งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงดลฤดี    แพทย์ประทุม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    นามริต
3. เด็กหญิงวรรณกร    คืนดี
1. นางระพีพร    คำนวนแสง
2. นางวาสนา    มุกดาสนิท
5
2 โรงเรียนวัดรำพัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. นางสาวปิยฉัตร    ขันทอง
2. เด็กหญิงชุลีพร    ภาระเปลื้อง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศรีคงรักษ์
1. นางไพเราะ    ปั๋งลิขิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงปาริชาติ    นิสสัยซื่อ
2. เด็กหญิงชลธร    เหลี้ยวหยง
3. เด็กหญิงรัตน์ถาพร    ชื่นจิต
1. นางสาวกุสุมา    มกรทัต
2. นางสาวอรวรรณ    ไกรรอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดขุนซ่อง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงเปมิกา    ทองเต็ม
2. เด็กหญิงสุชีรา    ทองซ้อน
3. เด็กหญิงศรัญญา    สุพรม
1. นางสาวขวัญนภา    กาวันนา
2. นางสกุณา    อัศจรรย์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านโคกวัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงธิติมา    คุณประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรนุช    วังแก้ว
3. เด็กหญิงจันที    วีระพล
1. นางวลัยลักษณ์    ไผ่พงษ์
2. นางหนึ่งฤทัย    ลมงาม
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................