งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ลาภปรินายก
2. เด็กหญิงใบบัว    เนินกลาง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    อุดมพืช
1. นางทฤฒมน    ขุนสุนทร
2. นางฤดี    เอื้อพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงสุรัสวดี    ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชรัตน์    เทินสะเกษ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    เรือนไทย
1. นางสาวชาลิสา    ชิมโพธิ์คลัง
2. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................