งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านคลองลาว กลุ่มอำเภอนายายอาม 1. เด็กชายเอกดนัย    มหานิยม
2. เด็กชายพชรพล    วารีรักษ์
3. เด็กหญิงลักขณา    น่านโพธิ์ศรี
1. นางพิศวาส    เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวมณีรัตน์    คุ้มวงศ์ดี
6
2 โรงเรียนวัดเนินยาง กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กหญิงสุชาวดี    พูลพัฒน์
2. เด็กหญิงอาริษา    ดวงมณีย์
3. เด็กหญิงพรชนก    เหมือนแท้
1. นางสาวแสงเดือน    บุญอภัย
5
3 โรงเรียนบ้านวังปลา กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายภัทรพล    สมโฉม
2. เด็กชายธีรภัทร    จรัญกลาง
3. เด็กชายวุฒินนท์    ประกอบมูล
1. นางยุวรา    บุญประเสริฐ
2. นางศรีจันทร์    บุญควง
8
4 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กหญิงวรรณพร    เกิดคำ
2. เด็กหญิงวิภาตา    จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา    ล้วนหิรัญ
1. นางสาวภัสสราภรณ์    เกียรติวัฒนกุล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กลุ่มอำเภอท่าใหม่ 1. เด็กชายรวิวรรณ    วงษ์วิวงษ์
2. เด็กหญิงปทุมพร    สุขเกษม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    อินทอง
1. นางสาวกุลธิดา    ตั้งมั่น
2. นายภิรมย์    พิงกุศล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    วงศ์อยู่
2. เด็กหญิงอินภาภัสร์    สอนบุตร
3. เด็กหญิงศิริพร    พูลศรี
1. นางสาวษุภนุช    ทะนันไธสง
2. นางสาวสมจิตร    ไชยชนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านซอยสอง กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ขุนสิทธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงณัฐนภัส    ทวีธรรม
3. เด็กหญิงณัฐชยา    อยู่เจริญ
1. นางสาวนฤมล    อินทรชาติ
2. นางบุณยานุช    วงศ์ใหญ่
4
8 โรงเรียนบ้านโป่งวัว กลุ่มอำเภอแก่งหางแมว 1. เด็กหญิงสุพัตรา    อ่อนศรีทอง
2. เด็กหญิงสุธินันท์    อุดม
3. เด็กหญิงปวีณา    -
1. นางสาวชนิดา    เข็มพันธ์
2. นางราตรี    วิฤทธิ์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................