รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายนพ.ศ. 2559 วันที่ 24 เดือนกันายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงสไร เป็ก  จัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   บำเรอรวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายโปด  อิน
 
1. นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ขวาละคร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1. เด็กหญิงฑิฏาณุภรณ์  บุญไทย
 
1. นางสาวภัทรานี  ชายทะเล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูคำ
 
1. นางสาวมรกต  รุ่งเรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงลภัสรดา    พัสดุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ    ชารัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกรงใจ  พรเจริญ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บัตรวิเศษ
 
1. นางสาวบังอร  ศรีสด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงสุกานดา  สังชำนาญ
 
1. นางพรเพ็ญ  กิจพิบูลย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  วงค์ผาบุตร
 
1. นางจารุณี  เจริญพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวริสรา   บุศบงค์
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประพันธ์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมมาตร
3. เด็กหญิงสมใจ  ฉายพล
 
1. นางสาวนิฐิรัตน์  ละม้าย
2. นางเยาวลักษณ์  ชัยกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธนะศรี
2. เด็กหญิงอุษา  สิน
3. เด็กชายเสวี  คำสุก
 
1. นางสาวปุณยนุช   ไพยสูตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจรีนุช  บุญมี
2. เด็กหญิงพนิดา  ใจเยือกเย็น
3. เด็กหญิงอินลดา  บุญปลอด
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
2. นายนพเก้า  แซ่อุ้ย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกชกร  ควรอักษร
2. เด็กหญิงนิตยา  สุธาโภชน์
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรพิชัย  วัฒนะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงวรภา  ทะเรืองรัมย์
 
1. นางสาวบังอร  ศรีสด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายบูรพา  ว่องไว
 
1. นางสาวชลันดา  ฟองสมุทร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายนนทกร  คุณเอนก
 
1. นางสุภาวดี  พยัฆกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนภูมิ  กิ่งนิโครธ
 
1. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายทัศไนย  ชอบชน
3. เด็กหญิงวราภรณ์.   บุญศรี
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นายแดนชัย  คุ้มวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายนววิช  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีญา  ปิ่นมณี
 
1. นายนรากรณ์  ใยเพ็ง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายกิตติภพ  แสดงผล
2. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนจันทร์
3. เด็กชายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นางสาววรารัตน์  เจ้ยเปลี่ยน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวชลดา  เก๋าหลิม
2. เด็กหญิงลลิตา  ลานเลี้ยงชีพ
3. นางสาวสุนันทา  แย้มอารมณ์
 
1. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
2. นางแพรว  วรลี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายจิรายุส  สริมอรุณ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กาบกลางดอน
 
1. นายธาราดล  กัณหา
2. นายดนุภพ  คณานันท์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีละคุณ
2. เด็กหญิงศศิประภา  บ้านแสน
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
2. นางสาวเพ็ชรัตน์  จันทสิทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกฤษดา  ป๊อกตัง
 
1. นางสาวภัณฑิรา  บุญสวน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  บ้านแสน
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายปาณรวิชญ์  สุขมงคลรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อัมพร
3. เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน
 
1. นางทัศนีย์  ชลาวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกอบชัย   ลือสถาน
2. เด็กชายกิตติทัต   สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงนราทิพย์   พวงเงิน
 
1. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐสุมน  มาเอม
2. เด็กหญิงสุจิรา  อุไรรัตน์
3. เด็กหญิงสุชาดา  พันสุวอ
 
1. นายวันชัย  ลานทอง
2. นายเอกพจน์  โพธิวรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขเสพ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภู่เกสร
3. เด็กหญิงสิรินดา  มาพิมาย
 
1. นางสาวปิยะพร  บุญมั่ง
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  ฐานทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงนิชาภา   ชลาลัย
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ก้องเวหน
3. เด็กหญิงโชติกา  คุณาธรรม
 
1. นางพิจิตรา  วงค์พิทักษ์
2. นายชูศักดิ์  งามสกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. นางสาวชลทิชา   เพ็งสุวรรณ์
2. นางสาวณัชณิชา  แย้มนวม
3. นางสาวประภาพร  บุญรักษา
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
2. นายไกลพล  คำนาค
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ป๊อกตัง
2. เด็กหญิงนริศรา  ทองพานิช
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ไพรสิงห์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ฐานทอง
2. นางสาวปิยะพร  บุญมั่ง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ไข่แก้ว
2. นายธนภูมิ  หนองเทาว์
3. เด็กหญิงนฤมล   บุญมาก
 
1. นางสาวขวัญใจ  สุดสงวน
2. นางสาวณ๊ัฐฐิญา  ใจสุทธิ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กชายปณายุธ  มาสวัสดิ์
2. เด็กชายสุรภัทร์  ทองคำ
 
1. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายธนยศ  ผลพักร์
2. เด็กชายวิศรุต  สิงห์ทา
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนิมิตร  ภาคจรุง
2. เด็กชายศักรินทร์  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสาวณัฐนิตย์  แสนหาญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายนครินทร์  เวชสุวรรณ์
2. เด็กชายภานุพันธ์  เล็ดลอด
 
1. นายณฐพงศ์  บุญรักษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายคมสันต์  ออมศิลป์
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่นาน
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายทิวา  นันคำ
2. เด็กชายเจษฎายุทธ  ติงชาติ
 
1. นางสาววลีรัตน์  พรหมสวัสดิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เพ็ชรสงคราม
2. เด็กชายนพณัฐ  ทองคำเปลว
 
1. นางสุพัตรา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงตุลาลักษณ์  รู้เนตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีบุตรดี
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลศิลป์
4. เด็กหญิงนันทนา  เย็นเยือก
5. เด็กหญิงวิมลภัทร  หลงวงศ์
 
1. นางเกษร  วิเศษกุล
2. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงชยานันต์  ชายเชิด
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เรี่ยมทอง
3. เด็กหญิงปรียา  สุขโข
4. เด็กหญิงสุนิษา  กลิ่นขจร
5. เด็กหญิงอินทิรา  เพิ่มพูน
 
1. นางบุญมี  สุขกัญญา
2. นางสาวนารีรัตน์  สิงขรบาท
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพูล
2. เด็กหญิงภัทรมน  โชติวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์   แรมเรือง
4. เด็กหญิงวนิดา  ระยับศรี
5. เด็กหญิงวิภาวี  ชีวะเจริญ
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
2. นายกมล  ต้นภูเขียว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกัลยา  นพสาย
2. เด็กหญิงนภศร  พิศพรรณ์
3. เด็กหญิงฟารีด้า  เมี๊ย
4. เด็กชายสุภัคศิษฏ์  หมื่นเตียง
5. เด็กหญิงแดน  แรน
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางน้ำฝน  จันทนะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงธนพร  คำสุวรรณ
2. เด็กชายนัฐธัญ  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีดี
4. เด็กชายอภิฤทธ์  ภาระเปลื้อง
5. เด็กหญิงอลิสา  โอสถเจริญ
 
1. นายปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์
2. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์
2. เด็กชายชญาน์วัต  พงษ์เสดา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พิทักษ์
4. นางสาววรรณกานต์  บุญญฐี
5. นายอุทัย  วิรุณกาญจน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
2. นางจันทนา  พรหมศิลป์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  โคบาล
2. เด็กหญิงณิชา  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงธีรนาฏ  คงอยู่
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชมดี
5. เด็กหญิงศรีสุดา  งามละมัย
 
1. นายปัทพงษ์  วิสุทธิแพทย์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายุก
2. เด็กหญิงนุชวรา  อรปัญญา
3. เด็กชายวีรพล  กุลศิริ
4. เด็กชายวีรวัฒน์  ลาภมาก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นำผดุง
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายกมลกิจ  นิยมศิลป์
2. เด็กชายกมลาสน์  สำราญจิตร์
3. เด็กชายจิรายุทธ  ประเสริฐผล
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ท่าหิน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กงกอง
6. เด็กชายธันวา  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายพัฒนะ  ธรรมเจริญ
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  บำเรอรวย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  คงรอด
10. เด็กหญิงภัทราวดี  โยธิกุล
11. เด็กชายลิขิต  แต้มพงษ์
12. เด็กชายวันเฉลิม  สายบัว
13. เด็กชายวีรพัฒน์  ยืนนาน
14. เด็กหญิงสุทัตตา  สุขสำราญ
15. เด็กชายอนุกิจ  วิบูลย์อรรถกร
16. เด็กชายอภิชาต  พงษ์เหล่างิ้ว
17. เด็กชายอาณัติ  ช่างการ
18. เด็กชายเจษฎากร  ล่อคี้
19. เด็กชายเฉลิมรัฐ  เดชะบุญ
20. เด็กชายเศรษฐพงศ์  โลหะศาสตร์
 
1. นางระวีวรรณ  ภู่ทรัพย์
2. นายสำราญ  ภูหลวง
3. นางสาวปวริศา  ลี้กุลวิตรา
4. นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งสุวรรณ์
5. นางสาววนิดา  วงศ์ประภาพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สมตระกูล
2. เด็กชายกานตพงศ์  บุญมี
3. เด็กชายกุลณภัทร  เขมะสุข
4. เด็กชายจิรวัฒน์  นาคสกุล
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขประเสริฐ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมเจริญ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเย็น
8. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จิตตระการ
9. เด็กชายธนกร  ตั้งมั่น
10. เด็กชายธนายุต  ถังไชย
11. เด็กหญิงบีรเนตร  ศรัทธาบุญ
12. เด็กชายปรัชญา  บุญชู
13. เด็กชายปิยวัช  เพ่ิมผล
14. เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์ปรีชา
15. เด็กชายรัตนกร  กลางทุ่ง
16. เด็กชายวรภพ  เหี้ยมหาญ
17. เด็กชายวิศรุต  สวัสดิภาพ
18. เด็กหญิงศริสรา  สำราญจิตร์
19. เด็กชายสรศักดิ์  เอี่ยมมาตร
20. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทวีวัฒน์
 
1. นางเพ็ญวดี  เจริญงาม
2. นางวาสนา  ท่าหิน
3. นางสาวอำพร  บรรเทาวงษ์
4. นางสาวธัญสินี  สวัสดิพงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงณัชฌา  จินโณรส
 
1. นางสาวพเยาว์  พลนอก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงกันต์นิษฐ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวเสาวภา  บุญธรรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงอัชฌา  จันทบูรณ์
 
1. นายสุรกิจ  สิอิ้น
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยเผือก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ไทรม่วง
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายธนโชติ  เพ็ญสิน
2. เด็กหญิงสมฤดี  ชำนาญชล
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงประภาพร  สุภาผล
2. เด็กชายอดิศร  กองทอง
 
1. นายจิตทิวัตถ์  สีพา
2. นางสาวโสภา  แซ่โง้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  สาหุทัศ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผดุงศิลป์
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  กระจ่างฉาย
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปิ่นศร
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศิริ
6. เด็กหญิงพิญชาอร  ทั่งทอง
7. เด็กหญิงวรรณดา  วรรณชมภู
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ก๋งเหม็ง
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  พรมมาศักดิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นางสุดใจ  สาคร
3. นางอุทัยวรรณ  ศรีสุขใส
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีงาม
2. นางสาวกรกนก  นาคสัมฤทธิ์
3. นางสาวชนากานต์   นิลฉวี
4. เด็กหญิงชลธิชา  นิลฉวี
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นุ่นหลักคำ
6. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  งามใจ
7. เด็กหญิงลักษณา  สมมิตร
8. เด็กหญิงสุปริญญา   คงเนียม
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ลือธิสาร
10. เด็กหญิงแพรวา  งามใจ
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
3. นางอุทัยวรรณ  ศรีสุขใส
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา   มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา   ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์   ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา   ทองละมุล
6. เด็กหญิงญาณิศา   เกี้ยมแสนเมือง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา   กาแก้ว
8. เด็กหญิงดลพร   สุดใจ
9. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญส่ง
10. เด็กหญิงพัชรพร   สามัคคี
11. เด็กหญิงพิมชนก    สุบรรณ
12. เด็กหญิงพิมพ์พร   ทรัพย์สมบัติ
13. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ   ภูเขาคำ
14. เด็กหญิงวันวิสา   วงศ์รักษ์
15. เด็กหญิงสุธาสินี   สีนน
 
1. นายธานิตย์   ชุมนิรัตน์
2. นายเสฏฐวุฒิ   ขวัญทอง
3. นางมณีรัตน์   ชุมนิรัตน์
4. นางยุพดี   อินทรสำอางค์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กชายกฤษฎา  ทิมพิทักษ์
2. เด็กชายจิรวิทย์  สระเก้า
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายก้องภพ  ปั้นศักดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  เบ็ญจกิจ
 
1. นางกันทิมา  เชิงไชย
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสิน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายสิริวิท   มณีวงษ์
 
1. นางเตือนใจ  พุกสีดา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บรรลังค์
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทมาท
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงนิษารัตน์  แก้วเกษ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองไทย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายชุติพนธ์  กวางทอง
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  โตประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  จันทบาล
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. นายอโนทัย  ทองถวิล
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ประจญ
2. เด็กหญิงสุภัชชา    เอมโอน
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
2. นางสาวชลธิชา  พลอาจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงณิชา  พุทธศรี
2. เด็กหญิงสุภัทราณี  สุริยะ
 
1. นางพิมพา  อิ่มเอิบ
2. นางสาวนิรมล  พาทีเที่ยง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงวชิตา  บุญเปล่ง
2. เด็กชายอุปถัมภ์  ชำนาญพนา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายทินภัทร  กิ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัฒนา  เทือน
3. เด็กชายลัทธพล  งามละมัย
 
1. นางสาวกิมลัง  เหลืองาม
2. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จูเมา
2. เด็กหญิงพิมรดา  ศรีสารากร
3. เด็กชายสิรวุฒิ  ศรีถาวร
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
2. นางสาวดุษณี  สุขสิงห์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายคณาธิป  บรรจงใจรักษ์
2. นายอานนท์  คำสัตย์
3. เด็กชายเจมศักดิ์  เกษมวัน
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
2. นางวัลย์นุช  ประสาร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงยีนส์   ศรีสุทัศน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายธีรภัทร  จันท์แดง
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กหญิงนงนภัส  รัตตะ
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   พงษ์สุระ
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงปวิตรา   ครองสุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กหญิงชนาพร   นาควานิช
 
1. นางสาวอำพร   คงเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สายรัมย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  ชินวรณ์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเปรมกมล  เทศทอง
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายชินพัฒน์  สัจจพันธ์
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ขาวสบาย
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธนาภา  กิ่งไพบูลย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงณิชากร  ปกรณ์ประเสริฐ
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายจักรทิพม์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงชลดา  บุญธรรม
 
1. นายริมประเสริฐ  คำเสียง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไทยเดช
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลนอก
3. เด็กหญิงณัฐชยา  สีเตา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิริวาลย์
5. เด็กชายนพเศรษฐ  นิลรักษ์
6. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนวัน
7. เด็กหญิงภัทรีญา  พรตเจริญ
8. เด็กชายรชต  ราชเมืองศรี
9. เด็กหญิงวราลี  ห้อยยี่ภู่
10. เด็กหญิงวริศรา  เชี่ยวชาญกิจ
11. เด็กหญิงสุพัตตา  ไชยวิศาล
12. เด็กหญิงสุพิชชา  ชำห้าน
13. เด็กชายอิทธิกร  นิสยันต์
14. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เหล่าอินทร์
15. เด็กหญิงเอมิกา  แสนสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
2. นางสาวมาวิณี  กิจจะนะ
3. นายวรพล  ห้อยยี่ภู่
4. นายสุรศักดิ์  เตโช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงกรกฎา  กึน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เวชสุวรรณ์
4. เด็กหญิงบุษบา  เสาวพันธ์
5. เด็กหญิงปภาวดี  แก่นแก้ว
6. เด็กหญิงปุณยนุช  คุณเจริญ
7. เด็กหญิงพรรณณี  เกษแก้วสถาพร
8. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณผา
9. เด็กหญิงภูสุดา  สิทธิเดชรัตน์
10. เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญสวัสดิ์
11. เด็กหญิงรจมณฑ์  สุกแสง
12. เด็กหญิงวรรณพร  สุกแสง
13. เด็กชายวัชรินทร์  กลมเกลียว
14. เด็กหญิงวิภาวี  คุณเจริญ
15. เด็กชายศราวุฒิ  คำมุล
16. เด็กหญิงศิรดา  โศภิษฐ์สิทธิกุล
17. เด็กหญิงศิริพร  ไก่แก้ว
18. เด็กหญิงอรพินทร์  เป็นสุข
19. เด็กชายอรรตพล  สัตตุสะ
20. เด็กชายเวสารัช  ดาบพรวน
 
1. นางปาริฉัตร  เนียมศรี
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ฐาปนะดิลก
3. นางชาลินี  ผดุงเวียง
4. นางพัชรา  บัวสวัสดิ์
5. นายยิ่งศักดิ์  เพ็งชิต
6. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายมณีสาร  นนทวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายจิรเมธ  มูสิกสงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัญปัญญา
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายจันเพ็ง  ไชยะสานน์
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จุกกระโทก
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชา  รัตนะ
 
1. นางธิดา  ปรางรัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงศศิรินทร์  มีทรัพย์มั่น
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กชายนภัสกร  มะณีวัน
 
1. นายสอาด  สร้อยคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงรินลดา  สร้อยศรี
 
1. นายวสันต์  บุญไทย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวริสรา   บุศบงค์
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายวิชชากร  เต่าสา
 
1. นางดวงตา  มณีโชติ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายพีรพล  หมันเทศมัน
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โกยทา
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เบี้ยไทยสงค์
2. เด็กชายกฤษดา  บุญมา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟักคง
4. เด็กหญิงชลดา  บุญธรรม
5. เด็กหญิงชัญญา  เอมโอษฐ์
6. เด็กชายชัยพัฒน์  จันทร์คีรีเขต
7. เด็กหญิงญาดา  บุญเชื้อ
8. เด็กชายณรงค์เดช  พวงมาลัย
9. เด็กหญิงดารุณี  นงค์จิตร
10. เด็กหญิงทักษิณา  พิลาวุฒิ
11. เด็กชายธนภัทร  พรมติ๊บ
12. เด็กชายธนวัฒน์  โกมุทมาตร
13. เด็กชายนรากร  แก้วกองศรี
14. เด็กชายนิติพนธ์   ป้อมทอง
15. เด็กชายบุญพิทักษ์  ทองพาย
16. เด็กชายปณวัชร  โสธนะ
17. เด็กหญิงปภัสรา  หมื่นภูธร
18. เด็กหญิงประริตา  หล้าสุด
19. เด็กหญิงผกา  จันทร์คีรีเขต
20. เด็กชายพงศธร  โพธารส
21. เด็กหญิงพัชราภา  โชคชัย
22. เด็กชายพันนี  วันนา
23. เด็กชายพีรพัฒน์  ใสโสภณ
24. เด็กชายพีรภัทร  ทาทอง
25. เด็กชายภาคิน  นงค์จิตร
26. เด็กหญิงรัตนา  สวัสดิ์
27. เด็กหญิงวรกานต์  อินคะมนต์
28. เด็กชายวรวัตร  ม้าวมงคล
29. เด็กชายวรวุฒิ  นามกุล
30. เด็กหญิงสุทธิชา  คชรังค์
31. เด็กชายสุวรรณชาติ  บุรพันธ์
32. เด็กชายอนาวิล  วะลัยพันธ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองแก้ว
34. เด็กหญิงอริษา  ไวสุวรรณ์
35. เด็กหญิงอริษา  เทพทอง
36. เด็กหญิงเบญจภา  กาบกลางดอน
37. เด็กหญิงไอรดา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายริมประเสริฐ  คำเสียง
2. นางเยาวลักษณ์  เจริญทรัพย์
3. นายณุกานต์  เสโส
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงจิราพร  ทาทอง
3. เด็กชายบุญจันทร์  มะตูม
4. เด็กชายปรวัตร  ธัญญสาร
5. เด็กหญิงปัทมพร  โพธิ์กระสังข์
6. เด็กชายพัชรพล  ไชยเชตุ
7. เด็กชายมารุพัท  ขันทอง
8. เด็กหญิงวรัญญา  ฉิ่งสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  การอินทร์
10. เด็กชายอชิระ  ยอดขำ
 
1. นายภราดา  ศาสตร์พานิช
2. นางนาฏยา  ยังคำ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. นายกิตติศักดิ์  วงษ์แก้วเกตุ
2. นายจิรายุทธ  ก่อเฮง
3. นางสาวชลธิชา  แย้มมะลิ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีวัน
5. นายปฏิมากรณ์  บัวหลวง
6. นางสาวปิยธิดา  ม่วงคุ้ม
7. เด็กชายรชต  เดชคง
8. นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มกูล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  นาคพันธ์
10. เด็กชายอาณกร  กองขันธ์
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางสาวศราวดี  แก้วเขียว
3. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงธนวรี  พลเหิม
2. เด็กหญิงธนิดา  แย้มศรี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   ไชยกาศ
4. เด็กชายภูริภัทร์  ชมภู
5. เด็กชายวัลลพ  ชมภู
6. เด็กชายสหประชาชาติ  ลิติพัฒโอภาสกุล
 
1. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
2. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
3. นายศิริศักดิ์  โพธิมณี
4. นางพิมพา  อิ่มเอิบ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวรรณดี
3. เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยอาษา
5. เด็กหญิงนภาพร  กุลฑล
6. เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณใจ
7. เด็กหญิงวรฉัตร  เดชพิมล
8. เด็กหญิงวันใส  เชียง
 
1. นางสาวกนกพร  โพธิมณี
2. นางสาวจามจุรี  สนอ่อน
3. นางกนกพร  กวางทอง
4. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   เหมหาญ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจริญศรี
3. เด็กหญิงนิศากรณ์   เตียกประโคน
4. เด็กหญิงพรชิตา   แสนยศ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แตงหล่ำ
6. เด็กหญิงอภิญญา   มากบุญ
 
1. นางชูศรี  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวปุณยนุช   ไพยสูตร
3. นางพุตตาล   บุตรละคร
4. นางสุภาพร  นิลยิ่งดี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกวิสรา  นิลอรรถ
2. เด็กหญิงกานต์รวี  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงชนากานต์  ประมาคะเต
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์มี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมสิน
6. เด็กหญิงทยิดา  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงนงนภัส  เซ่งฮวด
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลวงษ์
9. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่ซิ้ม
10. เด็กหญิงสิรินดา  ศรีหิรัญ
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทวาเรศ
12. เด็กหญิงสุจิณณา  พ่วงใจ
13. เด็กหญิงสุภาวดี  เฉลิมลาภ
14. เด็กหญิงสุวรรณา  ชูช่วย
15. เด็กหญิงอณิมา  ศิริประทุม
16. เด็กหญิงอรปรียา  กระจ่างเจนกิจ
 
1. นางรจนา  เมธวัน
2. นายวินัย  สว่างเรือง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงนันทิตา  เมื่อจัตุรัส
3. เด็กหญิงนันทินี  เมื่อจัตุรัส
4. เด็กหญิงบุษยรังสี  ชาญาติ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  แผลงฤทธิ์
6. เด็กหญิงสมัชญา  สมวงค์
7. เด็กหญิงสุริวิภา  พุทธพิมพ์
8. เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญเอืยม
 
1. นางสาวอัญชลี  มั่งมูล
2. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกนกพร  เหียงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบัติหอม
3. เด็กหญิงผ่องพรรษา  เครือศรี
4. เด็กหญิงลลิตา  เงินถม
5. เด็กชายเอกอริญชัย  สืบบุตร
 
1. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกฤษณี  คงเจริญ
2. เด็กหญิงศศิการต์  รัตนาธรรม
 
1. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร   บุญทรง
 
1. นางสาวสิทธิพร  ศานติศิลากุล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บริบูรณ์
2. เด็กชายธนภูมิ  สุตะพบ
3. เด็กชายบุญมี  เทือก
4. เด็กชายศิรพัฒน์  เทียมยศ
5. เด็กชายเอกภพ  ทองนวล
6. เด็กชายเอกราช  เก็บผัก
 
1. นายเรวัตร  ภูแย้ม
2. นายกรกต  โทนศิริ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกวี  สุขกระโทก
2. เด็กชายธนกร  ทองไสว
3. เด็กชายนิพพิชฌน์  บุญมา
4. เด็กชายพศุตม์  กุฎจอมศรี
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ธีระโรจน์
6. เด็กชายอวสร  ยอดขุนทด
 
1. นายภาณุพันธุ์  สาลีผล
2. นายจักรกฤษ  หอมไกล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายกฤษณะ  ไกลบาป
2. เด็กชายชนกัน  สง่า
3. เด็กชายธนกฤษ  นกนาค
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูเวช
5. เด็กชายสมเดช  วิหาร
6. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ภูมิไสล
7. เด็กชายโชคชัย  สมหวัง
8. เด็กชายไพโรจน์  อาจมังกร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
2. นางสาวอนรรฆวี  แก้วดี
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญพูล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ยืนยงค์
3. เด็กหญิงทิพย์วารี  รุ่งแสง
4. เด็กหญิงนิตา  ศรีวรขันธ์
5. เด็กชายบีบี  ยืนยงค์
6. เด็กหญิงมณิการ์  พิมพ์น้อย
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  นิลสลุด
8. เด็กหญิงวันวิษา  บุญพูล
9. เด็กชายเมฆา  ทอง
 
1. นางพิชฌญามณฑ์  สามารถ
2. นายอนุวัฒน์  บุญสิงห์
3. นางสาวกฤติกา  ทัศน์เจริญ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกรพิน  สืบประยูร
2. เด็กชายกิตติ  ช่างแกะ
3. เด็กหญิงจีราพร  เถื่อนบุญมี
4. เด็กชายนรินทร์  ทองสวัสดิ์
5. เด็กชายภัทรพล  วริสาร
6. เด็กหญิงวันทนีย์  ลุนลา
7. เด็กหญิงวิไลพร  แพทย์ไชยวงษ์
8. เด็กชายสุริยา  ขันเมือง
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาวร
10. เด็กหญิงเมทินี  กองภา
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
3. นายมานพ  เงื้อมผา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงพิชญา  ชาวไชย
2. เด็กชายศุภณัฐ  มีไชย
3. เด็กหญิงเกศเพชร  ชินสถิต
4. เด็กชายเดชาวัต  สมัครสมาน
5. เด็กหญิงเมทิตา  ศรีเมือง
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญมา
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางสุภาวดี  พยัฆกูล
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พันธุ์ชิน
2. เด็กหญิงปิตมณี  ประเทือง
3. เด็กหญิงวิภาวนี  ม่วงโรง
 
1. นางสาวทัศนา   วรรณประภา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงดวงสมร   บัวทอง
2. เด็กหญิงนันฐิตา    เผือกยอด
3. เด็กหญิงอธิชานัน   ผิวงาม
 
1. นางสาวหทัยชนก   มากพุ่ม
2. นางนารีรัตน์  สิทธิพรหมมา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธนพร   พรกระจ่าง
2. เด็กหญิงธารารัตน์   มรกต
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วใส
 
1. นางสาวหทัยชนก   มากพุ่ม
2. นางนารีรัตน์  สิทธิพรหมมา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายดนุพล  ถ้วนวงษ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิพกระโทก
 
1. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์  อุปลี
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. นายอนุชา  รื่นอุดม
2. เด็กชายอลงกรณ์  องคชื่น
 
1. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
2. นางสาวรัตนภรณ์  มาลีรส
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายถิรวัฒน์   พันธุ์ชนัง
2. เด็กชายอนุชิต   พรมแก้ว
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนภัทร  บุตรทอง
2. เด็กชายรัฐติภูมิ  อำภาวะ
 
1. นายศราวุธ  จิตรจำนงค์
2. นางสาวกัญรินทร์  พัฒยาน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายกรรชัย  ดิษธรรม
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ประจำดี
 
1. นางสาวญาดารัตน์  บุญประดับ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจรูญ
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  เกตุกัน
 
1. นายสมทบ  สยามไชย
2. นายธีรพงศ์  อุดม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงกัลยานุช   เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐชญา   ธรรมมุทิศ
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงนลินี   เสาวรส
2. เด็กหญิงเมฆขลา   บึงกะเชียง
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธีธัช  ไชยชาติ
2. เด็กชายสหชาติ  ผุดผ่อง
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นายภากร  ศรีสว่าง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสารวุฒิ  นภาโชติ
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์สี
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงชลิตา   ชำนาเวช
2. เด็กหญิงปรินทร   ขจรเลิศไพศาล
3. เด็กหญิงลีฮอง   นูน
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
2. นางสาวกาญจน์กนก   วิรุณกาญจน์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชายภัลลพ  บุญทรง
3. เด็กชายอธิชาติ  นิยมชาติ
4. เด็กชายไตรภพ  ดีสวัสดิ์
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
2. นายเดชา  ศรีเพชร
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กชายจีรภัทร  ครองชื่น
2. เด็กชายสืบสกุล  กิตติคุณ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กระแส
 
1. นายธัญญพัฒน์  เจียรละม่อม
2. นางสิรภัทร  เพชรตาด
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายปัณธร  พวงสุวรรณ
2. เด็กชายภานุพงษ์  ธนะมูล
3. เด็กชายไวภพ  กุมพล
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
2. นายเดชา  ศรีเพชร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายถิรวัฒน์   การะภาค
2. เด็กชายภาณุ  เต๋นเต้
3. เด็กชายสันติ   พันชนัง
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงพรนภา  อำภา
2. เด็กหญิงวรรณวรี  หมั่นบำรุง
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขกุล
 
1. นางสาวรุ้งนภา  จันทร์ลี
2. นางอรุณพร  ครองชนม์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ต้นหนองสรวง
3. เด็กหญิงปิ่นทอง  บุญเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายชนาธิป  ตาลพันธุ์
2. เด็กชายธนพฤทธิ์  ทองเอก
3. เด็กชายศุภวิชญ์   ทองขำ
 
1. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
2. นางณัฐวดี  กาบบัวสี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงศ์ฉายา
2. เด็กหญิงอภิญญา  บำรุงผล
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทรัพย์ลาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พันธุ์ชิน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เคนโยธา
4. เด็กหญิงพิญญดา  ปทุมวัน
5. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ศรีสูง
6. เด็กหญิงอริสรา  สิทธิแก้ว
 
1. นางพิพ์ณัฐชยา  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยสนาม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชรุตา   ทวยกระโทก
2. เด็กหญิงนัฐชยา  สังขวรรณ์
3. เด็กหญิงพิชชา   การะภาค
4. เด็กหญิงลลิดา   ชัยมุงคล
5. เด็กหญิงสุวรรณี   คำถา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ไชยกาศ
 
1. นางหทัยชนก   บรรจง
2. นางสาววิภาดา  หล้ายม
3. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงกนกพร  สุรศัพท์
2. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พัวพันธ์พิพัฒน์
 
1. นางวิภา  เนินสถาน
2. นางวรรณพร  นิสยันต์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงปัณธิตา  พันธ์พูล
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  วัฒฐานะ
2. นางสาวภัณฑิลา  คงบำรุง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ธงทอง
2. เด็กหญิงสุนันท์  อินบำรุง
3. เด็กชายอิมทิวา  ภักดีโชติ
 
1. นายวัฒนา  สาครน้อย
2. นายณรงค์ศักดิ์   เพ็งประโคน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายบดินทร์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพรธิตา  อ่ำกลาง
3. เด็กหญิงพิยะดา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
1. นายเจริญ  เพชรชาย
2. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญพูล
2. เด็กหญิงพนิดา  ผิวนวน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพูล
 
1. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
2. นางสาวธัญญรัตน์  โพธิมากูล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   แดงอ่อน
2. เด็กหญิงดิษฐ์ลดา   เนินสถาน
3. เด็กหญิงอนุธิดา    ศักดิ์มั่น
 
1. นางฤทัย  สุขเลิศ
2. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ธนูทอง
2. เด็กหญิงชุติกรานณ์  วงษ์ผดุง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุดโสภา
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางยุภารัตน์  พุ่มไม้ทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจีราภา  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เหลาวนาม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพงษ์
 
1. นางนารี  เจริญประโยชน์
2. นางจงกล  เรืองไพศาล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กหญิงชานิสา  ชายเชิด
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เชื้อรามัญ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วรรณสัมผัส
 
1. นางมยุรี  ปัญญาสิทธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจันทิมา  แพทย์พัน
2. เด็กหญิงชลิดา  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แพทย์พันธ์
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงฐานิตา  เห็ดตุม
2. เด็กหญิงศรีศุดา  งามละมัย
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  นพสาย
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสไรริน  นุช
2. เด็กชายเดชานนท์  วิสีปัตน์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายนะที  ราชนิรัมย์
2. นางสาวศราวดี  แก้วเขียว
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์เดช
2. เด็กหญิงวนิดา   สุขล้ำ
3. เด็กชายโชติยะ  เพิกขุนทด
 
1. นางสาวปิยนันท์  ศิริโสภณ
2. นางอรอนงค์  เกตุกัลยา
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงจันรี  แก่น
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญมรรค
3. เด็กหญิงอาธิมา  อภิวันธิยะ
 
1. นางสาวรวมพร  คงที่
2. นางดวงตา  มณีโชติ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กชายธวัชชัย  จิตหาญ
 
1. นางจงจิต  สงวนสิน
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เหม
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ขวัญเอี่ยม
 
1. นางสุชีรา  ภูนพทอง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  ลือวงษ์
 
1. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงยุวดี  สิงหนาท
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  พิลาบุตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เงินดี
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนภัสพร  พิมไธสง
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ทองเลื่อน
2. เด็กชายพัชรพล  บุญวีระธรรม
3. เด็กชายสุรเดช  มนตรี
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงพนิดา  ถาพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  พุดตาน
3. เด็กหญิงอิสริยา  มากภักดิ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทัยกรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายกฤษฏา  เหลือสาคร
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ใจกัด
 
1. นางสมพิศ  โมฬี
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กชายเขต  เพิน
 
1. นางกุญชร  เขียวพรม
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงออมสิน  ทูคำมี
 
1. นางสุภาพ  ชมชื่น
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจอย  ถาพันธ์
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายชนกันต์  สุขท่า
 
1. นางกัลยา  สุ่มสา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทิพย์วงษ์ทอง
 
1. นางสาวณัฐตภรณ์  พุทธลา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชาคริต  ทิพย์วงษ์ทอง
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนหลง
 
1. นางวิลาวัณย์  วงศ์ดินดำ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงสุนิชา  ใสตะภาพ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทุมหนู
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วมณี
 
1. นางสาวภคินี  ศรีสุวรรณ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายภูริวัฒน์  อุดรพูล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กลำภักดิ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  แสงอรุณ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายรามิล  นิลมณี
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายอนุรักษ์  เล็กวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ไวยบุตร
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายเดโชชัย  ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวภัทราพร  บุญเหลือ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชมพู่  แสนพูไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมนา
3. เด็กหญิงภูษณิษา  วรรณภักดี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  กุลรัตน์
5. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณภักดี
6. เด็กหญิงสิริกันยา  ศรีษะเกตุ
7. เด็กหญิงสุมณฑา  นามสง่า
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
2. นายสุรพล  ไชยพงษ์
3. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์  อุปลี
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกช  คชสาร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  นาสังข์
3. เด็กชายภูตะวัน  พวงทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  โถบำรุง
2. นายคมสัน  พันหล้า
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกานติมา   นาขำ
2. เด็กหญิงฉันชนก   อนุลีจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ภุมรินทร์
2. นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  อิ่มใจ
2. เด็กชายประทานพร  ระหาร
3. เด็กชายวิวัศน์  ไกรษร
 
1. นางพิพ์ณัฐชยา  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนรพล  วิเศษสมบัติ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  โกยสำราญ
3. เด็กหญิงวทันยา  พรมชื่น
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
2. นางสาวทับทิม  มาสุก
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พวงมาลัย
2. เด็กชายวิระชนม์  บุตรโกสา
3. เด็กชายสิทธิเดช  พุฒตาล
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  จันทรา
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตองอ่อน
2. เด็กชายภานุพัฒน์  สระเก้า
3. เด็กชายอาทิตย์  เดิมบางปิด
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางสุขสม  แสนเสนาะ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายกุมภา  สมวัน
2. เด็กชายจิรโชติ  สิงห์พา
3. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงผักบุ้ง  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็ชรบุรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  โสนทอง
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายกันตพงศ์  หมั่นเรียน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  รุ่งแสง
 
1. นายวชิรวิทย์  โจณะสิทธิ์
2. นางจารุณี  พานิชผล
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง    
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สามี
2. เด็กชายพีรภัทร  คงสวน
 
1. นายมนัส  อุณหศิริกุล
2. นายบุญธรรม  ภูมิวิจารย์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายภานุมาศ  อิ่มในธรรม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเทศ
 
1. นายสุรพล  ไชยพงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธันยธรณ์  ป๊อกตัง
2. เด็กชายนรภัทร  นิมขุนทด
3. เด็กชายอโนทัย  กลิ่นจันทร์หอม
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นางสุกัญญา  ภูองขาว
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธนกฤต  อุบลวงศ์ศรี
2. เด็กหญิงนัทธมน  มูลมา
3. เด็กชายวันชัย  ชาญาติ
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นางเสาวรักษ์  ธัญญารักษ์
 
209 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายกิตติภณ  อากะพงษ์
2. เด็กหญิงกิตติมา  คงคาเขียว
3. เด็กหญิงจันทรัตน์  จ๋อยพรม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันลา
5. เด็กหญิงฐานุตรา  ภูมประพันธ์
6. เด็กชายดำรงศักดิ์  อธิบาย
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  กุลรัตน์
8. เด็กชายธราเทพ  ผันผาย
9. เด็กชายธีรพงษ์  ภู่ทอง
10. เด็กชายนำชัย  ไซสูง
11. เด็กหญิงปาริชาติ  สีสมบัติ
12. เด็กชายพลกฤต  อยู่สุวรรณ์
13. เด็กหญิงพัชรียา  วงษ์น้อย
14. เด็กชายพัฒณศักดิ์  กระจาดแก้ว
15. เด็กชายวรเมธ  เถื่อนบุญมี
16. เด็กชายวิทวัตร  มิตรดี
17. เด็กชายวิทวัส  ก้งทอง
18. เด็กชายศักดิ์พล  สุขสวาท
19. เด็กหญิงศุจินธร  เที่ยงกระโทก
20. เด็กชายสรศักดิ์  นาคสาย
21. เด็กหญิงสาวิตรี  เกิดลาภ
22. เด็กหญิงสุพิตรา  สิทธิพาที
23. เด็กหญิงสโรชา  เสือจันทร์
24. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญวงศ์
25. เด็กชายอภิวิชญ์  เกตระหงษ์
26. เด็กหญิงอลิศรา  พัฒเสมา
27. เด็กหญิงอารยา  อินยา
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
2. นายสุรพล  ไชยพงษ์
3. นายพงศกร  นิยมศิลป์
4. นายประเชิญ  พันสาง
5. นางสาวปัทมา  คูณทวี
6. นางสาวอรพรรณ  สมบุญ
7. นางสาวน้ำเพ็ชร  สิทธิโชค
 
210 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชะอุุ้ม
2. เด็กชายจารุวิทย์  กำมา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขคิรี
4. เด็กชายชาญวุฒิ  ชาติผดุง
5. เด็กชายณรงค์เดช  สืบวงษ์รุ่ง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชวนฤทัย
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  หุนมาตรา
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิสัยซื่อ
9. เด็กหญิงพรพิมล  เย็นสำราญ
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สินสุพรรณ
11. เด็กชายภาณุพงษ์  กลิ่นรักษา
12. เด็กหญิงมนต์นภา  มุตยารมย์
13. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุขสิงห์
14. เด็กหญิงราตรี  ทองคำแท้
15. เด็กหญิงวีรยา  สุรินทะราช
16. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนหล้า
17. เด็กชายศักรินทร์  บุญตา
18. เด็กชายสรรค์พงษ์  สัตย์ซื่อ
19. เด็กหญิงสุกัญญา  จิ๋วเข็ม
20. เด็กหญิงสุจิตรตา   กิ่งนิโครธ
21. เด็กหญิงสุธิลักษณ์  อารุณ
22. เด็กชายอดิสรณ์  สามนคร
23. เด็กหญิงอรษา  สัตตุสะ
24. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิสป
25. เด็กชายอิศรา  จันทร์ศรี
26. เด็กหญิงเจนจิรา  มินิ
27. เด็กหญิงโสภา  สัตย์ซื่อ
 
1. นายธนกฤต  นิยมวงษ์
2. นางจงกล  เรืองไพศาล
3. นายพิษณุ  ปานนี้
4. นางสาวศิริพร  พรหมนา
5. นางสาวปุณณดา  แจ้งพลอย
6. นางนารี  เจริญประโยชน์
7. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วนิคม