งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านต้นกระบก กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์    นาเกลือ
2. เด็กหญิงศิริกานดา    บุญทศ
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    สุวรรณโชติ
1. นางฉวีวรรณ    มโนรมชัชวาล
2 โรงเรียนวัดรำพัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงนัฐกาล    ศรีคงรักษ์
3. เด็กหญิงอัญกร    ศรีคงรักษ์
1. นางนิศาชล    สวัสดิสาร
3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายทรัพย์มณี    ช่างอยู่
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ    แกรวงค์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ใจงาม
1. นางสาวขวัญนภา    กาวันนา
2. นางสกุณา    อัศจรรย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................