รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศุภสุดา  เลิศวิลัย
 
1. นางสำเริง  ลำทะแย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ชัยดา
 
1. นางกนกอร  ปวุตินันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  เฮี้ยงเอี้ยง
 
1. นายอนุวัติ  สมสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายทรงสมุทร  แซ่เจียว
 
1. นางอัจฉรา  สมาวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานเหลือง
 
1. นายอนุพร  มงคลศักดิ์สกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงประภัสสา  -
 
1. นางณภาภัช  ภุมภารินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงปริยากร  ทิมกฤษ์
 
1. นางลดารัตน์  วารีศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายอนุชาติ  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บำรุงญาติ
 
1. นางภัทรมล  นุ่มดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมจันทร์
 
1. นางสายชล  เพชรศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์  สุขสถาพรชัย
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  หนูขาว
2. เด็กหญิงปานรวี  ทองพลู
3. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ลำสีพันธุ์
 
1. นางสาวนิตยา  มีนาค
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ดาบแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองสุก
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์
3. เด็กหญิงศิวภา  สุกุลธนาศร
 
1. นางอำไพพร  การูจี
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงนีรนุช  ครุธวงษ์
2. เด็กหญิงปภาพินท์  จันทร์เสียงเย็น
3. เด็กหญิงหยก  สินธุ
 
1. นายปราโมช  วงษ์พานิช
2. นางสุนันทา  วิเศษสันติกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงเปมิกา  เขาถ้ำทอง
2. เด็กหญิงแพรวา  ว่องประเสริฐ
 
1. นางภัททิมา  บุญยายน
2. นางสาววรินทร์  โฉมกอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บาบุญ
2. เด็กหญิงสิริยากร  ล่ำสัน
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีจันทร์
2. นางประภาพรรณ  ศรีแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1. เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ
 
1. นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1. เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
 
1. นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. นายนุกูล  เจริญสุข
 
1. นายวิษุวัต  ศรีเหรา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชมน  ชูเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงเนติยา  สงวนพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  ลีธีระ
 
1. นายเอกราช  ปัญญาโรจน์
2. นางศิริยุพา  กัลยาทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายปฏิญญา  กัดสระ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สงบจิต
3. เด็กหญิงสาริชา  ประสุโส
 
1. นางวันวิษา  เหลืองไทย
2. นางสาวมสาวรี  นาสวนโสภณ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุชัญญา  สุดาทิตย์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  แสงศุภมิต
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปาณะลักษณ์
 
1. นางภิรมย์ศรี  สมทบ
2. นางสาวตติยา  ม้าวงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญญาเกิด
2. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์บุรี
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
2. นางสาววนายศ  ศรีโกเมนทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวัสดิ์กรุณ
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองเนียม
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
2. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายรัชพล  ภูมิสถาน
 
1. นางชุลีภรณ์  แหลมสุวรรณกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กหญิงกรรนิกา  ป้อมคำ
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายธัชชาภัทร  ดิษสกุล
3. เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี
 
1. นางสาวบุษยารัตน์  หาญห้าว
2. นางสาววรารัตน์  สิงหกาญจน์สกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมี่กระโทก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
3. เด็กหญิงอริสา  มีแก้ว
 
1. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 1. เด็กหญิงปาลิตา  ท้วมคร้าม
2. เด็กหญิงศิริลักคณา  เรืองจินดา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  พิพัฒน์เด็ดแก้ว
 
1. นางนิภาพร  โฉมยา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเนตร์
2. เด็กหญิงติชิลา  สุขดงย่อ
3. เด็กหญิงวรภรณ์  หอมเย็น
 
1. นางอวยพร  ศักดิ์พรหม
2. นางสมหวัง  เครื่องประดิษฐ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงคณิตา  วงศ์ติ่ง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  นิสสัยดี
3. เด็กหญิงภคพร  นาวานุเคราะห์
 
1. นางเนาวรัตน์  สุกใส
2. นางสาวนวพร  หรรษาวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงพรรณวรท  สุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิจธรรมกูลนิจ
3. เด็กชายไกรวี  หิรัญกุล
 
1. นางสาวนิมมนี  กลิ่นหอม
2. นางทิวารัตน์  ขันวิชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพรม
2. เด็กหญิงนนัททนันท์  ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงนิลเนตร  วุฒิยานันท์
 
1. นางสาวยุวดี  ปั้นงา
2. นางวิไลพร  ขำจิตต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กหญิงจีราภัทร  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉุยเนย
 
1. นางนาตยา  ชีวะนอรรถ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  รักแซ่
2. เด็กชายธีระศักดิ์  มูลสาร
 
1. นายสุริยา  ครุฑางคะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 1. เด็กชายสนธิ  -
2. เด็กชายแสวง  -
 
1. นายสุธีชา  ธีระมิตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขุนแสน
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายจิรพงศ์  นุ้มพุฒ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  คำเครือ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกิด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายธนัญญา  สวัสดิ์กนก
2. เด็กชายวรเชษฐ์  จิระอรุณ
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายสงกรานต์  ทองประภา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กล้าใจ
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงจิรฐา  เล้าเจริญ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แดงอุทัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  วันเจริญ
4. เด็กหญิงนภัสสร  อายุยงค์
5. เด็กหญิงลภัสรดา  อวยพร
 
1. นางศศิวิมล  ทองมา
2. นางสาวโสรฎา  อัคราพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1. เด็กหญิงกฤษณา  กระจ่างแจ้ง
2. เด็กหญิงญาธิตา  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงนภัส  ชอุ่มทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หวานชิต
5. เด็กหญิงภารดี  อินแก้ว
 
1. นางวิภาวรรณ  นิ่มนวล
2. นางจำเนียร  แจ้งพลอย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะโก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครุฑหมื่นไวย
2. เด็กหญิงจิตตมาส  สังสม
3. เด็กหญิงจีรพร  พ่วงกระโทก
4. เด็กหญิงวรัญญา  ใจจริง
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ขุนสวัสดิ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางฐิตารีย์  พิทักษ์พลางกูร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันตพัฒน์  ทรงพันธุ์คชสาร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ฝาเรือนดี
3. เด็กชายประกาศิต  นุชประเสริฐ
4. เด็กหญิงภัทราวรรณ  แสงเฟือง
5. เด็กชายวรลัญช์  เซี่ยงจัง
 
1. นางเบ็ญจณี  ธรรมเกษร
2. นางกาญจนา  ไผ่สอาด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเฉย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธง
3. เด็กชายพัฒนายุ  เมฆดำ
4. เด็กหญิงฟ้าใส  ยะนิล
5. เด็กชายอัษฎายุธ  ตะพัง
 
1. นางสุวรรณา  พวงแก้ว
2. นางจินตนา  แสนคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงพรไพริน  ทองสุข
2. เด็กหญิงภัคจีรา  จีระศักดิ์
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ไทยพรมทัต
4. เด็กหญิงอัมพร  สังขสุดจิต
5. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  บุญจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  รอดหลง
2. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตาสาม
2. เด็กชายชยพล  พักเสียงดี
3. เด็กหญิงฐิติพร  สมศรี
4. เด็กหญิงณิชา  สนิทชอบ
5. เด็กชายโพธิกร  ห่อไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
2. นายสุทธิเกียรติ  ดำรงค์ธวัชชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงวิภาวี  อู่สุวรรณ
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ศรีโพธิ์ช้าง
4. เด็กชายศิริศิลา  ยกเจริญ
5. เด็กหญิงอัญธิชาพร  อนุอัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  ถนอมวงษ์
2. นายพิชญ์วัชร  บุญเรืองรอด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงกริษฐา  สอนรัมย์
3. เด็กหญิงกาญจนา  เสกขุนทด
4. เด็กหญิงจันทกานต์  แจ้งกระมล
5. เด็กหญิงจินดาพร  กุณฑะณี
6. เด็กหญิงจิรัชยา  วิเชียร
7. เด็กชายชญานิน  จรัสทรัพย์สันติ
8. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุวะศรี
9. เด็กชายธัชธรรม  มานะสุวรรณ์
10. เด็กชายพีรัช  มานะสุวรรณ์
11. เด็กชายลภัส  ปานเปีย
12. เด็กชายลักษมันต์  ดุษฎี
13. เด็กหญิงวรรณวิศา  เพียวอยู่
14. เด็กหญิงศุภากร  กลิ่นไกล
15. เด็กหญิงสุนิศา  วิเศษสิงห์
16. เด็กหญิงสุมินตรา  วรภักดี
17. เด็กหญิงฮาซีมาร์ บินติ  ซัมซูดิน
18. เด็กชายเกริกไกรวัล  หมดทุกข์
19. เด็กชายเจ้าทรัพย์  เหรา
20. เด็กหญิงเปรมยุดา  วอนเพียร
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นางกิติพร  โพธิ์ทอง
3. นางกตัญญู  ธรรมเกื้อกูล
4. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
5. นางชวลีย์  ระภาเพศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วิสุทธิชัยยะกุล
 
1. นางมาเรียม  กิจทวี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงดา  -
 
1. นางวาสนา  พุุตติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ศิลาโคตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงผ่องนิภา  สมหมาย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กชายชานนท์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพรมนัส  ยิ้มถนอม
 
1. นายสมเดช  ช้างงา
2. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  มัธยม
2. เด็กหญิงนิมิตรจันทร์  สุนันทารักษ์
 
1. นางสาวฐิติมา  มีเจริญ
2. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายวิษณุ  สายสุวรรณ
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางแพงศรี  คำนึง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนแแฮน
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  คนขำ
4. เด็กหญิงธนิษฐา  อินทวงษ์
5. เด็กหญิงปานวาด  ดีดวงพันธ์
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสัตย์
7. เด็กหญิงรมยกร  โพธิ์บอน
8. เด็กหญิงวนิดา  ศรีเนตร
9. เด็กหญิงอัยลดา  ทองสงโสม
10. เด็กหญิงโยษิตา  พัดดง
 
1. นางกาญจนา  ไผ่สอาด
2. นางธิดารัตน์  นุชโสภา
3. นางสาวศิริศรี  แผ้วพรายงาม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ช้างกุล
2. เด็กหญิงสุนีรัตน์  อุตขุจันทร์
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  ตานคำ
 
1. นายยุทธนา  ลุนสำโรง
2. นางสมบูรณ์  ดาวเจริญพร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กหญิงนฤดี  มงคล
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงวิรากานต์  คชายุทธ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปานเหลือง
 
1. นางวนิดา  ก้อนอินทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายวันชนะ  งิ้วเซอร์
 
1. นางวนิดา  ก้อนอินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงสริตา  วิลัยเกษม
 
1. นายวชิรศักดิ์  บุญสิทธิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  บรรเทา
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายชัชวาล  ศรีลาจันทร์
 
1. นายนิรุตต์  สมศักดิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งใจดี
 
1. นายยงยุทธ  บัวขม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารี
2. เด็กหญิงพัชรี  ล้วนแก้ว
 
1. นางสาวปริศนา  มูลศาลา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพลอยริน  สุจริตวิเศษสกุล
2. เด็กหญิงสาริศา  สุขชู
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประกอบธรรม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงอรินดา  คืนประคอง
2. เด็กหญิงอิศริยา  คืนประคอง
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
2. นางสุจรรยา  ประยูรมหิศร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรณา  นนทพันธ์
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 1. เด็กหญิงพรกนก  หิรัญพฤกษ์
2. เด็กชายสุธิรักษ์  ศรีพรหมมา
3. เด็กหญิงสุภาศิริ  ศรีพรหมมา
 
1. นางประเทือง  พรามสุภา
2. นายสามารถ  พรามสุภา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายนภดล  แน่งน้อย
2. เด็กชายสมพงษ์  -
3. เด็กชายโกวิทย์  -
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธนารักษ์  สินธุ์เจริญ
2. เด็กชายปัณณาธร  วงค์ยอด
3. เด็กชายอาคม  สวยล้ำ
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นายติณณภพ  ยังดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าล้อ 1. เด็กหญิงปรารถนา  พินสุวรรณ
 
1. นายสมคิด  บริสุทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กชายสรวิชญ์  ใจขัด
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กชายพลวัฒน์  แซ่ตั้ง
 
1. นายศรันย์ฤทธิ์  คงวัฒน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดิศกุล 1. เด็กหญิงมลฐกานต์  ธูปเทียน
 
1. นางสาวอนุสรา  เกตุแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กชายธีระพัฒน์   สังอุดม
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  โหรา
 
1. นายโสลศ  กรุนกรุด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  กานนชวลิต
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำหล้า
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์พันธ์
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายธรนินทร์  ใจเย็น
 
1. นายสิทธิโรจน์  ใจเย็น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงวรรณี  มณีโชติ
 
1. นายรรรรอง  อินมี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1. เด็กชายสุทธิพร  สืบเพ็ง
 
1. นายสุทธิพร  ดาวเรือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ตันมั่นคง
2. เด็กชายชยธร  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำหล้า
5. เด็กหญิงทัศมาภรณ์  จอมมาลา
6. เด็กชายปฐวีย์  มิชา พุทธกัลยา
7. เด็กหญิงปาจารี  กันทา
8. เด็กหญิงวริษา  เนียมใย
9. เด็กชายวิทวัส  ใจอดทน
10. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์พันธ์
11. เด็กชายสรวิศ  พุกนิลฉาย
12. เด็กชายสินชัย  จันทรดี
13. เด็กหญิงสิริวิมล  กานนชวลิต
14. เด็กหญิงสุภาพร  ดาวแสง
15. เด็กหญิงอนันตญา  สุริโย
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีมงคล
3. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าล้อ 1. เด็กหญิงกนกกร  กากะนิก
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอาดวงษ์
3. เด็กหญิงธันญาภรณ์  บ่อเกิด
4. เด็กหญิงปรารถนา  พินสุวรรณ
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์  กากะนิก
6. เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง
7. เด็กชายพากร  สุวรรณบุตร
8. เด็กหญิงวารินทร์  ผิวเกลี้ยง
9. เด็กชายสุรพงศ์  กากะนิก
10. เด็กหญิงอภิชญา  ทิมพิทักษ์
11. เด็กหญิงเกศินี  พวงแก้ว
12. เด็กหญิงโศภชา  พุ่มใบศรี
 
1. นายสมคิด  บริสุทธิ์
2. นายประเทือง  เรืองขันธ์
3. นางสุภาพร  แก้วเกตุ
4. นางประเทืองศรี  ศรีสวัสดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปรมทอง
2. เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล
3. เด็กหญิงชุติมา  แก้วเม้า
4. เด็กหญิงญาดา  ลาดนอก
5. เด็กชายธนพล  มีพันธ์
6. เด็กหญิงธนินี  พรมสอน
7. เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์วิเศษ
8. เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล
9. เด็กหญิงพศิกา  แซ่ซื้อ
10. เด็กหญิงรัตนพร  โรจน์แสงรัตน์
11. เด็กหญิงสุรีพร  โคกแก้ว
12. เด็กชายสุเมธ  -
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
2. นายอดิเรก  เนตรพรม
3. นายพิทักษ์  แสงคำ
4. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองดี
2. เด็กชายกฤฑนรร  คงมี
3. เด็กหญิงกันต์กมล  เพ่งผล
4. เด็กหญิงกานดา  ธนคุณพิศาล
5. เด็กชายจตุพันธ์  เพ่งผล
6. เด็กชายจิรวัฒน์  ชีพนุรัตน์
7. เด็กหญิงณัชากร  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงณัฐชยา  ภูมิหิรัญ
9. เด็กหญิงณัฐวดี  บ่อบัวทอง
10. เด็กหญิงธนพร  ฟักทอง
11. เด็กหญิงธนัฐฎา  รัตนา
12. เด็กหญิงพิรญาณ์  พุ่มพวง
13. เด็กหญิงยมลภร  มณีโชติ
14. เด็กหญิงวรรณี  มณีโชติ
15. เด็กหญิงวลัยพร  ทองดี
16. เด็กชายสาทร  แสงทอง
17. เด็กหญิงสิริพร  ฟักทอง
18. เด็กหญิงสุนิสา  ฟักทอง
19. เด็กหญิงสุภัค  บุญเชิด
20. เด็กชายอัควัฒน์  จำนงค์พันธ์
 
1. นายศรีสวัสดิ์  รอดดารา
2. นางวิไล  อินมี
3. นายชูชาติ  อินมี
4. นายรรรรอง  อินมี
5. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 1. เด็กชายตะวัน  เพ่งไร่ขิง
2. นายปรพล  เจียรนัย
3. เด็กชายพงศธร  ลีภูเขียว
4. เด็กชายศิวกร  พุ่มทอง
5. เด็กชายสุขสันต์  อยู่เย็น
6. นายเจริญทรัพย์  เกตกลมเกล้า
 
1. นายณฐภล  กุหลาบทิพย์
2. นายอำพล  มะลิป่า
3. นายสุชาติ  สวัสดิ์พงไพร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  ปอทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กชายวัชระ   แก้วพินิจ
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ผะสม
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงวัณพาพร  จันทร์งาม
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เท่าเทียม
 
1. นายอมร  มูลเเก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กชายวัชระ   แก้วพินิจ
 
1. นางกุสุมา  ชลอทรัพย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกิ๊ฟ  -
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงแหม่ม  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  ปอทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายภูริทัศน์  กิ่งทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงเอมี่ กุญชร  วิลคอกซ์
 
1. Mr.Dennis  Cacacho Fernandez
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยแสง
 
1. นายพิษณุ  กองเสน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เท่าเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรินทร  สุนทรธรรม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กชายวัชระ   แก้วพินิจ
 
1. นางกุสุมา  ชลอทรัพย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสารภี 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อ่อนทอง
 
1. นายยงยุทธ  ไกรบำรุง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงนีรนุช  ครุธวงษ์
 
1. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สิริโภคานุกุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นุชกุล
3. เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งจันทร์
4. เด็กชายณัฐพล  ภูมิสุวรรณ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นเกตุ
6. เด็กหญิงพิชญา  มีเย็น
7. เด็กชายลภัส  ประเสริฐกุล
8. เด็กหญิงศิฐิมณี  เทียมเมฆา
9. เด็กชายเฉลิมชัย  ภูมิผิว
10. เด็กชายเอกศิลา  พันธโชติ
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
2. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
3. นางสาวนิโลบล  บ้านใหม่
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรณิชชา  เสือส่าน
2. เด็กหญิงกฤติมา  จำนงนอก
3. เด็กหญิงกุลิสรา  ทรงศิริ
4. เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ
5. เด็กหญิงจิรชยา  จิตรแจ้ง
6. เด็กหญิงจิรภัทท์  เรืองพยุงศักดิ์
7. เด็กหญิงฑิตยา  ติบรรเทิง
8. เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุดประเสริฐ
9. เด็กหญิงดริณดา  ฉายะยันตร์
10. เด็กหญิงทักษพร  เวชยันต์วิวัฒน์
11. เด็กชายทินภัทร  รุ่งเรือง
12. เด็กชายธนภัทร  ประสงค์
13. เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม
14. เด็กหญิงธนาทิพย์  หวานชิต
15. เด็กหญิงธีวรา  อำไพกุลย์
16. เด็กหญิงนงนภัส  บุษกรจงกลกุล
17. เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย
18. เด็กหญิงบุญรักษา  จิรภาธนาคุณ
19. เด็กหญิงปรีดิยาภา  เปรมพันธุ์
20. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สุทธิ
21. เด็กหญิงปารณีย์  รากบัว
22. เด็กหญิงพรชนัน  ไชยแก้ว
23. เด็กหญิงพรนิภา  สมคำเพ็ชร
24. เด็กหญิงพัธฐ์ธีรา  สรรพวิทยกุล
25. เด็กหญิงพิชญาพร  พูลทอง
26. เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นคำ
27. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กรัณย์วัฒนกุล
28. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มานะรังสรรค์
29. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ปิ่นแก้ว
30. เด็กชายภูเบศวร์  ชูเชิดรัตนา
31. เด็กหญิงรัชชิตา  วินิชพันธ์
32. เด็กหญิงวิภวานี  ศรีทอง
33. เด็กหญิงวิภาวดี  เล้าอรุณ
34. เด็กชายวิศรุต  เครื่องสนุก
35. เด็กหญิงศิศิรากร  สุวรรณหงษ์
36. เด็กหญิงสมิตานัน  พระบำรุง
37. เด็กชายสิรวิชญ์  หิรัญกนกพันธ์
38. เด็กหญิงสิริญา  มีปลอด
39. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  รัตนชัย
40. เด็กหญิงเบญญารัศม์  พัฒนฐิติยุทธ์
 
1. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
2. นายอัครภูมิ  ภูมิอินทร์
3. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
4. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายกฤษฎา   หลำเนียม
2. เด็กหญิงฐิติภัทร์   ไชยศรี
3. เด็กชายถิรวัฒน์   มณีเนตร
4. เด็กหญิงธนพร  ปานธรรม
5. เด็กชายธนัฐ   โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงปาริฉัตร   นิ่มเนตร
7. เด็กหญิงพรพินิต   แสนสัมฤทธิ์
8. เด็กชายรบชนะ   ทับถมยา
9. เด็กหญิงสุธิตา   อินวงศ์วรรณ
10. เด็กชายอรรคพร   บัวจูม
 
1. นางปิยวรรณ   ธีรธรรมนุวัฒน์
2. นางน้ำทิพย์   พ่วงจีน
3. นางสาวนฤมล   ศิริบูรณ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกุนรวี  เอมบาง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  -
3. เด็กหญิงปรีณา  โพธิ์หล้า
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มมา
5. เด็กหญิงศศิมา  ตะโกทองยม
6. เด็กหญิงสิริวรรณ  อุดทุมพร
7. เด็กหญิงสุชานุช  จงรัตนอำไพ
8. เด็กหญิงเนตรดาว  สุขประเสริญ
 
1. นายเทพพร   บุตรดาน้อย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่เอง
3. นางสาวปภาดา  สุขสวัสดิ์
4. นางสาววิสุตตา  สุวรรณ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยะ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีเย็น
3. เด็กหญิงจีนา  กองแก้ว
4. เด็กหญิงชนิกานต์  กระจกทอง
5. เด็กหญิงธันยพร  สิทธิกุล
6. เด็กหญิงปภาวินทร์  เรือนงาม
7. เด็กหญิงพศิกา  แซ่ซื้อ
8. เด็กหญิงรัชนก  เสริมสุข
9. เด็กหญิงลลิตวดี  ประเสริฐกุล
10. เด็กหญิงสิดาวรรณ  มากดี
 
1. นายปรีดา  ขำจิตต์
2. นางวิไลพร  ขำจิตต์
3. นางวรันธร  กัลปะ
4. นางจินตนา  แสนคำ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงกชกร   หมื่นสะเกิดดี
2. เด็กหญิงฐิตาพร   รุ่งเช้า
3. เด็กหญิงนวรัตน์   ลายเสมา
4. เด็กหญิงนันนภัส   ประไพรินทร์
5. เด็กหญิงบุณยาพร   แสนบ้าน
6. เด็กหญิงพรหมพร   คันศร
7. เด็กหญิงฟ้าธันวา   เรียงสันเทียะ
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ภู่ทอง
9. เด็กหญิงมินตรา   แพร่หลาย
10. เด็กหญิงวิมลณัฐ   แพร่หลาย
11. เด็กหญิงสิราวรรณ   แพงแซง
12. เด็กหญิงสุธามาศ   ไทยล้วน
13. เด็กหญิงอมรรัตน์   กล่อมจิต
14. เด็กหญิงอัจฉรีรัตน์   เซี่ยงหลิว
15. เด็กหญิงอารยา   โพธิ์ศรี
 
1. นางปิยวรรณ   ธีรธรรมนุวัฒน์
2. นางน้ำทิพย์   พ่วงจีน
3. นางดวงเพ็ญ   เกษมสิริกาญจน์
4. นายกฤษณะ   แสงนวล
5. นายพีระศักดิ์   อินทรสกุล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ทรัพย์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงปณิธาน  สว่างโลก
4. เด็กหญิงประภัสสร  คงประชา
5. เด็กหญิงมัทวัน  ฟักโต
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หนูปัญญา
7. เด็กหญิงวรรณกานต์  ไชยสง
8. เด็กหญิงวิภาพร  สินลา
9. เด็กหญิงวิรากานต์  พรมมา
10. เด็กหญิงศิริสุดา  แซ่ฮ่อ
11. เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองฤทธิ์
12. เด็กหญิงอรนภา  สกุลเพ็ชร์
13. เด็กหญิงอัญชลี  อัคติ
14. เด็กหญิงเจนจิรา  ปันปี่
 
1. นางธนภรณ์  จิตตรีเพิ่ม
2. นางสาวพรรณวดี  ขวัญอ่อน
3. นายนิธิศ   ว่องไว
4. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคคร
5. นางเพ็ญนภา  อินทำ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริพิน
2. เด็กชายณัฐภาส  ยังสุข
3. เด็กหญิงปนัดดา  พละคร
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  ไกลวิจิตร
5. เด็กชายวีรยุทธ  กลิ่นเกษร
 
1. นายพรินทร์  เกษรบัว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายอัศม์เดช  มีประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ราศรี
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญมา
2. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายภาคิน  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวจริยา  ธนไพบูรณ์สถาพร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเกาะ 1. เด็กชายกันตพัฒ  คีรีวงศ์
2. เด็กชายภราดร  -
3. เด็กชายวราชัย  สาชิน
4. เด็กชายสงกรานต์  -
5. เด็กหญิงอธิชา  แสงหิรัญ
6. เด็กชายเปรมประชา  คงคากูล
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
2. นางสาวราชาวดี  เล้าอรุณ
3. นายวศิลป์  แคนเสาร์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กชายณรินทร์  ก่งพิ้ว
2. เด็กชายณัฐกิตต์  แก้วเหล็กไหล
3. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเกตุ
4. เด็กชายบุรินทร์  วันยะโต
5. เด็กชายศุภกร  ลาดี
6. เด็กชายไกรศร  เมฆนิ่ม
 
1. นายธนชัย  สิงห์เสวก
2. นายแผน  ธรรมโกศล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายธีรพงศ์  สมรูป
2. เด็กชายบุญมี  งิ้วเซอร์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  น้อยนิด
4. เด็กชายสมคิด  งิ้วเซอร์
5. เด็กชายสมรักษ์  โตเอี่ยม
6. เด็กชายหนึ่งนที  ปานท้าว
7. เด็กชายเกริกไกวัล  งิ้วเซอร์
8. เด็กชายเจษฎากร  สร้อยทอง
 
1. นายอานนท์  เกียรติสาร
2. นายกิตติพงษ์  เกิดสมนึก
3. นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์
2. เด็กชายกิจธนะ  บุญสนอง
3. เด็กหญิงฐานิดา  กลีบทอง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์บอน
5. เด็กหญิงปารณีย์  แสงอ่อน
6. เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนบุรี
7. เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษสิงห์
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสัตย์
9. เด็กหญิงลลิตา  รสหวาน
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครุฑเหิร
 
1. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
2. นางสาวฐิติมา  มีเจริญ
3. นางนิชาภา  บุญเรือง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงพรธีรา  กายฤทธิ์
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  -
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  จิระกุลไพจิตร
3. เด็กหญิงอัญชิชา  ประสิทธิ์สิงห์
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงดา  -
2. เด็กชายปาฏิหารย์  สุขรัตน์
3. เด็กหญิงแสงนภา  พูนมะเริง
 
1. นางวาสนา  พุตติ
2. นางธัญพร  อุ่นทวีทรัพย์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงซี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  จูกุล
3. เด็กหญิงรุจิรา  พงษ์ธนอรัญ
 
1. นางธัชกร  เด่นดวงใจ
2. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กชายจตุพร  งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงมีนา  -
 
1. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
2. นางสาวจำนงค์๋  อรภักดี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองคลี่
2. เด็กชายปกรณ์  โคกแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวศรัญญา  หมื่นสกคดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายธนพัต  ราชดำเนิน
2. เด็กชายอิทธิพล  รอดภัย
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายพงษ์ธนพัฒน์  เสมจันทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  มะนาวหวาน
 
1. นางภัสสร   ขำกุศล
2. นายสราวุธ   เมือบสน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายธนัญชัย  ปรกแก้ว
2. เด็กชายเจตนะ  เหลืองสอาด
 
1. นายพิเชษฐ์  ทรงพันธุ์คชสาร
2. นางจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  หมอยาดี
2. เด็กหญิงวรรณสินิทรา  อุทัยเสรี
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารี
2. เด็กชายพีรณัฐ  ทองคงหาญ
 
1. นายปัญญา  กุลหงษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โปร่งทองคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  รวบรวม
 
1. นายรณศักดิ์  เนียมกัน
2. นายภูษิต  มงคลธนทรัพย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายบัญญวัต  ช้างงา
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุขอุดมศักดิ์
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงธนัญญา   พัดทอง
2. เด็กหญิงพัชชา  เฉิดภัคพงษ์
3. เด็กหญิงสุญญตา  แสงเนียม
 
1. นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข
2. นางวันวิสา  ดาบแก้ว
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษกรณ์  โมพันธ์
2. เด็กชายตินภพ  สืบศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  วิไลวรรณ์
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นางสาวสมเพ็ชร   ธนโชติวัฒนสิริ
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายชัยเจริญ  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ภาคภูมิ
 
1. นายธีระ  แสงศิริ
2. นางสาวภูษณิศา  โพธิบุตร
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายกฤษณะ  ตันทรัพย์
2. เด็กชายทักษกร  กมลฐิติภัทร
3. เด็กชายนิวัฒน์  โสมกุล
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายชุมพล  เพิ่มพูล
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายกอบชัย  ภูทะโล
2. เด็กชายณภัทร  สร้อยระย้า
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  แก้วมณีหงษ์ษา
 
1. นางอุษา  นิยมธรรม
2. นายอรรถพล  แดงเสม
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชนนกานต์  สระทองเงิน
2. เด็กหญิงฐิตาภา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  จินดานิล
 
1. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
2. นางสาวบุญอิ่ม  สุขนิ่ม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  รวบรวม
2. เด็กชายธนวัฒน์  นุชิต
3. เด็กชายสิทธิพรชัย  สุทธิจันทร์
 
1. นางสาวนรรฆ์ทวรรณ  คำอาจ
2. นางสาวสมหญิง  อินสว่าง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กชายธนกร  เหมือนมิ่ง
2. เด็กชายธันวา  สุทธิ
3. เด็กชายอนุพนธ์  สร้อยทอง
 
1. นายกาญจนะ  ชูก้าน
2. นางสาวนันทวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 1. เด็กหญิงบุญญานุช  มณฑา
2. เด็กหญิงอ้อย  -
3. เด็กชายเจตพล  สิมมาลา
 
1. นางสาวสรัลนุช  วงค์กองแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  ชลอพันธ์ุ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  -
2. เด็กหญิงพันธิตา  ทองจับ
3. เด็กหญิงสาม  -
 
1. นางสาววัลลียา  วิเศษสิงห์
2. นางสมาพร  พุ่มเทียน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงชรินดา  จำปาแก้ว
3. เด็กหญิงประกายดาว  บัวทอง
4. เด็กหญิงประวรรณา  โพธิ์ชัย
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองสิน
6. เด็กหญิงแพรว  พุทธา
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางสาวกนกพร  วิราวรรณ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  -
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มังกะโรทัย
3. เด็กชายอภิชัย  วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงอรยา  ทองเมือง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  เสวย
6. เด็กหญิงเกวลิน  ไม้ดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวสุปราณี  แข็งกสิกิจ
3. นางสาวจิรกาญจน์  แผนกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรรคพล
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เทียนทองวงษ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  คงแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  ป้อมสกุล
2. นายธเนศ  เมฆนาคา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเนตรชนก  รักวงษ์
 
1. นางเนตรดาว  ทศพร
2. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กหญิงธนัชชา  รอดด้วง
2. เด็กชายพีรภัทร  ชูเลิศ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  โคกแก้ว
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางวันทนา  พรานเจริญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงชลลดา  หาไชย
2. นายธนาวุฒิ  ขวัญอยู่เย็น
3. เด็กชายศรชัยวัฒน์  เบญจวรรณ
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นางสาวพัชรี  ศุภษร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริพิมพ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  หาญคำภา
3. เด็กหญิงอ้อมเดือน  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล
2. นายสิทธิพงษ์  มนุษย์จันทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วไทรหาญ
2. นางสาวลัดดา  แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงศุภนิดา  นพมาฒ
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวศิราพร  นาคปาน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงปราณี  น่วมอนงค์
3. เด็กหญิงวิรัญญา  วรภักดี
 
1. นางสาวรัชชนก  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา   เจริญทวีวิจิตร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลำไยหวานชื่น
2. เด็กหญิงบงกชพร  สำลีวงษ์
3. เด็กหญิงมาริษา  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาวอารียา  สุขเผือก
2. นางสาวรภัสศา  สำเภาทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงยศวรรณ   อัฎฐวรมงคล
2. เด็กหญิงอัญชลี  นิ่มเนตร
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ทรัพย์มัค
 
1. นางสาววรรณี   ทับทิมสี
2. นางสาวอัญฉลิน  ทองดี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงดารุณี  นุชนาฎ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เปลี่ยนอร่าม
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  จันทรังษี
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธ์ุ
2. นางสาวขวัญฤทัย  โสวจันทร์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศิริเขตกิจ
2. เด็กหญิงทิพาวดี  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงวิภาศิณี  ชาวนาฝ้าย
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
2. นางสาวนภสร  นวลจันทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงจิณสิตา  ท้าววิบูลย์
2. เด็กหญิงน้ำเย็น  สวัสดิ์กระโจม
3. เด็กหญิงเกษราพร  อินทราวงศ์
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
2. นางสาวนภสร  นวลจันทร์
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 1. เด็กหญิงปานธิดา  อินผิว
2. เด็กหญิงวรรณษา  อ่อนช้อย
3. เด็กหญิงอัญชลี  รู้รอบดี
 
1. นางรุ่งฤดี  โฆษพงศา
2. นางวิชุดา  ถิรศาสตร์
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กหญิงธนิดา  กาญจนแสนส่ง
2. เด็กชายพชรพล   บุญแต่ง
3. เด็กหญิงวาริชาติ  ปักษากุล
 
1. นางสาววัชรี  ศรีบุญเพ็ง
2. นางกาญจนา  นามอาษา
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กชายชัยเดช  เครือแก่นแก้ว
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  วงษ์พัฒน์
 
1. นางสาวกุลธิดา  สมรูป
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพิจักษณ์  เชิงชล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มิตรดี
2. เด็กหญิงมะลิ  -
3. เด็กชายยุทธนา  คุ้มศรี
 
1. นางญาดา  มณีนิล
2. นางสาววราลี  สมรภูมิ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายวรพล  รัตนโสภา
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  ดีมั่น
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นางอุษา  นิยมธรรม
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชลลดา  สังขดำรง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญแย้ม
 
1. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมจันทร์
2. เด็กชายชัยทัศน์  เพิ่มวงศ์
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงขวัญไพริน  ศรีตุ้มทอง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปริปุณณะ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. นายสิทธินนท์  รอดกำเนิด
 
1. นางสาวศิริมา  สุขพันธ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทุย  -
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  ยิ้มใหญ่หลวง
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายธวัชชัย  แห่สถิตย์
 
1. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พ่วงเสือ
 
1. นางเบญจมาศ  วรรณายก
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงเมษยา  บางเชย
 
1. นายโชคชัย  ช้างงา
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายปิยะภัทร  สวัสดิ์วงศ์
 
1. นายนพมัย  สายสร้อยทอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กชายสุวรรณ  บัวทอง
 
1. นางเสาวณีย์  มูลสระดู่
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เครือแก้ว
2. เด็กชายปัณณธร  เศรษฐรักษ์
3. เด็กชายปิยพล  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายพิชิต  ล่องลอย
5. เด็กหญิงวรชุดา  ชื่นอารมณ์
6. เด็กหญิงสุขรดา  สุขลาภ
7. เด็กชายสุธาเทพ  ออเพชร
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางศิริพร  จันทร์ผ่อง
3. นางสุดใจ  เจริญรักษา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายราเชนท์  ทับทิมศรี
2. เด็กชายหนุ่ม  -
3. เด็กชายอธิบดี  เรือนเพชร
 
1. นางสุภามาส  จันทร์มี
2. นางเนตรดาว  ทศพร
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกนกกร  อินจัน
2. เด็กหญิงนุชวรา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสิรินทรา  คงธาร
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กชายจิรภัทร  เขียวหวาน
2. เด็กชายธีรัช  ละอองศรี
3. เด็กชายนวพล  แดงฉ่ำ
 
1. นางสาวนพรัตน์  จบไพร
2. นางปทุม  นิ่มเจริญ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กชายชาลวิชญ์  หนูเล็ก
2. เด็กชายณภัทร  เอกจิตร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กระต่าย
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางสาวนวิสา  สารีวงษ์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวันต์  มั่งคั่ง ณ รังสี
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์พระพรหม
3. เด็กชายอดิศร  บุตรทยักษ์
 
1. นายอรรถพล  แดงเสม
2. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วจันทร์
2. เด็กชายนวพล  ดอกนางแย้ม
 
1. นางสาววารี  เมี่ยงแก
2. นางสาวกรณ์ภัสสรณ์  จิตรัตน์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กชายภานุภัทร  พรมรูป
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาววรวรรณ  สมจิตต์
2. นางสาวปทิตตา  วงศ์โอ่โถง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายนภดล  กิตติธงชัยกุล
2. เด็กชายอานัส  โตทัพ
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธีรภัทร  เอ็นสว่าง
2. เด็กชายภิญโญ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายศุภกิตติ์  รักแซ่
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นายติณภพ  ยังดี
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กหญิงสุกันยา  พิศราช
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
 
191 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติชัย  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงจรัญญา  ทิมแนวรบ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์บอน
4. เด็กชายธารากร  พรนิสกุล
5. เด็กหญิงนัทธมน  ห้าวเจริญ
6. เด็กชายนิธิวัฒน์  แก้วบัวดี
7. เด็กชายปกรณ์ชัย  กงจี่
8. เด็กหญิงภาวิณี  สิริพฤกษา
9. เด็กชายมงคล  โพนิชกร
10. เด็กชายวรภพ  พวงผรากา
11. เด็กชายศุภชัย  สังทอง
12. เด็กหญิงสักษิกา  แช่มช้อย
13. เด็กหญิงสาริชา  ประสุโส
14. เด็กหญิงสุธิสา  รอดน้อย
15. เด็กหญิงสุนัดดา  แซ่เอี๊ยว
16. เด็กหญิงอณัญญา  ธนันทา
17. เด็กชายอดิศร  หวานชะเอม
18. เด็กชายอภิภู  พรนิธิสกุล
19. เด็กหญิงเมธาพร  เจริญเชื้อ
20. เด็กชายโกวิท  สังขดุษฎี
21. เด็กชายไม้  ศรีสุข
 
1. นายผดุง  จันทร์คา
2. นางสาวฐิติมา  มีเจริญ
3. นางสาวพลอยกาญจน์  เพ็งเลา
4. นางสาวณัฏฐณิชา  อภิรังสิมันต์
5. นางสาวขนิษฐา  กุลเกล้า
6. นางสาวสกุลรัตน์  ขำโอภาส
7. นายเอกนฤน  สิทธิโชค