งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายปณต    เพ็ชรภิรมย์
2. เด็กชายศักดิ์ดา    สวายประโคน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    เอมสวัสดิ์
4. เด็กชายเสกสรร    ศรีแก้ว
5. เด็กชายธีรวัฒน์    ไทรงาม
6. เด็กชายธีรภัทร์    จันทวงศ์
1. นางสาวพัชราภรณ์    ศรียางนอก
2. นางเสริมสุข    โพธิพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดหนองคัน กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายฐาปกร    คุ้มพาล
2. เด็กชายกิตติภณ    พรหมสิงห์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สุทธิประภา
4. เด็กหญิงจินต์ศุจี    คุ้มพาล
5. เด็กชายภาคิน    มีแจ้
6. เด็กหญิงปิติพร    บุญนาม
1. นางดวงพร    ต่อไพบูลย์
2. นายยงยุทธ    วงค์กุลพิลาศ
3. นายเอกวัฒน์    บุญศรี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................