รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงนิพิษฐา  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สะหาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร
 
1. นางกาญจนา  กมุทโยธิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจุติมน  บานเย็น
 
1. นางอุษา  ทรายทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา  ขันทะพันธ์
 
1. นางสาวสมาน  วัฒนรังษี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกัลยกร  ลี้ไพโรจน์กุล
 
1. นางสาวอุษณีย์  รำไพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมนา
 
1. นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ประสิทธิทอง
 
1. นางอารีย์  สัจจวาที
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงอารียา  รอดครองตัน
 
1. นางวรรณา  พรมภมร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เฮง
 
1. นางฉวีวรรณ  แสงกะหนึก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  น้อยมาตร
2. เด็กหญิงนาราภัทร  ปุ๊กมะเริง
3. เด็กหญิงปนัดดา  อเนกา
 
1. นางธิติกาญจน์  พัฒน์อมรไชย
2. นางมารศรี  พิลา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงลลิตา  สุริโยภาส
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตั้งอมรสิทธิชัย
3. เด็กหญิงเลิศบุตรี  เวชศาสตร์
 
1. นางนันทา  นรากร
2. นางธนารัตน์  นิลพันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงคูฉี  เจน
2. เด็กชายณัฐวัตร  ครองชนม์
3. เด็กชายอิทธิกร  แทนบุญ
 
1. นางสาวสนาน  เจริญนาม
2. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  โนนสูง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ฉินังกูร
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนชัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาตี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงธัญชนก   แทนนิกร
 
1. นางอารีรัตน์   พูลวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชวิศ   จินาจิ้น
 
1. นางศิราวรรณ   วันโสภา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายสิรภพพ์  รจนากูล
 
1. นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กหญิงจิรประภา   โตแก้ว
2. เด็กหญิงจีระนันท์   ประนันโต
3. เด็กหญิงณัฐชยา   ธรรมเทียน
 
1. นางปนัดดา  เริ่มรักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ชัยเกิด
2. เด็กหญิงสุธิดา  จินดาวงษ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ธัญญพืช
2. นางยุพเยาว์  แก้วพูล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงโศภิษฐา  คุณเอนก
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  แจ่มศรีจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชยกร   อุณหศิริกุล
2. เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ
 
1. นายอำนาจ   เจริญพร
2. นายวิสิษฐ  สังฆเวช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายกรรชัย  ในทอง
2. นายพิสิฐพงศ์  งามจริต
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยิ่งวงษ์
2. นางสาวรัชนู  รื่นอุดม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกันตพัฒน์   ศรีวิจารณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  สวัสดิ์ภูมิ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธรรมธร   น้อยสง่า
 
1. นางประภาศรี  วนสิริสกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เวชมณี
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงรมิดา   รำพึงกุล
2. เด็กหญิงอันนปภา   คำฉัตร
3. เด็กชายเจ้าพระยา   บรรจงการ
 
1. นางสาวนงลักษณ์   เทพสิทธาวิวัฒน์
2. นางสาวสาวิตรี  เพ็ชรรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พินิจคุณ
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เอกเอี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อังศุสิงห์
 
1. นางสาวธนนันท์   คำสาริรักษ์
2. นางเพลินพิศ  ภู่ระหงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญสุขพลอยผล
3. เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน
 
1. นางกนกพร  จันทกิจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สมศรี
2. เด็กชายนฤพล  เฉลิมศิลป์
3. เด็กหญิงพินทุอร  กังสนันท์
 
1. นางสาวกนกนุช  เหล่าทองสาร
2. นางสาวอิสราพร  เภรินทวงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสลง 1. เด็กชายธราธร  ชิณวัง
2. เด็กหญิงธัณทิกา  สีมาก
3. เด็กหญิงพณัฐดา  มณีพรรณ
 
1. นางสาวพจนา  ศรีกระจ่าง
2. นางสุมาลี  สุขผล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. นางสาวพรชิต  พิรุณรส
2. นางสาวพรนิภา  งามขำ
3. นายวิรุณพงษ์  นิยมศิลป์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงฐาปนี  อ่อนอินทร์
2. เด็กหญิงรินรดา   สีบุญเรือง
3. เด็กหญิงเกวลิณ  ธรรมฉัตร
 
1. นางมนัสนันท์  เกิดเอี่ยม
2. นางสาวกนกวรรณ  ผลารุจิ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงภนิดา  ขาวเจริญ
2. เด็กหญิงสาวิกา  เกิดในหล้า
3. เด็กหญิงสุภาพร  บูรณชาติ
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณธานี
2. นางศิริวรรณ  ศรีสัจจะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  มาเมืองปัก
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วเสนา
 
1. นายจรัล  มนอ่อน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนเทพ  สิทธิบุศย์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  สมพรไพลิน
 
1. นางสาวธนนันท์   คำสาริรักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายรุ่งระพี  คงแสง
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  ศรีศร
 
1. นางบุณยานุช   วงศ์ใหญ่
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายชวิน  โพธิปักษ์รักษา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประดับ
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายปิยะกร  หนูงาม
2. เด็กชายพงศกร  หมื่นชุมพล
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายธนกฤต  บุญถี
2. เด็กชายยศพนธ์  น้ำมหาเจริญ
 
1. นางสาววันดี  อาณัณณพ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลวัฒน์ธนภัทร
2. เด็กชายภูมินทร์  กมลา
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  จันทรานุวัฒน์กุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนิภาพร  เขียวเทพ
2. เด็กหญิงปุณญวีร์  พงษ์สาลี
3. เด็กหญิงลลิดา  คล้ายทอง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  อู่อรุณ
5. เด็กหญิงไอริณ  พิมเสน
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  เพศประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุณรดา  อู่อุดมยิ่ง
3. เด็กหญิงภัคพร  ชอบดู
4. เด็กหญิงอติพร  ไตรสุทธิ์
5. เด็กหญิงอาภาศิริ  พวงแก้ว
 
1. นางกวินนาถ  คำทุมไสย
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  กลีบแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงรติยา  คำภาไพ
4. เด็กหญิงวสุนันท์  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงเบญจพร  สาสนิกะ
 
1. นายธิตติพนธ์  นำพา
2. นางสาวพิมสุดา  บุญเกิด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล
2. เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่โก
3. เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ
4. เด็กหญิงสุพิชชา  บุตรหนัน
5. เด็กหญิงเมทิกา  สุนธนนท์
 
1. นางจินตนา  บำรุงสวน
2. นางจินตนา  เครือผือ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกันต์กวี  หิรัญสุข
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีวิจารณ์
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชยางคานนท์
4. เด็กหญิงธมนต์  แพทย์ชัยวงศ์
5. เด็กหญิงศตพร  แสวงการ
 
1. นายจำลอง  อุทัยรัศมี
2. นางพิไลอร  ทองยัง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมโชติ
3. เด็กชายศวัส  ดาวกระจาย
4. เด็กชายศุภณัฐ  พฤฒิสุนทร
5. เด็กชายสรชัช  สิงห์ทน
 
1. นางสมปอง  นาคพงษ์
2. นายพรศิษฎ์  คำรอด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล    บำรุงชน
2. เด็กหญิงพรรณนิภา   เจริญมี
3. เด็กหญิงพวงชมพู  จันทร์พร
4. เด็กหญิงศิริรักษ์  ปิตตาระโพ
5. เด็กหญิงโดนัท  แก้วขุนทด
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมคงทอง
2. นางสาวสุพรรณี  สืบศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โทนหงษา
2. เด็กชายภูริภัทธ  ดวงแว่ว
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ไกรยา
4. เด็กหญิงรุ่งอรุน  เนินทราย
5. เด็กชายอนันดา  แสงจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์  เพ็งทองแก้ว
2. นายพรณรงค์  ทรัพย์คง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  ดวงแจ่มใส
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  กุลสุจริตทรัพย์
3. เด็กชายกันต์ดนัย  เธียรปัญญายิ่ง
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ดาระศาสตร์
5. เด็กชายชัยยะสิทธิ์  สีไพสน
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ตะเภาทอง
7. เด็กหญิงนนทรมย์  จิวะพันธุ์ชัย
8. เด็กหญิงนัจภัค  ศรีวัฒนาคุณ
9. เด็กหญิงปริษา  โชติเสพงศ์
10. เด็กหญิงฝนทิพย์  เสาะด้น
11. เด็กหญิงพรทิพย์  ปริ่มผล
12. เด็กชายพีระพัฒน์  ค่ำคูณ
13. เด็กชายภัทรณัฐ  ศรีหนารถ
14. เด็กหญิงมนัสชยาภรณ์  วุฒิ
15. เด็กชายมัฆวัต  แสวงพรรค
16. เด็กชายยศพันธ์  วรรณทะวงษ์
17. เด็กชายวัชรพงศ์  จิรวงศ์ณธิพร
18. เด็กชายสวัสดิพงศ์  พงษ์สวัสดิ์
19. เด็กชายเทวภัทร  ปิติศานต์สกุล
20. เด็กหญิงไอรินรัก  พิทักษ์โกศล
 
1. นางพัชรีย์  พามี
2. นางสาวอัจฉรา  คงประเสริฐ
3. นางรุ่งทิพย์  ราษฎร์เจริญ
4. นางสุกัญญา  พลอยแหวน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี
 
1. นางสาวสมรรัตน์  จันทรากานตานันท์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงแองเจลีน่า  หว่อง
 
1. นางสาวปุณญาภา  สกุลกลาง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงกิติกา  คธาจันทร์
 
1. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ
 
1. นางนภาวรรณ  บุญชุ่ม
2. นางสาวปาวีณา  อนันตสุข
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงคณาพร  เทียมญาติ
2. เด็กชายชยณัฐ  ศิรินานุวัฒน์
 
1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
2. นางสาวนิตสรา  ศรีครินทร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายศุภากร  สุขนิรัตน์
2. เด็กหญิงสิริลดา  มีแสงจันทร์
 
1. นางวาสนา  มุกดาสนิท
2. นางสาวจันทร์ประภา  ผลประพฤติ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญจันสุนี
2. เด็กหญิงจิราภา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมสุข
4. เด็กหญิงดารารัตน์  วิมลลักษณ์
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปรีชาโชติ
6. เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์
7. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ร่างเจริญ
8. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  หอมกลิ่น
10. เด็กหญิงเกวลิน  สังข์ศรี
 
1. นางจันทนี  สัจจาธรรม
2. นางสาวศิริพรรณ  ประจงกิจ
3. นางสาวยุวธิดา  ปุณโณฑก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขสกล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   วงศ์จิ๋ว
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา  โพธิ์พูล
4. เด็กหญิงทัชชภร  ตั้งธนกุล
5. เด็กหญิงธนัชพร  อุดมผล
6. เด็กหญิงนภัสรา  จันทร์นิภา
7. เด็กหญิงบงกช  โพธิสวัสดิ์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทพวรสุข
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  คำอินทร์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ไสถรักษ์
 
1. นายพรศิษฎ์  คำรอด
2. นายมงคล  เกิดลาภ
3. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงกันตยา  เปี่ยมวารี
2. เด็กหญิงญาณี  มูลวัตร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  แสวงการ
4. เด็กหญิงนฤภร  สวัสดิภูมิ
5. เด็กหญิงนันสินี  คงศักดิ์
6. เด็กหญิงมยุรา  อังศุสิงห์
7. เด็กหญิงมยุรี  อังศุสิงห์
8. เด็กหญิงศิรินภา  ศิริลักษณ์
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  เลิศงาม
10. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  เจนจัดทรัพย์
11. เด็กหญิงสุธิมา  พัฒนกิจ
12. เด็กหญิงสุภานันท์  นาคทอง
13. เด็กหญิงหมวย  ซาน
14. เด็กหญิงอภิชญา  สระรัมย์
15. เด็กหญิงอโรชา  สิทธิชัย
 
1. นายอรรถพล  มุจรินทร์
2. นางสาวนันทวดี  วรรณสุข
3. นางพิศมร  วิชญธรกุล
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงจินดามณี  ประภาโส
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงแสงชาติ
4. เด็กหญิงธิญาดา  สุวรรณโชติ
5. เด็กหญิงนพมาศ  ยุยไธสง
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  ใจซื่อกุล
7. เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ชมชื่น
8. เด็กหญิงบุญสิตา  วัฒน์ชัยพนา
9. เด็กหญิงปัฐมาวดี  ศรีทองอนันต์
10. เด็กหญิงปาลิตา  วิสิทธิวงศ์
11. เด็กหญิงมุฑิตา  ขันเสนาะ
12. เด็กหญิงสุทธิตา  คำนึง
13. เด็กหญิงอัยยา  มงคลทิพย์
14. เด็กหญิงอิรวดี  ชัยวงษ์
15. เด็กหญิงเปรมนภัส  แซ่อึ้ง
 
1. นางอัญชลิกา  แสงผ่อง
2. นายนพดล  ศิลปพรม
3. นายบุญยงค์  ศรีเสริม
4. นางสาวนัฐชยา  ล้ำเลิศบุญฤทธิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กชายณัฐกร   แสงสุกวาว
2. เด็กชายสิรภัทร   สิทธิจำเริญคุณ
 
1. นางสาวสมปอง   นิยมศิลป์
2. นายวัชรพงษ์   แสงอรุณ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงปารณีย์  อามาตย์มนตรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  กลิ่นหอม
 
1. นายอิทธิพล  ถนอมรัตน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายธนเดช  สุดสงวน
 
1. นางสาวถาวรีย์  ศิริธนศาสตร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงบัณพร   ดีเกตุ
 
1. นายสายัณต์   อุตทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงบัว  ดิลกทวารัติ
 
1. นางสาวถาวรีย์  ศิริธนศาสตร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ชัชวาลไกรวงศ์
 
1. นางสาวดลพร   ศรีครินทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณัฏฐิมา   สารเจริญ
 
1. นายสายัณต์   อุตทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กชายจารุกร  บ้านเนิน
 
1. นางสาวถาวรีย์  ศิริธนศาสตร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายนิมิตร  บุญมาหล้า
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายชิษณุภงศ์  บุญเพิ่ม
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พลอยรัมย์
2. เด็กชายศิวกร   พร้อมจิต
 
1. นางสาวมัญชุสา   อุตทอง
2. นายณัฐภัทร  นาคเสนีย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนเบญจะ
2. เด็กหญิงพรสุดา  แสวงผล
 
1. นางสุนิสา  หิรัญรักษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงนุชธิตา  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงอชิรญา  จิตต์ไพบูลย์
 
1. นางสุนิสา  หิรัญรักษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงมีนา  ศรีบุญวงษ์
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงวรรณประภาภรณ์  รสเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อร่ำฉาย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศรสุวรรณ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ตุพิมาย
2. นางสมลักษณ์  น้อยตามโต
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงภิรมณ์เนตร   เย็นเจริญสุขใส
2. เด็กหญิงอินทุอร   อัญชลิสังกาศ
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   วามะกัน
 
1. นางเสาวนิช  อุดมประสิทธิ์กุล
2. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  งามสว่าง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กชายศักดิ์ติเดช  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงสโรชา  ลาดิษฐ์
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไทรชมพู
 
1. นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพลกฤต   แก้วเก้า
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายไพชยนต์   สุขเอื้อ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กชายชนกันต์  รักษาวงศ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมทรัพย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสิรีธร   แซ่คู
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงประกายดาว   นาสาลี
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงอาทิตยาพร   เธียรประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองครก 1. เด็กหญิงอทิตา  บุญส่ง
 
1. นางสาวศรีสุดา  สมทรัพย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายชวิศ   ถึงคุณ
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ   นาชัยนาค
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงรัชนี  ชัยอนันท์เลิศ
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง   แสนมะโน
 
1. นางสาวรพีพรรณ  รุ่งโรจน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายบุญญศักดิ์   ท่าม่วง
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหวน 1. เด็กหญิงนิรัตน์ชา  เจริญปรี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ตากมัจฉา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ช่วยเจริญ
 
1. นางลัดดา  ขันหนองโพธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลพรรษ  วรรณบดีนิมิต
3. เด็กหญิงทิวา  แต้มงาม
4. เด็กชายนุติพงษ์  พงษ์วานิชสมบัติ
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  สร้อยมาลา
6. เด็กชายพิรเดช  สุภาพพูล
7. เด็กหญิงรัชนี  ชัยอนันท์เลิศ
8. เด็กหญิงอินทุมา  พงษ์พันธ์
 
1. นายธวัชชัย  วิเวโก
2. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
3. นางวิไลวรรณ  พุ่มเงิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤติเดช  ธิติดุลยกร
2. เด็กชายณภัทร   ดวงแก้ว
3. เด็กชายทรัพย์ทวี   ปิ่นเกษ
4. เด็กหญิงประกายดาว   นาสาลี
5. เด็กชายพลกฤต   แก้วเก้า
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตะเพียนทอง
7. เด็กหญิงพีชญา   หักษี
8. เด็กชายวรภัทร   อ่วมคล้าย
9. เด็กชายศุภกฤต   เต็มสุข
10. เด็กหญิงสิรีธร   แซ่คู
11. เด็กชายไพชยนต์   สุขเอื้อ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร   สุมิตร
2. เด็กชายจิรภัทร   พฤกษากิจ
3. เด็กชายชยานันต์   สาคเรศ
4. เด็กชายณัฏฐกิตติ์   น้อยสุข
5. เด็กชายธนธัช   ยิ้มศรี
6. เด็กชายบริวัตร   จุดทามาศ
7. เด็กหญิงปริชญา   เล็กวงษ์
8. เด็กชายปัณณวัฒน์   ปั่นเมืองปัก
9. เด็กหญิงพรหมพักตร์   ผดุงพินิจกุล
10. เด็กชายฟ้าใหม่   ศรีวิไลมุสลิม
11. เด็กชายภานุวิทย์   ศักดาผล
12. เด็กหญิงภาวนา   ศิริพงษ์
13. เด็กหญิงรัตนาวาลี   จันทร์เทศ
14. เด็กชายศุภกร   ภาคการ
15. เด็กชายศุภากร   คุ้มทรัพย์
16. เด็กหญิงศุภาพัทธ์   บริบาล
17. เด็กชายศุภโชค   เพิ่มพูล
18. เด็กหญิงสิริยากร   ยงยิ่ง
19. เด็กหญิงสุณัฏฐา   แสงมี
20. เด็กหญิงสุภัสสรา   กระวิน
 
1. นายมนตรี  ศรีตระกูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงชนันดา  ฟับประโคน
2. เด็กชายธนดล  ดวงแว่ว
3. เด็กชายนพพร  ศรีเจริญพร
4. เด็กชายพีรพงษ์  ล้อมนาภ
5. เด็กชายมนัสนันท์  เมธา
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หลักบุญ
 
1. นายพรณรงค์  ทรัพย์คง
2. นายพิพัฒน์  เพ็งทองแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์   แก้วคำ
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายศิริโชค  ภาระไพร
 
1. นายศรายุทธ  ยินดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช้างข้าม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ชิดดิษฐ
 
1. นายสงบ  พงษากิจ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงโสภิดา  สำราญ
 
1. นางสุรีรัตน์  สิงห์คาร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กชายธนกฤต  เทพรัศมี
 
1. นางสาวฤทัย  ฝักเครือ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปณภัทร  วัฒนอังกูร
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงฐิติมนต์   รุ่งตวันธนาวัฒน์
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ปราณีนิตย์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  หฤทัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์   แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์   ปรานต์ชนิษฎา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปัณณธร  ตันบุญยืน
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงลลิต   พรภาวรรณ
 
1. นางรุจิรา   โกเนตร์สุวรรณ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตรุษกรานต์
 
1. นางสาวศิริรักษ์  พินิจนอก
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายธนดล   จิตหาญ
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปัณณธร  ตันบุญยืน
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช้างข้าม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ชิดดิษฐ
 
1. นายสงบ  พงษากิจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงศิวาวรรณ  บำรุงราษฎร์
 
1. นางกาญจนา  ปรานต์ชนิษฎา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงจำรัสรัศมี  โพธิมณี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงศักดิ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คนซื่อ
5. เด็กหญิงภัศราพร  สุยานนท์
6. เด็กหญิงสุชาดา  อนันตศรี
7. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อินต๊ะเม้า
 
1. นายทรงวุฒิ  ลิ่วสุนทร
2. นางสาวลักษมี  กิมเต็ก
3. นางสาวรุ่งนภา  พันธุ์มณี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ปานสีนุ่น
2. เด็กหญิงกวิสรา  เสาวกานต์
3. เด็กชายกิตติคุณ  เกษราธิคุณ
4. เด็กชายจิรัสย์  สุขทั้งโลก
5. เด็กหญิงจุลภัทร  พร้อมพวก
6. เด็กหญิงญาโณทัย  เจริญสุข
7. เด็กหญิงณัชกานต์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขัง
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลวิเวก
10. เด็กชายนัฐพงศ์  องค์เทศ
11. เด็กหญิงปณิตา  คล้ายสุบรรณ
12. เด็กชายปวเรศ  บำรุงกิจ
13. เด็กหญิงปุณยนุช  หงษ์ร่อน
14. เด็กชายพงษ์พัฒน์  นุกูลกิจ
15. เด็กหญิงภัทรพร  เมธานนท์
16. เด็กชายรชต  บุญสิทธิ์
17. เด็กชายรณกฤต  วงเวียน
18. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วสุวรรณ์
19. เด็กหญิงอนันตญา  เวียนวิวัฒน์
20. เด็กหญิงอนันตญา  หิรัญ
21. เด็กหญิงอรนันท์  แป้นสุวรรณ์
22. เด็กหญิงอาภัสรา  ไกรนิวรณ์
23. เด็กหญิงอุษารัตน์  ใจกว้าง
24. เด็กชายเรวัตร  รัตนโนภาส
25. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  นาคสุวรรณ์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   สร้อยศรี
2. เด็กชายกฤตนัน   ครุพานิช
3. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ   สุขเศรษฐศิริ
4. เด็กหญิงจันทกานติ์   รัตนพรมงคล
5. เด็กชายจิรทีปต์   ชาวไชย
6. เด็กหญิงชนิกานต์   ปิยารมย์
7. เด็กชายชิติพัทธ์   มีมงคล
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายณัฐพัชร์   เสมอเหมือน
10. เด็กหญิงธัญญรัตน์   พูลสวัสดิ์
11. เด็กหญิงปรียนิตย์   ค้าพริกไทย
12. เด็กหญิงปาณวี   พลอยล้อมเพชร
13. เด็กหญิงปาณัสญา   อินทะพันธุ์
14. เด็กหญิงปาริชาติ   ชื่นสมบูรณ์
15. เด็กชายปุญญพัฒน์   ศิริสาคร
16. เด็กชายพีรดนย์   ชื่นอารมณ์
17. เด็กหญิงภัทรกันย์   สุรัสวดี
18. เด็กชายภาณุพงศ์   ยืนชนม์
19. เด็กชายภาณุเดช   แสนพรม
20. เด็กหญิงภิชญาภา    สนธิโสภณ
21. เด็กชายภูมินันท์   ภูมิผล
22. เด็กชายภูมิพัฒน์   จิรานุวัฒน์สกุล
23. เด็กชายภูริตภัทร   อ่องเจริญ
24. เด็กชายภูริบุตร   บัวทอง
25. เด็กชายภูเมธ   พุฒิกุลพร
26. เด็กหญิงมุกอันดา   งามศรี
27. เด็กชายวัชรวิทย์   พุฒศรี
28. เด็กหญิงวิลาสินี   สันประเสริฐ
29. เด็กชายศิวัฒน์   สนิทราษฎร์
30. เด็กหญิงอภิชญา   สร้อยศรี
31. เด็กหญิงอารเบีย   สุขเกษม
 
1. นายวิรัติ   กฤษดำ
2. นางสาววรรณภี   ชินนอก
3. นางสาวสุภาวิณี   กำลังเดช
4. นางพรทิภา   นักธรรม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 1. เด็กชายกิตตินันท์   พลศึก
2. เด็กชายชลพิภัต  อภิบาลศรี
3. เด็กหญิงนิสารัตน์   งามขำ
4. เด็กชายพงศ์ศิริ   นครเกตุ
5. เด็กหญิงวรรณกานต์   ภู่สมอินทร์
6. เด็กหญิงวิชญาพร   เขื่อนติยะ
7. เด็กชายวิทยา   จันทวงศ์
8. เด็กหญิงศศิวิมล   เกตุกลับ
9. เด็กชายสุรชัย   พรมลังกา
10. เด็กหญิงอรปรียา  ชุนหะอุไร
 
1. นางทฤฒมน  ขุนสุนทร
2. นางสาวปัทมา  วุฒิประดิษฐ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกมลเนตร  พลายลำทวน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพอาภร
3. เด็กชายธีรภัทร  สุรัตนะมณีพร
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีประทุมวงศ์
5. เด็กชายภาณุภณ  ภาษยะวรรณ
6. เด็กหญิงลักษณารัตน์  พราหมศาสตร์
7. เด็กชายศตายุ  ชีพสมุทร์
8. เด็กหญิงสิรินดา  ชีพสมุทร์
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสกรรัตน์  แกล้วกล้า
3. นายสุริยา  ชมศาสตร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   เมษสุวรรณ
2. เด็กหญิงปพิชญา   ปริญโญกุล
3. เด็กหญิงพิสมัย   มหาปาน
4. เด็กหญิงภัคจิรา   เทพแก้ว
5. เด็กหญิงรัตนากร   ชินสถิต
6. เด็กหญิงเปมิกา   เพ่งจิตต์
 
1. นางสาวนภัสกร  นรากร
2. นายนฤนาท  บุญมา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกานติมา  ปริ่มผล
2. เด็กหญิงนภัสพร  รักชาติ
3. เด็กหญิงนัชนันท์  ทูปิยะ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผลประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย
6. เด็กหญิงสริตา  เบี้ยแก้ว
7. เด็กหญิงสุพัชชา  เอ็งสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุพัชญา  เอ็งสุวรรณ
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสาววรการ  คงช่วย
3. นายสุริยา  ชมศาสตร์
4. นางสกรรัตน์  แกล้วกล้า
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์   โกมลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   ขำคม
4. เด็กหญิงนิธิมา   อยู่สุขศรี
5. เด็กหญิงปัญจวรรณ์   กติกา
6. เด็กหญิงพรนภัส   เปรมชนม์
7. เด็กหญิงรสิตา   เนินไชย
8. เด็กหญิงอรอิงคกาญต์   ฉวีวรรณ
 
1. นางดารารัตน์  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวนฤมล  สายันต์
3. นางประภาพันธ์  วิริยะสหกิจ
4. นายสัณฑคม  เซี่ยงว่อง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงณัฐธัญญา  จิตชะนาค
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เงินยวง
4. เด็กหญิงธารารัตน์  อยู่รอด
5. เด็กหญิงปรายฝน  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงปรายฟ้า  มณีรัตน์
7. เด็กหญิงพลอยลดา  นิธิโชติพัฒน์
8. เด็กหญิงภาวาดี  โนรี
 
1. นางดารารัตน์  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวนฤมล  สายันต์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงนรีกานต์  โทโส
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ณ วิเชียร
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขเอี่ยม
4. เด็กหญิงสาวินี  หมานมุ่ย
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีวนิช
 
1. นายทัศนัย  ผดุงเกียรติศักดิ์
2. นางอรุณรุ่ง  สุขเกลอ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายสมพร  เพ็ญเกตการ
2. เด็กหญิงสิริธร  สกัดกลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นางสาวดวงใจ  สุดใจ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
 
1. นางสาวจิรา  จิรกุลพัฒนา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงอรวรารัศมิ์  ธรรมอินทอง
 
1. นายกฤษณภัฏ  เริ่มรักษ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1. เด็กชายกิ  -
2. เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายพัว  พอด
4. เด็กชายมกรา  ตูม
5. เด็กชายวิทย์  รวด
6. เด็กชายสิทธิ์  วุน
 
1. นายพินิจ  คณะดี
2. นายสวัสดิ์  สิมทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   แสงวงค์คำ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    มูลลีปุ้ม
3. เด็กหญิงนิติธิดา   แก้วกิติ
4. เด็กหญิงบุณยานุช  เบญจมาศ
5. เด็กหญิงลภัสรดา   ชูพงษ์
6. เด็กหญิงโสภิดา   มุกดาสนิท
 
1. นายวีระ  สังคีรี
2. นางนงค์เยาว์  สังคีรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กชายจุลพงศ์  วงค์ศิริ
2. เด็กชายธนาธิป  พระขันธ์
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ราชสีเมือง
4. เด็กชายพรรษา  รัตนชินกร
5. เด็กชายพีระพล  โรจน์แก้ว
6. เด็กชายสรายุทธ  จำปาทอง
7. เด็กชายสราวุฒิ  เลยดี
8. เด็กชายอนุพันธ์  บุญชู
 
1. นางเกื้อกูล  ทองวิเวก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี   จันทสุข
3. นางอุษา  ทาทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ส่องสว่าง
2. เด็กหญิงพิมนิศา  อุ้ยอิ่มทรัพย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เพ็ชรดี
4. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  บุญธรรม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุธรรม
6. เด็กหญิงหทัยกานต์  วงศ์ญาติ
7. เด็กหญิงอพิชญา  บุญมี
8. เด็กหญิงอลิสา  หวังศิริ
9. เด็กหญิงอุไร  ฉิมบ้านดอน
10. เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วพันมา
 
1. นางสาวรัชนิกร  จันทรพิกุล
2. นางสาวสกุณา  สร้อยกูล
3. นายศรายุทธ  ยินดี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พรเจีย
2. เด็กหญิงฐาปนี  ดอกแย้ม
3. เด็กหญิงธนิษฐา  พระขัน
4. เด็กหญิงธาดารัตน์  วงษ์ไพศาล
5. เด็กหญิงปนัดดา  พรมสุรินทร์
 
1. นางเสวย  สิงโตสี
2. นางสาวกมลชนก  เหรียญทอง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายชณัฐ   สาชล
2. เด็กหญิงณัตฐวัลย์   สร้อยระย้า
3. เด็กหญิงโชติกา   อ่อนโพธิ์
 
1. นางสุนันท์   กุลชัย
2. นางสมรรัตน์   จันทรากานตานันท์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรบุญ
2. เด็กหญิงปภาวดี  ภู่ธูป
3. เด็กหญิงแอม  ใชยเดช
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
2. นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิติสา
2. เด็กหญิงขวัญชนก   สามรอดภัย
3. เด็กหญิงปณิดา   บุญพันธ์
 
1. นางสาวเรวดี   โหนแหยม
2. นางสาวอัจฉราพรรณ   โพธิ์วิเศษ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงวรรณธิสา  เย็นจิตร์
2. เด็กหญิงสุขวสา  พาชะนัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไผ่พงษ์
2. นายกดสยาม  ลมงาม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงปุณริศา  รอดพ้น
2. เด็กหญิงสุริชา  สุริโย
 
1. นางสาวธัญพร  ตันหยง
2. นายภาคภูมิ  ช้างใหญ่
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายกฤติเดช  ชมดอกไม้
2. เด็กชายนฤเบศร์  ชัยวัฒน์โยธิน
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
2. นายพงษ์ศักดิ์  วงศ์แดง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายวิทสรุตร์  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กชายเพชรพิรุณ  ปรากฏรัตน์
 
1. นางสาวนัฐกานต์  รักชนบท
2. นางสาวจีรภา  เจริญภักดิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอยสอง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  คนฑา
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำแก้ว
 
1. นางสาวกัณฐิกา  สุระโคตร
2. นายสมบัติ   พรจันทร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายจิรภาส  วรรณเลิศ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  รจนากุล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วงศ์แดง
2. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรธาดา
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ประกอบวัฒน์
 
1. นางสาวมนทิรา  ปริมณ
2. นางสาวจิราพัชร  บำรุงมิตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายปริญญา  โต๊ะสิงห์
2. เด็กชายวุฒินันท์  วุฒิภัทรพงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วงศ์แดง
2. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายพิสิฐ  ผลพฤกษา
2. เด็กชายวรธน  มะโนทัย
 
1. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายธนกร  ประคองภักดิ์
2. เด็กชายศุภโชค  นึกชนะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วงศ์แดง
2. นางสาวยุวลักษณ์  ประคองกูล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายธนดล  ลำภูพวง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ภูมิภักดิ์
 
1. นางสาวมนทิรา  ปริมณ
2. นางสาวจิราพัชร  บำรุงมิตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 1. เด็กชายสหชัย  สิงห์คีรี
2. เด็กชายเด่นดนัย  ก้อนแก้ว
 
1. นายกนิษฐา  ยมมรรคา
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงกิจฐิติมา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงณัฐธนิสชา  คุ้มญาติ
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เจริญสนิทยั่งยืน
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายติณณภพ  สินทรัพย์
2. เด็กชายธนวรรษ  ประสมสาตร์
3. เด็กชายวัชรินทร์  สินจักร์
 
1. นางสาวศรีอุบล  แซ่อึ้ง
2. นายฉัตรชัย  เสกประเสริฐ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายสายัณห์  วันสว่าง
2. เด็กชายอนุภัทร์  สาระแสน
3. เด็กชายอานนท์  ชำนาญชล
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายธรรมโชติ  ทองใบ
2. เด็กชายนฤเบศน์  เฉพาะธรรม
3. เด็กชายพิศิษฐ์  ศิริศักดิ์
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายบุรากรณ์  ธรรมชาติ
2. เด็กชายอิทธิพล  ศรีพรหม
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  มามี
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเลียว 1. เด็กชายธนภัทร  โล่เลี้ยง
2. เด็กชายวีระชัย  ก้อมมะณี
3. เด็กชายสุวิชญาน์  ราษฎร์เจริญ
 
1. นายสุวิทย์  จิตรเจริญ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายจิรภัทร์  ถนอมจิต
2. เด็กชายชิษณุ  ปิยะยาตัง
3. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญเฟื่องฟู
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นายอรรถพล  อินทวัน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงชนิสา  ศรีคงรักษ์
2. เด็กชายสรศักดิ์  การวิวัฒน์
3. เด็กหญิงสุทัตตา  แสนวงศ์
 
1. นายวิชัย  สร้อยกูล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรือนไทย
2. เด็กหญิงพิชรัตน์  เทินสะเกษ
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
2. นางสาวชาลิสา  ชิมโพธิ์คลัง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงกุลวดี  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงจันทนา  อินทนิน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรพูนศักดิ์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  เคหะธรรม
5. เด็กหญิงอทิตยา  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงเนตณภา  เหล่าโก๊ก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฝึกฝนจิตต์
2. นางสาวระพีพร  คำนวนแสง
3. นางสาวสราญจิต  สังสี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงชุติมา  จะเมรัมย์
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ผาสุข
3. เด็กหญิงพรวลัย  ผาสุข
4. เด็กหญิงวลีรัตน์  พกุลานนท์
5. เด็กหญิงวิยะดา  บุตราศรี
6. เด็กชายศรายุทธ  ฤทธิ์สมนะ
 
1. นางระพีพร  คำนวนแสง
2. นางวาสนา  มุกดาสนิท
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงธนพร  มุกดาสนิท
2. เด็กหญิงนันธิดา  โยราช
3. เด็กหญิงวรรณปิยภรณ์  ลันพูม
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  อินทร์กอ
2. นางสมจิตร  ไชยชนะ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงฐิดาพร  อยู่ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทรงศิลป์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ทองเปรม
 
1. นางพิศมร  วิชญธรกุล
2. นางสาวนันทวดี  วรรณสุข
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายธนธรณ์  บัวทองจันทร์
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายวรพจน์  ประมวลรัตน์
 
1. นางอนุรี  สาริก
2. นางสาวกัลยา  อุปนัน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายต่อลาภ  สุขล้วน
2. เด็กหญิงรติภัทร  ศรนรินทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรัทธา
 
1. นางเกษร  จันทวังโส
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  เกิดคำ
2. เด็กหญิงวิภาตา  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ล้วนหิรัญ
 
1. นางสาวภัสสราภรณ์  เกียรติวัฒนกุล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เพชรดี
2. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  จันทรเทพ
3. เด็กหญิงเพชรรุ้ง  เรียรัมย์
 
1. นางพชรพร  ทองทิพย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงมนัสพร  ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  ปลื้มภักตร์
3. เด็กหญิงแพรวรรณ  ศรีคงรักษ์
 
1. นางไพเราะ  ปั๋งลิขิต
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงกนกกร  เตชะวันโต
2. เด็กหญิงชฎาภา  สมหมาย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พลายแก้ว
 
1. นางไพเราะ  ปั๋งลิขิต
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กหญิงปวิชญา  กิตติ์ธรากุล
2. เด็กหญิงพัชรพร  มณีเกตุ
3. เด็กหญิงโชติกา  เฟื่องประยูร
 
1. นางสาววนิสา  อ่อนคำบง
2. นางสาวอารยา  วงค์กุลพิลาศ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุพรม
2. เด็กหญิงสุชีรา  ทองซ้อน
3. เด็กหญิงเปมิกา  ทองเต็ม
 
1. นางสาวขวัญนภา  กาวันนา
2. นางสกุณา  อัศจรรย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันทแสง
2. เด็กหญิงสะรัน  มันนัย
3. เด็กหญิงสะราย  มันนัย
 
1. นางนิศาชล  สวัสดิสาร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรำพัน 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงนัฐกาล  ศรีคงรักษ์
3. เด็กหญิงอัญกร  ศรีคงรักษ์
 
1. นางนิศาชล  สวัสดิสาร
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พงศ์มะณี
3. เด็กชายสิทธา  คุ้มฤทธิ์
 
1. นางมลฑา  นักเสียง
2. นางสาวพิชรญาณ์  นามกร
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณนิดา  คำเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ไทรย้อย
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สีทับทิม
 
1. นางสาวเกตุดาลักษณ์  ชาญปรีชา
2. นางพรปวีณ์   หยกฟ้าวิจิตร
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  โสรส
 
1. นางสาววีรยา  บัวทอง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สุวรรณราช
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายวงศพัทธิ์  นาคพรม
 
1. นางดวงพร  ต่อไพบูลย์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สุพรรณนอก
 
1. นางมัณฑนา  ศรีมงคล
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธนัชพร  กล่ำสามเรือน
 
1. นางเสริมสุข  โพธิพันธุ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  โพธิ์พิพรึก
 
1. นางปริชาติ  รัตนภาส
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงนิชานาถ  เพ็ชรคง
2. เด็กหญิงอรปรียา  จีรังกูล
3. เด็กชายเฉลิมชัย  มาขน
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
2. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คำภาไพ
2. เด็กหญิงดาราวดี  แสนคำ
3. เด็กหญิงเปรมจิต  ศรีประเสริฐ
 
1. นางลาวัลย์  อรุณโณ
2. นางพิศสมัย  ต่อพล
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อุดนอก
2. เด็กชายถาวร  เต็มดวง
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เยี่ยมต่วน
2. เด็กชายวิชชากร  ช้างขนุน
 
1. นางสาวริศรา  แก้วเคน
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุ่มสม
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กชายสนธยา  ช้างสาร
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  ทองจุลละ
 
1. นางมารศรี  พิลา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงสุธิตา  สระแก้ว
 
1. นางสาวสิริพร  ทองประเสริฐ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายธนกร  มากนวล
 
1. นายณัฐวุฒิ  วาโน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กชายธีรเดช  จิตสมาน
 
1. นายนิรัณต์  รัตนวาร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแกต 1. เด็กชายศักรินทร์  วิริยะกิจ
 
1. นางยุพิน  อินทรวิสูตร์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสุชญา  เปี่ยมพร้อม
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายวิชชากร  หยงหนู
 
1. นายกดสยาม  ลมงาม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายศุภวิทย์  นามดัง
 
1. นางละเอียด  ธนะทรัพย์ทอง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายกิตติภณ  พรหมสิงห์
2. เด็กหญิงจินต์ศุจี   คุ้มพาล
3. เด็กชายฐาปกร  คุ้มพาล
4. เด็กหญิงปิติพร  บุญนาม
5. เด็กชายภาคิน  มีแจ้
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุทธิประภา
 
1. นายเอกวัฒน์  บุญศรี
2. นางดวงพร  ต่อไพบูลย์
3. นายยงยุทธ  วงค์กุลพิลาศ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เล็กราช
2. เด็กชายธนวัฒน์  โกศล
3. เด็กชายพิษณุ  ผ่านในเมือง
 
1. นางธนพร  งามระยับ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงวิภาดา  เจเถื่อน
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  ใจนวล
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ริมงาม
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  เลิศพันธ์
2. นางสาวชลลดา  อำลา
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายจักรพันธ์  นกชเวช
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองขจร
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เนินชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
2. นางเรณู  บุญธรรม
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายปรเมศร์  รู้สรรพกิจ
2. เด็กหญิงสมหญิง  หนองขุ่นสาร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  คำเหลือ
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายรพีภัทร  ธัญญผล
2. เด็กหญิงวันดี  นรากร
3. เด็กหญิงเอื้ออารี  วงศ์บุญมี
 
1. นางเสริมสุข  โพธิพันธุ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรียางนอก
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายชาติชาย  หงสา
2. เด็กชายภูริวินทร์  ทองป้อม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล่องแคล้ว
 
1. นางวัชรินทร์  ชูเนตร
2. นายสุรเดช  รอยศิริ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายจักรพงษ์  การะพฤกษ์
2. เด็กชายธงชัย  ปันจิตติ
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  ศุภประเสริฐ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ครุปิติ
2. นางสาวศิริวรรณ  แสงทอง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เสนาะเสียง
2. เด็กหญิงอรทัย  ฉัยยา
3. เด็กหญิงเขมิกา  อ่อนดี
 
1. นางสาวกัลธิรัตน์  เทียนชัย
2. นางสาวสุวรรณี  คชเดช
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผันศิริ
2. เด็กชายคงศักดิ์  ชนะพันธ์
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวเขมิสรา  สีหาราช
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายสุวัชชัย  ชำนาญชล
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวนุชวรา  แซ่ออน
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นักขัตฤกษ์
2. เด็กชายอภิชาต  โคตรภูมี
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวเพ็ญโพยม  สมัครพันธ์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายมานิตย์  กิมศรี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันนาค
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวเขมิสรา  สีหราช
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางระหง 1. เด็กชายธเนศ  นาพันธุ์
2. เด็กชายพงศกร  ลูกสอาด
3. เด็กหญิงมัญชุสา  ทิพย์อาภรณ์
 
1. นางสาวอภิญญา  สร้อยมาลา
2. นางสาวสอางค์  เอื้อญาติ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โกมลฐิติกานต์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  วัฒนา
3. เด็กชายวงศกร  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวมนัชยา  ธรรมลิขิต
2. นางจันทร์ธิรา  พรหมทอง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กชายกรกฎ  ทับทิมทอง
2. เด็กชายกิตติพิชญ์    ไม้หอม
3. เด็กหญิงคณิตา   คำโพนงาม
4. เด็กหญิงณัฐริกา   ปุริสัง
5. เด็กหญิงดลยา   อับดุล
6. เด็กชายดา   โป
7. เด็กชายธนภัทร   เกศหอม
8. เด็กชายนนทวัฒน์   พรมเนตร
9. เด็กหญิงพฤกษา   มีพันธ์
10. เด็กหญิงพัตรพิมล   ฟ้าทอง
11. เด็กชายพุฒิพงศ์   ธรรมราช
12. เด็กชายภีรพัฒน์   โสรส
13. เด็กหญิงภูรดา   ทองนวด
14. เด็กชายระพีพัฒน์   รักพวง
15. เด็กหญิงรินรดา   สุภาพักตร์
16. เด็กหญิงฤทัยชนก  ประกอบบัว
17. เด็กชายวรเชษฐ์   อินทรชะรัตน์
18. เด็กชายวัลลภ   เกตุแก้ว
19. เด็กหญิงวาสนา   แซ่เต็ง
20. เด็กชายวิศิษฏ์   เกตุแก้ว
21. เด็กหญิงศิวรัตน์   เผ่าสีสุราช
22. เด็กชายสุทธิชัย   สุภาพักตร์
23. เด็กหญิงสุพิชญา   โสภัณนา
24. เด็กชายอดิศักดิ์   โคประโคน
25. เด็กหญิงอติกานต์   แก้วอรุณ
26. เด็กหญิงเกวลิน   ปานอุทัย
27. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองพิมพ์
 
1. นายปรีชา  คมขำ
2. นายสมชาย  สกุลนอก
3. นางพูนทิพย์  สวีสดิไชย
4. นางวารี  ดีพื้น
5. นางธัญญารัตน์  ตันตวาที
6. นางเพ็ชรัตน์  บุญเรือง
7. นางสาวสุชัญญารักษ์  โภคินบริบูรณ์
 
209 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามผาน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วรรณพฤกษ์
2. เด็กหญิงกิ่งกรานต์  กุนตัน
3. เด็กชายชัยชนะ  วงษ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงชุติมา  บุญเฒ่า
5. เด็กชายถนอมศักดิ์  จัตุรัส
6. เด็กชายทัศนัย  แท้สูงเนิน
7. เด็กชายธนพล  บุญรอดรักษ์
8. เด็กชายธนวัฒน์  โคดมกุล
9. เด็กชายประธีป  กำภู
10. เด็กชายพงพิสุทธิ์  ประมวลสุข
11. เด็กหญิงพนิวา  ดวงแก้ว
12. เด็กหญิงพรธิดา  สุดใจ
13. เด็กหญิงพุธิตา   คำวงศ์
14. เด็กหญิงรัฐริยา  บุญแต
15. เด็กหญิงลลิตา  ชาญใส
16. เด็กชายวทัญญู  เปี่ยมลาภ
17. เด็กชายวัทธิกร  นามตาแสง
18. เด็กหญิงวิชุดา  ธ.น.นัน
19. เด็กชายวีรภัทร  ศิริอนันต์
20. เด็กหญิงศรัณย์พร   พ่อค้าช้าง
21. เด็กหญิงศศิมา  รุ่งแจ้ง
22. เด็กหญิงสุทธิดา  คุยพร
23. เด็กชายอดิศักดิ์  บำรุงบ้าน
24. เด็กชายอนุทัศน์  ล้อมวงศ์
25. เด็กชายอานนท์  ภูมิช่วง
26. เด็กหญิงอำไพพร  ผิดจัตุรัส
27. เด็กชายเข็มชาติ  เหมรา
 
1. นางสมพร  คงเหว่า
2. นายไชยะ  บุญอยู่
3. นางศรีเวียง  ประสมสาสตร์
4. นางสาวทิพย์วรรณ  เพ็ชรแก้ว
5. นางมยุรี  วรรณสุข
6. นางสาววิภาวดี  โอสถเจริญ
7. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมสกุล