สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายนพ.ศ. 2559 วันที่ 24 เดือนกันายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงสไร เป็ก  จัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   บำเรอรวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล
 
1. นางสาวธิญาดา  สืบแย้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เขตรัมย์
 
1. นางมาลารัตน์  บุญประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านช้างข้าม 1. เด็กหญิงปภัสสร  ฑีฆายุ
 
1. นายศรนรินทร์  คำชาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงภาวิดา  งามการ
 
1. นางสาวอังชัน  แจ่มคุณา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงศิราภา   ขันแก้ว
 
1. นางสาวหทัยชนก   มากพุ่ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงรัชชุมาส  ชาวแกลง
 
1. นายมาโนช  ทองศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมนา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิยงค์
 
1. นางวิวา  บัวน้ำจืด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงสามินี  งามละออ
 
1. นางสาวสุภาพร  พลอยพานิชเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เนินลภ
 
1. นางภุมรี  ยินดีฉัตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณรดา  หมายสุภาพ
 
1. นางสาวลัดดา  รัตนสร้อย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงเซียงเฮ  โลน
 
1. นางสาววันทนีย์  เวชทรัพย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ฤกษ์สนอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กลำภักดิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กระแสโท
 
1. นางอุทัย  วรรณป้าน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายโปด  อิน
 
1. นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงภูษิตา  วงษ์วารี
 
1. นางจารุณี  คงอินทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงสุนิษา  สมแก้ว
 
1. นางอารี  มาลาทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงอรนิภา  ใบศรี
 
1. นางสมพร  วงค์สาริกา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตันเสวตวงษ์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  สันตะโชติ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงชนัชญา  อุทัยรัศมี
 
1. นางสาวอังชัน  แจ่มคุณา
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1. เด็กหญิงธนวรรณ  คะเชนทร์
 
1. นางสาวภัทรานี  ชายทะเล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงเพ็ญรดี  นาโคกุล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ภักดีล้น
 
1. นางสาวทัศนา   วรรณประภา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินมั่น
 
1. นางสาวธิญาดา  สืบแย้ม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงพรกนก  พิจันธง
 
1. นายสนิท  บรรจงการ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงศิรประภา  มหาโพธิ์
 
1. นายนภนต์  เสนาะศัพท์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงดอกรัก  ศรีหาราช
 
1. นางสาวสุภาพร  พลอยพานิชเจริญ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ขวาละคร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เพชรล้วน
 
1. นายมาโนช  ทองศรี
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงทิวาพร  ปาระบับ
 
1. นางสาวบังอร  ศรีสด
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงฐิติมา   น้อยผง
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อุดมคติ
 
1. นางสาววันทนีย์  เวชทรัพย์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายชนาธิป  รื่นรมณ์วารี
 
1. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจีรนันท์   พุโพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ   ชารัตน์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงชยุดา  เต๊ะฮาลัง
 
1. นางสาวภัณฑิลา  คงบำรุง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงภาวิณี  เดือนสว่าง
 
1. นางสาวลัตติกา  ชัยคาม
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1. เด็กหญิงฑิฏาณุภรณ์  บุญไทย
 
1. นางสาวภัทรานี  ชายทะเล
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  จุกกระโทก
 
1. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศลิษา  ทองชม
 
1. นางสาวนิฐิรัตน์  ละม้าย
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วัฒฐานะ
 
1. นางนิตยา  ขันตี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 1. เด็กหญิงมนภรณ์  เครื่องเทศ
 
1. นางนันทิดา  วิริยะศรีสุข
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธารทิพย์  เขียวเวียง
 
1. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่ในธรรม
 
1. นายสุรเกียรติ  ไชยนุวัติ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กกกระโทก
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศรณรินทร์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  เชิดชู
 
1. นางกันต์วดี  พันธ์สุโภ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 1. เด็กหญิงสุกแก้ว  กลั่น
 
1. นางฉวี  ราชดา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทัพนคร 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุขแสง
 
1. นางศศิภา  ผลวิไล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กหญิงณฤดี  ศิริธนศักดิ์
 
1. นางพรประภา  กีเรียง
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูคำ
 
1. นางสาวมรกต  รุ่งเรือง
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเกวลิน  ประเสริฐการ
 
1. นางสมพร  วงค์สาริกา
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพนคร 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญนาค
 
1. นางสาวปิยนุช  แสงนาค
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจันทิมา  สามบุญคล้า
 
1. นางสาวณัฐตภรณ์  พุทธลา
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศรณรินทร์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายชนะวัฒน์  เต่าเงิน
 
1. นางสาววิชญาพร  นริยากุล
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวบุญธิดา  อรรถเจดีย์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายกีรติ  พูนสมบัติ
 
1. นางอารี  มาลาทอง
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1. เด็กชายศุภกร  ชายน้ำเค็ม
 
1. นางสาวภัทรานี  ชายทะเล
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงพุทโธ    พาลา
 
1. นางสาวปุณยนุช    ไพยสูตร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วเกตุ
 
1. นางอำนวยพร  โชคดีวัฒนา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1. เด็กหญิงฐิดาภา  ชำนาญไถ
 
1. นายกิตติคม  สรวมศิริ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงลภัสรดา    พัสดุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ    ชารัตน์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงแพรไหม  เรืองศรี
 
1. นายจักรี  มนต์ประสิทธิ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงวริศรา  เรืองสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงมุนินทร์  งามแม้น
 
1. นางสาววัลภา  ไชยปาก
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงปภาณิน  เจริญสุข
 
1. นางสาวภัณฑิลา  คงบำรุง
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์
 
1. นางสาวสมฤดี  เชิดกายเพชรา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวันวิสา  คะสุระ
 
1. นางสุนันท์  อมรรัตนายุทธ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วงษ์ชมภู
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกรงใจ  พรเจริญ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงบงกชกร  ภู่เหมา
 
1. นางสาวปริศนา  ทบหลง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงวิริญา  จุติ
 
1. นางสาวอังชัน  แจ่มคุณา
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงสวรรยา  บริหารพงศ์
 
1. นางปทุมมาศ  รัตนสินธุ์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กหญิงสุทธิสา  ภูมิเขต
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงณัฐการย์  โสมนัส
 
1. นางสาวกษมา  ศรีศัมภุวงศ์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทาดวงตา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   บำเรอรวย
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน    
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายวรเมธ  สะสม
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชัยกิจ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปวีณา  เปี่ยมวารี
 
1. นางชฎารัตน์  ภูทางนา
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทัพนคร 1. เด็กหญิงขวัญพร  มากมูล
 
1. นางสาวปิยนุช  แสงนาค
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 1. เด็กชายอรรถพล  สิงห์โต
 
1. นายประวัฒน์  คำพูลพุฒ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  ภูมิลา
 
1. นางบุญตา  กิจศิริรัตน์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บัตรวิเศษ
 
1. นางสาวบังอร  ศรีสด
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   คุดบิน
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงดุษฎี  บัวทอง
 
1. นายจักรี  มนต์ประสิทธิ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  โชติกธนภัทร
 
1. นางสาวสมฤดี  เชิดกายเพชรา
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองเสวก
 
1. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงฐิติมา    โพธิมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ   ชารัตน์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขแสง
 
1. นางสาวศิริรัก  เจริญกัลป์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงสุกานดา  สังชำนาญ
 
1. นางพรเพ็ญ  กิจพิบูลย์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงนภสร  ใจสุทธิ
 
1. นางสุนันทา  รัตนสร้อย
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงพรนภัส  รัตนทอง
 
1. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงนริษา  ประสมผล
 
1. นางสาวพเยาว์  พลนอก
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  แสงขาว
 
1. นางสาวมนัสนันท์  มูลวรรณ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงธิติมา  ยมหา
 
1. นางสาวกษมา  ศรีศัมภุวงศ์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ชมพู
 
1. นางณพอร  ชูพงษ์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 1. เด็กชายบุญลือ  จันทสิทธิ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  อัศโม
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทำบุญ
 
1. นางสาววลีรัตน์  พรหมสวัสดิ์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงภาวินี  อาการ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  พุ่มไม้
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผลสมบัติ
 
1. นางอรอริน  จิตชม
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  วงษ์จันทรา
 
1. นางหนูพิน  ซื่อสุวรรณ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  วงค์ผาบุตร
 
1. นางจารุณี  เจริญพร
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงณภาภัช    พ่อค้า
 
1. นางเขมณัฏฐ์   จันทรแสงนาวี
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แพรงาม
 
1. นางสาวบุษบา  สากจอหอ
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงขันธารา  อินทิราช
 
1. นางถาวร  โหลยาพิพัฒน์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงอรัญญา  ศรัทธาบุญ
 
1. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงศิริพร  เกษราธิกุล
 
1. นางสาวอังชัน  แจ่มคุณา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  แสงมณี
 
1. นางเสาวลักษณ์  มณ๊กาญจน์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงชมนภา  โชคดี
 
1. นางรพีพรรณ  สุขสำราญ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงชุติมาพร  สรรพกิจ
 
1. นายปราโมทย์  แสงสุวรรณ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  บุญมา
 
1. นางสมพร  วงค์สาริกา
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพรราตรี  คำรัง
 
1. นายนภนต์  เสนาะศัพท์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ขวนขวาย
 
1. นายสมเกียรติ   สุภางค์รัตน์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทัพนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  เชิดกายเพชรา
 
1. นางสาวปิยนุช  แสงนาค
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายอนพัทธ์  เฉียงเหนือ
 
1. นางสาววลีรัตน์  พรหมสวัสดิ์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวริสรา   บุศบงค์
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงพรนภา  วรรณสิงห์
 
1. นางณกานต์  เนาวรัตน์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธารี   รสหอม
 
1. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงภาวิกา  เกษแก้ว
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พันธ์พูล
 
1. นางวันเพ็ญ  วัฒฐานะ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประพันธ์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมมาตร
3. เด็กหญิงสมใจ  ฉายพล
 
1. นางสาวนิฐิรัตน์  ละม้าย
2. นางเยาวลักษณ์  ชัยกิจ
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงจารวีกร   แก้วจัทร์
2. เด็กชายธีรภัทร   แซ่เตียว
3. เด็กชายนครินทร์   เสาวรส
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ดิษฐเชาวลิต
2. นางศรินธร   เพ็ชรัตน์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงรุ่งมณี  กลิ่นห้าวหาญ
2. เด็กหญิงศศิธร  กมล
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ภูถนนนอก
 
1. นางสาวพชรพร  ธรรมวิญญู
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงนิชกานต์  อ้วนสอาด
2. เด็กหญิงภัทราพร  ทับทิม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกสงค์
 
1. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
2. นางสาวปริศนา  ทบหลง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิผักแว่น
2. เด็กหญิงภูรดา  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางกันต์วดี  พันธ์สุโภ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กชายศุภรัตน์   สุขชนะ
2. เด็กหญิงสุธิดา   พิมพ์พักตร์
3. เด็กชายไตรเทพ   พรมชัย
 
1. นายสมเกียรติ    สุภางค์รัตน์
2. นางสาวคนึงนิจ   เดชา
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธนะศรี
2. เด็กหญิงอุษา  สิน
3. เด็กชายเสวี  คำสุก
 
1. นางสาวปุณยนุช   ไพยสูตร
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนันทิชา   สุขยงค์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  โทสันเทียะ
3. เด็กหญิงฟันต้า  ถนอมกูล
 
1. นางสาวนิฐิรัตน์  ละม้าย
2. นางสาวพวงผกา  หากุหลาบ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
2. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มรัตน์
3. เด็กชายวรสินธุ์  ลาภวิเศษ
 
1. นายปราโมทย์  แสงสุวรรณ
2. นายเจษฎา  ถังเงิน
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เงาภู่ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มณโฑ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญอาจ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เกยูรวรรณ์
2. นางบุญมี  สุขกัญญา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  วรรณภักดี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มากพึ่งพร
 
1. นางสาววิชญาพร  นริยากุล
2. นางบุณณดา  จั่นสังข์
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงกัลยา  หึกขุนทศ
2. เด็กหญิงพรพนา  กุลรัตน์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ใจหาญ
 
1. นางสาวอังชัน  แจ่มคุณา
2. นางสำอางค์  บุญอากาศ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กชายรัญชิตา   บุญตัว
2. เด็กชายรุ่งทิพย์   ชัยอัจฉรา
3. เด็กชายสรารี   วงษ์ภัคคี
 
1. นายสมเกียรติ   สุภางค์รัตน์
2. นางสาวคนึงนิจ  เดชา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายจตุพร  สุวรรณผล
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  อรุณประเทศ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สีเหลือง
 
1. นางสาวปริศนา  ทบหลง
2. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจรีนุช  บุญมี
2. เด็กหญิงพนิดา  ใจเยือกเย็น
3. เด็กหญิงอินลดา  บุญปลอด
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
2. นายนพเก้า  แซ่อุ้ย
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสริตา  สงเคราะห์กุล
3. เด็กหญิงอรษา  อายุโย
 
1. นายจักรี  มนต์ประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  ชูจิตร
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงภาคินี   นิลศิริ
2. เด็กหญิงวรพรรณ    สายแก้ว
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ปวงปะชัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ   ชารัตน์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงดวงกมล  มะณี
2. เด็กหญิงทิตยา  สุขอิ่ม
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  วิเศษพร
 
1. นางสาวลัตติกา  ชัยคาม
2. นางสาวอุทัยรัตน์  สิทธิรัฐ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกชกร  ควรอักษร
2. เด็กหญิงนิตยา  สุธาโภชน์
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรพิชัย  วัฒนะ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โยธาสุข
2. เด็กหญิงนิโลบล  สุดนาวา
 
1. นางสาวอรพรรณ  นุ่มก่วน
2. นางสาวหทัยรัตน์  อยู่สมบูรณ์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงญาหญิง  อ่อนสลุง
2. เด็กหญิงพัชรพร  จินตะนา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   บำเรอรวย
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงนาราภัทร  ธนูสา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อยู่ถาวร
 
1. นางสุพร  มูลลิสาร
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติภา  สุคนธพันธ์
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุรนันท์
 
1. นางกรรณิการ์  ผลสมบัติ
2. นางเสาวลักษณ์  มณ๊กาญจน์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงวรินทร์ประภา  ตรีเพชร
2. เด็กหญิงอรทัย  สีลา
 
1. นางสาวปุณยนุช   ไพยสูตร
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 1. เด็กหญิงศศิธร  ถาวร
2. เด็กหญิงอนัตดา  มูลพักตร์
 
1. นางนันทิดา  วิริยะศรีสุข
2. นางณิชากร  ก่ำรัมย์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  สิงขรณ์เขตร์
2. เด็กหญิงศิริมนต์  ยอดพยุทธิ์
 
1. นายประเชิญ  พันสาง
2. นายสุรพล  ไชยพงษ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงชนินาถ  เมตฝ้าย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อิงอ้น
 
1. นางชนิกา  หนันธิสิงห์
2. นายอำนาจ   หนันธิสิงห์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โตละหาน
2. เด็กหญิงศิณิชา  ใจเย็น
 
1. นางสาวภัทรานี  ชายทะเล
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงวรภา  ทะเรืองรัมย์
 
1. นางสาวบังอร  ศรีสด
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณเวก
2. เด็กหญิงอินลดา  บุญปลอด
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงปลายตะวัน  ลำใย
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทำเนียบ
 
1. นางสาวศิริรัก  เจริญกัลป์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ้อยชะรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี  วารีสูงเนิน
 
1. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
2. นางสาวทัศนา  วรรณประภา
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. นายพงศกร  วิสุขะ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  กิ่งนิโครธ
 
1. นายธนกฤต  นิยมวงษ์
2. นางสาวศิริพร  พรหมนา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายสดุดี  สุขหมั่น
2. เด็กหญิงสิริวิมล   จุมพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ   ชารัตน์
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายบูรพา  ว่องไว
 
1. นางสาวชลันดา  ฟองสมุทร
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงสุรธิดา  กฤษดำ
 
1. นายตรองจิตร  กะการดี
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงจิระประภา  ธรรมจิตต์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงธัญชนก  พุดรักษา
 
1. นางไพลิน  คุ้มทอง
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงมาณี  ซุ่นไล้
 
1. นางสาวพัชรี  เชื้อคำเพ็ง
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนสร้อย
 
1. นางสาวอันธิกา  เมตตาจิตต์
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พานมี
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ก้องกลางดง
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านอีมุย 1. เด็กหญิงสุนิษา  การบุญ
 
1. นางชยารัตน์  ชนะชัย
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงกชกรณ์  วิเศษทักษ์
 
1. นางสาวเกษร  ทาสีแก้ว
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  เพิ่มพร
 
1. นายธาราดล  กัณหา
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ปริโป
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทัยกรณ์
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1. เด็กหญิงรพินทร์นิภาพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวขวัญชนก  บำเพ็ญผล
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายนนทกร  คุณเอนก
 
1. นางสุภาวดี  พยัฆกูล
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงชนิษฐา  อ่วมรักษา
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงปรีณาภา  ตั้งมั่น
 
1. นางพยอม  เจกะ
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ล้วนเลิศ
 
1. นางคำมา  พื้นผล
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กหญิงกฤตยา  ถัมพาพงษ์
 
1. นายวิทยา  ปรียานนท์
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาววิภาดา   หล้ายม
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กหญิงลภัสรินทร์  ชำนาญพืช
 
1. นางสมจิต  เพชรจั่น
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มามีไชย
 
1. นางชูใจ  มงคลฉายสุขกุล
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุวรรณแสน
 
1. นางวรรณิดา  ทองมี
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  โสสุทธิ์
 
1. นางสาวเกษร  ทาสีแก้ว
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเกาะจิก 1. เด็กชายธนันท์ชร  ถนอมศักดิ์
 
1. นางบุญมาก  ชัยสาครสมุทร
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กชายเจษฏาพร  งามพร้อม
 
1. นางสาวนวลนภา  สุริวงค์
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงนิลลนี  ปัญญาทิพย์
 
1. นางสุมาลี  เจริญทวี
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงจรัสพร  แก้วคำมี
 
1. นางสาวศศิวรรณ  จอดรัมย์
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนภูมิ  กิ่งนิโครธ
 
1. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. นางสาวสุชานันท์  ไชยมาก
 
1. นางคมเนตร  กะการดี
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ดวงพิทักษ์
 
1. นางมยุรี   นาทสีทา
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. นางสาวทิพย์อาภา  จันทร์ไทย
 
1. นางศิริญากาญจน์  ศรีขันแก้ว
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงนาตาชา  ซุงชื่น
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงชลิดา  หัสดิพันธ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทัยกรณ์
 
188 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายทัศไนย  ชอบชน
3. เด็กหญิงวราภรณ์.   บุญศรี
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นายแดนชัย  คุ้มวงศ์
 
189 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  มาพร้าว
2. เด็กหญิงนิวภรณ์  อันทรง
3. เด็กหญิงสุจิรา  โพธิ์จันทึก
 
1. นายคมกริช  อันทรง
2. นางสาวนิพาดา  รอดดี
 
190 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายนววิช  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีญา  ปิ่นมณี
 
1. นายนรากรณ์  ใยเพ็ง
 
191 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายกิตติภพ  แสดงผล
2. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนจันทร์
3. เด็กชายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นางสาววรารัตน์  เจ้ยเปลี่ยน
 
192 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายปภังกร  อินทศร
2. เด็กหญิงวรรณภา  สินทรัพย์
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทะนันท์
 
1. นายคมกริช  อันทรง
2. นางสาวนพวรรณ  พิทักษ์จรรยา
 
193 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปตินัง
2. เด็กหญิงสมปราถนา  คล้ายฉ่ำ
3. เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม
 
1. นางสาวอัมพนา  ข้างจะงาม
2. นางสาวทิพวรรณ  แก้วหนองฮี
 
194 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กชายนันทพงศ์  โยธะดล
 
1. นายนิเวศน์  ชาติวุฒ
2. นายทศพร  กองอ้าย
 
195 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวชลดา  เก๋าหลิม
2. เด็กหญิงลลิตา  ลานเลี้ยงชีพ
3. นางสาวสุนันทา  แย้มอารมณ์
 
1. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
2. นางแพรว  วรลี
 
196 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สะมะที
2. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วสว่าง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วธานี
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
2. นายฐิติพงษ์  บัวศรีคำ
 
197 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกุลกร   คำจูมจัง
2. เด็กหญิงณัฐพร   ผงผานอก
3. เด็กหญิงพัชริญา  เล่าเลิศ
 
1. นางมยุรี  นาทสีทา
2. นางหทัยชนก   บรรจง
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายจิรายุส  สริมอรุณ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กาบกลางดอน
 
1. นายธาราดล  กัณหา
2. นายดนุภพ  คณานันท์
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาเที่ยง
2. เด็กชายพลพล  คำสัตย์
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  สุขทอง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  พิมพะวงศ์
 
1. นายพงษ์อนันต์  สุวรรณศรี
2. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายกันตินันท์  เณรบางแก้ว
2. เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์อ่อน
 
1. นายจักรี  มนต์ประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  ชูจิตร
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธนากร  กิ่งมณี
2. เด็กหญิงปนัดดา   แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาววิภาดา  หล้ายม
2. นางหทัยชนก  บรรจง
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กชายจักริน  เอมประโคน
2. เด็กหญิงพิมพ์จิตรา  สุขรัตน์
 
1. นายสมเดช  พลล้ำ
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42.66 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประจงใจ
2. เด็กชายปวิชญา  นนทรัตน์
 
1. นางสาวดลพร  มีผิว
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีละคุณ
2. เด็กหญิงศศิประภา  บ้านแสน
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
2. นางสาวเพ็ชรัตน์  จันทสิทธิ์
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงลินนา  ยอดขาว
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญแจ่ม
 
1. นายพงษ์อนันต์  สุวรรณศรี
2. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกฤษฎา    พรมภา
2. เด็กชายพงศธร  สหแพทย์
 
1. นางมยุรี  นาทสีทา
2. นางหทัยชนก   บรรจง
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35.33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายพูลสวัสดิ์  รัตตะ
2. เด็กชายสุวิชา  อินทกูล
 
1. นายจักรี  มนต์ประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  ชูจิตร
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.66 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายทิชานนท์  เชียงพา
2. เด็กชายภัคนันท์  หนชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกฤษดา  ป๊อกตัง
 
1. นางสาวภัณฑิรา  บุญสวน
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เต่ยภูเขียว
 
1. นางนลินรัตน์  สายธนู
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงบุษกร  พลารักษ์
 
1. นายธาราดล  กัณหา
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงเซียะไหม  เพียว
 
1. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายจิตรทิวา   จันทอง
 
1. นางสาวอริสรา  ชัยสมิต
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์
 
1. นางกรรณิการ์  แก้วดี
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงมาลิกา  แช้ม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  อิ่มทอง
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  สงวนทรัพย์
 
1. นางโสพิศ  จินดา
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชำนาญไถ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชูจิตร
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์    
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  รำพึงวงศ์
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ขจรกล่ำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จรรยาธรรม
 
1. นางสาวจิญห์ณิภา  เพ็งผล
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านอีมุย 1. เด็กชายธนโชติ  ชมภูพล
 
1. นางชยารัตน์  ชนะชัย
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงอรจิรา  สร้างผล
 
1. นายกรีฑา  บำรุงมิตร์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพอาษา
 
1. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงพมลพร  แสงสว่าง
 
1. นางนลินรัตน์  สายธนู
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เฉลิมพงษ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายชยพล  จันทร์เลิศ
 
1. นายเอกชัย  นามวงษ์
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ย่องยี
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงวิรากานต์  งามผ่อง
 
1. นายธาราดล  กัณหา
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองมะค่า 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  เหนี่ยวกระโทก
 
1. นายอภินันท์  จิดานันทน์
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดซึ้งบน 1. เด็กชายอรัญ  เรือง
 
1. นางสาววัจรินทร์  จุลทรัพย์
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายภูมินทร์   ซิลำ
 
1. นางสาววิภาดา  หล้ายม
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายศุภกิจ  แสงงาม
 
1. นางสาวสุภัชยา  สูยะศรี
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ราชวงค์
 
1. นางสาวดารารัตน์  สงวนญาติ
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กชายธวัชชัย  มาลัย
 
1. นางสาวนวลนภา  สุริวงค์
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์    
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  บ้านแสน
 
1. นายประภาส  นาคประวัติ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. นางสาวกมลฉัตร  ฉัตรทอง
 
1. นางคมเนตร  กะการดี
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายอานนท์  ผลพุฒ
 
1. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายอภิชัย  บุปผามาลัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายพรอินทร์  ไชยธรรมมา
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทัยกรณ์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายสุพัฒพงณ์  คนกล้า
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายอนุชา  แก้วมา
 
1. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กชายวิศรุต  อารักขา
 
1. นางสาววาสนา  ฉายฉันท์
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  วงศ์เสาร์
 
1. นางสาวเยาวภา  เพ็ชรรัตน์
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสุจิรา  หอมเพียร
 
1. นางมยุรี  นาทสีทา
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายปาณรวิชญ์  สุขมงคลรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อัมพร
3. เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน
 
1. นางทัศนีย์  ชลาวงศ์
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายสรชัช  เฟื่องทัน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปล้องมณี
3. เด็กหญิงอนุศรา  อามาตร์ทัศน์
 
1. นางสาวสุนิสา  มุ้ยจีน
2. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายพฤกษ์ภูมิ   ผลดี
2. เด็กหญิงสกลสุภา   โชติสุกใส
3. เด็กหญิงเพียวระยา   ภูหนองโอง
 
1. นางสมฤดี  น้อยอามาตย์
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 1. เด็กหญิงธนพร  โกกิเสวี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เฉยน่วม
3. เด็กหญิงโชติกา  อนุรัตน์
 
1. นางสาวสมฤทัย  แก้วงาม
2. นางสาวสุทธิวรรณ  สันตะโชติ
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายกนกพล  สมเกียรติ
2. เด็กชายพชรพล  รักษา
3. เด็กหญิงพรรณธร  แซ่โง้ว
 
1. นายเอกพจน์  โพธิวรรณ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองสิทธิ์
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายชวัลวิทย์  เขียวอ่อน
2. เด็กชายภูวริพัฒน์  บุญส่ง
3. เด็กชายศุภกร  อมรพลัง
 
1. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พงศ์แพทย์
2. เด็กชายมงคล  สระทองจันทร์
3. เด็กชายศุภกร  บุญกมล
 
1. นางพัชลักษณ์  แก้วแกมกาญจน์
2. นางสาวคะนึงนิจ  กู่แก้ว
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังตัก 1. เด็กชายธนพล  ฉัตรวรวิช
2. เด็กชายบุญอนัน  วงษ์ขันธ์
3. เด็กชายรณกร  ขันประทุม
 
1. นางฉัตริญา  สราภิรมย์
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายบุญยกร  วิธุระ
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองทุม
3. เด็กชายศุภณัฐ  เบ็ญจกิจ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ใชโย
2. นายสุริยา  กิ่งแฝง
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เวียงธรรม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงรวิสรา  พูลผล
 
1. นางปาริชาต  ปานนี้
2. นางลัดดาวรรณ  ผลอนันต์
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงดลฤดี  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สำเภา
3. เด็กหญิงอรกมล  แก้วสุข
 
1. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์  อุปลี
2. นางสมร  ไชยพงษ์
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กหญิงพนัชกร  เอมวงษ์
2. เด็กหญิงสวัสดี  พระสุข
3. เด็กหญิงเคียงแข  จันทรส
 
1. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  เลพล
2. นางสาวจิญห์ณิภา  เพ็งผล
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 1. เด็กหญิงภรรษศิกา  พูลรส
2. เด็กหญิงรัศมี  ทอง
3. เด็กหญิงเชอรี่  ทอง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวจารุวรรณ  เจริญผล
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกอบชัย   ลือสถาน
2. เด็กชายกิตติทัต   สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงนราทิพย์   พวงเงิน
 
1. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายชยพล   จิตรสมาน
3. เด็กชายเจษฎา   รักร่วม
 
1. นางชะบา  จำเริญลาภกุล
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงกันย์ฤทัย  เรืองเกษม
2. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงพีระดา  ภู่โพธิ์
 
1. นางสุภานี  เมืองซอง
2. นางกันทิมา  เชิงไชย
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงชนัฐฎา  ภาระเปลื้อง
2. เด็กหญิงนุชรี  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวรนุช  ลำทองมา
 
1. นางบานชื่น  ผลประพฤติ
2. นางสาวสุนิสา  เติมแต้ม
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงนฤมล  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  บุตตจันทร์
3. เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มดวง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทร์สุข
2. นางสาวสุนิสา  มุ้ยจีน
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์งาม
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่สง
 
1. นางสาวละอองดาว  ปิ่นทอง
2. นางสาวปัญจพร  แสงมนตรี
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงธิติมา  ลาดทอง
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ป้อมโคกสูง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทุดม
 
1. นางอุษา  คงอยู่
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. นายกลยุทธ์  สัตโส
2. เด็กชายธเนศพล  ยืนยิ่ง
3. เด็กชายพิศาสตรา  แก้วสิน
 
1. นายพิษณุ  ปานนี้
2. นางสาวสุนิสา  แก้วดี
 
270 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐสุมน  มาเอม
2. เด็กหญิงสุจิรา  อุไรรัตน์
3. เด็กหญิงสุชาดา  พันสุวอ
 
1. นายวันชัย  ลานทอง
2. นายเอกพจน์  โพธิวรรณ์
 
271 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงฌณิดา  กิชะรัมย์
2. เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณรังรอง
3. เด็กหญิงพิมนิดา  แสนคำพงษ์
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
272 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงกชกร  สุขอารมย์
2. เด็กหญิงจริยา  นามวงค์
3. เด็กชายบัญญพนต์  หมู่มาก
 
1. นางสาวจีราพร  มามิมิน
2. นางวัชราภรณ์  ภูศรีฤทธิ์
 
273 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สอนราช
3. เด็กชายสหรัฐ  ธนภัทรภิญโญชัย
 
1. นางสาวเมตตา  ชาญฉลาด
2. นายสุเทพ  อาชาพล
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.33 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พุ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ผดุงสัตย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ม้าจีน
 
1. นางธีรดา  สืบวงษ์ชัย
 
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจง
2. เด็กชายกฤษฎา  หาโล๊ะ
3. เด็กหญิงกฤษติยากรณ์  พลายงาม
 
1. นางสาวพัชรี  ขันติวงศ์
2. นางสาวบุญธิดา  อรรถเจดีย์
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงวรัญญา   สุขเลิศ
2. เด็กหญิงเกศสุดา  พุทธศรี
3. เด็กชายเซียน  วอน
 
1. นางสาวพนุชดา  จินากูล
2. นางณัฐวดี  กาบบัวสี
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขเสพ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภู่เกสร
3. เด็กหญิงสิรินดา  มาพิมาย
 
1. นางสาวปิยะพร  บุญมั่ง
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  ฐานทอง
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชญานี  ศรีประจำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มบุบผา
3. เด็กชายเทวัน  พงษ์วิชัย
 
1. นางจันทร์ฉาย  อินตะมะ
2. นางสาวเยาวภา  เพ็ชรรัตน์
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงนิชาภา   ชลาลัย
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ก้องเวหน
3. เด็กหญิงโชติกา  คุณาธรรม
 
1. นางพิจิตรา  วงค์พิทักษ์
2. นายชูศักดิ์  งามสกุล
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงณัชชา  พรมทิพย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงธีรญา  ศรีสุข
 
1. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
2. นายอนวัช  ยุทธเสรี
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิดาภา  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  สร้อยสน
3. เด็กหญิงชยานิษฐ์  อารีเพื่อน
 
1. นางีธีรดา  สืบวงษ์ชัย
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงชายณัฐภูมิ  สุดตะโก
2. เด็กชายณัฐพล  เรียบร้อย
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทร์หอม
 
1. นายคมกริช  อันทรง
2. นางสาวเมตตา  ชาญฉลาด
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  เทียนเลิก
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ไชยริปู
3. เด็กหญิงพัชรา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวมยุรี  ทับดารา
2. นายสนิท  บรรจงการ
 
284 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2    
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. นางสาวชลทิชา   เพ็งสุวรรณ์
2. นางสาวณัชณิชา  แย้มนวม
3. นางสาวประภาพร  บุญรักษา
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
2. นายไกลพล  คำนาค
 
286 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงธัญพิญชา  ปลีพันชู
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  กวางทอง
3. เด็กหญิงวรรณพร  หน่ายสังขาร
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
2. นางลัดดาวัลย์  นาดี
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ป๊อกตัง
2. เด็กหญิงนริศรา  ทองพานิช
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ไพรสิงห์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ฐานทอง
2. นางสาวปิยะพร  บุญมั่ง
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงปิยนุช  ทิมาริยกุล
2. เด็กหญิงศิลาพร  ธรรมกถึก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มีป้อง
 
1. นางสาวพัชดา  ฉายฉันท์
2. นางสาวณฐพร  ลิปปานนท์
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทราวัฒน์
2. เด็กหญิงบุณยกร  พลมา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิมลภักดิ์
 
1. นางสาวจิระนาถ  วีระนันทสิทธิ์
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีบัวบาน
2. เด็กหญิงอริยา  อับดุลย์เลาะ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรแก้ว
 
1. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  เลพล
2. นางสาวขวัญพิชชา  มีแก้ว
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เตสา
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  กุดสาร
3. เด็กชายเพ็ชรรัตน์  กะหมายสม
 
1. นายณฐพงศ์  บุญรักษ์
2. นางสาวแสงตะวัน  ทองมาก
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลินี  หล่อทองคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์สมบัติ
3. เด็กหญิงอิสริยา  หงส์ชาติ
 
1. นางธีรดา  สืบวงษ์ชัย
2. นางวัชรินทร์  พุทธสอน
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 1. เด็กชายภคิน  รุจิกรคงภัทร์
2. เด็กชายเจษฎากร  โสภา
3. เด็กชายเด่นภูมิ  เนินลพ
 
1. นายอภินันท์  รักษา
2. นางสาวอุษณา  แก้วพิทักษ์
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  สายมา
2. เด็กหญิงชนิสรา  ไชยปัญหา
3. เด็กหญิงชัชญา  เทพอาสา
 
1. นายจวน  หนูเย็น
2. นางสกุณา  ศรีจันทร์
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศิริสุวรรณ
2. เด็กหญิงรีเม่ง  วร
3. เด็กหญิงสายลม  สอนสี
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  พุ่มไม้
2. นางธัญชนก  โกษาแสง
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ไข่แก้ว
2. นายธนภูมิ  หนองเทาว์
3. เด็กหญิงนฤมล   บุญมาก
 
1. นางสาวขวัญใจ  สุดสงวน
2. นางสาวณ๊ัฐฐิญา  ใจสุทธิ
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงจันศิริ  เสือเอ๋ง
2. เด็กหญิงบุญษิตา  บุญมาก
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสงก่ำ
 
1. นางกันทิมา  เชิงไชย
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสิน
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนฤพล  บุญคง
2. เด็กหญิงปาจารีย์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  สมจิตต์
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
2. นางสาวทับทิม  มาสุก
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  เจริญสุข
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  มิยะ
 
1. นางมะลิวัลย์  เกลียดความชั่ว
 
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กชายปณายุธ  มาสวัสดิ์
2. เด็กชายสุรภัทร์  ทองคำ
 
1. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
 
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงนิชาภา  ชลาลัย
2. เด็กชายลัทธพล  โพธิแสงดา
 
1. นายสามารถ  วัฒฐานะ
 
302 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายธนยศ  ผลพักร์
2. เด็กชายวิศรุต  สิงห์ทา
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายคมกริช   จันทร์แดง
2. เด็กหญิงธิตยา   เกษแก้วสถาพร
 
1. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
 
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กชายจิรวัส  บุญเข็ม
2. เด็กชายภานุพงศ์  จิตวิสุทธิ์ศรี
 
1. นายอำนวย  บรรจบ
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนิมิตร  ภาคจรุง
2. เด็กชายศักรินทร์  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสาวณัฐนิตย์  แสนหาญ
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายกิมฮะ   นูน
2. เด็กชายสุเพียะตรา   หาด
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายพิชา  สุขดี
2. เด็กชายพิสัย  ปอง
 
1. นางสาววีระญา  พรมดี
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78.96 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายลี  ฮง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  นาคถิ่น
 
1. นางมาลีวรรณ  สุขอนันต์
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 73.76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กชายดาว  เวน
2. เด็กชายพริด  เวน
 
1. นายนัทธี  อุดมผล
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 64.47 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายสวราชย์  เคหะเจริญ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บัลลังค์
 
1. นางสาวนิชาภา  บำรุง
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายกฤษกร  ไกยสิทธิ์
2. เด็กชายธนกร  อินทรสุนทร
 
1. นางสาวสุวรรณา  ลาภแก้ว
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายชนกร  สันตะโชติ
2. เด็กชายชนพล  สันตะโชติ
 
1. นายณฐพงศ์  บุญรักษ์
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กชายณัฐภัทร  สงค์พิมพ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นายอนวัช  ยุทธเสรี
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายปริญญา  คงพิม
2. เด็กชายพัณณกร  ทาลา
 
1. นายแสงสุรี  ฮวนชาตรี
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายสุวรรณเน  มัน
2. เด็กชายฮั้ว  แซ่ลี้
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  กิ่งถา
2. เด็กหญิงศศิพร  แสงแก้ว
 
1. นางสาววิลาวัลย์  โถบำรุง
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายธนกฤต  เงินเต็ม
2. เด็กชายไอศูรย์  สกุลเชื้อ
 
1. นางสาวศศิวรรณ  พงศ์มัฆวาน
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กชายทินภัทร   บำรุงทรัพย์
2. เด็กชายพชร   เจริญกลิ่น
 
1. นายสุชาติ  ยุทธเสรี
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายเจ้านาย  พอล เดลโลว์
2. เด็กชายเดชะ  อ้นพวง
 
1. นางจริยาภรณ์  ม้าจีน
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายทัศนัย  ธรรมเสาร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีภิรมย์
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กชายธนทัต  พันอีจ่อง
2. เด็กชายอนุรักษ์  ใจสะอาด
 
1. นางสาวพนิดา  สร้อยทอง
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กชายธนโชติ  สุคนธ์ขจร
2. เด็กชายอำ  ซัน
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศิริมุล
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วอยู่
2. เด็กชายศรเพชร  จิตอารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร  ท่าม่วง
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายซา  จิม
2. เด็กชายสุชาย  สุนิตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรพิชัย  วัฒนะ
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายธนกร  จุติ
2. เด็กชายธนพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นายเดชา  ล้ำตระกูล
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายตะวัน  กัณหารินทร์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คำศรี
 
1. นายชัยดำรงค์  สิงหเจริญวัฒน์
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายนราริชญ์  แป้นสุข
2. เด็กชายโภคิน  คำเจริญ
 
1. นายวุชรัณ  หนูเย็น
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายคิม  เบี๊ยบ
2. เด็กชายมีชัย  เซียง
 
1. นายอนันต์  พรรคชัย
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมสมบุญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขยงค์
 
1. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายนครินทร์  เวชสุวรรณ์
2. เด็กชายภานุพันธ์  เล็ดลอด
 
1. นายณฐพงศ์  บุญรักษ์
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.23 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายขวัญชัย  นาคสาย
2. เด็กชายสุทธินันท์  บุญรอด
 
1. นางสาวนิชาภา  บำรุง
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.54 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชญานนท์  ไชยราช
2. เด็กชายชาญชัย  สุดสังข์
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.62 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประชุมสาร
2. เด็กชายธนดล  นนทรัตน์
 
1. นางสาวมัทนี  สีมา
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.61 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายธนภัทร  พันชนัง
2. เด็กชายสุทิวัส  จุลมลฑล
 
1. นางสาววีระญา  พรมดี
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.92 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายวีรพล  แก้วทอง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อ่อนประดับกุล
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.92 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายชินวัตร  ประทุมวาล
2. เด็กชายณัฐพล  ยมภักดี
 
1. นางวิไลวรรณ  แถวเนิน
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.08 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายธนวัต  บรรจงการ
2. เด็กชายสุขุมวิท  คงคาใส
 
1. นายพงศกร  นิยมศิลป์
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงญาติกา  ถาวรการ
2. เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  พวงศรี
 
1. นางยุพา  เบญจพงษ์วิมล
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.23 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เก่งธัญญชีพ
2. เด็กชายพชร  ทองศรี
 
1. นายวชิรวิทย์  โจณะสิทธิ์
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.31 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตรีเพ็ชรา
2. เด็กชายอนุรักษ์  พิศพรรณ
 
1. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.31 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายภัธระ  กอสัมพันธ์
2. เด็กชายสุรพงษ์  วงศ์วิน
 
1. นางสาวมรกต  รุ่งเรือง
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.31 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วารี
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ปกคณะ
 
1. นายวุชรัณ  หนูเย็น
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายคม  สาน
2. เด็กชายวีรพจน์   โซน
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชาย ตะวันฉาย  ผาสุข
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวส่อง
 
1. นางสาวสุนิสา  มุ้ยจีน
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30.77 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 1. เด็กชายธนกร  บริรักษ์
2. เด็กชายวทัญญู  ก้องโสตร์
 
1. นายอนุสรณ์  โพธิ์ทอง
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30.77 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กชายฉัตรชัย  อินทร์อ้วน
2. เด็กชายธีรภัทร  พุ่มชลิต
 
1. นายธีรเดช  วรรณกมล
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.92 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  สีดา
2. เด็กชายรชตะ  ธามี
 
1. นางสาววริศราวรรณ  ดรเหล่า
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 23.08 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แย้มสวน
2. เด็กชายปัณวรรธน์  บัวตูม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร  ท่าม่วง
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 21.15 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายทวีภพ  เป็นผล
2. เด็กชายอภิรักษ์  ยินดี
 
1. นายแสงสุรี  ฮวนชาตรี
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 19.23 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายสิปปวิชญ์  วิเศษฤทธิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดธิโท
 
1. นายปัญญา  คณะเมธ
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 19.23 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงชาลิตา  นมสวรรค์
2. เด็กชายหนึ่ง  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวแพรวนภา  เบี้ยแก้ว
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 19.23 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1. เด็กชายทวีรัฐ  บุญทอง
2. เด็กชายอนุสรณ์  แน่นอุดร
 
1. นางสาวศิริพร  แดงอ่อน
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 17.31 เข้าร่วม 28 โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  กระจ่างศรี
2. เด็กชายเขมวัฒน์  บังเกิดเกล้า
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 17.31 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ตั้งอิสราวุฒิกุล
2. เด็กชายเอกราช  กุลนาค
 
1. นายเดชชาญภูมิ  โอบอ้อม
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 15.38 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธีรโชติ  ชื่นเจริญ
2. เด็กชายนิติภูมิ  ทับไธสง
 
1. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 15.38 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนที   กลสิทธิ์
2. เด็กชายวริษฐ์   สีโห
 
1. นางสมฤดี  น้อยอามาตย์
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 11.54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เอ้โทบุตร
2. เด็กชายพีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางฐิตา  ยุนิรัมย์
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 11.54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กชายกมลนัทธ์  พระภูมิ
2. เด็กชายณภัทร  ทรฤทธิ์
 
1. นายอนวัช  ยุทธเสรี
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 11.54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดผักกาด 1. เด็กชายรชฏ  ผักกาดทอง
2. เด็กชายเตวิช  ภูธรมิตร
 
1. นายอนุกูล  ลพมณี
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 9.62 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายนาวิน  สิงขรณ์
2. เด็กชายรัฐเกียรติ  พวงใหญ่
 
1. นางสาวจริยา  พรมมาสุข
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 9.62 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายสนธยา  บุญงาม
2. เด็กชายสุรเกียรติ  คำสุดแสง
 
1. นางสาวสกุณา  พึ่งงาม
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 5.77 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กชายชาคริต  เทียนหลง
2. เด็กชายทรงวุฒิ  สีเข้ม
 
1. นางสาวพนิดา  สร้อยทอง
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กชายมนต์ชัย  พูลผล
2. เด็กชายอาศิรพจน์  พูลผล
 
1. นางสมจิต  เพชรจั่น
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายจิรโชติ  เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายธนภัทร  วังแก้ว
 
1. นายสิทธิพงษ์  โพธิทักษ์
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายคุณากร  ชวนฤทัย
2. เด็กชายอัครวินท์  ลับเหลี่ยม
 
1. นางสาวสุนิสา  แก้วดี
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์ถาวร
2. เด็กชายพีรยุทธ  ผันเสือ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช  แพรงาม
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดขนุน    
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายฐิติพงษ์  วงสาจันทร์
2. เด็กชายโชคชัย  คำวงษา
 
1. นางสาวอรสา  คุณเจตน์
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญโกย
2. เด็กชายโภคิน  ราศรีเอี่ยม
 
1. นายเดชา  ล้ำตระกูล
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทัพนคร 1. เด็กชายปฏิพร  วิจารณ์ปกรณ์กิจ
2. เด็กชายสมพงษ์  ดารานิกร
 
1. นางศศิภา  ผลวิไล
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ภูครองทุ่ง
2. เด็กชายธวัชชัย   ศรีเนตร
 
1. นางนพรัตน์  เกิดทอง
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายซัน  หลี
2. เด็กชายธีระ  ฮุย
 
1. นายอนันต์  พรรคชัย
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1. เด็กชายยศพล  รักษา
2. เด็กชายศุภชัย  ภูสิงหา
 
1. นายกิตติ  เขียวมรกต
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กชายกฤตภัค   พุ่มพวง
2. เด็กชายปวินท์   เชิดชมกลิ่น
 
1. นายคำรณ  ซ่อนกลิ่น
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1. เด็กชายจักริน  โสพัน
2. เด็กชายณัฐวัชร  เชยชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ปัสสามั่น
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนโฆวินทะ    
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์ถาวร
2. เด็กชายพีรยุทธ  ผันเสือ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช  แพรงาม
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายคมสันต์  ออมศิลป์
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่นาน
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายบุณยะพงษ์   นพสาย
2. เด็กชายปิย์มนัส   มะลิงาม
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายปฏิยุทธ์  เมฆมาเรียน
2. เด็กชายอัครชัย  รถไทย
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.35 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ประทุมนาค
2. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีริวัฒน์
 
1. นายณฐพงศ์  บุญรักษ์
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 1. เด็กชายณัฐวุติ  รัตนสร้อย
2. เด็กชายเศวษศิลา  เชิดชูปัญญาเลิศ
 
1. นายสุทิน  นักเสียง
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.42 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กชายธณวัฒน์  เกาะอำไพ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร  ท่าม่วง
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.56 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทวีชาติ
2. เด็กชายจิรพัส  จันทรส
 
1. นางสาวศิริพร  แดงอ่อน
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.67 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 1. เด็กชายพสุเทพ  เชียงนา
2. เด็กชายสิริโชค  ดอนสี
 
1. นางสาววริศราวรรณ  ดรเหล่า
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.94 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายณัฐพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายศุภรัตน์  ลานจันทึก
 
1. นางสาวสกุณา  พึ่งงาม
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.31 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินเต็ม
2. เด็กชายธนกร  ยอดโพธิ์
 
1. นางสาวจริญญา  เกษมศรี
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.81 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายจารุเดช  สิงห์ดำ
2. เด็กชายพงศกร  รุ่งเรือง
 
1. นายสิทธิพงษ์  โพธิทักษ์
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.77 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายวัฒนพงษ์  เปรมประสิทธิ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ระวิวรรณ์
 
1. นางสาวสุนิสา  มุ้ยจีน
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.79 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายศิวกรณ์  แพลอย
2. เด็กชายสรวิชญ  บุญชู
 
1. นายวชิรวิทย์  โจณะสิทธิ์
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.25 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายนวลิน  พันธบาล
2. เด็กชายพีระภัทร  เนียมแก้ว
 
1. นางสาววีระญา  พรมดี
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.15 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายธนโชค  ทศพร
2. เด็กชายธีรภัทร  มีหมู่
 
1. นายแสงสุรี  ฮวนชาตรี
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.31 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กชายณัฐศิลป์  คอนนิยม
2. เด็กชายภาณุเดช  ผาดี
 
1. นายอนวัช  ยุทธเสรี
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.67 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายดนุเดช  วิทิตกสี
2. เด็กชายศราวุฒิ  กุลรัตน์
 
1. นางสาวนิชาภา  บำรุง
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.35 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายตะวัน  โคบาล
2. เด็กชายเรวัตร  ภักดีพันธุ์
 
1. นางสาวนาตรยา  มณีวงษ์
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.25 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายชนัญธร  นุสนทะลา
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  คนเพียร
 
1. นายเดชชาญภูมิ  โอบอ้อม
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.13 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายธราวุธ  งามเสงี่ยม
2. เด็กชายวีรยุทธ  พฤกษากุล
 
1. นางสาวจริยา  พรมมาสุข
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กชายคณาสิน  พวงศรี
2. เด็กชายพชร  แก้วดวงตา
 
1. นางยุพา  เบญจพงษ์วิมล
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.92 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายชุติพนธ์  กุลมะณีั
2. เด็กชายอตินันท์  พานแก้ว
 
1. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.92 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กชายชยพล  ขนรณ์
2. เด็กชายชัยธวัธ  นิยมชาติ
 
1. นางสาวพนิดา  สร้อยทอง
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.88 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายกนก  ทองคำ
2. เด็กชายรวินันท์  ผสมสุข
 
1. นายพงศกร  นิยมศิลป์
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.63 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กชายธีรัช  หินวิเศษ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ชอบชน
 
1. นายธีรเดช  วรรณกมล
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 27.71 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายบูรพา  มาลี
2. เด็กชายอุ้มบุญ  หนไธสงค์
 
1. นายวุชรัณ  หนูเย็น
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.42 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 1. เด็กชายนภนต์  ชลาลัย
2. เด็กชายภัทรภูมิ  นันทลักษณ์
 
1. นายอนุสรณ์  โพธิ์ทอง
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายปฐมพร  สิงห์สุข
2. เด็กชายอภิชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางวิไลลักษณ์  สะอาด
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 19.17 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายกานต์  เจริญสลุง
2. เด็กชายธนวัชรพัฒน์  ฉลอง
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 15.31 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายศิริศักดิ์  แพทย์พันธ์
2. เด็กชายสุพรรณ  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุนิสา  แก้วดี
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กชายจิรยุทธ์  รัตนสร้อย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประมวล
 
1. นางปราณีต  สุจริตธรรม
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1. เด็กชายธีรวัฒร  อยู่เจริญ
2. เด็กชายปฏิพล  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช  แพรงาม
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดขนุน    
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กชายนภัทร   สาธุกิจ
2. เด็กชายสนทรรศน์   มนุราช
 
1. นางสาวอุษณีย์  ศรณรินทร์
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายธนกฤติ  ช้างสาร
2. เด็กชายธิปไตย  คหัฏฐา
 
1. นางสาวอรสา  คุณเจตน์
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทมาต
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชนะกานต์
 
1. นายเดชา  ล้ำตระกูล
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทัพนคร 1. เด็กชายสนธิพันธ์  เสร็จกิจ
2. เด็กชายแดนสวรรค์  ดารานิกร
 
1. นางศศิภา  ผลวิไล
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1. เด็กชายธีรวัฒร  อยู่เจริญ
2. เด็กชายปฏิพล  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยเอกกษิดิ์เดช  แพรงาม
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1. เด็กชายศุภฤทธิ์  ภูสิงหา
2. เด็กชายเริงชัย  ชมจันทร์
 
1. นายกิตติ  เขียวมรกต
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1. เด็กชายทักษิณ  บุราเลข
2. เด็กชายวิชชากร  เขาชมภู
 
1. นางสาวสุพรรษา  ปัสสามั่น
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายทิวา  นันคำ
2. เด็กชายเจษฎายุทธ  ติงชาติ
 
1. นางสาววลีรัตน์  พรหมสวัสดิ์
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายปฏิภาณ   บุญชะนัง
2. เด็กชายวีระชัน   ชร
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด    
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.93 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายภูมินทร์  จันทร์เทพ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ควรสถาน
 
1. นายศรัญญู  ดวงคำ
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายพงษกร  สีลา
2. เด็กชายพีรัชชัย  จันทะมุด
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.28 เข้าร่วม 8 โรงเรียนปะตงวิทยา    
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 8.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายณัฐวัชร์  แพรงาม
2. เด็กชายธนโชติ  สุบิน
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 7.13 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายกรินทร์  ไกยสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพล  อาสาชาติ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทร์สุข
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 4.97 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    วันศรี
2. เด็กชายสุรเดช   พรมทอง
 
1. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายลิขิต  แต้มพงษ์
2. เด็กชายวีรพัฒน์  ยืนนาน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งสุวรรณ์
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กชายภูชิชย์  บ้านเนิน
2. เด็กชายยศกร  คณะอนันต์
 
1. นางยุพา  เบญจพงษ์วิมล
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เพ็ชรสงคราม
2. เด็กชายนพณัฐ  ทองคำเปลว
 
1. นางสุพัตรา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายชญานนท์  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กชายวุฒินันท์  อาสาชาติ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทร์สุข
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายกรกต  ป่าตาล
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุขสันเที๊ยะ
 
1. นายกรวิก  อัครวงศ์พาณิชย์
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.55 ทองแดง 4 โรงเรียนปะตงวิทยา    
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กชายภานุพัฒน์  โพธิพรรค
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  แปลนดี
 
1. นางยุพา  เบญจพงษ์วิมล
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.72 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายตะวัน  ทองเลิศ
2. เด็กชายนรวิชญ์  แก่นศึกษา
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.07 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกฤษฎาราษฎร์   พิลาดี
2. เด็กชายณัฐวีร์   วรศรี
 
1. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองสลุด    
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายนิติพัฒน์  ลีหะสุทธิ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  สาครจันทร์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งสุวรรณ์
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายพีรพงศ์   สุริสาน
2. เด็กชายภานุ   เต๋นเต้
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คณารัมย์
2. เด็กชายภิรมย์  สว่างวงษ์
 
1. นายศรัญญู  ดวงคำ
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อุ่นเหลี่ยม
2. เด็กชายธนากร  สุขเจริญ
 
1. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงตุลาลักษณ์  รู้เนตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีบุตรดี
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลศิลป์
4. เด็กหญิงนันทนา  เย็นเยือก
5. เด็กหญิงวิมลภัทร  หลงวงศ์
 
1. นางเกษร  วิเศษกุล
2. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทิมา
2. เด็กหญิงญาดาวดี  เติบโต
3. เด็กชายพิชญะ  นรดี
4. เด็กหญิงศศินา  ชำนาญพนา
5. เด็กหญิงอารยา  อุบลวงศ์ศรี
 
1. นางสาวปภัชญาพิชญ์  มีสุข
2. นางสาวภัทรา  ดาราเย็น
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กชายชาลิสา  นาคสาย
2. เด็กหญิงนภัสปานัน  คงชุ่ม
3. เด็กหญิงปนัดดา  เวียงพัฒน์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  กวดรัมย์
5. เด็กหญิงลภัสปาลิน  คงชุ่ม
 
1. นายอาทิตย์  เผ่ากันทะ
2. นางสาวกัลยา  สวัสดี
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  มีตาดพงษ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงปูรดา  พิศพรรณ
4. เด็กหญิงพรวิภา  การสมเหมาะ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  สิมมา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เทศกาล
2. นางสาวพิไลวรรณ   มาแป
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายชาคริต  เดชทองพงษ์
2. เด็กหญิงฐิตวันต์  ไทยกล้า
3. เด็กหญิงณัฐพร  ชุดกระโทก
4. เด็กหญิงภัทร์ชนก  ตาริก
5. เด็กหญิงลิตา  เงินเต็ม
 
1. นางลำดวน  อุดมพันธ์
2. นายธาดา  นามประภา
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงชยานันต์  ชายเชิด
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เรี่ยมทอง
3. เด็กหญิงปรียา  สุขโข
4. เด็กหญิงสุนิษา  กลิ่นขจร
5. เด็กหญิงอินทิรา  เพิ่มพูน
 
1. นางบุญมี  สุขกัญญา
2. นางสาวนารีรัตน์  สิงขรบาท
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงชนินาถ  สีลากิจ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สิมมา
3. เด็กหญิงมณีมณฑ์  มะปะโม
4. เด็กหญิงวริศรา  เพ็งสลุง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แป้นแหลม
 
1. นางกานต์พิชชา  เทศกาล
2. นางสาวอารีรัตน์  พรมถา
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปรียานุช  ปรียานุช
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  หลงวงศ์
3. เด็กหญิงสมิตา  ท้วมเสมา
4. เด็กหญิงอวิกา  กองจันทร์เพ็ชร
5. เด็กหญิงอาฑิติยา  สมรส
 
1. นางเสาวคนธ์  ศิริโสภณพร
2. นางสาวอรรถยาพร  เบญจธนาเศรษฐ์
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กชายธนาพงษ์  นามวงษ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  เขตภักดิ์
3. เด็กหญิงวรรณา  ธัญญาทิพย์
4. เด็กหญิงเบญญา  ธรรมเกษร
5. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  กวดรัมย์
 
1. นายอาทิตย์  เผ่ากันทะ
2. นางสาวกัลยา  สวัสดี
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงพรไพลิน  กลางเนิน
2. เด็กหญิงวรรนิดา  พุฒชงค์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกิด
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิสกล
5. เด็กหญิงสุภาวิตา  พานิช
 
1. นางโชติกา  เลื่อมสำราญ
2. นางถนอม  พรมาธิ
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงภุมรินทร์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงวณิชชา  จะตุเทพ
4. เด็กหญิงวรารัตน์  มากบุตรดี
5. เด็กหญิงสุธิดา  ภู่คง
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
2. นางสาวกฤษณี  ไชยมงคล
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายธนชิต  บรรเจิด
2. เด็กหญิงบุญฑิตา   ล้วนดี
3. เด็กชายพงศกร   พรมศรี
4. เด็กหญิงยา  เส็ง
5. เด็กชายศักดา   ฮึม
 
1. นางสาววนิดา  ทวีพงษ์
2. นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพูล
2. เด็กหญิงภัทรมน  โชติวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์   แรมเรือง
4. เด็กหญิงวนิดา  ระยับศรี
5. เด็กหญิงวิภาวี  ชีวะเจริญ
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
2. นายกมล  ต้นภูเขียว
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลาดทอง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  หลงวงศ์
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สวนมาลา
4. เด็กหญิงสิริโสภา  ณ พัทลุง
5. เด็กหญิงอุมาพร  อ่วมภักดี
 
1. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
2. นางจุติพร  สุขสิงห์
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกาญจเนศ  มูลเจริญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ประเสริฐสุข
3. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์แก้ว
4. เด็กหญิงพลอย  พลอยวิเชียร
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  พุฒิสาร
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
2. นางสาววรลักษณ์  ปธานราษฎร์
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงพันธิสา  สีดา
2. เด็กหญิงวรกัญญา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงสุนิตา   แก้วสินค้า
4. เด็กหญิงอรอนงค์   ดงกลาง
5. เด็กหญิงอัปสร   พุ่มลำเจียก
 
1. นางสาววนิดา  ทวีพงษ์
2. นายพรทิพย์  ชาติงาม
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกัลยา  นพสาย
2. เด็กหญิงนภศร  พิศพรรณ์
3. เด็กหญิงฟารีด้า  เมี๊ย
4. เด็กชายสุภัคศิษฏ์  หมื่นเตียง
5. เด็กหญิงแดน  แรน
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางน้ำฝน  จันทนะ
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงบุญชนิต  เอี่ยมรอด
2. เด็กหญิงศุภากร  นิมขุนทด
3. เด็กหญิงสุจินตนา  สว่างศรี
4. เด็กหญิงอภิชญา  รจนากร
5. เด็กหญิงอองนนท์  กาญจนา
 
1. นางสุกัญญา  ภูทองขาว
2. นางสาวปภัชญาพิชญ์  มีสุข
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ    
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงธนพร  คำสุวรรณ
2. เด็กชายนัฐธัญ  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีดี
4. เด็กชายอภิฤทธ์  ภาระเปลื้อง
5. เด็กหญิงอลิสา  โอสถเจริญ
 
1. นายปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์
2. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แปลงโสม
2. เด็กหญิงดาริกา  สำนักนิจ
3. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุขเสมอ
4. เด็กหญิงมณฑาพร  ล้วนดี
5. เด็กหญิงอัมพวรรณ  งามกนก
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางน้ำฝน  จันทนะ
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงจารวี  เผือกพันธุ์
2. เด็กหญิงดวงพร  สินปรุ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมม่วง
4. เด็กหญิงอาพาภรณ์  สุขชุศรี
5. เด็กหญิงเพชรญาดา  บุตรดาว
 
1. นางสาววรลักษณ์  ปธานราษฎร์
2. นางสาวภัทรา  ดาราเย็น
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงกนกศรี  วิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐชา  บุญเสริม
3. เด็กชายธนกฤต  คำเหลือ
4. เด็กชายธนโชติ  จันทวรรณ์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มพวง
 
1. นางปาริชาติ  วิชัยศึก
2. นางพรทิพย์  กองมณี
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงชลิดา   เคหะเจริญ
2. เด็กชายชัชพิมุข   ศรีไพล
3. เด็กหญิงนิธิดา   สาคร
4. เด็กหญิงหน่อง  ลา
5. เด็กหญิงอริสรา  สอนลัทธิพันธ์
 
1. นางสาวนฤมล  พุฒิฤทธิ์
2. นางสาวพัชวรรณ  พลล้ำ
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ    
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์
2. เด็กชายชญาน์วัต  พงษ์เสดา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พิทักษ์
4. นางสาววรรณกานต์  บุญญฐี
5. นายอุทัย  วิรุณกาญจน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
2. นางจันทนา  พรหมศิลป์
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัลยากร  จำปาแดง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สะอองนวล
3. เด็กหญิงซาลดา  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงฐิตาพร  พุทธคง
5. เด็กหญิงอินทิรา  สุขเปรมปรี
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
2. นางสาวภัทรา  ดาราเย็น
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  โคบาล
2. เด็กหญิงณิชา  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงธีรนาฏ  คงอยู่
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชมดี
5. เด็กหญิงศรีสุดา  งามละมัย
 
1. นายปัทพงษ์  วิสุทธิแพทย์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาเรือง    
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายุก
2. เด็กหญิงนุชวรา  อรปัญญา
3. เด็กชายวีรพล  กุลศิริ
4. เด็กชายวีรวัฒน์  ลาภมาก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นำผดุง
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  กิตติพัฒนพงษ์
2. เด็กชายพชร  เกตุสภาผล
3. เด็กหญิงหัทยา  เหมาะพิริยะ
4. เด็กชายออมสิน  กังวาฬ
5. เด็กชายโสภณัฐ  ทำสวน
 
1. นายยิ่งศักดิ์  เพ็งชิต
2. นางปาริฉัตร  เนียมศรี
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงกมลา   วรัตถารมย์
2. เด็กหญิงดวงฤดี   ชิดเชื้อ
3. เด็กชายธัชพล   เหลายอดมงคล
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   ธรรมบุญ
5. เด็กหญิงแพร   ธรรมมุทิศ
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
2. นางสาวกรรณิการ์  เมืองมูล
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายกมลกิจ  นิยมศิลป์
2. เด็กชายกมลาสน์  สำราญจิตร์
3. เด็กชายจิรายุทธ  ประเสริฐผล
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ท่าหิน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กงกอง
6. เด็กชายธันวา  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายพัฒนะ  ธรรมเจริญ
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  บำเรอรวย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  คงรอด
10. เด็กหญิงภัทราวดี  โยธิกุล
11. เด็กชายลิขิต  แต้มพงษ์
12. เด็กชายวันเฉลิม  สายบัว
13. เด็กชายวีรพัฒน์  ยืนนาน
14. เด็กหญิงสุทัตตา  สุขสำราญ
15. เด็กชายอนุกิจ  วิบูลย์อรรถกร
16. เด็กชายอภิชาต  พงษ์เหล่างิ้ว
17. เด็กชายอาณัติ  ช่างการ
18. เด็กชายเจษฎากร  ล่อคี้
19. เด็กชายเฉลิมรัฐ  เดชะบุญ
20. เด็กชายเศรษฐพงศ์  โลหะศาสตร์
 
1. นางระวีวรรณ  ภู่ทรัพย์
2. นายสำราญ  ภูหลวง
3. นางสาวปวริศา  ลี้กุลวิตรา
4. นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งสุวรรณ์
5. นางสาววนิดา  วงศ์ประภาพร
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สมตระกูล
2. เด็กชายกานตพงศ์  บุญมี
3. เด็กชายกุลณภัทร  เขมะสุข
4. เด็กชายจิรวัฒน์  นาคสกุล
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขประเสริฐ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมเจริญ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเย็น
8. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จิตตระการ
9. เด็กชายธนกร  ตั้งมั่น
10. เด็กชายธนายุต  ถังไชย
11. เด็กหญิงบีรเนตร  ศรัทธาบุญ
12. เด็กชายปรัชญา  บุญชู
13. เด็กชายปิยวัช  เพ่ิมผล
14. เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์ปรีชา
15. เด็กชายรัตนกร  กลางทุ่ง
16. เด็กชายวรภพ  เหี้ยมหาญ
17. เด็กชายวิศรุต  สวัสดิภาพ
18. เด็กหญิงศริสรา  สำราญจิตร์
19. เด็กชายสรศักดิ์  เอี่ยมมาตร
20. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทวีวัฒน์
 
1. นางเพ็ญวดี  เจริญงาม
2. นางวาสนา  ท่าหิน
3. นางสาวอำพร  บรรเทาวงษ์
4. นางสาวธัญสินี  สวัสดิพงษ์
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงณัชฌา  จินโณรส
 
1. นางสาวพเยาว์  พลนอก
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีธรรม
 
1. นางสาววีรญา  ส่งกลิ่น
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ผลาผล
 
1. นางสาวศิริรัฐ  สารพัฒน์
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงสโรชา  แซ่เหลา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  สมอคำ
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ฟอนกิ่ง
 
1. นางสาวนงเยาว์  อุ่นจิตร
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงสุธิดา  ดวงกระจ่าง
 
1. นางอรพิน  กิจปรีชา
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงพักตร์พิไล  ดอนไพร
 
1. นางสาวอรุณี  เมฆโสภณ
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดซึ้งบน 1. เด็กหญิงวันใส  เลื่อมสำราญ
 
1. นางสาวกาญจนา  โคนชัยภูมิ
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิง อมลวรรณ  ศรีแสงสว่าง
 
1. นางอำนวยพร  โชคดีวัฒนา
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงอรนิภา   นพสาย
 
1. นางสรัลชนา  นิ่มวาศ
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนหนองมะค่า 1. เด็กหญิงสิริยากร  ีคงคาประเสริฐ
 
1. นางนงลักษณ์  สุกทน
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าเขา 1. เด็กชายอภิจิต  วิเศษฤทธิ์
 
1. นางฉวั  สีเข้ม
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิตบำรุง
 
1. นางสาวเกษศิริ  ทวีผล
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงกันต์นิษฐ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวเสาวภา  บุญธรรม
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงวริศรา    ธรรมรักษา
 
1. นายสุรกิจ  สิอิ้น
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรพิทักษ์
 
1. นางสาวศิริรัฐ  สารพัฒน์
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงไพรจิตรา  นิลเนียม
 
1. นางสาวปรียา  วรรณภักดี
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงชมพูนุท  องค์กุย
 
1. นางสาวชาลินี  จงอริยตระกูล
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  สร้อยเกษร
 
1. นางสาวนงเยาว์  อุ่นจิตร
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองมะค่า 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  คำดี
 
1. นางนงลักษณ์  สุกทน
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงพัชรียาภรณ์   ประเสริฐชาติ
 
1. นางสาวนฤมล  พุฒิฤทธิ์
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงฐิติมา  สวัสดี
 
1. นางอรพิน  กิจปรีชา
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ฉัตรเฉลิมพรรน์
 
1. นางมารินทร์  สาลี่
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงสิวิตรา  ริมแจ้ง
 
1. นางโชติกา  เลื่อมสำราญ
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายชยางกูร  เปรมปรีชา
 
1. นางพรทิพย์  กองมณี
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงอัชฌา  จันทบูรณ์
 
1. นายสุรกิจ  สิอิ้น
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกุลปรียา  หินวิเศษ
 
1. นางสาวสุนิสา  เติมแต้ม
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงรจนา  กังแฮ
 
1. นางสาวสุพรรณี  นามวงค์
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวงศกร  หาโกสี
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยเผือก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ไทรม่วง
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงธนกมล  งามไสว
2. เด็กชายธนชาติ   อินพรหม
 
1. นางสุขสม  แสนเสนาะ
2. นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงนารากร  สีดาวัน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อุบลวงศ์ศรี
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
2. นางสาวปภัชญาพิชญ์  มีสุข
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กชายจิรภัทร  อนุศิริ
2. เด็กหญิงนงนภัส  หนูอิ่ม
 
1. นางสงกรานต์  ธงชัย
2. นางดวงกมล  ทัศอินทร์
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายพรชัย  บุญเปรี่ยม
2. เด็กหญิงวรรณภา  คุณสุข
 
1. นางกาญจนา  อิ่มผ่อง
2. นางสาวกัญญา  หอมประเสริฐ
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติชัย  นาเจริญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สีหานารถ
 
1. นางอลิษา  ตั้งอยู่สูง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีงาม
2. เด็กชายสุภากรณ์  กลีบเมฆ
 
1. นางอรอริน  จิตชม
2. นายวิทยากรณ์  หอยสังข์
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายดุสิต  ชำนาญชล
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงปุณญิษา  บุญไทย
2. เด็กชายสิปปภาส  ปุญญา
 
1. นางพรปวีณ์  จิตติไชยรัตน์
2. นางปทุมมาศ  รัตนสินธุ์
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงธนาภา  หารกิจ
2. เด็กชายเดชนรินทร์  บำรุงสวน
 
1. นางสาลี่  ร่ารื่น
2. นางสมปอง  โวหาระวัน
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กชายรพีภัทร  ทิพย์มงคล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศริโส
 
1. นางสุมนา  ทองยิ้ม
2. นางสาววิภา  ร่วมโพธิ์รี
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงกรวิกา  พาชัย
2. เด็กชายนนทกร  สิทธิพันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  บุญชุ่ม
2. นางทิวา  โศภิษฐ์สิทธิกุล
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กชายปฐมพร  ยังคำ
2. เด็กหญิงปรวี  คุณเจริญ
 
1. นางชาลินี  ผดุงเวียง
2. นางสาวสุทิศา  บรรณศาสน์พร
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายกฤษณะ  มูลพรหม
2. เด็กหญิงอธิชา  ตาหลีก
 
1. นางลำดวน  อุดมพันธ์
2. นายธาดา  นามประภา
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายธนโชติ  เพ็ญสิน
2. เด็กหญิงสมฤดี  ชำนาญชล
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงภัครภรณ์  ผ้าขาว
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เจริญพจน์
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ถนอมวัฒน์
2. เด็กชายศุภณัฐ  นิมนต์
 
1. นายประวัติ  เจริญวัย
2. พระชาญชัย  กิตฺติโสภโณ
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกวิน  กลิ่นจันทร์หอม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ดินรมรัมย์
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
2. นางสาววรลักษณ์  ปธานราษฎร์
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ชุมเสนา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงศิริ
 
1. นางลัดดา  คงศรี
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.3 ทอง 7 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนะ
2. เด็กชายธนพัฒน์  ศิริโสภณพร
 
1. นางประภัสสร  โพธิพัฒน์
2. นางโชติกา  เลื่อมสำราญ
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายนงนภัส   แสงบรรจง
2. เด็กชายเมธี   ถนอมจิตร
 
1. นายเดชา   สังข์ทอง
2. นางสาวกรรทิมา   ยางสิงอ้อ
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.3 เงิน 9 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงนฤดี  เลิศศรี
2. เด็กชายสุรเดช  เรียนปัญญา
 
1. นางสมพิศ  โมฬี
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จิตปิยะ
2. เด็กชายฤทธิชัย  แก่นจันทร์
 
1. นางสงกรานต์  ธงชัย
2. นางสาวเหมวรรณ  นามวงษ์
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผ่องท่าไม้
2. เด็กชายธีรชาติ  ช่อพยอม
 
1. นางทัศนีย์  อรุณโชติ
2. นางทัศนีย์  อรุณโชติ
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงต่าย  สุพี
2. เด็กชายพิพัฒน์  แสงทอง
 
1. นายธนากร  โพธิ์วัน
2. นางสาวอรุณี  ทองนพคุณ
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.6 เงิน 13 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงกนกพร   ไตรภูมิ
2. เด็กชายพชรพล  กลมเกลี้ยง
 
1. นางรัญจวน  ใจสุทธิ
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ครุฑบึงพร้าว
2. เด็กชายวรากรณ์  อาจศัตรู
 
1. นางนิตยา  วาจาสัตย๋
2. นางสาวอรุณี  มรรคหิรัญ
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ช่วยสุริยา
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  วิรมย์รัตน์
 
1. นางเกียรติสุดา  อินทอง
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงประภาพร  สุภาผล
2. เด็กชายอดิศร  กองทอง
 
1. นายจิตทิวัตถ์  สีพา
2. นางสาวโสภา  แซ่โง้ว
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เพราะสำเนียง
2. เด็กชายสุริยา  ขันเมือง
 
1. นางสาวอรุณี  ทองนพคุณ
2. นางสาวอภิญญา  กล้าหาญ
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงชนิดา  สรรพคุณ
2. เด็กชายศรันย์กร   เหมโส
 
1. นางขนิษฐา  วิเศษฤทธิ์
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงพัชรินทรฺ์  ปิ่นกลาง
2. เด็กชายอภิชิต  วิสุทธิรัตน์
 
1. นางสาวกรกมล  แก้วพริ้ง
2. นางสาวสุนิสา  เติมแต้ม
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายพีรภัทร  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  หนูหล่ำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  มุกขะกัง
2. นางสาวกัญปณัสม์  อภัยพันธ์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กชายจักรินทร์  ใจคง
2. เด็กหญิงสุทัตตา  โยคะสิงห์
 
1. นายประวัติ  เจริญวัย
2. พระชาญชัย  กิตฺติโสภโณ
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายอภิชาสุข  เที่ยงกลาง
2. เด็กหญิงอริสรา  เพิ่มพูล
 
1. นางพรรณิภา  จำหน่ายผล
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายตองเลง   จันทร์
2. เด็กหญิงสุทัตตา   แก้วจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  ทวีพงษ์
2. นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงวรณัน  หลงวงษ์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  จันทร์ดวงศรี
 
1. นางวรนัด  สุขสิงห์
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  สาหุทัศ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผดุงศิลป์
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  กระจ่างฉาย
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปิ่นศร
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศิริ
6. เด็กหญิงพิญชาอร  ทั่งทอง
7. เด็กหญิงวรรณดา  วรรณชมภู
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ก๋งเหม็ง
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  พรมมาศักดิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นางสุดใจ  สาคร
3. นางอุทัยวรรณ  ศรีสุขใส
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงคริษฐา  แพงพรม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญทะการ
3. เด็กชายณัฐวิภา  ปั้นทิม
4. เด็กหญิงปิยรัก  โพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงพาณิภัคย์  รอดจากทุกข์
6. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กาบภิรมย์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจกิจ
8. เด็กหญิงมุฑิตา  ร่ำเรียนกิจ
9. เด็กหญิงสุมิตตา  ภิลาเลิศ
10. เด็กหญิงออฤทัย  สินโท
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ละม้าย
2. นางนงลักษณ์  รัตนวาร
3. นางสาวพันธ์ริกา  นาพิสาร
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สายสุวรรณ
2. เด็กหญิงจีรนาฏ  ประชุมชน
3. เด็กหญิงนัชชา  ก้องโสตร์
4. เด็กหญิงนิศามณี  ไข่แก้ว
5. เด็กหญิงนีรชา  วงศ์ธนุู
6. เด็กหญิงปภาดา  ซ่องเก๊า
7. เด็กหญิงพรกนก  พรตเจริญ
8. เด็กหญิงภัสมน  สืบวงษ์ชัย
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฉลียว
10. เด็กหญิงอนัญญา  ภัครกุลพานิช
 
1. นางสมพร  อร่ามรัตน์
2. นางสุพัตรา  ศิริภักตร์
3. นางสาวนงลักษณ์  กิจภาระ
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค   แถวเนิน
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    จัยสิทธิ์
4. เด็กหญิงภิรดี   กลสิทธิ์
5. เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองอยู่
7. เด็กหญิงสุทธิราภรณ์   แคบุตร
8. เด็กหญิงหญิง  ลอง
9. เด็กหญิงเกตุน์นิภา   จำปาสุข
10. เด็กหญิงไปรญา   มาน้อย
 
1. นางสาวพรพิศ  ละม้าย
2. นางนิลาวัลย์  สันตะศรี
3. นางนาตยา  กรกฎ
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  แนบเนียน
2. เด็กหญิงจิณัฐตา   รักษาแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแดง
4. เด็กหญิงปนัดดา  ร่มลำดวน
5. เด็กหญิงพรลภัส  เกิดผล
6. เด็กหญิงพิยดา  แปลงเงิน
7. เด็กหญิงภัทรพร  พกมั่น
8. เด็กหญิงรสิชา  สมบูรณ์
9. เด็กหญิงอัญธิกา  ศัตรูพินาศ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้ออินทร์
 
1. นางสาวจุริรัตน์  ปัดกอง
2. นางเมตตา  ชายหาด
3. นางสาวนงลักษม์  กองแก้ว
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 67.25 ทองแดง 6 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงคมชนก  เล็บสูงเนิน
2. เด็กหญิงจารวี  อุดมลาภ
3. เด็กชายฉัตรไชยธัช  บัวบาน
4. เด็กหญิงภัทราพร  หมอนสอาด
5. เด็กหญิงรัตนาพร  วงษ์มณี
6. เด็กหญิงวิภาวดี  ชนะโรค
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงเดือน
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกิด
9. เด็กหญิงสุธิดา  วาจาสัตย์
10. เด็กหญิงอภิญญา  วิเศษฤทธิ์
 
1. นางโชติกา  เลื่อมสำราญ
2. นางประภัสสร  โพธิพัฒน์
3. นายชัยชาญ  ศรีสังข์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตกพรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีงาม
2. นางสาวกรกนก  นาคสัมฤทธิ์
3. นางสาวชนากานต์   นิลฉวี
4. เด็กหญิงชลธิชา  นิลฉวี
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นุ่นหลักคำ
6. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  งามใจ
7. เด็กหญิงลักษณา  สมมิตร
8. เด็กหญิงสุปริญญา   คงเนียม
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ลือธิสาร
10. เด็กหญิงแพรวา  งามใจ
 
1. นายกมล  ต้นภูเขียว
2. นายเกรียงไกร  สังข์วิชัย
3. นางอุทัยวรรณ  ศรีสุขใส
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายคณาธิป  สายจันทร์
2. เด็กหญิงนภาลัย  วรรณทวี
3. เด็กชายพีรพล  พุทธศรี
4. เด็กหญิงวรรณพัฒนา  อินทรรักษา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  แดนคำสาร
6. เด็กชายศรายุส  แก้วคำมี
7. เด็กหญิงสุทัตตา  จันทเสน
8. เด็กชายสุพจน์  พรมจันทร์
9. เด็กชายองอาจ  สุทธิวงษ์
10. เด็กหญิงอริสา  คำพิเรศ
 
1. นางศศิธร  พละสุข
2. นายณฐพงศ์  บุญรักษ์
3. นางสาวดวงเนตร  ปานเพ็ชร
 
549 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจง
2. เด็กหญิงกฤษติยากรณ์  พลายงาม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลาดทอง
4. เด็กหญิงชญานี  ศรีประจำ
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แย้มบุบผา
6. นางสาวธิดารัตน์  วิพัฒครุฑ
7. เด็กหญิงปุณยวีร์  วงศ์เสาร์
8. เด็กหญิงมนทิชา  เนียมปาน
9. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สวนมาลา
10. นางสาวศันสนีย์  สายพันธุ์
11. เด็กหญิงสวรส  แก้วไชย
12. เด็กหญิงสิรภัทร  ภูคงสี
13. เด็กหญิงสิริโสภา  ณ พัทลุง
14. นางสาวสุวนันท์  โชติกธนภัทร
15. นางสาวอริยา  แปลงโสม
 
1. นายอภิชาติ  พรหมศิลป์
2. นายอนุกูล  ปิ่นปั้น
3. นางจุติพร  สุขสิงห์
4. นายกรวีร์  บุตรมะลา
 
550 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา   มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา   ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์   ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา   ทองละมุล
6. เด็กหญิงญาณิศา   เกี้ยมแสนเมือง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา   กาแก้ว
8. เด็กหญิงดลพร   สุดใจ
9. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญส่ง
10. เด็กหญิงพัชรพร   สามัคคี
11. เด็กหญิงพิมชนก    สุบรรณ
12. เด็กหญิงพิมพ์พร   ทรัพย์สมบัติ
13. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ   ภูเขาคำ
14. เด็กหญิงวันวิสา   วงศ์รักษ์
15. เด็กหญิงสุธาสินี   สีนน
 
1. นายธานิตย์   ชุมนิรัตน์
2. นายเสฏฐวุฒิ   ขวัญทอง
3. นางมณีรัตน์   ชุมนิรัตน์
4. นางยุพดี   อินทรสำอางค์
 
551 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูวัด
2. เด็กหญิงณิชา  ลือญาติ
3. เด็กชายตะวัน  ผาพิมพ์
4. เด็กหญิงธณัทอร  เตชะดีสุขสม
5. เด็กหญิงนพรดา  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงปริชาติ  ประมาณพล
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วุทธิกูล
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภู่มาลา
9. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์เรือง
10. เด็กชายวรพรต  สุขสวัสดิ์
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  คลังทอง
12. เด็กหญิงศศิกรานต์  เสามั่น
13. เด็กหญิงสุพรรษา  กลั่นแก้ว
14. เด็กหญิงอนัญตญา  แก้วโพธิ์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  จตุเทน
 
1. นางบุษบา  เหมะวิศัลย์
2. นางสาวนันทมณี  อรรถบท
 
552 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกฤติมา  คมขำ
2. เด็กหญิงกัญญ์นัทธ์  ทองคำแท้
3. เด็กหญิงกิตติวรา  วัชราสิน
4. เด็กหญิงณัฐวิสา  เรียบร้อย
5. เด็กหญิงทิพากร  เศรษฐบุตร
6. เด็กหญิงนฤนาท  สกุลณี
7. เด็กหญิงปิยธิดา  อินสำอางค์
8. เด็กหญิงภัทรกันย์   ฉิมไพร
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิสุขะ
10. เด็กหญิงลลิตา  อารุณ
11. เด็กหญิงศศินา  วงลำ
12. เด็กหญิงศิตาภรณ์  เรียบร้อย
13. เด็กหญิงสัจจพร  โชติวรรณ
14. เด็กหญิงเมร์  วิไล
15. เด็กหญิงไม  วิไล
 
1. นายสุรเชษฐ์  โภคพิพัฒน์
2. นายนภนต์  เสนาะศัพท์
3. นางสาวศิริพร  พรหมนา
4. นางสาวปุณณดา  แจ้งพลอย
 
553 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  คะรัมย์
2. เด็กหญิงจันทร์แดน  แก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   จามจอหอ
4. เด็กหญิงชญานิศ  วชีรสูตร
5. เด็กหญิงชลธิชา  เพาะปลูก
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองพา
7. เด็กหญิงดวงกมล  สวาทนา
8. เด็กหญิงนนฐิยา  พวงหิรัญ
9. เด็กหญิงพรวิลัย  เจือจันทร์
10. เด็กหญิงมณฑิตา  ฉิมพาพิมพ์
11. เด็กหญิงรวิวรรณ  พันยาราช
12. เด็กหญิงวาสนา  รักป้อม
13. เด็กหญิงวิภวานี  แถวนาชุม
14. เด็กหญิงเบญญาพร  เปรมประสิทธิ์
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สีชมภู
 
1. นายพีระวิชญ์  เนินริมหนอง
2. นายสุวิทย์  อยู่ยืน
3. นางไปรยา  แลกระสินธุ์
 
554 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กชายกฤษฎา  ทิมพิทักษ์
2. เด็กชายจิรวิทย์  สระเก้า
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู
 
555 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชติกูล
2. เด็กชายตุลยวัต  ภิบาลพักตร์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  แก้วเพชร
2. นางสาวมรกต  รุ่งเรือง
 
556 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองทา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ส่งแสง
 
1. นางบุษบา  เหมะวิศัลย์
 
557 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงปัถวีกาญจน์   รอดศาสตร์
2. เด็กชายรณกร   โพธิ์กาศ
 
1. นายณัฐกร  มณีวงษ์
2. นายอุเทน  ผาภุมมา
 
558 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงจีรณา  งามละออ
2. เด็กหญิงปณิตา  พรมวัตร
 
1. นายจักรสิน  ศรีเมือง
 
559 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายกฤติกา  คงสวน
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ฮวนชาตรี
 
1. นางสกุณา  นิโรจน์
 
560 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กหญิงปราณี  ประมวลสุข
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มะปะเภา
 
1. นางสุภิญญา  พิศวง
2. นายธีรเดช  วรรณกมล
 
561 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทัพนคร 1. เด็กชายมงคล  เติมพันธ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  มะโนรา
 
1. นางสาวปิยนุช  แสงนาค
2. นายขวัญชัย  สุริโย
 
562 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หาวอ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์หงษ์
 
1. นายคมสัน  พันหล้า
 
563 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  วงศ์มา
2. เด็กชายธราเทพ  คมขำ
 
1. นางสาวบริรักษ์  บุญลอย
2. นางบุญตา  กิจศิริรัตน์
 
564 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กชายรชต  พิมล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เมืองมีทรัพย์
 
1. นายวีรกรณ์  หมอนทอง
 
565 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายก้องภพ  ปั้นศักดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  เบ็ญจกิจ
 
1. นางกันทิมา  เชิงไชย
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสิน
 
566 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. นายชาญยุทธ์  สัตโส
2. เด็กชายณรงค์เดช  สืบวงษ์รุ่ง
 
1. นายสุรเชษฐ์  โภคพิพัฒน์
2. นายนภนต์  เสนาะศัพท์
 
567 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงกรระวี   อิ่มใจ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญศรี
 
1. นายอุเทน  ผาภุมมา
2. นายเสกสรร  สุขเลิศ
 
568 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  กำเนิดทรัพย์
2. เด็กหญิงโสภิดา  ศิริมาลย์
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู
 
569 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกันต์กณิษฐ์  ใจสุทธิ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ริ้วพรม
 
1. นายจำรัส  แก้วงาม
 
570 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายทศพร  หาญรบ
2. เด็กชายพัตธณดนย์  เก็บผัก
 
1. นายอภิชาติ  พรหมศิลป์
2. นายอนุกูล  ปิ่นปั้น
 
571 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นากืก
2. เด็กชายศราวุฒิ  พลแก้ว
 
1. นางสาวสุภัสสร  ทศมาศ
2. นางสาววัลภา  ไชยปาก
 
572 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงจิตต์เจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โลหะศาสตร์
 
1. นางสาวละอองดาว  ปิ่นทอง
2. นางสาวปัญจพร  แสงมนตรี
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายสิริวิท   มณีวงษ์
 
1. นางเตือนใจ  พุกสีดา
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงสุภนิดา  พ่วงพิมาน
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์ศรีชั้น
 
1. นางดลกร  จันทร์กลาง
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายธนาวัฒน์  แต้มสำนาง
 
1. นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ์
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อยู่คง
 
1. นางสาวพัชราพร  บุญรุ่ง
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงรัตนา  บวน
 
1. นายนิเทศ  เขียวพรม
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กหญิงสุวภัทร   แย้มดอกบัว
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายนพรัตน์  แซ่ซืื้อ
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ
 
1. นางวรรณา  อินทสุวรรณ
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กชายเพียบ  สวน
 
1. นางพัชฤทสรณ์  ยินดีสิทธิ์
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บรรลังค์
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กหญิงณิชาภา  คำเสียง
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วเกษ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองไทย
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธารธิดา  ปะอาจ
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงปทิตตา  ไทยกูล
 
1. นางวัลย์นุช  ประสาร
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงนิลปัทย์  เขมะวรรณ
 
1. นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ์
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริโวหาร
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร
 
1. นางสาวพัชราพร  บุญรุ่ง
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงตติยา  มาสันเทียะ
 
1. นางสาวปรารถนา  ศึกษา
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงนภสร  ผลจีน
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทมาท
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงมนทิชา  เนียมปาน
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงรังสิยา  ไชยราช
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงอาทิติยา  แถลงถ้อย
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงปณิดา  พรมแย้ม
 
1. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงนิษารัตน์  แก้วเกษ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองไทย
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปะทักขินัง
 
1. นางมาลารัตน์  บุญประเสริฐ
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายซอกริน  แงด
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจารวี  นิกายะวงษ์
 
1. นายสุริย์  อาชีวะ
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายพัชรพล  เทียมพล
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงธนพร  วรศรี
 
1. นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ์
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1. เด็กชายจตุวิทย์  อินบาล
 
1. นางสาวลักขณา  สะอาด
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงมณีเทศ  มากุญชร
 
1. นางสาวญานิศา  รุ่งแจ้ง
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงแพรวา  พุทธสร
 
1. นายบังเอิญ  ใจสุทธิ
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายศุภณัฐ  นุชศรี
 
1. นายพิทักษ์  ชมชื่น
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายศุภณัฐ  ตุลิยะกุล
 
1. นางถนอม  พรมาธิ
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  ทองถวิล
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงกิมฮุย  วงศ์วิน
 
1. นางสาวปรารถนา  ศึกษา
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1. เด็กชายจตุวิทย์  อินบาล
 
1. นางสาวลักขณา  สะอาด
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายชุติพนธ์  กวางทอง
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงกิตติ์ชญา  พูนสิทธินันท์
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงรตา   ตี
 
1. นางสาวกนกอร  จุลินทร
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายเอกพันธ์  คำสามผิว
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงนารี  วัฒนา
 
1. นางณัฐภัสสร  ชาวนา
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายพัสกร  ทองดี
 
1. นางนิยม  เวชภิรมย์
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เทียมยศ
 
1. นางสาวกนกพร  ศรีสวัสดิ์
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายสิปปวิชญ์  ดอกแย้ม
 
1. นางดลกร  จันทร์กลาง
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพรพุทธ  โพธินอก
 
1. นายสุริย์  อาชีวะ
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  พงษ์พันธ์
 
1. นายสามารถ  วัฒฐานะ
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภักดีงาม
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  อยู่แก้ว
 
1. นางสาวอุษา  สุขกสิ
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ชะอุ่มผา
 
1. นางวัลย์นุช  ประสาร
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  โตประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงบุญญาพร   รติวรารัตน์
 
1. นายอรรณพ  จาดทอง
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีราภัค  ทองทา
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วหิน
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงอาริสยา  คำแก้ว
 
1. นายประสงค์  เจริญกิจ
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เกยไชย
 
1. นายเทวินทร์  พิศวง
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงนัดดา  คำแว่น
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เซ็งปั่น
 
1. นางศิริญากาญจน์  ศรีขันแก้ว
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  จันทบาล
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายวีระโชติ  โตประเสริฐ
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยพิทักษ์
 
1. นายบังเอิญ  ใจสุทธิ
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงศันสนีย์  สายพันธุ์
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. นายอโนทัย  ทองถวิล
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลทอง
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายสราวุธ  บ่อแก้ว
 
1. นายอิสรา  บุญมี
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงวันดี  พึ่งพระพร
 
1. นายประสงค์  เจริญกิจ
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  ชินสถิต
 
1. นายเทวินทร์  พิศวง
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายชุติวัติ  เงื้อมผา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธมนันท์   วรรณทอง
 
1. นายธานิตย์   ชุมนิรัตน์
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ประจญ
2. เด็กหญิงสุภัชชา    เอมโอน
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
2. นางสาวชลธิชา  พลอาจ
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงบรรณาภรณ์  สุดสงวน
2. เด็กหญิงวิภาวี  ภาวะกูล
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
2. นายปรีชา  วุฒิเกษตรสกุล
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงทิพปภา  ไวสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  นพสาย
 
1. นางกุญชร  เขียวพรม
2. นายนิเทศ  เขียวพรม
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายกัณอเนก  รักสาด
2. เด็กชายอภิยุทธ  เอยอิ่ม
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  จันทร์ลา
2. นางสาวชิตชญาพัฒน์  พุทธอุทัย
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงศิรินารถ  นาคไชยะ
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  พวงโต
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงกรผกา  เผื่อแผ่
2. เด็กชายเฮีย  ซึม
 
1. นางสาวนวลฉวี  ยังอยู่สุข
2. นางสาวบุษบา  สากจอหอ
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทัศนิยม
2. เด็กหญิงศุภกานต์  บังเกิด
 
1. นางจรรยา  ภูหลวง
2. นางฉวี  ราชดา
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  นันตสุคนธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ภักดี
 
1. นางสาวพัชราพร  บุญรุ่ง
2. นางสาวสุภัชยา  สูยะศรี
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกฤตพร  สุขสถิตย์
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พุ่มสนธิ์
 
1. นางระเบียบ  หัสคุณ
2. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กชายธรรนวรรธน์   ชามโนนวัด
2. เด็กชายภัทรดนัย   พงษ์พานิช
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เดชา
2. นางนพรัตน์  เกิดทอง
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทองคำ
2. เด็กหญิงเขมวิกา  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวสุพรรณี  นามวงค์
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวรรณิดา  คืนดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สดุดี
 
1. นายบุญเรือง  เอกฉัตร
2. นางพวงเพชร  เอกฉัตร
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงกวิตา  แผนนรินทร์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ธรรมสุทธิ์
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
2. นางพยอม  เจกะ
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงณิชา  พุทธศรี
2. เด็กหญิงสุภัทราณี  สุริยะ
 
1. นางพิมพา  อิ่มเอิบ
2. นางสาวนิรมล  พาทีเที่ยง
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กหญิงนันทกานต์  กาบกลางดอน
2. เด็กหญิงวรรณิกา  พุทธศรี
 
1. นายนิเทศ  เขียวพรม
2. นางกุญชร  เขียวพรม
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงปีไซ  เซียง
2. เด็กหญิงสิริยากร  แสนทวีสุข
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
2. นายปรีชา  วุฒิเกษตรสกุล
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 1. เด็กหญิงนันทพร  ผ่อนปรน
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภูภักดี
 
1. นางสาวไพรินทร์  แถวไธสง
2. นางสาวกรรณิกา  แซ่ลี้
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 1. เด็กหญิงศวิตา  วิมุตโต
2. เด็กชายโรจ  เทือม
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีหะ
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายธีระ  ฮุย
2. เด็กชายไชยา  ซาง
 
1. นางณัฐภัสสร  ชาวนา
2. นางสาวศันสนีย์  โชคดีวัฒนา
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายพงศกร  วิเศษบุรี
2. เด็กชายสทัชภง  วิเศษบุรี
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
2. นางพรทิพย์  กองมณี
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพาณินี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงภัควลัญช์  พุทธระสุ
 
1. นางปริมประชา  บุตรวงษ์
2. นายจิตศักดิ์  บุตรวงษ์
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วเกษ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองไทย
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เกษมวัน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  อุทัยรัศมี
 
1. นางสาวสมศรี  เขียวประแดง
2. นางพรทิพย์  ไวยบุตร
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เพ็ชรศักดา
2. เด็กหญิงเสาวิณี  วีสันเทียะ
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
2. นางสาวพันธวดี  เพชรางกูร
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงปรารถนา  สระทองแดง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หมดโศรก
 
1. นางสาวนวลฉวี  ยังอยู่สุข
2. นางสาวบุษบา  สากจอหอ
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงอังคณา  ภักดีโชติ
2. เด็กหญิงแพรพิไล  ธรรมตา
 
1. นางสาวพัชราพร  บุญรุ่ง
2. นางสาวสุภัชยา  สูยะศรี
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กชายน้ำริน   สุทธิธรรม
2. เด็กชายเพียงออ   สาธุกิจ
 
1. นางนพรัตน์  เกิดทอง
2. นางสาวคนึงนิจ  เดชา
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงวชิตา  บุญเปล่ง
2. เด็กชายอุปถัมภ์  ชำนาญพนา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกัลยกร  เทียบอุดม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  น้ำเขียว
 
1. นางทัศน์ลักษณ์  ขัติยะนนท์
2. นางสาวสุนิสา  เติมแต้ม
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายณัฐชัย  จะรึกรัมย์
2. เด็กหญิงพัสรัตดา  แพรงาม
 
1. นางสาวนวลฉวี  ยังอยู่สุข
2. นางสาวบุษบา  สากจอหอ
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ธันคณะ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  โฉมนิล
 
1. นางสาวบุญเรืองรัตน์  เต่าทอง
2. นางสาวอรวรรณ  เพิ่มผล
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงนิตยา   สีดา
2. เด็กหญิงบุญญาภา   นุ่มนวล
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงธารวิมล  สันทาลุนัย
2. เด็กชายรพีพัฒน์  สุดสวัสดิ์
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
2. นางขวัญดาว  พลอยแหวน
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายทิวากร  บัวงาม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พวงภู่
 
1. นายเอกลักษณ์  ภูครองนา
2. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. นางสาวสุชานันท์  สุขคง
 
1. นางศิริญากาญจน์  ศรีขันแก้ว
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. นางสาวธนัชพร   เจริญเมือง
 
1. นางศันสนีย์  ลิขิตมณีชัย
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายมนพัทธ์  คงสวน
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายระพีพัฒน์  โชติกธนภัทร
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อินทร์อ่อน
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายอนิรุต  โฉมนิล
 
1. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายจักรวาล  สัมฤทธิ์
 
1. นายอิสรา  บุญมี
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงเมธิณี  สุภาผล
 
1. นายประสงค์  เจริญกิจ
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายทินภัทร  กิ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัฒนา  เทือน
3. เด็กชายลัทธพล  งามละมัย
 
1. นางสาวกิมลัง  เหลืองาม
2. นางสาววชิรปานี  พูนปาล
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมนึก
2. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสาริศา  นิลสระคู
 
1. นางชฎาภรณ์  กุบแก้ว
2. นางไปรยา  แลกะสินธุ์
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงปรัญญาฤดีพ์  สินสายออ
2. เด็กหญิงพชรกรรณ  สุ่มสา
3. เด็กชายศิวาโรจน์  บูรพา
 
1. นางกัลยา  สุ่มสา
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ลับเหลี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่อึ้ง
3. เด็กชายภัทรพล  ทองศรี
 
1. นางสาวจอมใจ  มัณฑิกาวิทย์
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์มั่น
3. เด็กหญิงสุภัชชา  พวงมณี
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
2. นางพยอม  เจกะ
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงชลลัดดา  อัญปัญญา
3. เด็กชายธนวัฒน์  โตสุข
 
1. นางรุ่งราตรี  ผดุงพรรค์
2. นางอุทัยวรรณ  ธรรมสุวรรณ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทะวงษ์
2. เด็กหญิงณธิดา  วรรณภักดี
3. เด็กหญิงพิมพิศา  โซ่เงิน
 
1. นางสาวณภัทร  หอมไม่หาย
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วพันธุ์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  พรมราย
3. เด็กหญิงสิดาพร  กลางนอก
 
1. นางสาวจินตนา  ตอพิมาย
2. นางสาวภัทราพร  บุญเหลือ
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษา
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  จันทร์แสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปั้นชู
 
1. นางระเบียบ  หัสคุณ
2. นางอุษณี   โภชนะ
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชีพ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรสูงเนิน
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ละม้าย
2. นางสาวพันธ์ริกา  นาพิสาร
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่ำ) ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายจำปา   ทวี
2. เด็กชายธยาน์   บุญภา
3. เด็กชายวีรภัทร   ธิอินทรโต
 
1. นางเตือนใจ  พุกสีดา
2. นางสาวกนกอร  จุลินทร
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จูเมา
2. เด็กหญิงพิมรดา  ศรีสารากร
3. เด็กชายสิรวุฒิ  ศรีถาวร
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
2. นางสาวดุษณี  สุขสิงห์
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงจรูญลักษณ์  เวชกรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คณะทอง
3. เด็กหญิงอสมา  จิตรเจริญ
 
1. นางวัลย์นุช  ประสาร
2. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงนิภาสรณ์  วัฒน์วิภูเดชน์
3. เด็กหญิงปรียา  รสฟุ้ง
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
2. นางพรทิพย์  กองมณี
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกรกนก  โชคนาคะวโร
2. เด็กหญิงกวิสรา  ทวีสิน
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ประนัดตะนัง
 
1. นางสาวจอมใจ  มัณฑิกาวิทย์
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายจีรกิตติ์  ไกรสร
2. เด็กชายยืนยัน  จันทร์กลาง
3. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ลี้
 
1. นางดลกร  จันทร์กลาง
2. นางอารีย์  หาญสมศักดิ์กุล
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1. เด็กชายชัชวาล  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปานวาด  นุกูลพวก
3. เด็กหญิงสุมิตรา  เพียรใส
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมเจริญ
2. นางสาวจริยา  แสงเทศ
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกฤติกา  วริสาร
2. เด็กหญิงตวงทอง  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปริยากร  แก่นศึกษา
 
1. นางสาวสุพรรณี  นามวงค์
2. นางสาวอรุณี  ทองนพคุณ
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กชายจักรพงษ์  เพชรมงคล
2. เด็กชายรัตน์ชานนท์  ปีสา
3. เด็กชายฮง  กอนกิม
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ละม้าย
2. นางนงลักษณ์  รัตนวาร
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายฟอร์ด   มนละนี
2. เด็กชายภาสกร   แสนหลวง
3. เด็กชายแก้ว   จัน
 
1. นางสาวกนกอร  จุลินทร
2. นางเตือนใจ  พุกสีดา
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สวัสดิ์นะที
2. เด็กหญิงวรณัน  บุญครอบ
3. เด็กหญิงเกศินี  ฮะหลี
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
2. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กชายภัทรวุฒิ  ศรีโสภา
2. เด็กชายสิทธินนท์  ประพันธ์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชูวงษ์  ไทยประยูร
2. นางสาวโศภิษฐ์  ผดุงโภค
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายคณาธิป  บรรจงใจรักษ์
2. นายอานนท์  คำสัตย์
3. เด็กชายเจมศักดิ์  เกษมวัน
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
2. นางวัลย์นุช  ประสาร
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายทิชากร  จันทีนอก
2. เด็กชายนครินทร์  ชวนสวัสดิ์
3. เด็กชายภูริภัทร  บุญเพ็ง
 
1. นายอิสรา  บุญมี
2. นางสาวปุณณภา  บุญจันทร์
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกฤษณะ  แต้มสีทอง
2. เด็กชายธนกฤต  ดอกไทร
3. เด็กชายศุภกร  วาปีโท
 
1. นางสาวกมลรัตน์  รุ่งระวี
2. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงยีนส์   ศรีสุทัศน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายภูมินทร์  ประทุมชัย
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 1. เด็กชายคีรีศักดิ์  กัญญะพิลา
 
1. นายดงเย็น  หล้ายม
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายธีรภัทร  จันท์แดง
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ศรีคะนา
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพัตตา  ไชยวิศาล
 
1. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กหญิงนงนภัส  รัตตะ
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   พงษ์สุระ
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงปวิตรา   ครองสุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กหญิงชนาพร   นาควานิช
 
1. นางสาวอำพร   คงเจริญ
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงอมลดา  วงษ์กด
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สายรัมย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  ชินวรณ์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเปรมกมล  เทศทอง
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายชินพัฒน์  สัจจพันธ์
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชินก้านตง
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ขาวสบาย
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงธนาภา  กิ่งไพบูลย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงสุธารัตน์   วิเศษสงวน
 
1. นายศิริศักดิ์  โพธิมณี
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กหญิงวรัมพร  บัวนา
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงผกา  จันทร์คีรีเขต
 
1. นายริมประเสริฐ  คำเสียง
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวริศา  ทองวันเพ็ญ
 
1. นางสาวศศิวิมล  ศิริโท
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงณิชากร  ปกรณ์ประเสริฐ
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เพชรสุวรรณ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  ศิริโท
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายจักรทิพม์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวโกญจา  นิสสัย
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เผ่าน้อย
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงชลดา  บุญธรรม
 
1. นายริมประเสริฐ  คำเสียง
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเอมิกา  แสนสิทธิ์
 
1. นางสาวมาวิณี  กิจจะนะ
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไทยเดช
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลนอก
3. เด็กหญิงณัฐชยา  สีเตา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิริวาลย์
5. เด็กชายนพเศรษฐ  นิลรักษ์
6. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนวัน
7. เด็กหญิงภัทรีญา  พรตเจริญ
8. เด็กชายรชต  ราชเมืองศรี
9. เด็กหญิงวราลี  ห้อยยี่ภู่
10. เด็กหญิงวริศรา  เชี่ยวชาญกิจ
11. เด็กหญิงสุพัตตา  ไชยวิศาล
12. เด็กหญิงสุพิชชา  ชำห้าน
13. เด็กชายอิทธิกร  นิสยันต์
14. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เหล่าอินทร์
15. เด็กหญิงเอมิกา  แสนสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ
2. นางสาวมาวิณี  กิจจะนะ
3. นายวรพล  ห้อยยี่ภู่
4. นายสุรศักดิ์  เตโช
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงกรกฎา  กึน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เวชสุวรรณ์
4. เด็กหญิงบุษบา  เสาวพันธ์
5. เด็กหญิงปภาวดี  แก่นแก้ว
6. เด็กหญิงปุณยนุช  คุณเจริญ
7. เด็กหญิงพรรณณี  เกษแก้วสถาพร
8. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณผา
9. เด็กหญิงภูสุดา  สิทธิเดชรัตน์
10. เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญสวัสดิ์
11. เด็กหญิงรจมณฑ์  สุกแสง
12. เด็กหญิงวรรณพร  สุกแสง
13. เด็กชายวัชรินทร์  กลมเกลียว
14. เด็กหญิงวิภาวี  คุณเจริญ
15. เด็กชายศราวุฒิ  คำมุล
16. เด็กหญิงศิรดา  โศภิษฐ์สิทธิกุล
17. เด็กหญิงศิริพร  ไก่แก้ว
18. เด็กหญิงอรพินทร์  เป็นสุข
19. เด็กชายอรรตพล  สัตตุสะ
20. เด็กชายเวสารัช  ดาบพรวน
 
1. นางปาริฉัตร  เนียมศรี
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ฐาปนะดิลก
3. นางชาลินี  ผดุงเวียง
4. นางพัชรา  บัวสวัสดิ์
5. นายยิ่งศักดิ์  เพ็งชิต
6. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายมณีสาร  นนทวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กชายชาติกล้า  อยู่เจริญ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายรามิล  นิลมณี
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายฐานันดร   แก้วเกิด
 
1. นางชูศรี  พูลสวัสดิ์
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายวิชชากร  เต่าสา
 
1. นางดวงตา  มณีโชติ
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทันทบุตร
 
1. นางสาวจิญห์ณิภา  เพ็งผล
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กชายจิรายุ  สบายเย็น
 
1. นางมุกดา  ธรรมเกษร
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 1. เด็กชายจักรพงศ์  มีเทียน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ลมพัด
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 1. เด็กชายธนัญชัย  จุลปาน
 
1. นายวริท  ถนอมสิน
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 1. เด็กชายชนาธิป  ทองเพ็ญ
 
1. นายดงเย็น  หล้ายม
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กชายณัฐนันท์  กันแก้ว
 
1. นายจิรศักดิ์  มาลาสาย
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายจิรเมธ  มูสิกสงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายอุทัย  วิรุณกาญจน์
 
1. นางจันทนา  พรหมศิลป์
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายสิริศักดิ์  กิฬาภักดิ์
 
1. นายจักรพันธ์  บุญถนอม
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กชายชลันธร  แก้วทรัพย์
 
1. นายชูชาติ  ไชยริปู
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. นายอลังการ  วงษ์เดือน
 
1. นายวิสันต์  นาริโส
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงตะวันวาด   นิลบัว
 
1. นางชูศรี  พูลสวัสดิ์
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์
 
1. นางสาวศุภานันท์  ขุนสงคราม
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตั้งมั่น
 
1. นายนนท์วศิน   รัญชน์เลิศสิน
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงรัตน์ติกร  รติภูรี
 
1. นายสัญญา  เจริญทวี
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงบุญยาพร  โกโสภา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนหนองมะค่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางสาวสายทอง  คำดี
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 1. เด็กหญิงประภาพร    คำเมือง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พุทธศรี
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ประจันกิจ
 
1. นางพัชรา  บัวสวัสดิ์
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กหญิงกชกร  ธัญญาทิพย์
 
1. นางมุกดา  ธรรมเกษร
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมโยธา
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ธรรมโชติ
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงพุฒิชาดา  ทับพันธ์
 
1. นางดวงตา  มณีโชติ
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ล้วนดี
 
1. นางทิศา  ฐานะพัฒน์
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัญปัญญา
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. นางสาวพัชรพร  ยงสกุล
 
1. นายวิสันต์  นาริโส
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงกรรวี  เตบุญมี
 
1. นางสาวอำพร  บรรเทาวงษ์
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวันวิสา  เค้ามูล
 
1. นางพรทิพย์  ไวยบุตร
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรืองไธสง
 
1. นางสาวกมลพร  กลมเกลี้ยง
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญดา   มีแก้ว
 
1. นางศรินธร   เพ็ชรัตน์
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวริสรา   บุศบงค์
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. นางสาวชนนิกา  โคตรธรรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  พูลเงิน
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายจันเพ็ง  ไชยะสานน์
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายภัทรพล  แสงแดง
 
1. นายไตรสิทธิ์  เสาว์ทอง
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธนากรณ์  ประประโคน
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กชายณรงค์เดช  ภาระชัย
 
1. นางมุกดา  ธรรมเกษร
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กชายธนกร  โพธิ์เดช
 
1. นางทิศา  ฐานะพัฒน์
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายมณีสาร  นนทวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จุกกระโทก
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชา  รัตนะ
 
1. นางธิดา  ปรางรัตน์
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กหญิงอัลิปรียา  คุณฑา
 
1. นางมุกดา  ธรรมเกษร
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองมะค่า 1. เด็กหญิงจารวี  นันทะบุตร
 
1. นางสาวสายทอง  คำดี
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สว่างเรือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  นพกิจ
 
1. นางอลิษา  ตั้งอยู่สูง
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงสันต์หทัย  งามละมัย
 
1. นางทิศา  ฐานะพัฒน์
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เอมกระโทก
 
1. นางศุภรัตน์  ปุ้งข้อ
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงมลฤดี  การเพียร
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงพิริยา  ใสนวน
 
1. นายวสันต์  บุญไทย
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงนวพรรณ  ศรีแก้ว
 
1. นางวิลาวัณย์  วงศ์ดินดำ
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงปรียานุช  ทองปาน
 
1. นางสาวช่อผกา  พูนกลาง
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงบุญยาพร  โกโสภา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงศศิรินทร์  มีทรัพย์มั่น
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กฤษณะทรัพย์
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ฐาปนะดิลก
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์   นุ่มนวล
 
1. นางศรินธร   เพ็ชรัตน์
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เริงจิต
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  อำไพร
 
1. นางสาวพิณทอง  ผลดี
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1. เด็กชายนภัสกร  มะณีวัน
 
1. นายสอาด  สร้อยคำ
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายปรัตถกร  หล่อทอง
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กชายนรากร  แก้วกองศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงศ์ษา
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายหิรัญ   ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายมณีสาร  นนทวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายวันชัย  ผลเต็ม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  อุตมา
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายคริสต์มาส  สมัครพันธ์ุ
 
1. นางสาววนิดา  วงศ์ประภาพร
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายฟ้าใส  ชำนาเวช
 
1. นางสาวพิมพร  พ่ออามาตย์
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1. เด็กหญิงรินลดา  สร้อยศรี
 
1. นายวสันต์  บุญไทย
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงดากานดา  ยางแก
 
1. นางสาวจันจิรา  เจวรัมย์
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงมลฤดี  การเพียร
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงภูษิตา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวสกุณา  พึ่งงาม
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงธัญชนก  แดนดิน
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  กิตติธาดา
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชา  รัตนะ
 
1. นางธิดา  ปรางรัตน์
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงศรินญาร์   สตัทเตอร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงอรยา  ศรีชานิล
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววรารัตน์  เจ้ยเปลี่ยน
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงรดา  ปราบไพริน
 
1. นางสาวสุกฤตา  ขุนพรหม
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วบุบผา
 
1. นางสาวอักษรศิลป์  กึ่งวงศ์
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวริสรา   บุศบงค์
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงภนิดา  นิคม
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงรัชนก  หาโกสี
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงอุมารินทร์    สมบัติ
 
1. นางชูศรี  พูลสวัสดิ์
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงแสงอรุณ  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวกมลพร  กลมเกลี้ยง
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกิตติยา  ไทยเหียม
 
1. นางสาววัลภา  ไชยปาก
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ครองบ้าน
 
1. นางสาวพิมพร  พ่ออามาตย์
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงศิวนาถ  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาววนิดา  วงศ์ประภาพร
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงมณีษิดา  หอมเกษร
 
1. นางสาวบุษบา  สากจอหอ
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายวิชชากร  เต่าสา
 
1. นางดวงตา  มณีโชติ
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายจันเพ็ง  ไชยะสานน์
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กชายจิรโชติ  นนทรัตน์
 
1. นางนิชาภา  บุญเจริญ
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายภานุมาศ  วงศ์เพชร
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดขนุน 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  งามแจ่ม
 
1. นางมุกดา  ธรรมเกษร
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  เอมเปีย
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายอัมรินทร์  แดน
 
1. นางสาวอลิสา  แก้วกอ
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สำเนียงหวาน
 
1. นางฌานิยา  จำเริญ
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางชัน 1. เด็กชายยศกร  ริมคีรี
 
1. นางสาวธนพรรธ  ศิลาชล
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายมณีสาร  นนทวงษา
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. นายพีรพล  หมันเทศมัน
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางรจนา  เมธวัน
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  มาดมณีวงศ์
 
1. นางอัจนา  ค้าพริกไทย
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ธรรมโชติ
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกื้อทาน
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  กิตติธาดา
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทันบุตร
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงเชอลิตา  อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงเนตรนารี  ทำนุ
 
1. นางสาวนาตรยา  มณีวงษ์
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงจีรภัทร  สมัครพันธ์
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงยุวรรณี  ใจสุทธิ
 
1. นางวิลาวัณย์  วงศ์ดินดำ
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทุมหนู
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงอาภาทรัพย์  สุขสมทรัพย์
 
1. นางสาวสินีนาฎ  สุนทร
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1. เด็กหญิงศุวิมล  ลาภมาก
 
1. นายปรัชญาวุฒิ  พันสาง
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โกยทา
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ขุมทอง
 
1. นางสาวกมลพร  กลมเกลี้ยง
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชูก้าน
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงอารดา  นานอก
 
1. นางสาวสินีนาฎ  สุนทร
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คำผาย
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เบี้ยไทยสงค์
2. เด็กชายกฤษดา  บุญมา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟักคง
4. เด็กหญิงชลดา  บุญธรรม
5. เด็กหญิงชัญญา  เอมโอษฐ์
6. เด็กชายชัยพัฒน์  จันทร์คีรีเขต
7. เด็กหญิงญาดา  บุญเชื้อ
8. เด็กชายณรงค์เดช  พวงมาลัย
9. เด็กหญิงดารุณี  นงค์จิตร
10. เด็กหญิงทักษิณา  พิลาวุฒิ
11. เด็กชายธนภัทร  พรมติ๊บ
12. เด็กชายธนวัฒน์  โกมุทมาตร
13. เด็กชายนรากร  แก้วกองศรี
14. เด็กชายนิติพนธ์   ป้อมทอง
15. เด็กชายบุญพิทักษ์  ทองพาย
16. เด็กชายปณวัชร  โสธนะ
17. เด็กหญิงปภัสรา  หมื่นภูธร
18. เด็กหญิงประริตา  หล้าสุด
19. เด็กหญิงผกา  จันทร์คีรีเขต
20. เด็กชายพงศธร  โพธารส
21. เด็กหญิงพัชราภา  โชคชัย
22. เด็กชายพันนี  วันนา
23. เด็กชายพีรพัฒน์  ใสโสภณ
24. เด็กชายพีรภัทร  ทาทอง
25. เด็กชายภาคิน  นงค์จิตร
26. เด็กหญิงรัตนา  สวัสดิ์
27. เด็กหญิงวรกานต์  อินคะมนต์
28. เด็กชายวรวัตร  ม้าวมงคล
29. เด็กชายวรวุฒิ  นามกุล
30. เด็กหญิงสุทธิชา  คชรังค์
31. เด็กชายสุวรรณชาติ  บุรพันธ์
32. เด็กชายอนาวิล  วะลัยพันธ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองแก้ว
34. เด็กหญิงอริษา  ไวสุวรรณ์
35. เด็กหญิงอริษา  เทพทอง
36. เด็กหญิงเบญจภา  กาบกลางดอน
37. เด็กหญิงไอรดา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายริมประเสริฐ  คำเสียง
2. นางเยาวลักษณ์  เจริญทรัพย์
3. นายณุกานต์  เสโส
 
869 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงจิราพร  ทาทอง
3. เด็กชายบุญจันทร์  มะตูม
4. เด็กชายปรวัตร  ธัญญสาร
5. เด็กหญิงปัทมพร  โพธิ์กระสังข์
6. เด็กชายพัชรพล  ไชยเชตุ
7. เด็กชายมารุพัท  ขันทอง
8. เด็กหญิงวรัญญา  ฉิ่งสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  การอินทร์
10. เด็กชายอชิระ  ยอดขำ
 
1. นายภราดา  ศาสตร์พานิช
2. นางนาฏยา  ยังคำ
 
870 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเสวตร
2. เด็กชายคุณานุคุณ  หนูรอด
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาอุป
4. เด็กชายนันทพัทธ์  ศรีวงญาติ
5. เด็กหญิงปวีญลักษณ์  ขานจ่า
6. เด็กหญิงปานไพลิน  เพียรกิจนา
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เดสูงเนิน
8. เด็กชายอานนท์  สีดาชาติ
 
1. นายไพศาล  กิจจานนท์
2. นางสาวศิริรัฐ  สารพัฒน์
3. นางสาวกฤษณี  ไชยมงคล
 
871 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ภูเขาคำ
2. เด็กชายชาญชัย  บัวแก้ว
3. เด็กชายธนชาติ   กะวันทา
4. เด็กหญิงนัฏฐณิชา   เงาภู่ทอง
5. เด็กหญิงปภัสรา   ฐิตานนท์
6. เด็กชายพัฒนา   เพช
7. เด็กหญิงศุภิสรา   สำราญพันธ์
8. เด็กชายเอกราช   ทรงอยู่
 
1. นางพุตตาล   บุตรละคร
2. นางละมัย    ศิริรัตน์
3. นางสาวเพ็ญวดี   สุขเลิศ
 
872 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. นายกิตติศักดิ์  วงษ์แก้วเกตุ
2. นายจิรายุทธ  ก่อเฮง
3. นางสาวชลธิชา  แย้มมะลิ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีวัน
5. นายปฏิมากรณ์  บัวหลวง
6. นางสาวปิยธิดา  ม่วงคุ้ม
7. เด็กชายรชต  เดชคง
8. นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มกูล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  นาคพันธ์
10. เด็กชายอาณกร  กองขันธ์
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางสาวศราวดี  แก้วเขียว
3. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
 
873 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงธนวรี  พลเหิม
2. เด็กหญิงธนิดา  แย้มศรี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   ไชยกาศ
4. เด็กชายภูริภัทร์  ชมภู
5. เด็กชายวัลลพ  ชมภู
6. เด็กชายสหประชาชาติ  ลิติพัฒโอภาสกุล
 
1. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
2. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
3. นายศิริศักดิ์  โพธิมณี
4. นางพิมพา  อิ่มเอิบ
 
874 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวรรณดี
3. เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยอาษา
5. เด็กหญิงนภาพร  กุลฑล
6. เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณใจ
7. เด็กหญิงวรฉัตร  เดชพิมล
8. เด็กหญิงวันใส  เชียง
 
1. นางสาวกนกพร  โพธิมณี
2. นางสาวจามจุรี  สนอ่อน
3. นางกนกพร  กวางทอง
4. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
875 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เจริญคง
2. เด็กหญิงดลพร  ถินถาวร
3. เด็กหญิงปัญญาพร  สร้อยจิตร
4. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สานนท์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เซลรัมย์
 
1. นางกัลยา  สุ่มสา
2. นางสาวธนาภรณ์  เนื้อน่วม
3. นางสาวธนาภรณ์  เนื้อน่วม
4. นางสาวเมตตา  ชาญฉลาด
 
876 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางชัน 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ทรงศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐมล  พุทชื่น
3. เด็กหญิงมัฑนา  อำนวยพงษ์
4. เด็กหญิงลลิตา  เคียนทอง
5. เด็กหญิงวรรณิกา  สุนทรวัฒน์
6. เด็กหญิงวริศรา  เบญจพรม
 
1. นางสาวกัญยนันท์  อุดนอก
2. นางสาวจันทร์จุฬา  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
3. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วขาว
4. นางสาวพัฒนารัฐ  หิรัญ
 
877 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   เหมหาญ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจริญศรี
3. เด็กหญิงนิศากรณ์   เตียกประโคน
4. เด็กหญิงพรชิตา   แสนยศ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แตงหล่ำ
6. เด็กหญิงอภิญญา   มากบุญ
 
1. นางชูศรี  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวปุณยนุช   ไพยสูตร
3. นางพุตตาล   บุตรละคร
4. นางสุภาพร  นิลยิ่งดี
 
878 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตคาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจหลวง
3. เด็กหญิงปิยะพร  อุสาพรหม
4. เด็กหญิงสุชานรี  หลงวงษ์
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  หมื่นเตียง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  วังแก้ว
 
1. นางสาวดวงแข  ทิมพราหมณ์
2. นางอรอนงค์  เกตุกัลยา
3. นางสาวกาญจนา  สุระคำ
 
879 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกวิสรา  นิลอรรถ
2. เด็กหญิงกานต์รวี  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงชนากานต์  ประมาคะเต
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์มี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมสิน
6. เด็กหญิงทยิดา  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงนงนภัส  เซ่งฮวด
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลวงษ์
9. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่ซิ้ม
10. เด็กหญิงสิรินดา  ศรีหิรัญ
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทวาเรศ
12. เด็กหญิงสุจิณณา  พ่วงใจ
13. เด็กหญิงสุภาวดี  เฉลิมลาภ
14. เด็กหญิงสุวรรณา  ชูช่วย
15. เด็กหญิงอณิมา  ศิริประทุม
16. เด็กหญิงอรปรียา  กระจ่างเจนกิจ
 
1. นางรจนา  เมธวัน
2. นายวินัย  สว่างเรือง
 
880 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่างนำ
2. เด็กหญิงกัลยา  ศักดิ์เนตร
3. เด็กหญิงการต์รวี  กลิ่นขจร
4. เด็กหญิงกิตติวรา  เครื่องไธสงค์
5. เด็กชายขันติพงศ์  เวชสิทธิ์
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สุขโข
7. เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี
8. เด็กชายปฐมภูมิ  เผื่อนประไพ
9. เด็กหญิงพรรณดาว  พระนคร
10. เด็กหญิงรชนก  อิ่มบุญ
11. เด็กชายวิชชากร  เต่าสา
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา
13. เด็กหญิงสุมาลี  สุนิตา
14. เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร
15. เด็กหญิงเกวลี  คำขะ
16. เด็กชายเรวัต  สุมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรพิชัย  วัฒนะ
2. นางสาวกฤษฎา  สนิท
3. นางสาวธิญาดา  สืบแย้ม
4. นางสาวเสาวนี  นาคทิพย์
5. นางสาวกชกร  พัฒเสมา
 
881 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงนันทิตา  เมื่อจัตุรัส
3. เด็กหญิงนันทินี  เมื่อจัตุรัส
4. เด็กหญิงบุษยรังสี  ชาญาติ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  แผลงฤทธิ์
6. เด็กหญิงสมัชญา  สมวงค์
7. เด็กหญิงสุริวิภา  พุทธพิมพ์
8. เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญเอืยม
 
1. นางสาวอัญชลี  มั่งมูล
2. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
882 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกนกพร  เหียงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบัติหอม
3. เด็กหญิงผ่องพรรษา  เครือศรี
4. เด็กหญิงลลิตา  เงินถม
5. เด็กชายเอกอริญชัย  สืบบุตร
 
1. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
883 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพล  กึกก้อง
2. เด็กชายถิรวุฒิ  โพธิ์กาศ
3. เด็กชายธนพัฒน์  ผละดาน
4. เด็กหญิงนฤภัทร  ไสตะภาพ
5. เด็กชายภากร  ไสตะภาพ
 
1. นายณัฐพล  สายาง
2. นายคมกริช  พิมพ์รัตน์
 
884 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายชานนท์   บุญชนัง
2. เด็กชายฐิตาพร   สากระจาย
3. เด็กชายธนกร  เวชศิลป์
4. เด็กชายธนัชชา   บุญชนัง
5. เด็กชายภูรินทร์   แผนนรินทร์
 
1. นางสาวกาญจน์กนก   วิรุณกาญจน์
2. นางสาวกรรณิการ์  เมืองมูล
 
885 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายชินราช  บุญล้น
2. เด็กชายธนภัทร  อยู่สุวรรณ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  มูลอมาตย์
4. เด็กชายศิริชัย  เทพสุรินทร์
5. เด็กชายศุภวัทน์  กุลรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรพิชัย  วัฒนะ
2. นางสาวธิญาดา  สืบแย้ม
 
886 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พานแก้ว
2. เด็กชายบัญชา  นิกายะวงศ์
3. เด็กชายศิรวิทย์  เติมแต้ม
4. เด็กชายสายไหม  คมขำ
5. เด็กชายเดชาพล  สัตตุสะ
 
1. นายสุรเชษฐ์  โภคพิพัฒน์
2. นายพิษณุ  ปานนี้
 
887 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกิตติภัฏ  ประสงค์
2. เด็กชายดาวิชญ์  สุโพธิ์นอก
3. เด็กชายทินภัทร  บัวทอง
4. เด็กชายภูมิศรีรัตน์  สุกใส
5. เด็กชายอัศนีย์  ปรีบุญพูล
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
888 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกฤษณี  คงเจริญ
2. เด็กหญิงศศิการต์  รัตนาธรรม
 
1. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
2. นางสาวปนิดา  ประมงกิจ
 
889 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร   บุญทรง
 
1. นางสาวสิทธิพร  ศานติศิลากุล
 
890 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงปาริสา  ตุ้มวงศ์
 
1. นางฌานิยา  จำเริญ
 
891 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงสุริสา  วงษ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวพุทธมนต์  บุญญาพิสถาน
 
892 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บริบูรณ์
2. เด็กชายธนภูมิ  สุตะพบ
3. เด็กชายบุญมี  เทือก
4. เด็กชายศิรพัฒน์  เทียมยศ
5. เด็กชายเอกภพ  ทองนวล
6. เด็กชายเอกราช  เก็บผัก
 
1. นายเรวัตร  ภูแย้ม
2. นายกรกต  โทนศิริ
 
893 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายจารุวิทย์  บุญโย
2. เด็กชายณัฐพร  หมั่นบำรุง
3. เด็กชายภูมินทร์  สีทา
4. เด็กชายวันชัย  หงสา
5. เด็กหญิงอารยา  วิบูลย์กูล
6. เด็กชายไพรัช  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   โชติช่วง
2. นางอรชร  ว่องไวเมธี
3. นางสุชีรา  ภูนพทอง
 
894 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายคมกริช  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คูณทวี
3. เด็กชายชัยพร  คูณทวี
4. เด็กชายชานนท์  สิทธิเวช
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทอง
6. เด็กหญิงพิมพิกา  กุลรัตน์
 
1. นายชาตรี  อิ่มผ่อง
2. นายพงศกร  นิยมศิลป์
3. นายสฤษดิ์  สุนทร
 
895 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจา  ทองจัน
2. เด็กชายต้อม  พินิจ
3. เด็กหญิงพวน  กวง
4. เด็กชายพอล  กวง
5. เด็กหญิงหนุงหนิง  มูมใจศรี
6. เด็กชายโพธิ์ชัย  ไชปันยา
 
1. นายนพเก้า  แซ่อุ้ย
2. นางสุจิตรา  รอดศิริ
3. นางสาวภัทรวดี  อุทัยกรณ์
 
896 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายกรวิชญ์  อนุ
2. เด็กชายจิรเมธ  เกตุมณี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เห็นดี
4. เด็กชายพรชัย  อุดรวิเศษ
5. เด็กหญิงวิราสินี  รักเจียม
6. เด็กหญิงหทัยชนก  นาคแกมทอง
 
1. นางสาวพัชรี  เชื้อคำเพ็ง
2. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
897 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กชายชวิน  แย้มโหมด
2. เด็กชายพงศธร  เจริญสุข
3. เด็กชายพีรวัฒน์  บุตรงาม
4. เด็กชายวรพงษ์  หมีโหมด
5. เด็กชายสิรศักดิ์  ช้างขำ
6. เด็กหญิงสุชาดา  หาญธงชัย
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  มาแป
2. นางกานต์พิชชา  เทศกาล
3. นางกันต์วดี  พันธ์สุโภ
 
898 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายกฤษฎาบดินท์  รัตนวงษ์
2. เด็กชายจันทรา  เวือง
3. เด็กชายทิวากร  ขาวไกร
4. เด็กชายภูริณัฐ  ดีใจงาม
5. เด็กชายรณชัย  ช่่วยรัฐคา
6. เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ธะนะบุญญา
2. นางธนภร  ใบสนธิ์
3. นายเจษฎา  ถังเงิน
 
899 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายกมลภพ  จั่นทองทวีลาภ
2. เด็กชายคัดนานนต์  มินทรา
3. เด็กชายฐานิฏฐ์  พงษ์สะพัง
4. เด็กชายทินภัทร  เขียวมรกต
5. เด็กชายสิปปกร  เพชรอ่อน
6. เด็กชายอนุศิษฐ์  อานามนารถ
 
1. นายชนะชล  อินทสุวรรณ
2. นางประพีร์  ประสมบุญ
 
900 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  เนินชัย
2. เด็กชายกันตภัทร  ดีเดชา
3. เด็กชายทยากร  บุญไทย
4. เด็กชายอภิลักษณ์  ถังไชย
5. เด็กหญิงอลิสา  บรรจงการ
6. เด็กชายเกษม  ศรัทธา
 
1. นางสาวสุภัชยา  สูยะศรี
2. นางสาวพัชราพร  บุญรุ่ง
3. นางสาวสุภาพร  นาคสกุล
 
901 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บังเกิด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉิมพลี
3. เด็กชายปาลาวี  สาคร
4. เด็กชายปิยวุฒิ  มูลหาญ
5. เด็กชายพิสิษฐ์  บังเกิด
6. เด็กชายอิทธิพล  สรสุทธิ์
 
1. นายปราโมทย์  กลมเกลี้ยง
2. นางจรรยา  ภูหลวง
3. นางสาวอรวรรณ  เขมะบาล
 
902 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกชพร  สอนบุตร
2. เด็กชายณัฐพล  ค้าผล
3. เด็กชายพชร  สมผุย
4. เด็กชายพรชัย  ไชยลาศ
5. เด็กหญิงลลิตา  นวลคล้าย
6. เด็กชายศุภณัฐ  มรคา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
2. นางสาวอนรรฆวี  แก้วดี
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
 
903 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายกวี  สุขกระโทก
2. เด็กชายธนกร  ทองไสว
3. เด็กชายนิพพิชฌน์  บุญมา
4. เด็กชายพศุตม์  กุฎจอมศรี
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ธีระโรจน์
6. เด็กชายอวสร  ยอดขุนทด
 
1. นายภาณุพันธุ์  สาลีผล
2. นายจักรกฤษ  หอมไกล
 
904 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายกฤตเมธ   ลาจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   นพสาย
3. เด็กชายภูวเดช   สานะคินิช
4. เด็กชายรพีภัทร   แสงปราโมทย์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์    ธรรมมุทิศ
6. เด็กชายศุภวิชญ์   บุญชนัง
 
1. นายเสกสรร  สุขเลิศ
2. นายอุเทน  ผาภุมมา
3. นายณัฐกร   มณีวงษ์
 
905 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายกิมเฮ็ง  จิม
2. เด็กชายชนกันต์  นางแก้ว
3. เด็กชายณัฎฐริน  แสนทะวงษ์
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทธิสรณ์
5. เด็กชายศุภกร  บุญลาภ
6. เด็กชายสุรพัด  พวงมาลัย
 
1. นายมานะ  โปร่งอากาศ
2. นายประจวบ  วัฒนะ
3. นางดวงตา  มณีโชติ
 
906 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  อ่อนเพชร
2. เด็กชายธีรเดช  เกิดผล
3. เด็กชายปิยะ  ชัยวงศ์
4. เด็กชายพลพรหม  จตุรพรหม
5. เด็กชายรพีภัทร  ชูศรี
6. เด็กชายวีรากร  ยุทธวิชัย
 
1. นายภิภพ  ภู่วิเศษ
2. นางฉัตรดาว   เหลืองประเสริฐ
 
907 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตระหง่าน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยราช
3. เด็กหญิงทักษพร  สุวรรณโณ
4. เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณโณ
5. เด็กชายวันชนะ  มูนสาคร
6. เด็กชายเมธิ  ลักขณา
 
1. นายกฤศชมธร  มีไชย
 
908 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายกิติธร  นาเที่ยง
2. เด็กหญิงจิรดา  อุทัยรัศมี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุทัยรัศมี
4. เด็กหญิงสิดาพร  ภิรมย์จิตร์
5. เด็กหญิงเด่นนภา  สมบัติดี
6. เด็กหญิงไซน่า  นพ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
2. นางสาวอนรรฆวี  แก้วดี
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
 
909 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงนัสรี  คีรี
2. เด็กหญิงรัญธิดา  จันทรส
3. เด็กหญิงวริศรา  ไสวย์
4. เด็กหญิงวีรอร  จันทร์พิมพ์
5. เด็กหญิงอภัสรา  คลองบาน
6. เด็กหญิงแขไข  บริบูรณ์
 
1. นางวีณา  ชยางคานนท์
2. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
3. นายคมกริช  พิมพ์รัตน์
 
910 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงณัฏยา  หงษ์บิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจปลื้ม
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ประจงใจ
4. เด็กหญิงศรัญญา  ทรัพย์อยู่
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นาสวน
6. เด็กหญิงอทิตยา  ทองรอด
 
1. นายฉลอง  สุขใส
2. นางสาวลัดดารัตน์  พลมีเดช
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์
 
911 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตดีหงษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  พงษ์พรหม
3. เด็กชายปวริศ  ฝ่ายสิงห์
4. เด็กหญิงเกศริน  มะณีรัตน์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุสร้อย
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ยิ้มใย
 
1. นายเดชธนา  ประสิทธิผล
2. นางเพ็ญจันทร์  บุณโยประการ
3. นางวรนุช  นิ่มอ่อน
 
912 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายกฤษณะ  ไกลบาป
2. เด็กชายชนกัน  สง่า
3. เด็กชายธนกฤษ  นกนาค
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูเวช
5. เด็กชายสมเดช  วิหาร
6. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ภูมิไสล
7. เด็กชายโชคชัย  สมหวัง
8. เด็กชายไพโรจน์  อาจมังกร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
2. นางสาวอนรรฆวี  แก้วดี
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
 
913 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญพูล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ยืนยงค์
3. เด็กหญิงทิพย์วารี  รุ่งแสง
4. เด็กหญิงนิตา  ศรีวรขันธ์
5. เด็กชายบีบี  ยืนยงค์
6. เด็กหญิงมณิการ์  พิมพ์น้อย
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  นิลสลุด
8. เด็กหญิงวันวิษา  บุญพูล
9. เด็กชายเมฆา  ทอง
 
1. นางพิชฌญามณฑ์  สามารถ
2. นายอนุวัฒน์  บุญสิงห์
3. นางสาวกฤติกา  ทัศน์เจริญ
 
914 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกรพิน  สืบประยูร
2. เด็กชายกิตติ  ช่างแกะ
3. เด็กหญิงจีราพร  เถื่อนบุญมี
4. เด็กชายนรินทร์  ทองสวัสดิ์
5. เด็กชายภัทรพล  วริสาร
6. เด็กหญิงวันทนีย์  ลุนลา
7. เด็กหญิงวิไลพร  แพทย์ไชยวงษ์
8. เด็กชายสุริยา  ขันเมือง
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาวร
10. เด็กหญิงเมทินี  กองภา
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
3. นายมานพ  เงื้อมผา
 
915 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลหะศาสตร์
2. เด็กหญิงจิรดา  ตั้งจิตร
3. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรจันทร์
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  พันธ์พูล
5. เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดประเสริฐ
6. เด็กชายปุณยวีร์  เจริญสุข
7. เด็กชายพานทอง  จิตต์ใส
8. เด็กหญิงรสิตา  อุดมผล
9. เด็กหญิงวรรณภา  สีสม
10. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สุรศร
 
1. นางสาววาสนา  ฉายฉันท์
2. นางศิริรัตน์  วรรณป้าน
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รัตนเบญจะ
 
916 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงพิชญา  ชาวไชย
2. เด็กชายศุภณัฐ  มีไชย
3. เด็กหญิงเกศเพชร  ชินสถิต
4. เด็กชายเดชาวัต  สมัครสมาน
5. เด็กหญิงเมทิตา  ศรีเมือง
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
 
917 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญมา
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางสุภาวดี  พยัฆกูล
 
918 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงจิราภา  เครือคำ
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  ต้นหนองสรวง
3. เด็กหญิงรสิตา  วารีสูงเนิน
 
1. นางสาวทัศนา   วรรณประภา
2. นางสาวกมลพร  กลมเกลี้ยง
 
919 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงปภาวดี  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงพลอย  สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวรรณดานี  ลาย
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
2. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
 
920 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  วงศ์คูณ
2. เด็กหญิงรติวรรธน์  บุตรกระโทก
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อบเชย
 
1. นางสาวธัญญธร  กูลเกื้อ
 
921 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มาเชียงผา
2. เด็กหญิงรัตมณี  บุตรโคตร
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองแดง
 
1. นางผุสดี  พงษ์พันธ์
 
922 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชนะกานต์
2. เด็กหญิงศิริพร  เทียนแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีภูมิ
 
1. นางพรทิพย์  กองมณี
2. นางบุญนำ  คุ้มวงศ์
 
923 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 1. เด็กหญิงจิน  เชย
2. เด็กหญิงธนิกา  หระเสริฐ
3. เด็กหญิงธัญชนก  มณีรัตน์
 
1. นางพิสมัย  บุญแสง
2. นางจันทร์ฉาย  อัศโม
 
924 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองเงิน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  นิสสัยการ
3. เด็กชายพสิษฐ์  ใหญ่อินทร์
 
1. นางอุทัยวรรณ  ธรรมสุวรรณ
2. นางหัสยา  สุขสาคร
 
925 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายกษิดิส  ไสตะภาพ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ปานแก้ว
3. เด็กหญิงพัชริสา  พุทธวรรณ์
 
1. นายคมกริช  พิมพ์รัตน์
2. นายณัฐพล  สายาง
 
926 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงอร   จัน
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   พุฒชงค์
3. เด็กหญิงแก้วกัณฐิกา   นกงาม
 
1. นางสาวอังคณา  สวียม
2. นางสาวอรทัย  เดือนขาว
 
927 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วงศ์เย็น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รื่นฤทัย
3. เด็กชายรัฐภูมิ  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เขมะบาล
2. นางวิมาลา  วงษ์สมบูรณ์
 
928 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงกุลจิรา  มิตรเพื่อนบ้าน
2. เด็กหญิงนฤมล  พุ่มตาก้อง
3. เด็กหญิงสาวินี  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พลอยพานิชเจริญ
2. นางสาวพงษ์ล้วน  อุดหนุน
 
929 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กหญิงภัทรภร  แววสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แดงธรรมชาติ
3. เด็กหญิงอัญมณี   มณีรัตน์
 
1. นางสาวพัณณิศา  ชูเกียรติ
2. นางสาวอุษณีย์  สุตวิมล
 
930 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  แสงเทพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงมีฮวย  เสริญ
 
1. นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย์
 
931 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พันธุ์ชิน
2. เด็กหญิงปิตมณี  ประเทือง
3. เด็กหญิงวิภาวนี  ม่วงโรง
 
1. นางสาวทัศนา   วรรณประภา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
932 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงดุสิตา  แตงโสภา
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุโขทัย
3. เด็กหญิงวรกานต์  เดชยศดี
 
1. นางสาวกัญปณัสม์  อภัยพันธ์
2. นางสาวขนิษฐา  มุกขะกัง
 
933 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  บุญญฐี
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  คำดี
 
1. นางสาวสมฤดี  เชิดกายเพชรา
2. นายกรวีร์  บุตรมะลา
 
934 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ภู่เทศ
2. เด็กหญิงวรัญญา  พิกุล
3. เด็กหญิงอภาวดี  จิกนอก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
 
935 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงจีระดา  เนยไชย
2. เด็กหญิงนาวิดา  ขวาลำธาร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปิ่นตาร้องกาศ
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาดี
2. นางสาวแพรวไพริน  สุภา
 
936 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิญมา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เหล่าไชย
3. เด็กหญิงสุประวีร์  กิ่งนิโครธ
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา
2. นายธนกฤต  นิยมวงษ์
 
937 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินสง่า
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญสม
3. เด็กหญิงรัชนิดา  นิยมชื่น
 
1. นางสาวสุจิตตรา  กตัญที
2. นางสาวกนกพร  ศรีสวัสดิ์
 
938 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่พร้อม
2. เด็กหญิงพิยดา  ประเวรภัย
3. เด็กชายศุภชัย  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวกานต์รวี  คำเฟย
2. นางสาวอุทัยรัตน์  สิทธิรัฐ
 
939 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงดวงสมร   บัวทอง
2. เด็กหญิงนันฐิตา    เผือกยอด
3. เด็กหญิงอธิชานัน   ผิวงาม
 
1. นางสาวหทัยชนก   มากพุ่ม
2. นางนารีรัตน์  สิทธิพรหมมา
 
940 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธนพร   พรกระจ่าง
2. เด็กหญิงธารารัตน์   มรกต
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วใส
 
1. นางสาวหทัยชนก   มากพุ่ม
2. นางนารีรัตน์  สิทธิพรหมมา
 
941 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายดนุพล  ถ้วนวงษ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิพกระโทก
 
1. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์  อุปลี
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
942 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กหญิงสิริยากร  กิฬาภักดิ์
2. เด็กหญิงแป้ง  อินทวงศ์
 
1. นายศราวุธ  ทองอากาศ
2. นายชัยวัฒน์  สุขวังไทร
 
943 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงดี  เหมือน
2. เด็กหญิงศศิชา  ไพรสันต์
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
2. นางสาวจิราวรรณ  ท่าม่วง
 
944 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทจันทร์
2. เด็กชายสุทธิมนต์  ทองโสม
 
1. นางสาวกิตติมา  แก้วบุญ
2. นางสาวลัดดาวัลย์   โชติช่วง
 
945 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงพิชญาดา  ธัญญกรรม
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  พลอยสิทธิ์
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู
 
946 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกันติศา  สุขสุวรรณ
2. เด็กหญิงนนทิชา  พงษ์ษา
 
1. นางสาวพชรพร  ธรรมวิญญู
 
947 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีอุดม
2. เด็กหญิงอนันตยา  ฟักนิกร
 
1. นางสาวกนกพรรณ  กันทะจันทร์
2. นางผกาวรรณ  กันทะจันทร์
 
948 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายพานิช  สุขดี
2. เด็กชายอัศวิน  พันชนัง
 
1. นางสาวอัมพาพันธ์  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวจุฬารัตน์  ไสวย์
 
949 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงปฐมพร  บุญถิว
2. เด็กหญิงปัทมา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวนุชจรี  ศรีมหาดไทย
2. นางสาวฐิติพร  ศรีบุรุษ
 
950 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี
2. เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง
 
1. นายมนัส  อุณหศิริกุล
 
951 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กชายฐิติรัตน์  สุวาที
2. เด็กหญิงธนานพ  ตันติกิตต์เจริญ
 
1. นายอภิชัย  เพ็ญวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร  ท่าม่วง
 
952 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพงษ์  อินแก้วพะเนา
2. เด็กชายเจษฎาธร  ชอไชยทิศ
 
1. นางสาวมาวิณี  กิจจะนะ
 
953 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดท่าเขา 1. เด็กชายนนทกร  บุญเหลือ
2. เด็กชายสินชัย  สุรินทรา
 
1. นางฉวั  สีเข้ม
2. นางสาวสมบูรณ์  สัจจา
 
954 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทรา
2. เด็กชายนนทกิตติ์  สำเภา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมโสภา
 
955 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. นายอนุชา  รื่นอุดม
2. เด็กชายอลงกรณ์  องคชื่น
 
1. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
2. นางสาวรัตนภรณ์  มาลีรส
 
956 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหลือนาม
2. เด็กชายวสุพล  กองคาวี
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางจุติพร  สุขสิงห์
 
957 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายถิรวัฒน์   พันธุ์ชนัง
2. เด็กชายอนุชิต   พรมแก้ว
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
958 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายปิยะชัย  ภู่โพธิ์
2. เด็กชายศรยุทร  กันทะวัง
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
959 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนวิทย์  ฉัตรชัยมงคล
2. เด็กชายธีรภัทร  พุทธา
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางสาวเยาวภา  เพ็ชรรัตน์
 
960 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธนภัทร  บุตรทอง
2. เด็กชายรัฐติภูมิ  อำภาวะ
 
1. นายศราวุธ  จิตรจำนงค์
2. นางสาวกัญรินทร์  พัฒยาน
 
961 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายนิธินันท์  ทุมวรรณ
2. เด็กชายศิวกร  ต่ายสกุล
 
1. นางสาวกิตติมา  แก้วบุญ
2. นางสุภาตรี  ชัยศรี
 
962 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1. เด็กชายจักราวุธ  ชอบบุญ
2. เด็กชายชานวีระ  ชา
 
1. นางชนม์พรรษ  ฤทธิรณสกุล
2. นางสาวอำพร   คงเจริญ
 
963 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เต่า
2. เด็กหญิงอริสา  ใจน้อย
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายกรณิศ  เยาวภาค
2. เด็กชายศตวรรษ  ดวงคำ
 
1. นายณัฐพล  ศรีรักษา
2. นางสาวรุ้งนภา  จันทร์ลี
 
965 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กชายธนภัท  ประสิทธิผล
2. เด็กหญิงวิยะดา  สายชะนะ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สมร
2. นางสาวดารารัตน์  สงวนญาติ
 
966 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายกรรชัย  ดิษธรรม
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ประจำดี
 
1. นางสาวญาดารัตน์  บุญประดับ
 
967 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกฤษณา  วิทยาดิลก
2. เด็กหญิงอรุชา  แก้วกัณหา
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
 
968 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจรูญ
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  เกตุกัน
 
1. นายสมทบ  สยามไชย
2. นายธีรพงศ์  อุดม
 
969 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายยศกร   บูรพา
2. เด็กชายเม่งฮง   ตั้งอิศริยยศ
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
970 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงภัทรภร  ทองพิน
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ประเสระกัง
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
2. นางสาวจิราวรรณ  ท่าม่วง
 
971 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายฤทธิชัย  พิมพ์สิน
2. เด็กชายสหกิจ  วิวัฒนพูนผล
 
1. นายณัฐพล  ศรีรักษา
2. นางสาวฐิติมา  กานกล้า
 
972 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ผลพฤกษา
2. เด็กชายยศตระกาล  ภาคพรม
 
1. นายศราวุธ  ทองอากาศ
2. นายชัยวัฒน์  สุขวังไทร
 
973 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายก้องภพ  นามกร
2. เด็กหญิงดรุณรัตน์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายจิรัฐติ์  เจริญศรีสุข
 
974 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงนิจฉรา  ขิมเพชร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  โภชเจริญ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สมร
2. นางจันศรี  ชำนาญศิลป์
 
975 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสรวิชญ์  สำเร็จงาน
2. เด็กหญิงเบญฑิตา  พิมพ์สงวน
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นายภากร  ศรีสว่าง
 
976 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงกชกร   เจียมคุณ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทิพจินดา
 
1. นางสาวธารารัตน์  ธรรมศาลศิลป์
2. นางสาวพัชวรรณ   พลล้ำ
 
977 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงจิดาภา  สร้อยศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  สกุลนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย  สุนากร
 
978 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. นายทินกร  เต่าทอง
2. เด็กหญิงนัชชา  บุญตะนัย
 
1. นางสาวเสาวภา  บุญธรรม
2. นางสาวนวลนภา  สุริวงศ์
 
979 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงกัลยานุช   เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐชญา   ธรรมมุทิศ
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
980 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กชายนัฐพล  อายุโย
2. เด็กหญิงอัมพร  อายุโย
 
1. นางสาวพัชรียา  บุญรุ่ง
 
981 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงธารินี  เปรมจิต
2. เด็กชายเสกศักดิ์  อรัญโชติ
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
982 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  จันทร์เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายสรัล  แจ่มสว่าง
 
1. นายมานพ  เงื้อมผา
2. นายอดิศักดิ์  โปร่งมณี
 
983 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงปณิตา  เจริญดง
2. เด็กหญิงปัทมรัตน์  อยู่นัดที
 
1. นางสาวสุนิสา  เติมแต้ม
2. นางสาวกรกมล  แก้วพริ้ง
 
984 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โม่ทอง
2. เด็กหญิงวิชุตา  ดิษฐสมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย  สุนากร
 
985 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายชัยพร  มุมิ
2. เด็กหญิงเย็นฤดี  วงษ์ปัญญา
 
1. นายเกรียงไกร  ล้วนหิรัญ
2. นางอรชุมา  ศรีสิงหเดช
 
986 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จันเทศ
2. เด็กหญิงอริยา  แปลงโสม
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นางสาวมัลลิกา  คูโคกสูง
 
987 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายจารุเดช  ดาทอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ยุติกะ
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางสาวพาฝัน  ปัญญรักษ์
 
988 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงนลินี   เสาวรส
2. เด็กหญิงเมฆขลา   บึงกะเชียง
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
989 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กหญิงปนัสยา  มะโนทัย
2. เด็กหญิงอริสา  ลาย
 
1. นายศราวุธ  ทองอากาศ
2. นายชัยวัฒน์  สุขวังไทร
 
990 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีจันทร์ทึก
2. เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
2. นางสาวจิราวรรณ  ท่าม่วง
 
991 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายจิรสิน  พิศพรรร
2. เด็กชายหนาน  จำนานหมัด
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
 
992 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดพลวง 1. เด็กหญิงพวงผกา  ภูมินา
2. เด็กหญิงสุธาวินี  ขาวสบาย
 
1. นางสาวนุชจรี  ศรีมหาดไทย
2. นางสาวฐิติพร  ศรีบุรุษ
 
993 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  เฟื่องคณะ
2. เด็กชายวิวัศน์  หงษ์ทอง
 
1. นายนิมิตร  สุขดี
 
994 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงจุฑามาส  มะลิวรรณ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  พินธุ
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด
2. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
 
995 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กชายคณิต  บรรเทาวงษ์
2. เด็กชายสืบสกุล  พิมพ์สอน
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู
 
996 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุริโย
2. เด็กหญิงอคัมศิริ  พัสสะ
 
1. นายมนัส  อุณหศิริกุล
2. นายบุญธรรม  ภูมิวิจารย์
 
997 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกุลนิดา  แซ่คู
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ศรีบุญ
 
1. นายอิทธิพล  แสนเสนาะ
2. นายธวัชชัย  ยวดยิ่ง
 
998 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า
2. เด็กชายอิทธิกร  โมคาพัน
 
1. นางสาวกิตติมา  แก้วบุญ
2. นางสาวศิริรัฐ  สารพัฒน์
 
999 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 1. เด็กหญิงวิริศา  วิชัยคำจร
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีอุดม
 
1. นางสาวกนกพรรณ  กันทะจันทร์
2. นางสาวศศิญาภรณ์  เกื้อหนุน
 
1000 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายระ  สอน
 
1. นายณัฐพล  ศรีรักษา
2. นางสาวฐิติมา  กานกล้า
 
1001 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ผ่องวรรณ์
2. เด็กหญิงอรวรา  เลิศล้ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย  สุนากร
 
1002 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธีธัช  ไชยชาติ
2. เด็กชายสหชาติ  ผุดผ่อง
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
1003 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายธรรมปพน   โคบาล
2. เด็กชายศุภกิตติ์   พันชนัง
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
 
1004 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นายภากร  ศรีสว่าง
 
1005 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายพงศกร  สุริยะธรรม
2. เด็กชายอัธฑสัณ  เอาะตะเมาะ
 
1. นายวิรัช  สนอ่อน
2. นางสาวจิราวรรณ  ท่าม่วง
 
1006 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงวรรณา  ทินปราณี
2. เด็กหญิงวริศรา  เลิศภูวไนย์
 
1. นายภาณุวัฒน์  สมร
2. นางสาวมัณฑนา  ศรีพุทธา
 
1007 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงตรีทิพนิภา   กึกก้อง
2. เด็กชายอนุชา  เขียวเขียว
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
1008 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  นุ่มก่วน
2. เด็กชายนา  สอน
 
1. นางสาวฐิติมา  กานกล้า
2. นางสาวรุ้งนภา  จันทร์ลี
 
1009 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญไทย
2. เด็กชายภูวดล  ผโรประการณ์
 
1. นางจารุณี  พานิชผล
2. นายวชิรวิทย์  โจณะสิทธิ์
 
1010 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายณัฐพล  เสาร์เพ็ง
2. เด็กชายพงศธร  เฝ้าสถาน
 
1. นายสุภารินทร์  คนแคล้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
1011 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวตา
2. เด็กชายสนธยา  ภูพันนา
 
1. นายชุมพล  สำราญสุข
 
1012 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสารวุฒิ  นภาโชติ
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์สี
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
2. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
1013 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายกรวิชญ์   ชาลี้
2. เด็กชายอดิสรรค์   อินทร
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
 
1014 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงชลิตา   ชำนาเวช
2. เด็กหญิงปรินทร   ขจรเลิศไพศาล
3. เด็กหญิงลีฮอง   นูน
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช
2. นางสาวกาญจน์กนก   วิรุณกาญจน์
 
1015 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชายภัลลพ  บุญทรง
3. เด็กชายอธิชาติ  นิยมชาติ
4. เด็กชายไตรภพ  ดีสวัสดิ์
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
2. นายเดชา  ศรีเพชร
 
1016 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กชายจีรภัทร  ครองชื่น
2. เด็กชายสืบสกุล  กิตติคุณ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กระแส
 
1. นายธัญญพัฒน์  เจียรละม่อม
2. นางสิรภัทร  เพชรตาด
 
1017 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายปัณธร  พวงสุวรรณ
2. เด็กชายภานุพงษ์  ธนะมูล
3. เด็กชายไวภพ  กุมพล
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
2. นายเดชา  ศรีเพชร
 
1018 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กชายธัญเทพ  หล้าเสน่ห์
2. เด็กชายยุทธนา  มาพันสุ
 
1. นายธัญญพัฒน์  เจียรละม่อม
2. นางสิรภัทร  เพชรตาด
 
1019 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายธนโชติ   มีบุญ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   ศรีคะนา
3. เด็กชายรัชพล   สลับศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
 
1020 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายถิรวัฒน์   การะภาค
2. เด็กชายภาณุ  เต๋นเต้
3. เด็กชายสันติ   พันชนัง
 
1. นายต้นศักดิ์  ศรีสิทธิ์
2. นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า
 
1021 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงพรนภา  อำภา
2. เด็กหญิงวรรณวรี  หมั่นบำรุง
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขกุล
 
1. นางสาวรุ้งนภา  จันทร์ลี
2. นางอรุณพร  ครองชนม์
 
1022 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังตัก 1. เด็กชายกิตตินันท์  อินทอง
2. เด็กชายรณชัช  ขันประทุม
3. เด็กหญิงวรนุช  สำแดงภัย
 
1. นางฉัตริญา  สราภิรมย์
 
1023 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายณัชพล  ทาศรีภู
2. เด็กชายณัฐวัตร  เกตุปลั่ง
3. เด็กชายศีลดิถ  กรกฎ
 
1. นางสุรัตน์ดา  ศรีคงรักษ์
2. นางสาวประภาพรรณ  เพริดพราว
 
1024 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กะมุทา
2. เด็กหญิงสุคนธา  พัฒนรัฐ
3. เด็กชายอำพล  ผาสุข
 
1. นางคนึงนิจ  ฤกษ์เกษม
2. นางฐิตา  ยุนิรัมย์
 
1025 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กชายกลทีป์  โพธิ์กาศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เพิน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ดวงสีจันทร์
 
1. นายนิเทศ  เขียวพรม
2. นางกุญชร  เขียวพรม
 
1026 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไกรดี
2. เด็กหญิงสิรีธร  พรมจารี
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  จั่นเพชร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   โชติช่วง
2. นายเดชชาญภูมิ  โอบอ้อม
 
1027 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทันขา
2. เด็กชายทินภัทร  ศรีกะชา
3. เด็กชายปัณธร  แปลงโสม
 
1. นางจงกล  คะเชญชาติ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
1028 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมมินทร์
2. เด็กชายนเรนทร์  สินโสภา
3. เด็กชายปณชัย  ชาลี้
 
1. นางสาวอักษรศิลป์  กึ่งวงศ์
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอำนวยศึกษา 1. เด็กชายนาวิน  รัตนาจารย์
2. เด็กชายวงศกร  แสงรอด
3. เด็กชายอัครเดช  สุขขี
 
1. นางวิปัศยา  วรรณราศรี
2. นางสมพร  อร่ามรัตน์
 
1030 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงกฤติมา  ธนูทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทวรรณ์
3. เด็กชายวรกฤต  อดจันทร์
 
1. นางสกุณา  นิโรจน์
 
1031 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ต้นหนองสรวง
3. เด็กหญิงปิ่นทอง  บุญเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชนกชนม์  ทองแดง
2. เด็กหญิงบี  รักษ์ศิริ
3. เด็กชายพชร  พ่วงรอด
 
1. นางจงกล  คะเชญชาติ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
1033 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สะเกศ
2. เด็กหญิงชลลดา  พูนสนอง
3. เด็กชายสุริยา  เทียมเพชร
 
1. นายแสงสุรี  ฮวนชาตรี
 
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายธนวัช  แพรงาม
2. เด็กชายสมภพ  แพรงาม
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  คุณเจตน์
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  พรามคง
2. นางศิวพร  สุขวังไทร
 
1035 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงชุติมา  แก่นพรม
2. เด็กหญิงพิยะดา  ทองดอนคำ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หงวนสง่า
 
1. นางสาวสมศรี  เขียวประแดง
2. นางพรทิพย์  ไวยบุตร
 
1036 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งบสูงเนิน
2. เด็กชายพิชิต  ชนะภัย
3. นายวชิรวิทย์  แซ่เต๋อว
 
1. นายวิเชียร  มิ่งมีชัย
 
1037 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายชนาธิป  ตาลพันธุ์
2. เด็กชายธนพฤทธิ์  ทองเอก
3. เด็กชายศุภวิชญ์   ทองขำ
 
1. นายอนุชา  หลงสวาสดิ์
2. นางณัฐวดี  กาบบัวสี
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชากไทย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รุนทจิต
2. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  จาลอย
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วเกษ
 
1. นางคนึงนิจ  ฤกษ์เกษม
2. นางฐิตา  ยุนิรัมย์
 
1039 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขคล้าย
2. เด็กหญิงธนัชพร  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชมชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางณิชาภัทร  ขันติเจริญ
 
1040 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงนพวรรณ  แพรงาม
2. เด็กหญิงพรรณี  ยู
3. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วจันทร์
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางสาวพาฝัน  ปัญญรักษ์
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงศ์ฉายา
2. เด็กหญิงอภิญญา  บำรุงผล
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทรัพย์ลาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
1042 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงบุญทิพา   บุญชนัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   จันราวี
3. เด็กหญิงเทียรี่   พัน
 
1. นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์
2. นางคณิตฐา  บุญพูล
 
1043 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายกฤตเมธ  ทองศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูอ่อน
3. เด็กชายเอกราช  ดอกไทร
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางสาวภัสราภรณ์  พรามคง
 
1044 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พันธุ์ชิน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เคนโยธา
4. เด็กหญิงพิญญดา  ปทุมวัน
5. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ศรีสูง
6. เด็กหญิงอริสรา  สิทธิแก้ว
 
1. นางพิพ์ณัฐชยา  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยสนาม
 
1045 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พัดพรม
2. เด็กหญิงจันทกานต์   นราชัย
3. เด็กหญิงปาริชาติ   พรมมี
4. เด็กหญิงศิริพร   คำตะเคียน
5. เด็กหญิงศุภิสรา   ขวัญตัว
6. เด็กหญิงอินทุภา   พรมเวียง
 
1. นางสาววิภาดา  หล้ายม
2. นางหทัยชนก  บรรจง
3. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐยมล  โลนุต
2. เด็กหญิงธันวาพร  เรืองศรี
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  รุนกระโทก
4. เด็กหญิงพรวิภา  ฟั่นล้อม
5. เด็กหญิงศตพร  ตะบองเพ็ชร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ชูจิตร
 
1. นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร
2. นางอรอริน  จิตชม
3. นางอโนชา  ขุนศรีธรรมรา
 
1047 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชรุตา   ทวยกระโทก
2. เด็กหญิงนัฐชยา  สังขวรรณ์
3. เด็กหญิงพิชชา   การะภาค
4. เด็กหญิงลลิดา   ชัยมุงคล
5. เด็กหญิงสุวรรณี   คำถา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ไชยกาศ
 
1. นางหทัยชนก   บรรจง
2. นางสาววิภาดา  หล้ายม
3. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
1048 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กหญิงกนกพร  สุรศัพท์
2. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  นุชวงษ์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พัวพันธ์พิพัฒน์
 
1. นางวิภา  เนินสถาน
2. นางวรรณพร  นิสยันต์
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงสุจิรา  ดวงจินดา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  รจนากร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทองยิ้ม
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นางเสาวรักษ์  ธัญญารักษ์
 
1050 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันทัปภา  แผ่นหิน
2. เด็กหญิงสุภัสสร  งามวิเศษ
3. เด็กหญิงเบญจพร  นิลยิ่งดี
 
1. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
2. นางสาวธัญญรัตน์  โพธิมากูล
 
1051 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต
2. เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
3. เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
1052 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทองถนอม
2. เด็กชายธนภัทร  ปานประเสริฐแสง
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ธัญญาวัฒนา
 
1. นายอิทธิพล  พรมชัย
 
1053 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงชลริสา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงนฤมล  สมดี
3. เด็กหญิงสริตา   ไวมือ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   บำเรอรวย
2. นางสาวรุ้งนภา  จันทร์ลี
 
1054 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงปัณธิตา  พันธ์พูล
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  วัฒฐานะ
2. นางสาวภัณฑิลา  คงบำรุง
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงมลธิดา  ชูชาติ
3. เด็กหญิงรจนา  ประทุมเพชร
 
1. นางสาวกนกพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุจิตตรา  กตัญที
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ธงทอง
2. เด็กหญิงสุนันท์  อินบำรุง
3. เด็กชายอิมทิวา  ภักดีโชติ
 
1. นายวัฒนา  สาครน้อย
2. นายณรงค์ศักดิ์   เพ็งประโคน
 
1057 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช้างข้าม 1. เด็กหญิงกัลย์รัตน์   แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงปรียาพร   สงวนหงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ไกรบาป
 
1. นางชุดาอร   เจนจัดการ
2. นางนันทิมา  ชำนาญศิลป์
 
1058 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยเย็น
3. เด็กชายนันทกร  พละกูล
 
1. นางสาวปราณี  ดีเลิศ
 
1059 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 1. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กชายธีลภัส  แซ่เจ็ง
3. เด็กหญิงนุชรี  ใหลหลง
 
1. นางสาวพงษ์ล้วน  อุดหนุน
 
1060 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวบรรจง
2. เด็กชายประวัฒน์  ไชยกิจ
3. เด็กหญิงอมาวสี  ไสยวรรณ
 
1. นางถนอม  พรมาธิ
2. นางสาวยุพา  เชาว์อารีย์
 
1061 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงลักเคนา   เส็ง
2. เด็กหญิงอรนิภา   โทชาติ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ขออ้อมกลาง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ธรรมมุทิศ
2. นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์
 
1062 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เวียงคำ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  สารวรรณ์
3. เด็กหญิงมาติกา  ณรงค์ศร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางณิชาภัทร  ขันติเจริญ
 
1063 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  กลิ่นสอาด
2. เด็กชายธีรภัทร  นามสงค์
3. เด็กหญิงวาริน  ขอมีกลาง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญอาจ
2. นางสาวสิรินันท์  จันทร์ก๋ง
 
1064 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายปราโมทย์  คล้ายคลึง
2. เด็กชายศิลา  สำเร็จ
3. เด็กชายสิทธิกร  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
 
1065 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายกนกพล  มาจำเนียร
2. เด็กหญิงพัชราพร  พรมมี
3. เด็กชายอเสข  หมื่นเตียง
 
1. นางจงกล  คะเชญชาติ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
1066 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงพิมรัมภา  เทพรัตน์
2. เด็กชายอชิรวุฒิ   อยู่สบาย
3. เด็กหญิงเนียด  ซูเอิน
 
1. นางสาวอรพรรณ  นุ่มก่วน
2. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
 
1067 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายถิรวัสส์  ศิลาผ่อง
2. เด็กชายปรภต  สมานมิตร
3. เด็กชายปิติภัทร  เมษา
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  หอมหวล
 
1068 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายบดินทร์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพรธิตา  อ่ำกลาง
3. เด็กหญิงพิยะดา  ศิริสื่อสุวรรณ
 
1. นายเจริญ  เพชรชาย
2. นางรุ่งนภา  เพชรชาย
 
1069 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธีมา
2. เด็กหญิงรัชฎาวัลย์  โตโคกสูง
3. เด็กหญิงอโรชา  ทับแป้น
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
 
1070 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงณัฏฐา  พ้นภัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  พิมเพพา
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีพูล
 
1. นางสาวทับทิม  มาสุก
2. นางสาวธิดารัตน์  ภูมิศรีจันทร์
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  กลางทุ่ง
2. เด็กหญิงวรรทวัฒน์  จรูญรัตน์
3. เด็กหญิงสมศรี  สมัครสมาน
 
1. นางสาวปราณี  ดีเลิศ
 
1072 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  คชรังค์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  โชคบุญ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำนาเวช
 
1. นางจงกล  คะเชญชาติ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ศิริอมรนิธิกุล
 
1073 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายรัตนะ  เสียงล้ำ
2. เด็กชายวัสนา  รัว
3. เด็กหญิงอาริยา  โตศรีพลับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
1074 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายพัฒนา  พาลี
2. เด็กชายยอดธง  ชลพัต
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  โสธะกะมาตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
 
1075 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เซ็งปั่น
2. เด็กหญิงจันทกานต์  นาน่องโกรน
3. เด็กหญิงญาณิศา  แก่นจันทร์
 
1. นางยุพา  เบญจพงษ์วิมล
2. นางสาวอัญชลี  มากมา
 
1076 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญพูล
2. เด็กหญิงพนิดา  ผิวนวน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพูล
 
1. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
2. นางสาวธัญญรัตน์  โพธิมากูล
 
1077 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อร่ามรัตน์
2. เด็กชายนราชิต  เดชา
3. เด็กหญิงนรินทร์  แซ่สง
 
1. นางสาววาสนา  ฉายฉันท์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รัตนเบญจะ
 
1078 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์ทา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรียันต์
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ดอนคา
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาดี
2. นางสาวแพรวไพริน  สุภา
 
1079 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   แดงอ่อน
2. เด็กหญิงดิษฐ์ลดา   เนินสถาน
3. เด็กหญิงอนุธิดา    ศักดิ์มั่น
 
1. นางฤทัย  สุขเลิศ
2. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
 
1080 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ธนูทอง
2. เด็กหญิงชุติกรานณ์  วงษ์ผดุง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุดโสภา
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางยุภารัตน์  พุ่มไม้ทอง
 
1081 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ยอดจารย์
2. เด็กหญิงเพชรพลอย  มงคลแท้
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  คำสา
 
1. นางสาวนวินดา  ราศรีกุล
2. นางสาวรุ่งฟ้า  เม็งตี
 
1082 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงรสิตา  ฑีฆายุ
2. เด็กหญิงอังคณา  คมขำ
3. เด็กหญิงแก้วตา  พานิชานุรักษ์
 
1. นางศรีไพร  หนึ่งน้ำใจ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วนิคม
 
1083 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สมสอง
2. เด็กหญิงนิพาดา  แย้มเกษร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกษร  ทาสีแก้ว
2. นางสาวอารีรัตน์  พรมถา
 
1084 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กหญิงวัลย์นิสา  ยินดีเจริญ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  กำยานบุรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงพระจันทร์
 
1. นางนฤชล  ระยับแสง
 
1085 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงปัทมพร  ท้าวเทพ
2. เด็กหญิงวินสุดา  ธัญญสาร
3. เด็กหญิงอัยลดา  ปราบคะเซ็น
 
1. นางนาฏยา  ยังคำ
 
1086 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกรกช  พุ่มสมพงษ์
2. เด็กหญิงสุนิสา   นาวาเดช
3. เด็กหญิงโสรยา  เเก้วสมชาติ
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
2. นางจงกล  คะเชญชาติ
 
1087 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 1. เด็กหญิงปัทมา  กลมเกลี้ยง
2. เด็กชายสมชาย  กลั่นเสนาะ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยวงศ์
 
1. นางวิมาลา  วงษ์สมบูรณ์
2. นางสาวนพรัตน์  เนินหาด
 
1088 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจีราภา  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เหลาวนาม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยพงษ์
 
1. นางนารี  เจริญประโยชน์
2. นางจงกล  เรืองไพศาล
 
1089 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. นางสาวชนิตา  บรรเทาวงษ์
2. นายธีรภัทร  แถวเนิน
3. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทเลิศ
 
1. นางยุพา  เบญจพงษ์วิมล
2. นางจรรยา  ยุทธเสรี
 
1090 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงกฤษณา  กองจินดา
2. เด็กหญิงติยาภรณ์  พันธ์พูล
3. เด็กชายศิวกร  สุขโข
 
1. นางสาวภัณฑิลา  คงบำรุง
2. นางสาวละอองดาว  ปิ่นทอง
 
1091 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินแส
2. เด็กหญิงชนิดา  วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงธัญพิญชา  ปลีพันชู
 
1. นางสุชิน  เพชรดี
2. นางเสาวนีย์  บุญส่ง
 
1092 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงธาริณี   อยู่ดี
2. เด็กหญิงวิภาวี   สามัคคี
3. เด็กหญิงศศิ   ภู่ทอง
 
1. นางปานจิตร์  บัวรินทร์
2. นางฤทัย  สุขเลิศ
 
1093 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะทิง 1. เด็กหญิงชานิสา  ชายเชิด
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เชื้อรามัญ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วรรณสัมผัส
 
1. นางมยุรี  ปัญญาสิทธิ์
 
1094 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  งามชื่น
2. เด็กหญิงกัณญิกา  กรีชะวา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมเทพ
 
1. นางสาววรมน  ยาดี
2. นางสาวนิสา  จริตสัตย์
 
1095 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา  มาไสย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  เดชมี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทุมทอง
2. นางสาวพนิดา  วงษ์พัฒน์
 
1096 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ระบุผล
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชูเวช
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ไชยพงษ์
 
1. นางจงกล  สัตยาพงษ์
2. นางปิยะดา   ศรีจันทร์
 
1097 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณัชชา  สมผล
2. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  จันทร์เถื่อน
3. เด็กหญิงสุนันทา  ครองเคหา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วนิคม
2. นางศรีไพร  หนึ่งน้ำใจ
 
1098 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 1. เด็กหญิงนันทิมา  นิรารมย์
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสรีรันดร์  จันตะเคียน
 
1. นางสุธาทิพย์  ถนอมสิน
2. นางสาวยอดขวัญ  ศรีวิรัญ
 
1099 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศึกษา
2. เด็กชายปริพัฒน์  ดลเจือ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางสาวสุภาพร  มุทรพัฒน์
 
1100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 1. เด็กหญิงกัลยากร  โพธิชัย
2. เด็กหญิงภาวณา  รุณณี
3. เด็กชายอนาวิน  จันวิชัย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ลมพัด
2. นางสาวกีณิยา  ระถะยาน
 
1101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  พันชนัง
2. เด็กหญิงจารุวรี  กระแสทอง
3. เด็กหญิงณัฐิศา  ภูมิสิน
 
1. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม
2. นายพชร  สีหานอก
 
1102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  ผาเจริญ
2. เด็กหญิงกันธิชา  บุญทา
3. เด็กชายมงคลชัย  บัวไสว
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ปกครอง
2. นางวรนุช  นิ่มอ่อน
 
1103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1. เด็กหญิงดรินญา  สระงาม
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ช่วยบุญชู
3. เด็กชายรัชชานนท์  อุดมผล
 
1. นางศิริรัตน์  วรรณป้าน
2. นางสาวนัคมน  เจริญทรัพย์
 
1104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจันทิมา  แพทย์พัน
2. เด็กหญิงชลิดา  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แพทย์พันธ์
 
1. นางจงกล  เรืองไพศาล
2. นางนารี  เจริญประโยชน์
 
1105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงฐานิตา  เห็ดตุม
2. เด็กหญิงศรีศุดา  งามละมัย
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  นพสาย
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
1106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  สลุงอยู่
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาศรีภู
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีมันตะ
 
1. นางสาวพันธวดี  เพชรางกูร
2. นางสิรภัทร  เพชรตาด
 
1107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กหญิงวราพร  ทุมโพธิ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พละสุข
3. เด็กหญิงอรปวีณา  ชูวิทย์
 
1. นางสาวชลันดา  ฟองสมุทร
2. นางสาวอารยา  อิ่มใจ
 
1108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงสไรริน  นุช
2. เด็กชายเดชานนท์  วิสีปัตน์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายนะที  ราชนิรัมย์
2. นางสาวศราวดี  แก้วเขียว
 
1109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์เดช
2. เด็กหญิงวนิดา   สุขล้ำ
3. เด็กชายโชติยะ  เพิกขุนทด
 
1. นางสาวปิยนันท์  ศิริโสภณ
2. นางอรอนงค์  เกตุกัลยา
 
1110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายณัฐกฤต   ยั่งยืน
2. เด็กชายมอน   ลัดดาวัน
3. เด็กหญิงรัศมี   ผ่องศรี
 
1. นางเตือนใจ   พุกสีดา
2. นางสาวกนกอร  จุลินทร
 
1111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงรวิสรา  ผ่องสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พันธ์พงษ์
3. เด็กชายสุวภัทร  คงคาใส
 
1. นายฉัตรชัย  โตวงษ์
2. นางสาวอรทัย  วิเศษ
 
1112 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายถกลเกียรติ   ขจรเลิศไพศาล
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ   รติวรารัตน์
3. เด็กหญิงรัทสา   สุม
 
1. นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์
2. นางชัชชญา  อภิธรรมภูษิต
 
1113 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายบัญชา  คงสบุตร
2. เด็กหญิงสุนิตา  ยาพิลา
3. เด็กหญิงเอม  หลำศิริ
 
1. นางพรรณี  ฮงทอง
2. นางสาวอัจฉราพร  สุขชารี
 
1114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทราวัฒน์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  กวางทอง
3. เด็กหญิงศิริภา  สรวมศิริ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  มานุช
2. นางสาวรุ่งนภา  ทำจันทร์ทา
 
1115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  วงศ์เดื่อ
2. เด็กหญิงลิ  เพ็ง
3. เด็กชายเมียะ  เพียบ
 
1. นางสาวรัดเกล้า  สัตตะ
2. นางวารุณี  นิยมนา
 
1116 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงทัศพร   ตีบสิงห์
2. เด็กหญิงรัศมี  สุวรรณปัถวี
3. เด็กหญิงสุรชา  ทะไกรราช
 
1. นางอโนชา  ขุนศรีธรรมรา
2. นางสาวเสาวภาคย์  สำอางค์
 
1117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงฐิชารัศมิ์   บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงนภัสสร  มีประหยัด
3. เด็กชายเตชิน  ศรัทธาบุญ
 
1. นางวาสนา  ท่าหิน
2. นางสาวธัญสินี  สวัสดิพงษ์
 
1118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุไรรัตน์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขแสง
3. เด็กชายปุณณรัตน์  สร้อยเงิน
 
1. นางจินดาพัชร  ไข่คำ
 
1119 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ประชุมพล
2. เด็กชายธีชานนท์  บริสุทธิ์
3. เด็กชายบูรพล  มานะเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวศิริพร  สายบัว
2. นางอำนวย  ศรีสุข
 
1120 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  สุขสอาด
2. เด็กชายธราธร  เกษมโอภาส
3. เด็กหญิงวนิชาดา  มาติบ
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  วัสติ
2. นางสาวสุนันท์  รักไทย
 
1121 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงชญานิศ  ถิ่นจำพร
2. เด็กหญิงบงกฎชกร  วรรณหา
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  โคตรสุวรรณ
 
1. นางบัวหลวง  อินทโชต
2. นางสาวอรจิรา  จักษุลิก
 
1122 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงจันรี  แก่น
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญมรรค
3. เด็กหญิงอาธิมา  อภิวันธิยะ
 
1. นางสาวรวมพร  คงที่
2. นางดวงตา  มณีโชติ
 
1123 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คงประการ
2. เด็กหญิงภัทราภา  ยศธิภานา
3. เด็กหญิงศิวพร  กาบกลางดอน
 
1. นางสาวอรชร  จั่นมณี
 
1124 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  พาณิชวิริยาภรณ์
2. เด็กหญิงปภาสิณี  แสงกุล
3. เด็กชายประกฤษฎิ์  ไชยวะรีย์
 
1. นางสาวแสงเงิน  ประทุม
2. นางสาวกรณิศ  สิทธิการ
 
1125 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 6 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายนนทพันธ์  สะอิ้ง
2. เด็กหญิงสุปราณี  ชนะโรค
3. เด็กหญิงอรพิมล  สมุททัย
 
1. นางสาวปุณยวีร์  สร้อยสน
2. นางสาวยุพิน  สิทธิโชติ
 
1126 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงมนต์นภา  สุงิ
2. เด็กหญิงสอนสิริ  พิกุล
3. เด็กหญิงอริสา  จานทอง
 
1. นางสาวกิมลัง  เหลืองาม
 
1127 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายรัตนชัย  คำย่อย
2. เด็กชายอินทรัช  บัวหลวง
3. เด็กชายเมตติโก  ศรีษะเกต
 
1. นางสาววิภาวดี  โกมลกุล
2. นางสาวนิตยา  เทพณรงค์
 
1128 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านประตง 1. เด็กหญิงธนัญญา  หาญจันทร์
2. เด็กหญิงนริศสรา  สนธิศักดิ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  หยงโสภา
 
1. นายสมเกียรติ  โกกิละนันทน์
2. นางสาวณัฐกฤตา  บุญโยประการ
 
1129 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1. เด็กหญิงกมลพร  เลื่อมสำราญ
2. เด็กหญิงปัณณทัต  พ่วงพี
3. เด็กหญิงเจนลดาณัฐ  รักร่วม
 
1. นางวันดี  พิจิตร์
 
1130 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยเชตุ
2. เด็กชายสรณ์สิริ  แก้วบุบผา
3. เด็กชายสิรภพ  วงศ์อุดม
 
1. นางวริษา  อบรมวรรณ
 
1131 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อุทธาอาจ
2. เด็กหญิงสุชาดา  พันทะมา
3. เด็กหญิงแก้วกล้า  อ่านพินิจ
 
1. นางอามรรัตน์  เสาะด้น
2. นางสาวอรชา  วงษ์สกุล
 
1132 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อำภาระ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปาละเทา
3. เด็กหญิงเอมมิกา  สุทธิธรรม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เดชา
2. นางนพรัตน์  เกิดทอง
 
1133 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กหญิงณิชอร  เถาว์ชาลี
2. เด็กหญิงพัชรี  พันธุ์แดง
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  บุญเรือง
 
1. นางบัวหลวง  อินทโชติ
2. นางสาวนันทิดา  พรมโสภา
 
1134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กชายธวัชชัย  จิตหาญ
 
1. นางจงจิต  สงวนสิน
 
1135 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เหม
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
 
1136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ขวัญเอี่ยม
 
1. นางสุชีรา  ภูนพทอง
 
1137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  ลือวงษ์
 
1. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
 
1138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณ
 
1. นางศศิญดา  กิตติพัฒนพงษ์
 
1139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงแก้ว
 
1. นางสาวภัทรา  ดาราเย็น
 
1140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายวรเมธ   โนนตาล
 
1. นางคณิตฐา  บุญพูล
 
1141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงยุวดี  สิงหนาท
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
 
1142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  พิลาบุตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เงินดี
 
1143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขศรี
 
1. นางมาลี  โพธิสกล
 
1144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนภัสพร  พิมไธสง
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
1145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายสุทัศน์  ขันขาว
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
1146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สนิทเชื้อ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ภุมรินทร์
 
1147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงมันฑนา  พิกุลเงิน
 
1. นางสาวกุลณัฐ  เพ็ญวงษ์
 
1148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธีรยุทธ  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางสุภาวดี  บุญปาน
 
1149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กหญิงลลิตา  บินเย็น
 
1. นางศศิญดา  กิตติพัฒนพงษ์
 
1150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงสันธิยา  องค์กุย
 
1. นางพิชฌญามณฑ์  สามารถ
 
1151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนหนองมะค่า 1. เด็กหญิงปาลินี  ดอนสีจันทร์
 
1. นางพิมพ์พิศา  สีทองเหลือง
 
1152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายพีรพล  พาซื่อ
 
1. นางสุภาพ  ชมชื่น
 
1153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ทองเลื่อน
2. เด็กชายพัชรพล  บุญวีระธรรม
3. เด็กชายสุรเดช  มนตรี
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
1154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนโคตร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เอมโอน
3. เด็กหญิงศศิธร  อุ่นอบ
 
1. นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ์
2. นางสาววัลยา  กรกฎ
 
1155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงทิพยวรรณ  พฤกษากิจ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีใย
3. เด็กหญิงเมทาวดี  พลอยศิริ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
2. นางสาวสุนันทา  ชาวรัตน์
 
1156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายจิรายุ  พรสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  วิเศษฤทธิ์
3. เด็กชายธวัชชัย  เมือบภู่
 
1. นางอำนวยพร  โชคดีวัฒนา
2. นางจรินทร์  พรรคชัย
 
1157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กลีอิ่ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันครา
3. เด็กหญิงอันดามัน  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวกานต์รวี  คำเฟย
2. นางสาววันทนา  ปัญญาวรพงศ์
 
1158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงพนิดา  ถาพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  พุดตาน
3. เด็กหญิงอิสริยา  มากภักดิ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทัยกรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
1159 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปั้นสุวรรณ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  งามละมัย
 
1. นางสาวรวีกุล  ก้านมะลิ
2. นางสาวจินตนา  ฤกษ์งาม
 
1160 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงปวีณา  ฆ้องแสนลา
2. เด็กชายเลอศักดิ์  สะเกศ
 
1. นางสุพร  มูลลิสาร
 
1161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 1. เด็กชายณัฏฐากร  จรรยา
2. เด็กหญิงอนงลักษณ์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มศรีพนากร
2. นางธนัณฎา  ประจงใจ
 
1162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายกฤษฏา  เหลือสาคร
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ใจกัด
 
1. นางสมพิศ  โมฬี
 
1163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายชินราช  บุญล้น
2. เด็กหญิงเกวลี  คำขะ
 
1. นางปราณี  ไชยนุวัติ
2. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
1164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายฉันทวัศ  วงศ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงนันรดา  อำบุปผา
 
1. นางโสภา  บุญลา
2. นางทิพย์วรรณ  เปล่งปลั่ง
 
1165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายนภากร  โพธิมูล
 
1. นางประภัสสร  โพธิพัฒน์
2. นางโชติกา   เลื่อมสำราญ
 
1166 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 1. เด็กชายธวัชชัย  ด่านสร้อย
2. เด็กหญิงวันทิตา  โสจันทึก
 
1. นางสุมนา  ทองยิ้ม
2. นางศศิญดา  กิตติพัฒนพงษ์
 
1167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แมนไธสง
2. เด็กหญิงอินทิพร  สุภาผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นายชาญชัย  จันทร์ศรีชั้น
 
1168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายธนทัต  จุติ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผดุงกิจ
 
1. นางพรทิพย์  กองมณี
2. นางบุญนำ  คุ้มวงศ์
 
1169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงปิยะอารีย์  บัวปลี
 
1. นางสาวจงจิตร  สิงห์ทอง
2. นางสาวภัทรา  ดาราเย็น
 
1170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1. เด็กหญิงนริชา  ทวีชาติ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ท่าภิรมย์
 
1. นางสุพร  มูลลิสาร
 
1171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายชัชพงศ์  เขมะวรรณ์
2. เด็กหญิงวีรพร  สุขสำราญ
 
1. นางสาวกฤติกา  ทัศน์เจริญ
2. นางสาวจริญญา  เกษมศรี
 
1172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคต 1. เด็กชายเขต  เพิน
 
1. นางกุญชร  เขียวพรม
 
1173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงออมสิน  ทูคำมี
 
1. นางสุภาพ  ชมชื่น
 
1174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งเพล 1. เด็กชายปรีชา  เทพอุดร
 
1. นางสาวพัณณิศา  ชูเกียรติ
 
1175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายบุญหลง  บุญไทย
 
1. นางสาวพัชราพร  บุญรุ่ง
 
1176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปรางทอง
 
1. นางสาวณัฐตภรณ์  พุทธลา
 
1177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 1. เด็กชายภูมนัตถ์  บุญญากร
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
 
1178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงกัลยกร  ผันแปร
 
1. นางสาวอัญชลี  จรกิจ
 
1179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงจอย  ถาพันธ์
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
1180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายชนกันต์  สุขท่า
 
1. นางกัลยา  สุ่มสา
 
1181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชุติกานต์  พันธุรังษี
 
1. นางกนกพร  กวางทอง
 
1182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทิพย์วงษ์ทอง
 
1. นางสาวณัฐตภรณ์  พุทธลา
 
1183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ก้านแก้ว
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
1184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายอภินันท์  จันหอม
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
 
1185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว    
1186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วรประสพ
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
1187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงหิรัณยา  บ่อเพชร
 
1. นางสาวอักษรศิลป์  กึ่งวงศ์
 
1188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1. เด็กชายสิทธพล  ลิ้มปนะแสงกุล
 
1. นายชาญเกียรติ  พิมพ์ณรงค์เดช
 
1189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. เด็กหญิงวรรณศา  ทองภักดี
 
1. นางสาวสายชล  พิมล
 
1190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤติพงศ์  อาริกุล
 
1. นางลักษ์คณา  ลี้ศิริวัฒนกุล
 
1191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายอาชัญ  อัคนีโชติ
 
1. นางปราณี  ภูมินิวาส
 
1192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กชายจิรภัทร  บังเกิด
 
1. นางใหม่  จรัล
 
1193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1. เด็กชายสุวันชัย  สมบัติวงค์
 
1. นางสาวจริยา  แสงเทศ
 
1194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายชาคริต  ทิพย์วงษ์ทอง
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
1195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงวริษา  สง่าพล
 
1. นางสาวรังสินี  โพธิสุข
 
1196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงลักษณ์ลิญา   จีนประโคน
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
 
1197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงดาวผกา  ลักษณะเพ็ญ
 
1. นายสำราญ  ภูหลวง
 
1198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายต้นตระการ  ฟั่นน่วม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
 
1199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนหลง
 
1. นางวิลาวัณย์  วงศ์ดินดำ
 
1200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 1. เด็กหญิงสุนิชา  ใสตะภาพ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทุมหนู
 
1201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวอิสรวดี  ดอกไทร
 
1202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วมณี
 
1. นางสาวภคินี  ศรีสุวรรณ์
 
1203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายภูริวัฒน์  อุดรพูล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กลำภักดิ์
 
1204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  แสงอรุณ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
1205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  พีรพล
 
1206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายรามิล  นิลมณี
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
 
1207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงศิรินภา  ศรศรี
 
1. นางสาวสกุณา  พึ่งงาม
 
1208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายไชยภพ  เพ็งคล้าย
 
1. นายอัครสรร  ศรีภักดี
 
1209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายณัฐนันท์  พูนชัยพิสุทธิ์
 
1. นางภัทราพร  มณีรัตน์
 
1210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1. เด็กหญิงนันทิยา  ชูมี
 
1. นางสาววรรณิดา  สุดใจ
 
1211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว    
1212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กชายอนุรักษ์  เล็กวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ไวยบุตร
 
1213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โกยทา
 
1. นางสุจิตรา  รอดศิริ
 
1214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวันชัย  มนต์ทอง
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
 
1215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หวังหยิบกลาง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โอสถเจริญ
 
1216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน    
1217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายเดโชชัย  ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวภัทราพร  บุญเหลือ
 
1218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชมพู่  แสนพูไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมนา
3. เด็กหญิงภูษณิษา  วรรณภักดี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  กุลรัตน์
5. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณภักดี
6. เด็กหญิงสิริกันยา  ศรีษะเกตุ
7. เด็กหญิงสุมณฑา  นามสง่า
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
2. นายสุรพล  ไชยพงษ์
3. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์  อุปลี
 
1219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทะหอม
2. เด็กชายพรเทพ  กองเทียน
3. เด็กชายพัณณกร  โมราอรรถ์
4. เด็กชายวัลณชัย  ชัยเพชร
5. เด็กชายอภิชาติ  บุญมี
6. เด็กชายอะดลยารี  สันบูกา
7. เด็กหญิงโสภิดา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายอรรณพ  ศิริโภค
2. นางวรนุช  นิ่มอ่อน
3. นางสาวภัทราพร  บุญเหลือ
 
1220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1. เด็กหญิงกชกร  เผื่อนภูสิทธิ์
2. เด็กชายกิตติภณ   กิจกังวล
3. เด็กหญิงชิวาพร  นำพุฒ
4. เด็กหญิงศันสนีย์  สงคราม
5. เด็กชายศิรวิทย์   สัจจาธรรม
6. เด็กชายสิริณภัทร์   ยวงใย
 
1. นางมาลี   โพธิสกล
2. นางไพรัตน์  เพ็ชรฉลูกรรณ์
3. นางอรุณ  เดชชีวะ
 
1221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจางวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พระสุข
2. เด็กชายจตุรัส  คำพินิจ
3. เด็กชายธนาภัทร  วังแก้ว
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เนตรพันธ์
5. เด็กชายภานุพงศ์  สายรอด
6. เด็กหญิงอริสรา  กลิ่นจันทร์
7. เด็กชายแสงทิศ  เนตรพันธ์
 
1. นางสาวอารยา  อิ่มใจ
2. นางสาวสุภาวณี  สมร
3. นางสาวขวัญพิชชา  มีแก้ว
 
1222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพย์วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงบุญญิสา  จงดี
3. เด็กชายวัณณุวรรธน์  เคนกิ
4. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทสิทธิ์
5. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญพิทักษ์
6. เด็กหญิงอาภาภัทร  ตะระมณีชู
7. เด็กชายเดชาวิชญ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวณัฐตภรณ์  พุทธลา
2. นางสาวนริศรา  ผ่องสวัสดิ์
3. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
1223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกช  คชสาร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  นาสังข์
3. เด็กชายภูตะวัน  พวงทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  โถบำรุง
2. นายคมสัน  พันหล้า
 
1224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  สินบุรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สว่างภัย
3. เด็กหญิงสมพร  ทองแก้ว
 
1. นางนาฏยา  ยังคำ
 
1225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีคะนา
2. เด็กชายวรากร  ใจหาญ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พูลพ่วง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ธรรมมุทิศ
2. นางคณิตฐา  บุญพูล
 
1226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สัจธรรม
2. เด็กชายธนา  มีด้วง
3. เด็กชายพิพัฒน์  ไพรเขียว
 
1. นางลัดดา  ธรรมคงทอง
2. นางจงจิต  สงวนสิน
 
1227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกานติมา   นาขำ
2. เด็กหญิงฉันชนก   อนุลีจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ภุมรินทร์
2. นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร
 
1228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  อิ่มใจ
2. เด็กชายประทานพร  ระหาร
3. เด็กชายวิวัศน์  ไกรษร
 
1. นางพิพ์ณัฐชยา  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
1229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงนัชชา  วิทิตกสิ
2. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ศรีคงรักษ์
3. เด็กชายศิวกร  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นายฉัตรชัย  โตวงษ์
2. นางสาวอรทัย  วิเศษ
 
1230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ดวงดาว
2. เด็กหญิงกมลทิพ  ปลื้มจิต
3. เด็กหญิงอรจิรา  มีดี
 
1. นางสาวสมใจ  เพ็ชรขาว
2. นายสรชัย  ศรีมงคล
 
1231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกานติมา  นาขำ
2. เด็กหญิงฉันชนก  อนุลีจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ภุมรินทร์
2. นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร
 
1232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายนรพล  วิเศษสมบัติ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  โกยสำราญ
3. เด็กหญิงวทันยา  พรมชื่น
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
2. นางสาวทับทิม  มาสุก
 
1233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พวงมาลัย
2. เด็กชายวิระชนม์  บุตรโกสา
3. เด็กชายสิทธิเดช  พุฒตาล
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  จันทรา
 
1234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายจิรโชติ  สิงห์พา
2. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
3. เด็กชายบูรพา  บุญพูล
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
1235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ยาริรมย์
2. เด็กหญิงเกสรา  บุญชาญ
3. เด็กหญิงแพรพิไล  อินทโชติ
 
1. นางสาวลิษา  สมัครพันธ์
2. นางจิรัชยา  แสนใจกล้า
 
1236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  จันทวรรณ์
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  ค้าคล่อง
3. เด็กชายสิงหนาท  บ้งวงศ์
 
1. นางสกุณา  นิโรจน์
 
1237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงจินดา
2. เด็กชายพรเทพ  เลิศลัคนา
3. เด็กชายหัสดิน  รุ่งคำ
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนวาร
2. นางสาวพันธ์ริกา  นาพิสาร
 
1238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงจันจิรา  อนันต์สลุง
2. เด็กหญิงญศวดี  รามัญกิจ
3. เด็กชายเตชิต  ทังสฤดี
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  พาทีเที่ยง
2. นางกัญญาลักษณ์  ปกครอง
 
1239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กหญิงรัตติยา  สีทา
2. เด็กชายสรวิชญ์  กระแสชล
3. เด็กชายสิรภพ  เพชรแพ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โชติช่วง
2. นางสาวกฤษณี  ไชยมงคล
 
1240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโชคดี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายภูริ  บุตรงาม
3. เด็กชายสิทธิพล  เขียวบู่
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ผดุงโภค
2. นายชูวงษ์  ไทยประยูร
 
1241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตองอ่อน
2. เด็กชายภานุพัฒน์  สระเก้า
3. เด็กชายอาทิตย์  เดิมบางปิด
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางสุขสม  แสนเสนาะ
 
1242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายกุมภา  สมวัน
2. เด็กชายจิรโชติ  สิงห์พา
3. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
1243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กชายสถาพร  วงษาชัย
2. เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์เกิด
3. เด็กชายอำพล  บัณฑิต
 
1. นางอำพร   นาคประสิทธิ์
2. นางสาวละมุล  ทบวงศรี
 
1244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายธนกร  มีศรี
2. เด็กชายธนดล  สุดถสัน
3. เด็กชายปัณณฑัต  ประพาน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
2. นายนพเก้า  แซ่อุ้ย
 
1245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  นนทรัตน์
2. เด็กชายวรภัทร  สิงห์งาม
3. เด็กชายศุภบูรณ์  ป้องขันธ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โชติช่วง
2. นางสาวกฤษณี  ไชยมงคล
 
1246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูมิชัย  แสนมหาชัย
2. เด็กชายยงยุทธ  ภูมิสัย
3. เด็กชายเตวัช  ยอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  โถบำรุง
2. นายคมสัน  พันหล้า
 
1247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายจิรภา  เพิ่มพูล
2. เด็กชายธนภูมิ  ฆ้องโสภา
3. เด็กชายเมษา  ชมสวน
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางสาวภัสราภรณ์  พรามคง
 
1248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังจะอ้าย    
1249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงผักบุ้ง  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็ชรบุรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  โสนทอง
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
1250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนครินทร์  วงค์ประกรคำ
2. เด็กหญิงนภาพร  ขุนศรี
3. เด็กหญิงมณฑิตา  รัตนพงษ์
 
1. นางพิมพ์ณัฐชยา  ช่วยเชษฐ์
2. นางสุคันธา  ชัยเสนา
 
1251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลิ้ว 1. เด็กชายกันตพงศ์  หมั่นเรียน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  รุ่งแสง
 
1. นายวชิรวิทย์  โจณะสิทธิ์
2. นางจารุณี  พานิชผล
 
1252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 1. เด็กชายบุญชู  เอกอุดม
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ปัทมปาณีวงศ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จันทมิตร
2. นางสาวดุษณี  สีสด
 
1253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทองเต็ม
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองจันทรา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมโสภา
 
1254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง    
1255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ    
1256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)    
1257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด    
1258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สามี
2. เด็กชายพีรภัทร  คงสวน
 
1. นายมนัส  อุณหศิริกุล
2. นายบุญธรรม  ภูมิวิจารย์
 
1259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายภานุมาศ  อิ่มในธรรม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเทศ
 
1. นายสุรพล  ไชยพงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
1260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงจิก 1. เด็กชายมนัสนัน  ขันทอง
2. เด็กหญิงหยกมณี  มหาไพบูลย์
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  โอโลรัมย์
 
1261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กชายวายุภักดิ์  มักกะสัน
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  อัครจันทร์
 
1. นายวิทยากรณ์  หอยสังข์
2. นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร
 
1262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงปภานัน  รามสูตร
2. เด็กหญิงสุธิตา  โคตรเถร
 
1. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
2. นางสาวรัตนภรณ์  มาลีรส
 
1263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายจุลพงษ์  คำป้อง
2. เด็กชายฉัตรชัย  ลวดลาย
 
1. นางพิชฌญามณฑ์  สามารถ
2. นางสาวแพรวนภา  เบี้ยแก้ว
 
1264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 1. เด็กหญิงสิริธร   สามล
2. เด็กชายเสกสรร   สระแก้ว
 
1. นางสาวธารารัตน์  ธรรมศาลศิลป์
2. นางสาวพัชวรรณ   พลล้ำ
 
1265 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่างย้อม
2. เด็กชายไชยา  โสภากุล
 
1. นายดงเย็น  หล้ายม
2. นางปัณชญา  ผ่องราศรี
 
1266 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายศภกิจ  จรูญผล
2. เด็กชายสุวัฒน์  ป้อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นายเกรียงไกร  ล้วนหิรัญ
 
1267 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แย้มบุบผา
2. เด็กชายอธิปัญญา  สร้อยทองดี
 
1. นายกรวีร์  บุตรมะลา
2. นายอนุกูล  ปิ่นปั้น
 
1268 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ตาปะสี
2. เด็กชายนนท์วัฒน์  ขาวฟอง
 
1. นางสาวจิตติมา  คุ้มแว่น
 
1269 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธันยธรณ์  ป๊อกตัง
2. เด็กชายนรภัทร  นิมขุนทด
3. เด็กชายอโนทัย  กลิ่นจันทร์หอม
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นางสุกัญญา  ภูองขาว
 
1270 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทร์หอม
2. เด็กหญิงภัทรมล   โคบาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   จานเหนือ
 
1. นางคณิตฐา  บุญพูล
2. นางสาวรัตนาวดี  ธรรมมุทิศ
 
1271 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาระมี
2. เด็กชายปิยะ  วงษ์เดือน
3. เด็กชายมงคล  รอดจ่าย
 
1. นางสาวทับทิม  มาสุก
2. นางสาวธิดารัตน์  ภูมิศรีจันทร์
 
1272 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายวีระพัฒน์  ไชยเชต
2. เด็กชายสุระสิน  คำภาภิรมณ์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  จงสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางณิชาภัทร  ขันติเจริญ
 
1273 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายธนกฤต  อุบลวงศ์ศรี
2. เด็กหญิงนัทธมน  มูลมา
3. เด็กชายวันชัย  ชาญาติ
 
1. นางปลื้มจิตต์  มิ่งมีชัย
2. นางเสาวรักษ์  ธัญญารักษ์
 
1274 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุคำภา
2. เด็กหญิงน้องใหม่  ศรีประทิน
3. เด็กชายสุริยา  สุวรรณคาม
 
1. นางเสาวคนธ์  ศิริโสภณพร
2. นางลักษ์คณา  ลี้ศิริวัฒนกุล
 
1275 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 1. เด็กชายการุณ  ผลเดช
2. เด็กชายชาคริต  สิงห์ไกร
3. เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์ชาชม
 
1. นางสาวพิณทอง  ผลดี
2. นายเอกรัฐ  เรืองขจิต
 
1276 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงญาดา  เยาวโภชน์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทะวงษา
3. เด็กชายพัชรพล  โตแก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
2. นางณิชาภัทร  ขันติเจริญ
 
1277 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 1. เด็กหญิงดารุณี  นงค์จิตร
2. เด็กชายธนธรณ์  ภูพันนา
3. เด็กชายอัตพร  ภูสมมา
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงศ์ษา
2. นายบุญยงค์  แจ่มสงค์
 
1278 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายกิตติภณ  อากะพงษ์
2. เด็กหญิงกิตติมา  คงคาเขียว
3. เด็กหญิงจันทรัตน์  จ๋อยพรม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันลา
5. เด็กหญิงฐานุตรา  ภูมประพันธ์
6. เด็กชายดำรงศักดิ์  อธิบาย
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  กุลรัตน์
8. เด็กชายธราเทพ  ผันผาย
9. เด็กชายธีรพงษ์  ภู่ทอง
10. เด็กชายนำชัย  ไซสูง
11. เด็กหญิงปาริชาติ  สีสมบัติ
12. เด็กชายพลกฤต  อยู่สุวรรณ์
13. เด็กหญิงพัชรียา  วงษ์น้อย
14. เด็กชายพัฒณศักดิ์  กระจาดแก้ว
15. เด็กชายวรเมธ  เถื่อนบุญมี
16. เด็กชายวิทวัตร  มิตรดี
17. เด็กชายวิทวัส  ก้งทอง
18. เด็กชายศักดิ์พล  สุขสวาท
19. เด็กหญิงศุจินธร  เที่ยงกระโทก
20. เด็กชายสรศักดิ์  นาคสาย
21. เด็กหญิงสาวิตรี  เกิดลาภ
22. เด็กหญิงสุพิตรา  สิทธิพาที
23. เด็กหญิงสโรชา  เสือจันทร์
24. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญวงศ์
25. เด็กชายอภิวิชญ์  เกตระหงษ์
26. เด็กหญิงอลิศรา  พัฒเสมา
27. เด็กหญิงอารยา  อินยา
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
2. นายสุรพล  ไชยพงษ์
3. นายพงศกร  นิยมศิลป์
4. นายประเชิญ  พันสาง
5. นางสาวปัทมา  คูณทวี
6. นางสาวอรพรรณ  สมบุญ
7. นางสาวน้ำเพ็ชร  สิทธิโชค
 
1279 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชะอุุ้ม
2. เด็กชายจารุวิทย์  กำมา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขคิรี
4. เด็กชายชาญวุฒิ  ชาติผดุง
5. เด็กชายณรงค์เดช  สืบวงษ์รุ่ง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชวนฤทัย
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  หุนมาตรา
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิสัยซื่อ
9. เด็กหญิงพรพิมล  เย็นสำราญ
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สินสุพรรณ
11. เด็กชายภาณุพงษ์  กลิ่นรักษา
12. เด็กหญิงมนต์นภา  มุตยารมย์
13. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุขสิงห์
14. เด็กหญิงราตรี  ทองคำแท้
15. เด็กหญิงวีรยา  สุรินทะราช
16. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนหล้า
17. เด็กชายศักรินทร์  บุญตา
18. เด็กชายสรรค์พงษ์  สัตย์ซื่อ
19. เด็กหญิงสุกัญญา  จิ๋วเข็ม
20. เด็กหญิงสุจิตรตา   กิ่งนิโครธ
21. เด็กหญิงสุธิลักษณ์  อารุณ
22. เด็กชายอดิสรณ์  สามนคร
23. เด็กหญิงอรษา  สัตตุสะ
24. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิสป
25. เด็กชายอิศรา  จันทร์ศรี
26. เด็กหญิงเจนจิรา  มินิ
27. เด็กหญิงโสภา  สัตย์ซื่อ
 
1. นายธนกฤต  นิยมวงษ์
2. นางจงกล  เรืองไพศาล
3. นายพิษณุ  ปานนี้
4. นางสาวศิริพร  พรหมนา
5. นางสาวปุณณดา  แจ้งพลอย
6. นางนารี  เจริญประโยชน์
7. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วนิคม