งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านต้นกระบก กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    จีนยิ้ว
2. เด็กหญิงสุธิดา    ชาตรี
3. เด็กหญิงจันทิมา    อาจพินิจ
1. นางอัจฉรา    ขวัญกิจบุญชัย
2 โรงเรียนวัดรำพัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงอาทิตยา    พลายแก้ว
2. เด็กหญิงกนกกร    เตชะวันโต
3. เด็กหญิงชฎาภา    สมหมาย
1. นางไพเราะ    ปั๋งลิขิต
3 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงสโรชา    นูมะหัน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    เรือนไทย
3. เด็กหญิงภาวิดา    ทองอร่าม
1. นางสาวมาลินี    หมื่นไวย์
2. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
4 โรงเรียนบ้านเนินจำปา กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงอรฤดี    จันทร์สำโรง
2. เด็กหญิงรัตติการณ์    เพียงชื่น
3. เด็กชายนพรัตน์    เจริญจิตต์
1. นางสาวชมพูนุท    บุญอากาศ
2. นางอรัญญา    แสงสุวรรณ
5 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงอินทิรา    ใจดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เลิศธัญญา
3. เด็กหญิงธนพร    นวลสง่า
1. นางสาวกุสุมา    มกรทัต
2. นางสาวอรวรรณ    ไกรรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................