สังข์เงิน
 
138 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คงกระพัน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พันอิน
 
1. นางนิตยา  เกรียงไกร
2. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพย์พิทยา 1. เด็กหญิงเฌอทิพย์  ตะเคียนคาม
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  สุจริต
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายอิฐธิศักดิ์   มูลนาม
 
1. นางนางจินดา  ภูวมาส
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงมาลินี  เเซ่ย่าง
 
1. นางนางจินดา  ภูวมาส
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงวศินี  น้ำเพชร
 
1. นางสาวศรีเเพร  ทองนุ่ม
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกฤษณา  แจ่มนุราช
2. เด็กหญิงฐิติมา  ดาปาน
3. เด็กชายธนากร  พลอยศรี
4. เด็กหญิงพัชรา  เรืองฤทธิ์
5. เด็กชายสันทัด  สัมพลับ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พระแท่น
2. นางวิษณุกร  ประกอบธรรม
3. นางสาวจินตนา  อินทรักษ์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายทศพร  สมศรี
2. เด็กหญิงวรรฤดี  สมรูป
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เย็นกลม
 
1. นางนาฏยา  เล้าเจริญ
2. นางชนิดา  กลั่นบุศย์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงณิชา  มณีขำ
2. เด็กชายปัญญาภรณ์  สุวรรณสิงห์
3. เด็กชายเจษฎา  ดอกสาคู
 
1. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
2. นางสาวภาวิกา  นพคุณ
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายจีรวัฒน์   นิลอ่อน
2. เด็กชายสุทธิพล  จันทร์คล้าย
3. เด็กชายเหมราช  สมัครสยาม
 
1. นางยุพา  ปุสสวงษ์
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่างเรือนกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  -
 
1. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
2. นางสุนิสา  ฝอยทับทิม
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่ำแก้ว
2. เด็กหญิงศิศิรา  แผ่นทอง
 
1. นางสาวลักขณา  วังปลาทอง
2. นางสาวกุลริศา  ศรีโมรา
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธเนศ  ม่วงน้อย
2. เด็กชายสุริยัน  วงษ์ปามุต
 
1. นางสาวศรีเเพร  ทองนุ่ม
2. นางสาวอุไรวรรณ  เเซ่โง้ว
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กลิ่นเสือ
2. เด็กชายนิรุตต์  สุนานนท์
3. เด็กชายสราวุฒิ  ทวีบูรณ์
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวอรพรรณ  วรรณศิริ
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายนนธกร  น้ำเงินขาว
2. เด็กชายอานุภาพ  ใจฟุ้ง
3. เด็กชายเฉลิมยศ  -
 
1. นายชัยวัฒน์  เอี่ยมกำแพง
2. นางสาวนันท์นภัส  ประชากูล