งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบุญสมวิทยา กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงนพวรรณ    ปลื้มมโน
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล    ดวงจันทร์
1. นางสาวดาวเรือง    ท่าหิน
2. นางพีรายา    เจริญศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านคลองลาว กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงปุณยาพร    วารนิช
2. เด็กชายธนาพล    ศรีบุรี
3. เด็กชายสิรธีร์    สีปรือ
1. นางพิศวาส    เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวมณีรัตน์    คุ้มวงศ์ดี
4
3 โรงเรียนวัดวังหิน กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงวทันยา    ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์    จันทแสง
3. เด็กหญิงณัฐชานันท์    สติมั่น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตสุดา    พิมพ์วัน
4 โรงเรียนบ้านวังปลา กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงนฤมล    ป้องขันธ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ก๊งจิตร
3. เด็กหญิงณัฐพงศ์    สามทอง
1. นางยุวรา    บุญประเสริฐ
2. นางศรีจันทร์    บุญควง
6
5 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงโชติกา    เฟื่องประยูร
2. เด็กหญิงพัชรพร    มณีเกตุ
3. เด็กหญิงปวิชญา    กิตติ์ธรากุล
1. นางสาววนิสา    อ่อนคำบง
2. นางสาวอารยา    วงค์กุลพิลาศ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนวัดรำพัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงสุทิวาร์    ภาระเปลื้อง
2. เด็กหญิงพรนภา    จันทสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐนันท์    ศรีคงรักษ์
1. นางไพเราะ    ปั๋งลิขิต
4
7 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงฝ้าย    สายสุด
2. เด็กหญิงพรอุษา    ต้นขลิบ
3. เด็กชายศุภกิตต์    งามสม
1. นางสาวศิวนาถ    บุตรวงษ์
2. นางสาวสมฤทัย    คุ้มสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงพรพิมล    เสริมสุข
2. เด็กหญิงธนภรณ์    สุวรรณ์รักษ์
3. เด็กหญิงธัญวรรณ    แหวนวงษ์
1. นางสาวกุสุมา    มกรทัต
2. นางสาวอรวรรณ    ไกรรอด
9 โรงเรียนบ้านโป่งวัว กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงนริสรา    โยธี
2. เด็กชายชนาธิป    ยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    บุญมา
1. นางสาวจุฑารัตน์    แก้วจันทร์
2. นางสาวชนิดา    เข็มพันธ์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................