งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดสามผาน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงพรธิดา    สุดใจ
2. เด็กหญิงลลิตา    ชาญใส
3. เด็กชายถนอมศักดิ์    จัตุรัส
4. เด็กชายเข็มชาติ    เหมรา
5. เด็กชายวัทธิกร    นามตาแสง
6. เด็กหญิงพนิวา    ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงสุทธิดา    คุยพร
8. เด็กหญิงวิชุดา    ธ.น.นัน
9. เด็กหญิงรัฐริยา    บุญแต
10. เด็กหญิงอำไพพร    ผิดจัตุรัส
11. เด็กชายวีรภัทร    ศิริอนันต์
12. เด็กหญิงกรรณิกา    วรรณพฤกษ์
13. เด็กชายอดิศักดิ์    บำรุงบ้าน
14. เด็กชายอนุทัศน์    ล้อมวงศ์
15. เด็กชายชัยชนะ    วงษ์คำจันทร์
16. เด็กชายธนพล    บุญรอดรักษ์
17. เด็กชายวทัญญู    เปี่ยมลาภ
18. เด็กชายธนวัฒน์    โคดมกุล
19. เด็กหญิงศศิมา    รุ่งแจ้ง
20. เด็กชายพงพิสุทธิ์    ประมวลสุข
21. เด็กหญิงพุธิตา    คำวงศ์
22. เด็กชายประธีป    กำภู
23. เด็กหญิงชุติมา    บุญเฒ่า
24. เด็กหญิงกิ่งกรานต์    กุนตัน
25. เด็กชายทัศนัย    แท้สูงเนิน
26. เด็กหญิงศรัณย์พร    พ่อค้าช้าง
27. เด็กชายอานนท์    ภูมิช่วง
1. นางสาวทิพย์วรรณ    เพ็ชรแก้ว
2. นางมยุรี    วรรณสุข
3. นางสาววิภาวดี    โอสถเจริญ
4. นางศรีเวียง    ประสมสาสตร์
5. นางสมพร    คงเหว่า
6. นางสาวอมรรัตน์    เอี่ยมสกุล
7. นายไชยะ    บุญอยู่
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................