งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงวราศิณา    ใจจิตแจ่ม
1. นางสุชญา    เปี่ยมพร้อม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กชายอนุวัตร    สระแก้ว
1. นางสาวธารทิพย์    ตันติปาละ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านแก้ว กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงจิราพร    บุญด้วยราญ
1. นายทรงวุฒิ    ลิ่วสุนทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................