งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย    จันทรเทพ
2. เด็กหญิงบุญญิสา    เพชรดี
3. เด็กหญิงเพชรรุ้ง    เรียรัมย์
1. นางพชรพร    ทองทิพย์
2 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    มีเพียงกิจ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ    บุญส่ง
3. เด็กหญิงสมฤดี    หงษ์ทอง
1. นางสาวมาลินี    หมื่นไวย์
2. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
3 โรงเรียนบ้านโคกวัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงศศินี    ไชยมาศ
2. เด็กหญิงรุจิชยาวัฏ    พานิช
3. เด็กหญิงวรรณธิสา    เย็นจิตร์
1. นางกัญญรัตน์    ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวจิรภา    พันศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................