หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีระ ธนะฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
2 นางประยูร เสร็จกิจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
3 นายนเรศ พนานุสรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
4 นางละเอียด สุวรรณมณี ครูโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
5 นางมยุรี แดงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
6 นางสาวธัญวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่คัดเลือกข้อสอบ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
7 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
8 นายเสรี จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
9 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
10 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
11 นางฉวี ศรีสันต์ ข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
12 นางพิชญาภัค อารีรอบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
13 นางพรพิมล บุญรอดรักษา ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
14 นางสาวปรารถนา ตันติไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
15 นางสาวรจนา เครือบุตร ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
16 นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
17 นายบำรุง ข่ายคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
18 นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
19 นายประเสริฐ หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอุย คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
20 นางจันทรา เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
21 นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
22 นางรังสิมา พานประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
23 นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
24 นางอรวิภา พิมพ์พระพรหม ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
25 นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
26 นายคเณศวร์ เกิดผล ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
27 นางเบญญาภา เพิ่มพูล นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
28 นายสายฝน ภาผิวดี ช่างไม้ ๔ สพป.กาญจนบุรี ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
29 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
30 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
31 นางนิตยา แย้มชื่น ครูโรงเรียนวัดยางเกาะ คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
32 นางสาวจีเรียง บุญสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า คณะกรรมการกลางข้อมูลการแข่งขัน(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
33 นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:ภาษาจีน)
34 นายสมยศ สำเนียงงาม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:ภาษาจีน)
35 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:ภาษาจีน)
36 นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:ภาษาจีน)
37 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:ภาษาจีน)
38 นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:ภาษาจีน)
39 นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
40 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
41 นายนิวัตร มงคล ข้าราชการบำนาญ สพป.กาญจนบุรี เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
42 นายวัฒนา สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
43 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
44 นายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
45 นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
46 นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
47 นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
48 นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตก คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
49 นางธัญญลักษณ์ อัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
50 นายฉลอง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
51 นางธัญญลักษณ์ อัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
52 นางวันทนีย์ ขาวผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
53 นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
54 นายเสรี จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
55 นางเพ็ญศรี ปานผาสุข ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
56 นางสาววรรณา หลวงเทพ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
57 นางสุรัตน์ พุทธไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
58 นางสาวมณี พิลึก ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
59 นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดี ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
60 นางละม่อม วงษ์ทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
61 นางสุริสา กาญจนพิญพงศ์ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
62 นางสาวชวดล สุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
63 นายกันตพิชญ์ มีเครือ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
64 นางพรพิมล บุญรอดรักษา ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการประกวด(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)
65 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
66 นายไพเรา บันลือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าเณร คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
67 นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
68 นางสาวดารณี ป้อมสกุล ครูโรงเรียนวัดท่าแย้ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
69 นางนันทิยา ธงศรี ครูโรงเรียนวัดกร่างทองราษฏร์บูรณะ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
70 นางวรันธร กัลปะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
71 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
72 นายบุญยิ่ง เนียมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
73 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
74 นางดวงสุดา บุรเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
75 นางสาวเบญจมาศ สุพรรณกลาง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
76 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
77 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
78 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
79 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
80 นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
81 นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
82 นางสาวจินตนา ศรีธินันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
83 นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
84 นางสาวกิติณันท์ เจษฎา เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
85 นางสุธินันท์ พูลสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
86 นางทิพย์สุดา อำนวย นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
87 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (การจัดประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์)
88 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (การจัดประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์)
89 นางจันทร์ศิริ ชูวา เลขานุการศูนย์หุ่นยนต์ คณะกรรมการอำนวยการ (การจัดประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์)
90 นายทวี เนวรัตนพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (การจัดประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์)
91 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ คณะกรรมการอำนวยการ (การจัดประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์)
92 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
93 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
94 นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
95 ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
96 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
97 นายพิทักษ์ แสงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
98 นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
99 นายอนุรักษ์ บุณยายน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
100 นางสาวนิโบล บ้านใหม่ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
101 นางศยามล จันทร์สอน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
102 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
103 นางมาลี โพธิ์ทองนาค ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
104 นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
105 นางปัทมา รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
106 นางศิริพร จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
107 นางแก้วกาญจน์ ขำโอกาส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
108 นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
109 นางสมปอง บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
110 นางภัสรา ชูลาภ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
111 นางชารี มณีอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
112 นางวนิตรา ภุมมา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
113 นางวรรณงาม พงษ์พัว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
114 นายโสภณ ยิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
115 นายอดิเรก เนตรพรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
116 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์)
117 นายประจักษ์ รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
118 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
119 นายสันติ ตะพัง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
120 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
121 นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
122 นายสมยศ สำเนียงงาม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
123 นายสิงห์ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
124 นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
125 นางอังคณา คุณฑี นักวิชาการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
126 นางอรศิมา ศรีสำราญ วิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
127 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
128 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
129 นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
130 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
131 นางสาวภสมน แก้วพลอย ครูธุรการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์)
132 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
133 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
134 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
135 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
136 นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
137 นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
138 นางสาวจินตนา ศรีธินันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กจ.1 คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
139 นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
140 นางสาวกิตตินันท์ เจษฏา เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
141 นางสุธินันท์ พูลสมบัติ นักวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
142 นางทิพย์สุดา อำนวย นักวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
143 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
144 นางณัฐชา มุกดาแสงสว่าง ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
145 นายสมคิด บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
146 นางประเทืองศรี ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
147 นางเกยูร ยั่งยืนยง ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
148 นางสุภาพร แก้วเกตุ ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
149 นางสาวสุนทรี จ้อยล่อย พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
150 นายวันชัย โบกคำ นักการภารโรงโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
151 นางบุษชฎา มงคลทิพย์ ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
152 นายฉลอง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
153 นางสุภาพร แก้วเกตุ ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
154 นางสาวภสมน แก้วพลอย ครูธุรการ โรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
155 นางสาวธนวรรณ เจริญวัย ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน(กลุ่มสาระการงานอาชีพ)
156 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
157 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
158 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
159 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
160 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
161 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
162 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
163 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
164 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
165 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
166 นางสาวเบญจมาศ สุพรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)
167 นายศิริวุฒ สามนปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
168 นายสมเดช ช้างงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
169 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
170 นางสาวรัชณีพร จาวรุุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
171 นางมยุรี แดงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
172 นางสาวประพาพร ยศวิชัย ครูโรงเรียนบ้านวังลาน คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
173 นางวารี เหล็งไทย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
174 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2559
175 นางสาวสุจิตรา แสงทอง ครูธุรการโรงเรียนวัดท่ามะขาม และโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2559
176 นางสาววิภาวี จงสวัสดิ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังสารภี และโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2559
177 นางวาสนา อิ่มประไพ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังลาน และโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2559
178 นางสาวสมใจ บุญเต็ม ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ และโรงเรียนบ้านรางสะเดา คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2559
179 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2559
180 นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
181 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
182 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
183 นางจันทรา เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
184 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
185 นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
186 นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
187 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
188 ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
189 นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
190 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
191 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
192 นางสุนันทา ชมพู นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
193 นางพรทิพย์ สุขปิยังคุ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
194 นางสาวกิติณันท์ เจษฎา เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
195 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
196 นางสาวศศิพร ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
197 นางสาววิลาวรรณ ใจมั่น เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
198 นางสุพัตรา คชสาร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"นาฏศิลป์")
199 นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
200 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
201 นายประสาร จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
202 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
203 นายทะวิด ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
204 นางคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
205 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
206 นายสุรเดช รุ่งศรีกนก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
207 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
208 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
209 นางอรศิมา ศรีสำราญ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
210 นางสาวกฤษณี วิษณุจันทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
211 นางสาวสุนิลทา เหลือวัฒนาสกุล ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
212 นางสายสุนีย์ บุญยัง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
213 นายสายฝน ภาผิวดี ช่างไม้ ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
214 นางคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
215 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)
216 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร 087-8079241 ID_Line : 0878079241 E-Mail : chalee.sum@gmail.com สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]