งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหนองสีงา กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กหญิงตุ่ม    ไพรมณี
2. เด็กหญิงต้อย    ไพรมณี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จับพิมาย
1. นางสาลี่    พุ่มเกษม
4
2 โรงเรียนวัดรำพัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายสรศักดิ์    การวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชนิสา    ศรีคงรักษ์
3. เด็กหญิงสุทัตตา    แสนวงศ์
1. นายวิชัย    สร้อยกูล
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กชายปาณรวุฒิ    ทองทองหลาง
2. เด็กชายธนพล    อัศวภูมิ
3. เด็กชายยุทธนา    ป่าเขียว
1. นางคณิตตา    ทองทรัพย์
2. นางสมจิตร    ไชยชนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านซอยสอง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    วิเวโก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ปันทอง
1. นางสาวชุติมา    สุทธิวารี
2. นายสมบัติ    พรจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................