งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ทองพิมพ์
2. เด็กชายสุทธิชัย    สุภาพักตร์
3. เด็กชายวิศิษฏ์    เกตุแก้ว
4. เด็กชายนนทวัฒน์    พรมเนตร
5. เด็กชายพุฒิพงศ์    ธรรมราช
6. เด็กชายภีรพัฒน์    โสรส
7. เด็กชายวัลลภ    เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงภูรดา    ทองนวด
9. เด็กชายอดิศักดิ์    โคประโคน
10. เด็กชายกิตติพิชญ์    ไม้หอม
11. เด็กหญิงพัตรพิมล    ฟ้าทอง
12. เด็กชายระพีพัฒน์    รักพวง
13. เด็กชายวรเชษฐ์    อินทรชะรัตน์
14. เด็กชายดา    โป
15. เด็กชายธนภัทร    เกศหอม
16. เด็กหญิงสุพิชญา    โสภัณนา
17. เด็กหญิงวาสนา    แซ่เต็ง
18. เด็กหญิงรินรดา    สุภาพักตร์
19. เด็กหญิงเกวลิน    ปานอุทัย
20. เด็กหญิงณัฐริกา    ปุริสัง
21. เด็กหญิงคณิตา    คำโพนงาม
22. เด็กหญิงอติกานต์    แก้วอรุณ
23. เด็กหญิงฤทัยชนก    ประกอบบัว
24. เด็กหญิงพฤกษา    มีพันธ์
25. เด็กหญิงดลยา    อับดุล
26. เด็กหญิงศิวรัตน์    เผ่าสีสุราช
27. เด็กชายกรกฎ    ทับทิมทอง
1. นางธัญญารัตน์    ตันตวาที
2. นายปรีชา    คมขำ
3. นางพูนทิพย์    สวีสดิไชย
4. นางวารี    ดีพื้น
5. นายสมชาย    สกุลนอก
6. นางสาวสุชัญญารักษ์    โภคินบริบูรณ์
7. นางเพ็ชรัตน์    บุญเรือง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กชายชาคริต    บุญธรรม
2. เด็กหญิงอาฑิตยา    สร้อยระย้า
3. เด็กชายปฏิภาณ    เงินกลม
4. เด็กชายกฤตเมธ    ศรีวิลัย
5. เด็กชายณัฐพร    กล้วยนิจ
6. เด็กชายณัฐพงศ์    ฟองน้ำ
7. เด็กชายวิทวิน    อนันทสุข
8. เด็กชายพีรพัฒน์    กุลวิด
9. เด็กชายภูริภัทร    คงทน
10. เด็กชายดนัย    ไชยหงษ์
11. เด็กชายเชิดศักดิ์    พูลพักตร์
12. เด็กชายธัญยธรณ์    ดีพาชู
13. เด็กชายอดิศักดิ์    จงดี
14. เด็กชายรัฐศาสตร์    อัญชลีสังข์กาด
15. เด็กชายพสุธร    เพราะกิจ
16. เด็กชายธรรมรักษ์    มงคล
17. เด็กหญิงพัฒนาภรณ์    ผ่องใส
18. เด็กหญิงสกุณา    แสงกระจ่าง
19. เด็กหญิงณิชากานต์    ชากะจะ
20. เด็กหญิงรินลดา    ล้อมวงศ์
21. เด็กหญิงวิลาสินี    เกษโกวิท
22. เด็กหญิงสวรินทร์    สุขดี
23. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศรีเสริม
24. เด็กหญิงสุรีพร    จันทร์อุทัย
25. เด็กหญิงรัตนาวดี    ประจงใจ
1. นายนพดล    ศิลปพรม
2. นางสาวพีรณัฐ    พุฒผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายอภิลักษณ์    ใจหาญ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    สำเร็จ
3. เด็กชายณพชล    สุขใส
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    หอมขจร
5. เด็กชายเทวกรณ์    จุ้ยสมบุญ
6. เด็กชายจตุพล    ทรัพย์แก้ว
7. เด็กหญิงกนกพิชญ์    บุญบรรจง
8. เด็กชายพันธิตร    อรัญวงค์
9. เด็กชายจักรพงษ์    ขันติ
10. เด็กชายโยธาชัย    หาดแก้ว
11. เด็กชายญาณภัทร    พงศ์อาภรณ์
12. เด็กชายศิวกร    สุดง
13. เด็กหญิงสุภัค    จันทร์น้อย
14. เด็กชายจิตติ    ใจซื่อ
15. เด็กชายพีระพัฒน์    เสาวคนธ์
16. เด็กชายขจรศักดิ์    ไกยบุตร
17. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    แซ่ตั๊น
18. เด็กหญิงศิวพร    บำรุง
19. เด็กชายปรมินทร์    แก้วสวัสดิ์
20. เด็กชายอัมรินทร์    ใจอารี
21. เด็กหญิงธัญชนก    บัวสด
22. เด็กชายธราเทพ    เอี่ยมสูงเนิน
23. เด็กชายเขมนันท์    เกษี
1. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร    หม่อนตะคุ
2. นางสาวกัลธิรัตน์    เทียนชัย
3. นายปฐมพงศ์    ก่งเสียบ
4. นางสาวพนารัตน์    หุ่นเอี่ยม
5. นายพีรพงศ์    เวชภิรมย์
6. นายสมพล    ประเสริฐสังข์
7. นางสาวสุวรรณี    คชเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................