งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 248
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายกัมพล    บุญมี
1. นางสาวพัชราภรณ์    ศรียางนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดเขาน้อย กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายธีรเดช    จิตสมาน
1. นายนิรัณต์    รัตนวาร
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) กลุ่มอำเภอเมือง 1. เด็กชายธนกฤต    ศรีโชค
1. นางปริชาติ    รัตนภาส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................