งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบุญสมวิทยา กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    โชติแสง
2. เด็กหญิงภัทรพร    สายคำจันทร์
3. เด็กหญิงสุมาลี    ไพริน
1. นางสาวดาวเรือง    ท่าหิน
2. นางพีรายา    เจริญศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนสฤษดิเดช กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ทองคำ
2. เด็กหญิงมณีโชติรส    ศรีโห้มี
3. เด็กหญิงวาสิตา    สุภาพักตร์
1. นายธีระพร    ดอนลาดลี
2. นางสุมณฑา    ชนะสิทธิ์
8
3 โรงเรียนบ้านคลองลาว กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงยุพดี    เปรมจิตชื่น
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ    รังประเสริฐ
3. เด็กชายกฤษณะ    อิ่มมรรคผล
1. นางพิศวาส    เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวมณีรัตน์    คุ้มวงศ์ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดวังหิน กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงดวงกมล    จิตรโสม
2. เด็กหญิงสุนิสา    พิกุลเงิน
3. เด็กหญิงกรรณิกา    วานิชล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตสุดา    พิมพ์วัน
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ตราชู
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    สราภิรมย์
3. เด็กหญิงโสรส    เหลาเฉลิม
1. นายบุญยงค์    ศรีเสริม
2. นางปัญจณีย์    พิพัฒน์วัชรา
10
6 โรงเรียนบ้านวังปลา กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    รวมรัตน์
2. เด็กหญิงประภาศิริ    สรนรินทร์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ก๊งจิตร์
1. นางพิมพ์สุภัค    สรวมสิริ
2. นางศรีจันทร์    บุญควง
7
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไสวทอง
2. เด็กหญิงนวพลอย    อยู่พูล
3. เด็กชายสิริภพ    สวิงคูณ
1. นางชลิดา    สิงขุดร
8
8 โรงเรียนวัดรำพัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงแพรวรรณ    ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสพร    ศรีคงรักษ์
3. เด็กหญิงมลิวัลย์    ปลื้มภักตร์
1. นางไพเราะ    ปั๋งลิขิต
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนวัดหนองบัว กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    โพธิพัฒน์
2. เด็กหญิงบัวชมพู    มากทิม
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ    จันทร์ท้าว
1. นางสาวชัชฎาภรณ์    ประกอบศรี
2. นางสาววีร์สุดา    โยมญาติ
11
10 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ธนาภรณ์
2. เด็กหญิงกิรณา    แซ่ลี้
3. เด็กหญิงขนิษฐา    บุญเดช
1. นางสาวศิวนาถ    บุตรวงษ์
2. นางสุธิดา    ศรีผดุง
5
11 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายชนกนันท์    สืบป่วน
2. เด็กชายสุธี    สิ่วสำแดง
3. เด็กชายอดิศร    สำเภาจันทร์
1. นางสาวกุสุมา    มกรทัต
2. นางสาวอรวรรณ    ไกรรอด
4
12 โรงเรียนบ้านโป่งวัว กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายนิตินันทน์    พานิช
2. เด็กหญิงศิริมล    ทองขาว
3. เด็กชายมนชั่น    -
1. นางสาวชนิดา    เข็มพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์    ตรีสกุลวงษ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................