งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายนฤพนธ์    สมัคร์สมาน
2. เด็กชายศุภณัฐ    คล้ายพันธ์
3. เด็กชายอลงกรณ์    ประภาโส
1. นางดาวรุ่ง    งามจริต
2. นายยงยุทธ    วงค์กุลพิลาส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    เหมวิบูลย์
2. เด็กหญิงอาริยา    อนุวัฒน์
3. เด็กชายเชิญตะวัน    สาน้อย
1. นายกนิษฐา    ยมมรรคา
2. นายเจริญโรตฆ์    บุญเรืองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายจิรภัทร์    ถนอมจิต
2. เด็กชายชิษณุ    ปิยะยาตัง
3. เด็กชายณัฐกิตต์    บุญเฟื่องฟู
1. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
2. นายอรรถพล    อินทวัน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านเนินจำปา กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายเจริญ    ประทุมสูตร
2. เด็กชายธวัชชัย    เจริญชัย
3. เด็กชายประเสริฐ    วงศ์อินทร์
1. นางสาวรัชนี    เงินถ้วน
2. นางอรัญญา    แสงสุวรรณ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................