งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดรำพัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงสะราย    มันนัย
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์    จันทแสง
3. เด็กหญิงสะรัน    มันนัย
1. นางนิศาชล    สวัสดิสาร
2 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายชนินทร์    โชติภักดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์    นวลสง่า
3. เด็กหญิงอัณศยา    ผลนา
1. นางสาวนภาพร    กันยาทอง
2. นายอุทัย    สุวรรณเรือง
3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    วันทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุธิดา    พละเดช
1. นางสาวขวัญนภา    กาวันนา
2. นางสกุณา    อัศจรรย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................